„Kto to wymyśla?” – opinie maturzystów o egzaminie rozszerzonym z historii. Czy kolejny egzamin wyznaczył zbyt wysokie progi?

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
Matura rozszerzona z historii wymaga szerokiej wiedzy i zdolności analitycznych
Matura rozszerzona z historii wymaga szerokiej wiedzy i zdolności analitycznych fot. Karol Makurat
Dzisiaj historia. Matura rozszerzona z tego przedmiotu przyciąga umysły, które, niczym poczciwy profesor Gąsowski, „przeskakują przez tysiąclecia jak przez przepaście”, przynajmniej z założenia. W praktyce może się jednak okazać, że łatwiej niż przeskoczyć jest przepaść. „Jestem pewna najwyżej 7 punktów” skarży się jedna z maturzystek. „Pytania o najmniej charakterystyczne rzeczy z każdej epoki”. Wygląda na to, że tegoroczny arkusz z historii okazał się dla wielu maturzystów ich osobistym Waterloo.

Spis treści

Arkusz CKE i odpowiedzi: matura z historii 2024

Oficjalne wyniki matur pojawią się 9 lipca br., jednak jest już dostępny arkusz wraz z proponowanym kluczem odpowiedzi. Sprawdź, co było na egzaminie i jakie są rozwiązania zadań maturalnych z historii.

Arkusz CKE matury z historii opublikowaliśmy w naszym serwisie 21.05.24 po godz. 14.00. Odpowiedzi do zadań pojawiają się na bieżąco:

Arkusz i odpowiedzi do zadań opublikowaliśmy tuż po godzinie 14.

Matura z historii 2024 za nami. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak...

Jak wygląda matura z historii?

Egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym wymaga od zdających znajomości kluczowych wydarzeń i procesów historycznych od pradziejów po czasy współczesne. Powinni również rozumieć szerszy kontekst społeczno-polityczny i gospodarczy tych wydarzeń oraz ich wpływ na współczesny świat​. Muszą także wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji różnych ocen historiograficznych, dotyczących zarówno dziejów ojczystych, jak i powszechnych. Są to umiejętności kluczowe dla rozumienia przeszłości, ponieważ historia nie jest jedynie zbiorem faktów.

Na maturze z historii na poziomie rozszerzonym można spotkać różnorodne typy zadań, które sprawdzają zarówno wiedzę faktograficzną, jak i umiejętności analizy oraz interpretacji źródeł historycznych. Są to zadania testowe, wybór typu prawda/fałsz, praca z tekstem źródłowym – mapą, ryciną czy tabelą, zadania problemowe, chronologiczne, a także dłuższe wypowiedzi pisemne. Zdający musi wykazać się umiejętnością pracy ze źródłami oraz zdolnością do formułowania i uzasadniania własnych opinii na temat historii.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci matura z historii?

Jakie były tematy na maturze z historii 2024?

Na oficjalne opublikowanie arkusza trzeba poczekać do godziny 14:00, jednak osoby, które opuściły już egzamin informują, że wśród trzech tematów do wyboru pojawił się esej o Karolu Wielkim jako przykładzie odnowiciela imperium, temat dotyczący analizy wpływu, jaki wojny z Turcją miały na upadek Rzeczypospolitej w XVI wieku oraz ocena roli Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Część wątpliwości dotyczy przyjętej perspektywy. Z jednej strony należy pokusić się o własną ocenę wydarzeń historycznych, istnieje jednak pewne ryzyko, że nie będzie ona trafna.

Pewien problem pojawia się również wtedy, kiedy okazuje się, że całą swoją wiedzę zdający czerpią ze źródeł literackich, nie zaś stricte historycznych. Zawsze jednak jest to jakaś deska ratunkowa.

Opinie maturzystów o maturze z historii 2024

Maturzyści opuszczający egzamin maturalny z historii nie kryją rozczarowania. Jedynie nieliczni uważają, że był „mega fajny arkusz”, a pytania przystępne, gdyby nie... zabrakło wiedzy.

Dominują jednak wrażenia natury odmiennej. Zdający skarżą się w sieci, że trudno im się było odnaleźć zarówno w zadaniach analitycznych, jak i w esejach.

Matura z historii – arkusz CKE i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz arkusz maturalny z historii wraz z odpowiedziami, które opublikujemy dzisiaj, 21 maja, krótko po godzinie 14:00. Rozwiązania będziemy dodawać na bieżąco, pamiętaj, aby odświeżać stronę.

Czy można pisać maturę poprawkową z historii?

Z uwagi na to, że egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym nie mają wyznaczonego progu zdawalności, nie przewidziano egzaminu poprawkowego z historii ani z żadnego innego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcesz poprawić wyniki egzaminu – możesz przystąpić do matury ponownie w następnym roku szkolnym.

Powiedz nam, co o tym myślisz i zostaw komentarz.
Szanujemy każde zdanie i zachęcamy do dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie obrażać!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji