Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego po staremu i nowemu. Sprawdź wymagania, dokumenty i wszystkie niezbędne informacje

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 7 lat
Nauczycieli obowiązuje konkretna ścieżka rozwoju. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego to już ostatni z etapów. W związku ze zmianami, które obowiązują od 1 września 2022 r., nauczyciele mogą robić awans po staremu lub po nowemu. Dowiedz się, ile trwa awans na nauczyciela dyplomowanego, jakie wymagania trzeba spełnić i co trzeba zrobić, by uzyskać ten stopień awansu.

Spis treści

Jak uzyskać awans na nauczyciela dyplomowanego?

Awans na nauczyciela dyplomowanego to ostatni stopień ścieżki rozwoju.

nauczycielka
Jakie są wymagania i dokumenty, które trzeba przygotować przy robieniu awansu na nauczyciela dyplomowanego? freepik

Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianą przepisów od 1 września 2022 r., obowiązują inne stopnie awansu zawodowego. Obecnie są to:

 • Nauczyciel początkujący – bez stopnia awansu;
 • Nauczyciel mianowany;
 • Nauczyciel dyplomowany.

Chcąc ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego, należy przede wszystkim spełnić konkretne wymagania, takie jak konkretny staż pracy, dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego niezbędne dokumenty oraz odbyć rozmowę z komisją.

Zobacz, jak wygląda awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego krok po kroku:

 1. Nauczyciel po przepracowaniu określonego czasu pracy jako nauczyciel mianowany (zasadniczo jest to 5 lat i 9 miesięcy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, szczegółowo piszemy o tym niżej: „Jaki jest wymagany okres pracy na nauczyciela dyplomowanego?”), występuje z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 2. Należy otrzymać minimum bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Obejmuje ona okres ostatnich trzech lat przed dokonaniem tej oceny.
 3. Wniosek składa się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do wniosku nauczyciel dołącza niezbędną dokumentację (więcej na ten temat „Dokumenty na stopień nauczyciela dyplomowanego. Co musi się znaleźć w teczce?”).
 4. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z dokumentami i oceną pracy nauczyciela oraz przeprowadza rozmowę z osobą ubiegającą się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel przedstawia swój dotychczasowy dorobek zawodowy, a następnie odpowiada na pytania członków komisji.
 5. Komisja wydaje decyzję o nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Jaki jest wymagany okres pracy na nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego po upływie co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od czasu otrzymania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego.
Są jednak wyjątki. Nauczyciele, którzy:

 • posiadają stopień naukowy;
 • przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzili zajęcia w szkole za granicą;

mogą ubiegać się o rozpoczęcie stażu na dyplomowanie już po 4 latach i 9 miesiącach od momentu nadania takiej osobie stopnia na nauczyciela mianowanego.

Okres pracy liczy się od momentu wydania decyzji administracyjnej ws. nadania stopnia awansu zawodowego.

Czy staż na dyplomowanego ulega skróceniu?

Czas pracy na stopień nauczyciela dyplomowanego może ulec skróceniu. Dotyczy to osób, które uzyskały stopień nauczyciela mianowanego według przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2022 r., a więc na starych zasadach. Staż ten może być skrócony:

 • o dwa lata – jeśli nauczyciel odbył staż na stopień mianowanego w dotychczasowym wymiarze,
 • o rok – w momencie gdy nauczyciel odbędzie staż na stopień mianowanego w wymiarze skróconym o rok na podstawie przepisów przejściowych dla nauczycieli kontraktowych.

Warto więc pamiętać, że nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022 r., uzyskują ten stopień na starych zasadach (na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2022 r.).

Ocena pracy w awansie na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel musi otrzymać co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy. Oceny tej dokonuje się na wniosek nauczyciela i obejmuje ona trzy lata wstecz. W przypadku gdy nauczyciel zmienił miejsce pracy, jego umowa wygasła lub została rozwiązana, dyrektor szkoły dokonuje oceny za czas dotychczasowej pracy w tej placówce po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy, wygaśnięcia lub zmiany miejsca pracy.

Jakie wymagania trzeba spełnić na nauczyciela dyplomowanego?

Osoba, chcąca uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi spełnić szereg wymagań. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z dnia 6 września 2022 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, są to następujące wymagania:
- doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie: zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu lub zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
- umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się;
- realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań:

 • wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego,
 • opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji,
 • prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Dokumenty na stopień nauczyciela dyplomowanego. Co musi się znaleźć w teczce?

Nauczyciele zastanawiają się, co powinno się znaleźć w teczce na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r., do wniosku dołącza się:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:

 • informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
 • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 4 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,
 • w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy – także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela;

- kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Jakie pytania na stażu na dyplomowanie?

Podczas rozmowy z komisją egzaminacyjną, mogą paść różne pytania dotyczące m.in. metod pracy, perspektywy zawodowej i pracy z uczniem. Podczas stażu na dyplomowanie możemy spodziewać się m.in. następujących pytań:

 • Jakie są efekty wykorzystywania na Pani/Pana lekcjach metod aktywizujących?
 • Czy realizowanie zadania z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej pozwoliły na podniesienie wyników kształcenia?
 • Jakie są efekty wykorzystywania w Pani/Pana pracy technologii informacyjnej?
 • W jaki sposób wiedza i umiejętności zdobyte przez Panią/Pana na warszatach/kursach/studiach podyplomowych wpłynęły na pracę innych nauczycieli?
 • Czy szkolenia prowadzone przez rodziców wpłynęły na Pani/Pana wpłynęły na podniesienie jakości Pana/Pani pracy oraz pracy szkoły?
 • Z której przeprowadzonej lekcji otwartej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony?
 • W jaki sposób Pani/Pana współpraca z instytucjami i innymi podmiotami przyczyniła się do podniesienia jakoś pracy szkoły?
 • Co skłoniło Panią/Pana do opracowania innowacji pedagogicznej? Proszę przedstawić efekty pracy.
 • Jaka jest Pani/Pana aktywność w wykonywaniu zadań egzaminatora OKE/rzeczoznawcy ds. podręczników/doradcy metodycznego?

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Źródła:

 • rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli
 • A. Trochimiuk, „Awans na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego” [w:] Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora. Nowe zasady. Przepisy i procedury postępowania.
 • M Wysocka, „100 pytań dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego” [w:] epedagogika.pl [dostęp: 5.07.24]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji