Czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu gettyimages.com/Weedezign
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-23

konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczej) w Katedrze Onkologii

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku biotechnologia,
 • legitymują się znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej, udokumentowanymi dorobkiem naukowym (index Hirscha co najmniej 10),
 • aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,
 • odbyły staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • posiadają doświadczenie pracy w Laboratorium Genetyki Molekularnej,
 • posiadają umiejętność stosowania sekwencjonowania nowej generacji oraz doświadczenie z zakresu genomiki, transkryptomiki i epigenetyki,
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry,
 • posiadają znajomość języka angielskiego i polskiego.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Farmaceutyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

Oczekiwania:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja, analityka medyczna, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, - mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej, - posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego, - posiadają biegłą znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Microsoft Office), - mile widziana znajomość obsługi oprogramowania do analiz statystycznych, -umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych w Instytucie Nauk Technicznych na WFAiIS

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra inżyniera nauk inżynieryjno-technicznych (nie dłużej niż 5 lat po uzyskaniu tytułu magistra).
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w sterowaniu napędami elektrycznymi lub robotami lub maszynami numerycznymi lub programowaniu systemów mikroprocesorowych potwierdzone pracą inżynierską lub magisterską lub publikacją naukową.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej we współpracy zagranicznej.
 • Predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie automatyki i robotyki lub elektrotechniki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku automatyka i robotyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

konkurs na stanowisko adiunkta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora i dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo
 • posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza
 • posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami
 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza
 • posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki
 • posiadają ukończone kursy i szkolenia zgodne z profilem jednostki
 • posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Oczekiwania:

 • tytuł magistra biologii, ochrony środowiska lub dziedziny pokrewnej,
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu ekologii zwierząt wodnych w postaci artykułów w recenzowanych czasopismach indeksowanych w JCR,
 • znajomość języka angielskiego, mówionego i pisanego, umożliwiająca efektywną komunikację oraz przygotowywanie artykułów naukowych,
 • znajomość metod analiz statystycznych danych, umożliwiającą opracowanie wyników badań eksperymentalnych oraz przygotowanie artykułów naukowych,
 • silna motywacja do pracy naukowej i przyswajania nowej wiedzy i umiejętności technicznych,
 • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umożliwiające pracę w zespole.

Obowiązki:

 • aktywny udział w pracach naukowych (prowadzenie badań, pisanie wniosków o finansowanie projektów badawczych i artykułów) w Katedrze Ekologii i Biogeografii – dotyczących ekologii organizmów wodnych, zwłaszcza ryb
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii oraz metod analiz statystycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Obejmuje prace badawcze z zakresu biochemii, skupione głównie na wieloparametrowej analizie sygnalizacji w komórkach i organizmach (ilościowe i jakościowe badania cząsteczek sygnałowych, enzymów, receptorów), analizy ekspresji genów i mutageneza.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych
 • udokumentowane doświadczenie badawcze z zakresu biochemii – analiza i oczyszczanie białek, znajomość technik chromatograficznych i elektroforetycznych; analiza aktywności enzymatycznej: metody spektrofotometryczne, zymografia, elektroforeza dwukierunkowa; Western blot, spektrometria masowa
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (izolacja DNA i RNA, odwrotna transkrypcja, RT-qPCR)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych
 • silna motywacja do pracy naukowej i umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu nauk biologicznych
 • gotowość sprawowania opieki naukowej nad studentami wykonującymi prace licencjackie i magisterskie
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie) oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny
 • udział w konferencjach naukowych, ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych
 • realizacja pensum dydaktycznego, tj. prowadzenia i zaliczania ćwiczeń ze studentami, prowadzenia konsultacji, opieki nad pracami dyplomowymi
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Wydziału
 • zaangażowanie w działalność popularyzatorską i promującą uczelnię

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Asystent

 • Lokalizacja: Toruń
 • Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii, w Katedrze Prahistorii.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Posiadanie dwóch dyplomów: z zakresu archeologii oraz fizyki lub chemii.
 • Wykształcenie i znaczący dorobek z zakresu eneolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeometalurgii i archeometrii.
 • Doświadczenie w zakresie: badań archeometalurgicznych zabytków z starszych okresów pradziejowych (w tym eneolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza), analiza i interpretacja danych archeometrycznych, badań pradziejowych epok metali w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, kierowanie grantem NCN, NPRH lub programem badawczym, doświadczenie dydaktyczne w zakresie archeologii pradziejowej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy na arenie polskiej i międzynarodowej, w tym co najmniej: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych w renomowanych wydawnictwach i periodykach (indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science), czynne uczestnictwo w konferencjach w Polsce i zagranicą, udokumentowana współpraca ze specjalistycznymi laboratoriami z Polski i zagranicy.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie archeologia, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW; współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych; gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu badawczego i dydaktycznego.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Nauk Historycznych, Instytutu Archeologii, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą i dydaktyczną.
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni/ wydziału/ instytutu oraz ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej i naukowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji