Czy Akademia Mazowiecka w Płocku ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku
Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Akademia Mazowiecka w Płocku. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Akademia Mazowiecka w Płocku - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku MIASTO: Płock STANOWISKO: adiunkt (dydaktyczny) DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse RODZAJ UMOWY O PRACĘ: czas określony WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat DATA OGŁOSZENIA: 5 czerwca 2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 lipca 2024 r. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 31 lipca 2024 r. • LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.); posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse; dorobek naukowy z zakresu ekonomii i finansów, a także nauk o zarządzaniu i jakości; doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym oraz poza szkolnictwem wyższym zakresie ekonomii i finansów, a także nauk o zarządzaniu i jakości; znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; życiorys; kwestionariusz osobowy; własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora; własnoręcznie poświadczone kopie dyplomów; wykaz publikacji naukowych; oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy; kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Obowiązki:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku (ekonomia i finanse)” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały przyjęte przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku: Profesor

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku MIASTO: Płock STANOWISKO: profesor (dydaktyczny) DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji RODZAJ UMOWY O PRACĘ: czas określony WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat DATA OGŁOSZENIA: 5 czerwca 2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 lipca 2024 r. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 31 lipca 2024 r. • LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.); posiadają tytuł naukowy profesora; dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; życiorys; kwestionariusz osobowy; własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania tytułu naukowego profesora; własnoręczne poświadczone kopie dyplomów; wykaz publikacji naukowych; oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy; kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Obowiązki:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały przyjęte przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku: Profesor

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku MIASTO: Płock STANOWISKO: PROFESOR UCZELNI (dydaktyczny) DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI SPOŁECZNE FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat DATA OGŁOSZENIA: 04.06.2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.07.2024 r. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30.08.2024 r. LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: dziedzina nauk społecznych, psychologia, pedagogika specjalna, profesor, Akademia Mazowiecka w Płocku

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.742); stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu pedagogiki; dorobek naukowy z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem logopedii doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; życiorys; kwestionariusz osobowy; własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia doktora habilitowanego wykaz publikacji naukowych; kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Obowiązki:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Mazowiecka w Płocku: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział: The Mazovian Academy in Płock
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

ORGANISATION/COMPANY: The Mazovian Academy in Płock LOCATION: Poland , Płock POSITION: AN ASSISTANT PROFESSOR (teaching) SCIENTIFIC DISCIPLINE: PSYCHOLOGY FORM OF EMPLOYMENT: contract of employment WORKING HOURS: full-time employment DATE OF ANNOUNCEMENT: 04.06.2024 DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 08.07.2024 COMPETITION DEADLINE: until 30.08.2024 WEBSITE: www.mazowiecka.edu.pl KEY WORDS: domain of Social Sciences, scientific disciplines: psychology, the Mazovian Academy in Płock

Oczekiwania:

 • An applicant must be a person who: meets the requirements specified in Article 113 of 20 July 2018 law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021 item 478); has a Phd; has some academic achievements in psychology; has certified experience in higher education; has the knowledge of Polish to the extent that is possible to conduct classes with students; communicative knowledge of the English language.
 • The application should include the following: a written statement on the applicant’s motivation for applying for the post addressed to the Rector of The Mazovian Academy in Płock; curriculum vitae; personal data form; an personally authenticated copy of the obtained doctoral degree; list of scientific publications; copies of documents confirming the course of professional work; declaration of knowledge of English on a communicative level; a declaration concerning the applicant’s meeting the requirements specified in Article 113 of the Higher Education and Science Act dated 20 July 2018 (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); a declaration by the candidate that, if he/she is successful in the competition, the Masovian Academy in Plock will be his/her first place of work; Consent to the processing of personal data (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); information clause (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); Possible other documents justifying the candidature. All the documents should be signed by the applicant.

Obowiązki:

 • All the application documents are required to be either sent by post or delivered personally in a sealed envelope (annotated "Konkurs nr 2 na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki w Akademii Mazowieckiej w Płocku") To the address: The Mazowian Academy in Plock, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, General Chancellery, room B205 (second floor) from Monday until Friday between 7:30 am and 3:30 pm. Candidates whose applications are not accepted by the Contest Committee will not be notified of the job contest results. Winning the competition does not guarantee employment. In the case of submitting a competitive offer by post, the date of receipt by the university is decisive, not the date of the postmark. The Committee also reserves the right to declare the job contest invalid without giving any reason.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji