Nauka zdalna powróci przez chłód w klasach? Rozważa to 1/3 szkół. Według MEiN nauki zdalnej nie będzie. Gminy tną koszty, aby ogrzać szkoły

Barbara Wesoła
Opracowanie:
Nauka zdalna zimą 2022? Są ku temu inne przesłanki niż Covid-19. Samorządy szukają oszczędności i nie chcą zamykać szkół, ale w 1/3 placówek rozważany jest powrót do nauki zdalnej
Nauka zdalna zimą 2022? Są ku temu inne przesłanki niż Covid-19. Samorządy szukają oszczędności i nie chcą zamykać szkół, ale w 1/3 placówek rozważany jest powrót do nauki zdalnej 123rf.com
Nie będzie nauki zdalnej przez zimno w szkołach? Dyrektorzy mogą wykorzystać zmianę w rozporządzeniu, które w katalogu sytuacji uprawniających do zamknięcia szkół jest zbyt niska temperatura w klasach. MEiN podkreśla, że to nie jest to jednak powód do nauki zdalnej i ostrzega samorządy, które w ramach oszczędności wykorzystają ten przepis prawny przed zarządem komisarycznym. Gminy tną więc koszty i szukają oszczędności, aby dofinansować placówki oświatowe. Badania pokazują, że 1/3 szkół wciąż rozważa zamknięcie placówek. Czy nauczanie zdalne może powrócić zimą 2022?

Spis treści

Szkoły będą ogrzane i nauki zdalnej nie będzie?

- Szkoły będą ogrzane, uniwersytety będą ogrzane, żadnej nauki zdalnej nie będzie i razem ten kryzys przejdziemy – zapewnił szed MEiN w czasie wizyty w powiecie łukowskem, w niedzielę 9 października.

Skąd tyle wątpliwości i obaw związanych z wprowadzeniem nauki zdalnej nie tyko w szkołach, ale także na uczleniach wyższych? Wszystko przez wysokie ceny opału oraz energii elektrycznej. Szkoły oraz uczelnie poszukują rozwiązań, aby konytunować naukę nie pogarszając i tak nie łątwej sytuaji finansowej.

Nauka zdalna powróci do szkół? Zimno poważniejszym problemem niż koronawirus?

- Nie tylko zbyt niska temperatura zewnętrzna, ale także w pomieszczeniach szkolnych uzasadni zamknięcie placówki i przejście na naukę zdalną. Od września br. katalog sytuacji, w których jest to możliwe, zostanie rozszerzony o sytuację, gdy w klasach będzie za zimno. Dotąd zamknięcie szkoły czy przedszkola było możliwe m.in. ze względu na sytuację epidemiczną. Jeżeli szkoła zostanie zamknięta z powodu niskich temperatur na dłużej niż dwa dni, dyrektor będzie musiał wdrożyć naukę na odległość – pisała niedawno „Rzeczpospolita”.

Samorządy, którym zabraknie środków na ogrzanie placówek postawią dyrektorów szkół przed trudnym zadaniem. Możliwe scenariusze to:

 • nauka zdalna lub hybrydowa,
 • dwie zmiany w szkole (zmiany planu lekcji),
 • łączenie placówek lub zajęć dla niektórych klas.

MEiN tłumaczy jednak, że wprowadzanie nauki zdalnej z powodu wyższych cen ogrzewania jest bezpodstawne. Ponadto proponuje jednorazowy dodatek na pokrycie części kosztów związanych z opałem.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Szkoła podstawowa nr 50 w Gdańsku. // Jakie zmiany zajdą w edukacji w roku szkolnym 2022/2023?

Zmiany w szkole 2022/2023: nowy przedmiot, nauka strzelania ...

Zamknięcie szkół z powodu braku węgla to możliwy scenariusz

Sytuacja może dotyczyć wybranych instytucji, w różnej skali. Rozporządzenie MEiN przewiduje, że naukę zdalną będzie trzeba wprowadzić w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, jak:

 • w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaapelował do dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów o oszczędzanie energii i wody. W liście skierowanym z początkiem roku szkolnego do szkół przez dyrektor Wydziału Edukacji UMK Annę Domańską czytamy, że nawet jednostkowe działania przyczyni się do oszczędności. Chodzi m.in. o „zmniejszanie temperatury grzejnika, wyłączanie go przy okazji wychodzenia z pracy, mycie rąk letnią, a nie gorącą wodą, gaszenie światła na korytarzu w ciągu dnia”.

Biuro prasowe UM w Krakowie zapewnia, że dzieci nie będą marzły, a temperatura w placówkach będzie utrzymywana w zgodzie z prawem oświatowym. Obecnie nie może spaść poniżej 18 stopni.

Samorządy w Polsce w ramach oszczędności w pierwszej kolejności mogą rezygnować na przykład z oświetlania ulic, aby dofinansować opał dla szkół. Mogą jednak znaleźć się takie, które nie zdobędą wystarczających środków, wówczas dyrektorzy będą musieli reagować. Jednym z prawdopodobnych rozwiązań jest nauka zdalna.

Minimalna temperatura pozwalająca na prowadzenie zajęć w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach określa minimalną temperaturę w klasach podczas zajęć. Lekcje nie mogą się odbyć, jeśli termometr pokaże mniej niż 18°C.

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadząc – § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Co ważne, nie bez znaczenia jest również temperatura na zewnątrz. W tym samym rozporządzeniu, w paragrafie 18, czytamy, że zawieszenie zajęć w szkole jest także możliwe, gdy „temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15°C lub jest niższa”.

MEiN nie widzi przesłanek do nauki zdalnej z powodu braku opału

Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału – czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa.

W mediach społecznościowych MEiN również uspokaja społeczeństwo. Po komentarzach internautów widać jednak, że spodziewają się wszystkiego:

 • We wrześniu tak, poczekamy [...] do listopada i grudnia, zobaczymy ile gmin nie będzie miała na to środków przez inflację i drożyznę!
 • Utrzymanie min. 18 stopni w klasach w listopadzie czy grudniu i innych miesiącach zimowych będzie wymagało dużych nakładów na prąd, czy gaz, a to się przełoży na ogromne koszty, zwłaszcza w szkołach na wsi, te mogą im nie podołać.
 • Dobra dobra… poczekamy zobaczymy

Będą dodatkowe środki dla oświaty niwelujące problemy opałowe. Szkoły mogą składać wnioski do gmin o jednorazowy dodatek

MEiN wskazało, że dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca 2023 r. m.in. szkoły i przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu.

Jak informuje PAP, jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet,
 • pelet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego,
 • pelet drzewny,
 • inny rodzaj biomasy,
 • gaz skroplony LPG,
 • olej opałowy.

.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie i wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest możliwa dzięki przyjętej nowelizacji ustawy z 2 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

„Podkreślamy, że obawy o brak ogrzewania w szkołach i przedszkolach są BEZPODSTAWNE” przekazuje za pomocą mediów społecznościowych MEiN informując o ponad 13 mld złotych, jakie przeznacza ministerstwo na wsparcie samorządów w realizacji tzw. zadań publicznych. Wśród nich jest m.in. poprawa efektywności energetycznej. Jednak samorządy nie mają obowiązku przeznaczyć tych środków wyłącznie na wsparcie placówek edukacyjnych.

MEiN ostrzega gminy: powołamy zarząd komisaryczny

Minister Czarnek poinformował w rozmowie z PAP, że w przypadku, gdy samorząd celowo dopuści do zimna w szkołach, aby wprowadzić naukę zdalną, ministerstwo wystąpi o zarząd komisaryczny.

W dużym uproszczeniu zarząd komisaryczny to powołana przez Prezesa Rady Ministrów instytucja, która może przejąć obowiązki samorządu, jeśli ten nie wypełnia prawidłowo swojej funkcji.

Jeżeli któryś samorząd nie wywiąże się z zadań publicznych i nie będzie ogrzewał szkoły, która jest przez niego prowadzona, dla jego dzieci, mieszkających na terenie tego samorządu, to będziemy występować niezwłocznie o zarząd komisaryczny. To jest święty obowiązek samorządu utrzymać i ogrzać szkołę dla dzieci — podkreślił szef MEiN

Nauka zdalna problemem dla rodziców i wyzwaniem dla uczniów

Wysokie koszty opału oraz brak surowców lub trudno dostępny węgiel czy drewno, są poważnym problemem dla gospodarstw domowych, ale także dla instytucji. Dzieci, których placówki zostaną zamknięte, szczególnie w przypadku przedszkolaków i młodszych klas, potrzebują opieki w ciągu dnia, kiedy ich rodzice pracują.

Pojawiające się obawy rodzin są uzasadnione. W głowach rodziców pojawiają się m.in. takie pytania:

 • Kto zajmie się dzieckiem, kiedy pracuję?
 • Czy będą zasiłki, urlopy, które pomogą podtrzymać domowy budżet i organizację codziennego życia?
 • Czy dziecko poradzi sobie z nauką? Jak pomóc dziecku w lekcjach zdalnych?

Minister MEiN o braku zagrożenia nauką zdalną z powodów zdrowotnych

Dziś nie mamy żadnych sygnałów ze strony służb sanitarnych lub Ministerstwa Zdrowia o jakimkolwiek zagrożeniu nauką zdalną z powodu zdrowotnych lub w ogóle zagrożeniu nauką zdalną – powiedział we wrześniu szef MEiN, Przemysław Czarnek

Minister dodał, że „to pierwszy rok szkolny od 2020 roku, który zaczynamy bez obaw, jeśli chodzi o naukę zdalną z tego powodu.

Samorządy w całej Polsce szukają oszczędności

Samorządy szukają oszczędności, które umożliwią dzieciom uczęszczanie do szkół i przedszkoli. „Niczego nie zmieniamy w planie zajęć. Będzie ciepło i będziemy za to płacić" – powiedział wójt jednej z opolskich gmin. Energooszczedne technologie, obniżanie temepratury do minimalnej dozowlonej ustawowo, apele do dyrektorów o ogrzewanie tylko części pomieszczeń oraz limitowane oświetlenie aulic, elewacji czy boisk to najczęstsze z zaplanowanych rozwiązań.

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o powrocie nauki zdalnej

Jak wynika z badań ClickMeeting, w ⅓ szkół wciąż mówi się o przywróceniu nauczania zdalnego. Ponad połowa ankietowanych uważa, że stanie się to w związku z wysokimi opłatami za ogrzewanie, a co 10., że ze względu na odejścia nauczycieli.

33 proc. ankietowanych potwierdziło, że nauczyciele w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, rozmawiali z nimi na temat ewentualnego powrotu nauki zdalnej. Jednocześnie 45 proc. zadeklarowało, że nauczyciele nie mówili nic na ten temat, a 22 proc. nie wie, czy takie rozmowy były prowadzone.

– Rzeczywiście w ostatnim czasie dużo mówi się o ewentualnym powrocie nauki zdalnej w polskich szkołach. Tym razem powodem takiej decyzji nie miałaby być tylko pandemia koronawirusa, a przede wszystkim wysokie koszty ogrzewania. Pocieszający jest jednak fakt, że blisko ⅓ badanych deklaruje, że jako rodzice są dobrze przygotowani na taką ewentualność, a 28 proc., że jest na to gotowa częściowo. Mamy za sobą już zamykanie szkół, więc jeśli miałoby do tego dojść ponownie, wszyscy będziemy na to lepiej gotowi – komentuje Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager w ClickMeeting

Najczęstsze powody prejścia na naukę zdalną wymieniane w szkołach to według rodziców:

 • brak pieniędzy na ogrzewanie (55 proc.),
 • pandemia koronawirusa (25 proc.),
 • za mała liczba nauczycieli powiązana z masowymi rezygnacjami z tego zawodu (9 proc.),
 • pandemia innej choroby (6 proc.),
 • niedostosowanie szkół do przepełnionych klas (3 proc.).

Źródło:

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
To dyskryminacja! Studenci też chcą iść na naukę zdalną. W zasadzie to już od października!
R
Rządy PiS = kataklizm!!!
Marzycie już o ciepłej wodzie?
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji