Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Jagielloński

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Jagielloński - oferty pracy
Uniwersytet Jagielloński - oferty pracy gettyimages.com/Weedezign
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jagielloński. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Instruktor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny, wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Oczekiwania:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Obowiązki:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-25

Projekt pt. „Seamless shared urban mobility” (akronim: SUM) w ramach programu Horyzont Europa w konkursie CL5-2022-D6-02. W skład konsorcjum wchodzi 30 podmiotów z 13 krajów, w tym 9 miast oraz 7 uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński pełni w nim rolę partnera. Projekt ma na celu przygotowanie do 2026 roku 15 europejskich miast do transformacji w kierunku nowych środków mobilności, w szczególności transportu współdzielonego zintegrowanego z komunikacją zbiorową. Wprowadzenie takich innowacyjnych i ekologicznych środków transportu uczyni sieci połączeń funkcjonujących w europejskich miastach (w tym w Krakowie) zrównoważonymi, atrakcyjnymi i niezawodnymi.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • · posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • · wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • · doświadczenie naukowe w obszarze przejazdów współdzielonych, które powinno być udokumentowane przynajmniej jednym artykułem opublikowanym na łamach uznanego czasopisma;
 • · aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • · preferowane osoby z doświadczeniem w transporcie i modelowaniu popytu;
 • · umiejętność programowania w Python.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Kandydat / Kandydatka będzie pracować nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zrozumienie specyficznych szlaków komórkowych, które są potrzebne do włączenia atomów siarki do tRNA. W proponowanym projekcie zajmiemy się wyjaśnieniem specyficznych podobieństw molekularnych, a także różnic między dwoma białkami nośnikowymi siarki i ich wspólnym aktywatorem. Będziemy oczyszczać białka i przeanalizujemy ich właściwości molekularne oraz aktywność in vitro. Wykorzystamy metody biologii strukturalnej, aby wykonać strukturalne migawki białek podczas ich reakcji w celu zrozumienia ich funkcji. Będziemy dążyć do zidentyfikowania partnerów i naturalnych substratów obu białek w ludzkich liniach komórkowych, które będą również służyć jako uproszczone systemy modelowe w celu zrozumienia udziału tych białek w chorobach człowieka. Wybrany Kandydat / Kandydatka będzie pracować w zespole dr hab. Sebastiana Glatta w laboratorium Grupy Badawczej Maxa Plancka w MCB UJ.

Oczekiwania:

 • spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie biotechnologii, biochemii molekularnej, biochemii, biofizyki lub innej pokrewnej dyscypliny naukowej.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie technik biologii komórkowej, w szczególności w pracy z ludzkimi liniami komórkowymi, oraz umieć przekładać wyniki biologii strukturalnej na biologię funkcjonalną.
 • opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 • wykazać się umiejętnościami prowadzenia zespołu i zarządzania projektami
 • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
 • uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r.
 • uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • Kierownik projektu, dr hab. Sebastian Glatt, nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN
 • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu
 • uzyskanie i gromadzenie danych oraz wyciąganie z nich wniosków w celu zaplanowania dalszych eksperymentów,
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w innych badaniach prowadzonych w grupie,
 • nadzorowanie codziennej pracy techników oraz pomaganie kierownikowi projektu w opracowywaniu figur i manuskryptów do publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: pedagogika, w zakresie: edukacja międzykulturowa i komunikacja międzykulturowa oraz współczesne problemy relacji międzykulturowych, w Katedrze Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Oczekiwania:

 • · posiadanie co najmniej stopienia doktora,
 • · posiadanie znaczących i twórczych osiągnięć w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy organizacyjnej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na jednym z kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, lekarski

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Technologii Chemicznej. Ogłoszenie nr. 1227.1101.171.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie syntezy materiałów polimerowych oraz nieorganiczno-organicznych układów hybrydowych,
 • praktyczna umiejętność stosowania technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach materiałów, w tym spektroskopii FT-IR, UV-vis, dyfraktometrii proszkowej, analizy elementarnej i analizy termicznej, metod chromatograficznych,
 • umiejętność konstrukcji stanowisk do badań katalitycznych w oparciu o chromatograficzne i spektroskopowe techniki detekcyjne,
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego (niezbędna do prowadzenia zajęć ze studentami)

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina: nauki humanistyczne lub sztuka; dyscyplina: nauki o sztuce lub sztuki filmowe i teatralne; zakres: reżyseria teatralna, dramaturgia oraz dramatopisarstwo)

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazywanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku (dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: literaturoznawstwo lub polonistyka; zakres: literatura polska XX i XXI w. w szerokim kontekście kulturowym

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina: nauk humanistyczne; dyscyplina: literaturoznawstwo; zakres: komparatystyka literacka, historia literatury (od XIX w.) w ujęciu komparatystycznym, współczesne teorie, koncepcje i metodologie komparatystyczne, relacje literatury i innych dziedzin działalności artystycznej)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej (zakres: językoznawstwo stosowane, nauczanie języka polskiego jako obcego, glottodydaktyka polonistyczna)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina: literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii; zakres: najnowsze zwroty antropologiczno-kulturowe łączące literaturę i szeroko pojmowane teksty kultury)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Asystent, badawczo-dydaktyczna, informatyka techniczna i telekomunikacja

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • predyspozycje do pracy badawczej;
 • predyspozycje do pracy badawczej;
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktyczne

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Geografii i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie nauk geologicznych;
 • Posiadanie doświadczenia w dydaktyce na poziomie akademickim;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku geologia;
 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami;
 • Aktywne uczestniczenie w życiu społeczności akademickiej wydziału;
 • Staranie się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • w/g informacji o konkursie

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Poszukujemy kierownika grupy, który uzupełni nasz zespół badawczy, który już pracuje na najwyższym międzynarodowym poziomie badań i przyniesie prestiżowe granty krajowe i międzynarodowe. Wybranemu kandydatowi zapewnimy pełne wsparcie w aplikowaniu o granty, a także mentoring w zakresie umiejętności przywódczych. Chętnie przyjmiemy zgłoszenia od naukowców najwyższej klasy, którzy są bioinformatykami lub biologami komórkowymi i pasują do obszarów zainteresowań naukowych oraz będą wspierać naszą kulturę MCB, która wspiera kulturę „my”, a nie „ja”.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej; posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Środowiska. ogłoszenie nr: 1227.110.1.142.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych
 • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim);
 • doświadczenie w realizacji projektów

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji