Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • wykazuje zainteresowanie naukowe związane z rozrodem małych zwierząt
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć
 • posiada kliniczne doświadczenie jako praktykujący lekarz weterynarii
 • posiada doświadczenie lub wykazuje się chęcią w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp.,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • wykazuje się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę
 • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania
 • posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna)
 • posiada publikacje krajowe i zagraniczne w tym minimum jedną publikację naukową z listy JCR

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem małych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz ukończone studia magisterskie z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego oraz budownictwa zrównoważonego w języku polskim i angielskim,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego, budownictwa zrównoważonego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń,
 • opublikowanie co najmniej 25 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym co najmniej, 15 artykułów naukowych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR), a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, w tym co najmniej 3 artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie
 • promotor w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowanie opieki naukowej jako promotor doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postepowaniu habilitacyjnym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w dyscyplinie związanej z naukami o żywności i żywieniu lub z naukami o zdrowiu (technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka),
 • uczestnik lub absolwent Szkoły Doktorskiej - rozprawa doktorska w końcowym etapie realizacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 5 publikacji posiadających indeks wpływu IF, sumaryczny IF dorobku naukowego wynoszący co najmniej 20,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych dotyczących wykorzystania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; związanych z wykorzystaniem innowacyjnych operacji z zastosowaniem m.in. ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego,
 • doświadczenie w zakresie analiz żywności z wykorzystaniem takich metod/technik badawczych jak: chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, różnicowa kalorymetria skaningowa, ciśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria,
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu chemii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim,
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni,
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Rolnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w dziedzinie chemii, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2021
 • udokumentowane zainteresowania naukowe w zakresie rolnictwa i/lub ochrony środowiska, biogeochemii pierwiastków, ekotoksykologii, bioindykacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność,
 • umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w badaniach zespołowych z wykorzystaniem aparatury chemicznej
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • aplikowanie o granty
 • prace organizacyjne na rzecz Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej i Instytutu Rolnictwa i Wydziału Rolnictwa i Ekologii

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (zajęć audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych) w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w celu własnego rozwoju naukowego i Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej i publikacja wyników badań
 • działania mające na celu pozyskanie środków na badania

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Rolnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w jednej z następujących dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2021 albo uczestnik ostatniego roku szkoły doktorskiej ze stopniem magistra kierunku rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewnym
 • zainteresowania naukowe w zakresie gleboznawstwa i/lub ochrony środowiska, biogeochemii pierwiastków, ekotoksykologii, bioindykacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych; atutem będzie ukończenie studiów anglojęzycznych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik IF
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o projekty badawcze (przynajmniej jeden złożony wniosek NCN, NCBiR lub EU, w którym kandydat był kierownikiem projektu
 • odbyty co najmniej 3-miesięczny staż naukowy w instytucji zagranicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu gleboznawstwa, bioindykacji i oceny ryzyka środowiskowego
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe) z takich przedmiotów, jak: gleboznawstwo, bioindykacje, ocena ryzyka środowiskowego, planowanie zmian środowiskowych, a w przypadku posiadania tytułu naukowego doktora wykładów w zakresie prawa w ochronie środowiska w języku polskim i angielskim
 • samodzielne prowadzenie badań naukowych i uczestnictwo w badaniach zespołowych
 • pisanie publikacji naukowych w języku angielskim
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • aplikowanie o granty
 • prace organizacyjne na rzecz Katedry Gleboznawstwa i Instytutu Rolnictwa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Oczekiwania:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazuje zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych
 • opublikował/a minimum 3 publikacje naukowe
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości
 • posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
 • posiada co najmniej dobrąj znajomość języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) zgodnie z programem nauczania.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz pomoc w tworzeniu programów nauczania.
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących materiału kursowego
 • Organizowanie i nadzorowanie prac semestralnych, projektów oraz innych form aktywności studenckiej
 • Udział w realizacji projektów badawczych prowadzonych na wydziale
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie badań oraz raportów z prowadzonych prac
 • Współpraca z zespołem badawczym oraz udział w konferencjach naukowych
 • Analiza danych, opracowywanie wyników oraz publikowanie artykułów naukowych
 • Aktywne uczestnictwo w życiu akademickim uczelni, w tym udział w posiedzeniach rady wydziału oraz innych organów kolegialnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie zarządzania/ nauk o zarządzaniu i jakości
 • opublikował/a co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych (jako autor lub współautor), które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/a średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał/a pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał/a pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • kieruje projektem badawczym lub złożył/a projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu: nauk o zarządzaniu i jakości
 • zrealizował/a staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej lub posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach
 • wykazuje się aktywnością w działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań i aplikowanie o projekty
 • działalność organizacyjna na rzecz uczelni
 • inne zadania zlecone przez przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się: – doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka hiszpańskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata) – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia, budownictwo, technologia drewna – biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra filologii
 • Zadeklarowanie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego w ramach lektoratu
 • opracowywanie programów autorskich i sylabusów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się: – doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata) – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia, budownictwo, technologia drewna – biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra filologii
 • Zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z języka obcego w ramach lektoratu
 • opracowywania programów autorskich i sylabusów
 • biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika, biologia, weterynaria lub pokrewnym
 • minimum roczne doświadczenie w monitorowaniu populacji dzikich zwierzą (z wykorzystaniem fotopułapek i telemetrii)
 • obsługa komputera w zakresie programów do analizy danych, wykorzystania platform cyfrowych w dydaktyce oraz podstawowych programów MS Office
 • znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim
 • pozytywne cechy osobowości, przede wsyztskim zaangazowanie w planowanie i realizację badań naukowcyh oraz gotowość pogłebiania wiedzy odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, samodzielność oraz dycyplina pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji