Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Dostępne oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku: Adiunkt

 • Lokalizacja: Włocławek
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Zakład Zarządzania, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Rektor PANS we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegóły przebiegu konkursu znajdują się w załączniku: Adiunkt nr 1 w Zakładzie Zarządzania.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
 • doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów: marketing, odpowiedzialny marketing, nowoczesne koncepcje marketingu, Strategie i badania marketingowe;
 • znajomość platform do pracy zdalnej (MsTeams, Moodle);
 • dyspozycyjność do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie oraz w weekendy;
 • biegła znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się: - w zakresie działalności dydaktycznej prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych; - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów, terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, udział w hospitacjach, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się, nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym, promotorstwo, recenzowanie oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, opieka nad studentem studiującym według indywidualnej organizacji studiów, opieka nad kołami naukowymi, projektowanie i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się, dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się, określonych w programie studiów; - w zakresie działalności organizacyjnej: organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych Uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności naukowej, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji; - przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej; - ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych; - wykonywanie innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach PANS we Włocławku; - wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora i innych przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku: Instruktor

 • Lokalizacja: Włocławek
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

zgodnie z załącznikiem

Oczekiwania:

 • wykształcenie magister pielęgniarstwa z aktualnym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki (kserokopia dyplomu i prawa wykonywania zawodu);
 • znajomość obsługi platform do pracy zdalnej minimum Teams, (oświadczenie kandydata);
 • praktyczne (fakultatywnie dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy) minimum roczne doświadczenie zawodowe i aktualne zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza w podmiocie leczniczym, w oddziałach zabiegowych (zaświadczenie o okresie zatrudnienia z podmiotu leczniczego);
 • dyspozycyjność do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie oraz w weekendy (oświadczenie kandydata);
 • biegła znajomość języka polskiego (oświadczenie kandydata);
 • gotowość do podjęcia pracy jako podstawowym miejscu pracy (oświadczenie kandydata).

Obowiązki:

 • Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się: - w zakresie działalności dydaktycznej prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych; - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów, terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, udział w hospitacjach, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się, nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym, promotorstwo, recenzowanie oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, opieka nad studentem studiującym według indywidualnej organizacji studiów, opieka nad kołami naukowymi, projektowanie i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się, dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się, określonych w programie studiów; - w zakresie działalności organizacyjnej: organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych Uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności naukowej, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji; - przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej; - ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych; - wykonywanie innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach PANS we Włocławku; - wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora i innych przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku: Instruktor

 • Lokalizacja: Włocławek
 • Uczelnia: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Wydział: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

zgodnie z załącznikiem

Oczekiwania:

 • wykształcenie magister pielęgniarstwa z aktualnym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki (kserokopia dyplomu i prawa wykonywania zawodu);
 • doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych: zajęć praktycznych ze studentami kierunku pielęgniarstwo (oświadczenie kandydata);
 • znajomość obsługi platform do pracy zdalnej minimum Teams, Moodle (oświadczenie kandydata);
 • praktyczne (fakultatywnie dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy) minimum roczne doświadczenie zawodowe i aktualne zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/ pielęgniarza w podmiocie leczniczym, w oddziałach intensywnej opieki medycznej (zaświadczenie o okresie zatrudnienia z podmiotu leczniczego);
 • dyspozycyjność do realizacji zajęć dydaktycznych w dni powszednie oraz w weekendy (oświadczenie kandydata);
 • biegła znajomość języka polskiego (oświadczenie kandydata);
 • gotowość do podjęcia pracy jako podstawowym miejscu pracy (oświadczenie kandydata).

Obowiązki:

 • Od Kandydatki/Kandydata oczekuje się: - w zakresie działalności dydaktycznej prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych; - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów, terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, udział w hospitacjach, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się, nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym, promotorstwo, recenzowanie oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, opieka nad studentem studiującym według indywidualnej organizacji studiów, opieka nad kołami naukowymi, projektowanie i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się, dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się, określonych w programie studiów; - w zakresie działalności organizacyjnej: organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych Uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności naukowej, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji; - przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej; - ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych; - wykonywanie innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach PANS we Włocławku; - wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora i innych przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji