Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - oferty pracy
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - oferty pracy gettyimages.com/nortonrsx
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, nauki humanistyczne,
 • kompetencje badawcze oraz umiejętność opracowywania danych z wykorzystaniem środków informatycznych
 • kreatywność,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • pożądana dobra znajomość edukacyjnego wykorzystania środków informatycznych, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 • doświadczenie zawodowe/dydaktyczne
 • znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym, inny język kongresowy na poziomie podstawowym.

Obowiązki:

 • realizacja zajęć z zakresu metodologii badań społecznych, metod statystycznych (opis statystyczny oraz wnioskowanie statystyczne), komputerowa analiza danych dla studentów I-go, II-go stopnia oraz pięcioletnich magisterskich,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów badawczych oraz projektów badawczo-wdrożeniowych
 • przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych
 • uczestnictwo w działalności naukowej i organizacyjnej Zakładu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych skoncentrowany na kwestiach społecznych, kulturowych animacyjnych, edukacyjnych (w rozumieniu edukacji formalnej i nieformalnej, publicznej, samorządowej i trzeciego sektora). Docelowo w czasie zatrudnienia w Akademii dorobek ma być afiliowany przy pedagogice;
 • mile widziana Kandydatka lub Kandydat aspirujący do uzyskania stopnia doktora w zakresie pedagogiki, doktorantka/ doktorant Szkoły Doktorskiej lub osoba planująca tego typu rozwój;
 • dorobek i doświadczenie zawodowe, doświadczenia praktyczne, a wręcz realizacyjne związane z prowadzeniem projektów społecznych lub kulturowych oraz z aplikacją o środki finansowe pozwalające na ich wdrożenie, ewaluację i rozliczenie;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru animacji społeczno-kulturowej, animacji lokalnej społeczności, projektów z animacji społeczno-kulturowej, pozyskiwania funduszy i projektów grantowych, pracy z grupą w pracy animatora – warsztat, animacji w środowisku oraz edukacji na rzecz różnorodności kulturowej (takich jak; Wielokulturowość we współczesnej edukacji, Edukacja międzykulturowa w animacji społeczno-kulturowej). Realizacja obszaru zajęć oprócz wiedzy teoretycznej wymaga doświadczeń praktycznych, a wręcz realizacyjnych związanych z prowadzeniem projektów społecznych lub kulturowych oraz z aplikacją o środki finansowe pozwalające na ich wdrożenie, ewaluację i rozliczenie;
 • dorobek / rozwój naukowy - docelowo w czasie zatrudnienia w Akademii dorobek naukowy ma być afiliowany

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • Gotowość do podejmowania nowych lub złożonych wyzwań badawczych oraz samokształceniowego przyswajania sobie nowych kompetencji, składających się na warsztat badawczo-dydaktyczny pracownika naukowego w dyscyplinie pedagogika. Doświadczenia edukacyjne, wskazujące na dynamiczny rozwój, duże zaangażowanie w dotychczasowe etapy własnego kształcenia, potwierdzone osiąganymi wynikami oraz wskazujące na umiejętność równoległego łączenia różnych obszarów wiedzy i praktyki pedagogicznej, w szczególności odnoszących się do problematyki trudności i problemów w wychowaniu, innowacyjnych sposobów nauczania czy moderowania procesów uczenia się, nowych umiejętności oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Zainteresowania badawcze skoncentrowane na współczesnych modelach teorii i praktyki edukacji alternatywnej. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu alternatywnych i innowacyjnych kierunków w edukacji oraz zakresu przedmiotów konkursowego stanowiska; wysokie umiejętności interpersonalne i metodyczne w pracy ze studentami. Dobrze widziane są doświadczenia związane z wolontariatem wśród dzieci i młodzieży, związane integracyjnym i inkluzyjnym podejściem, wskazujące na umiejętność odnoszenia idei i koncepcji pedagogicznych na rzecz ich społecznych zastosowań i praktycznych form użyteczności;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Obowiązki:

 • Dynamiczny i wszechstronny rozwój naukowy - badawczy i dydaktyczny; podnoszenie akademickich kwalifikacji; publikowanie w czasopismach punktowanych krajowych i zagranicznych; umiejętność pracy w grupie oraz podejmowanie zespołowych działań organizacyjnych i wdrożeniowych na rzecz promocji nauki oraz własnego środowiska akademickiego. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu teoretycznych podstaw wychowania, zagadnień teorii wychowania, kierunków pedagogiki współczesnej, współczesnych kierunków w edukacji, podstaw pedagogiki, podstaw pedagogiki w pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Oedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika, pedagogika informatyki;
 • Dziedzina i dyscyplina nauki społeczne, pedagogika, pedagogika informatyki;
 • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską lub ukształtowana koncepcja doktoratu;
 • umiejętność przygotowywania komunikatów i doniesień naukowy;
 • komunikatywność;
 • zainteresowanie uczestnictwem w realizacji projektów edukacyjnych i badawczych;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • kreatywność;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu pedagogiki zdolności oraz pedagogiki informatyki;
 • realizacja dydaktyki: przedmioty związane z informatycznym kształceniem studentów oraz pedagogiką zdolności;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz życiu naukowym Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości;
 • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • Ukończone studia pedagogiczne i logopedyczne (stacjonarne lub podyplomowe);
 • Dorobek naukowy w zakresie zaburzeń mowy i głosu: udział czynny w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do druku; praca doktorska w przygotowaniu (na etapie zaawansowanym|). Doświadczenie kliniczne w prowadzeniu zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią oraz osobami z dysfonią o różnej etiologii;
 • Kompetencje zawodowe: (pedagogiczne/logopedyczne): zarówno w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i głosu u dzieci i dorosłych, umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wiedza i umiejętności stanowiące przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń z zakresu fonetyki i fonologii;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym oraz innego języka obcego na poziomie podstawowym.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze patologii komunikacji językowej z uwzględnieniem normy, logopedii artystycznej i zaburzeń głosu oraz profilaktyki w obu zakresach;
 • Prowadzenie przedmiotów z zakresu logopedii artystycznej z metodą emisji głosu, wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, emisji głosu jako element BHP w zawodzie, fonetyki i fonologii języka polskiego, Czynny udział w organizowaniu konferencji naukowych i realizacji zadań podejmowanych przez Zakład.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: pedagogika i socjologia
 • Ukończone studia w zakresie socjologii, pedagogiki i ochrony środowiska
 • W zakresie naukowym, od kandydata oczekuje się co najmniej dwóch publikacji naukowych w obszarze socjologii edukacji, pedagogiki i ochrony środowiska. Udziału w konferencjach naukowych i projektach grantowych. Orientacji w zakresie aktualnych problemów edukacji zdrowotnej, ekologicznej i przyrodniczej w pracy z dziećmi;
 • W zakresie dydaktycznym oczekuje się doświadczenia w pracy z grupą (np. prowadzenie warsztatów, szkoleń, zajęć ze studentami, dziećmi), udokumentowanej umiejętności opracowania materiałów edukacyjnych;
 • W zakresie organizacyjnym oczekuje się udokumentowanej umiejętności organizacji lub współorganizacji konferencji naukowych w obszarze edukacji, pedagogiki i ochrony środowiska;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i dobra j. angielskiego

Obowiązki:

 • Zadaniem nauczyciela akademickiego będzie realizowanie zadań dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych. Do zadań dydaktycznych należeć będzie: prowadzenie zajęć w obszarze metodyki edukacji zdrowotnej, społeczno-przyrodniczej i ochrony przyrody w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W zakresie zadań naukowych pracownik będzie zobowiązany przygotowywać badania naukowe dla poszerzenia dotychczasowej wiedzy i prezentować swoje wyniki badań w formie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach. Do zadań organizacyjnych pracownika należeć będą czynności związane z prosperowaniem Zakładu, Instytutu i Uczelni, w tym np. organizowanie konferencji, opieka nad praktykami studenckimi oraz realizacja zadań bieżących.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • mile widziany stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Ukończenie różnych form poszerzania i doskonalenia kwalifikacji nauczycielskich, np. w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w obszarze motorycznym i grafomotorycznym. Umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli;
 • Publikacje z zakresu pedagogiki i z pogranicza innych nauk, obejmujące problematykę edukacyjną, diagnozy trudności rozwojowych i nabywania umiejętności szkolnych. Pożądane publikowanie w czasopismach wysoko punktowanych
 • Czynny udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych i doświadczenie w badaniach naukowych
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym

Obowiązki:

 • prowadzenie ćwiczeń/warsztatów oraz wykładów z zakresu pedagogiki korekcyjnej, indywidualizacji kształcenia, wykorzystania form i środków wsparcia dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz współpracy ze środowiskiem wychowawczym;
 • organizacja i opieka nad praktykami pedagogicznymi studentów
 • prowadzenie badań indywidualnych i udział w badaniach zespołowych/grantach w APS oraz w innych jednostkach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej
 • udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami;
 • prowadzenie badań w zakresie pedagogiki specjalnej i pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • udokumentowany udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, udział w projektach badawczych; czynny udział w konferencjach naukowych
 • dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej - artykuły w czasopismach naukowych; wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych; udział w projektach naukowych;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych; czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych; udział w projektach badawczych sporządzanie sylabusów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru pedagogiki specjalnej, edukacji włączającej, rodziny dzieci ze specjalnymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym; współczesnej recepcji tekstów pedagogicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej oraz mile widziany tytuł zawodowy psychologa;
 • udokumentowane doświadczenie pracy jako nauczyciel, terapeuta z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami;
 • prowadzenie badań w zakresie terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • udokumentowany udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, udział w projektach badawczych; czynny udział w konferencjach naukowych;
 • udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym również prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi, pełnienie funkcji opiekuna koła naukowego;
 • Dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej - artykuły w czasopismach naukowych; wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych; udział w projektach naukowych;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru: pedagogiki specjalnej, diagnostyki w pedagogice; specjalnej; komunikacji alternatywnej i wspomagającej; niewerbalnych metod komunikacji w rehabilitacji małego dziecka
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością; przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych;
 • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
 • sporządzanie sylabusów, sprawowanie opieki nad kołem naukowym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: pedagogika
 • ukończone studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • dwuletnie doświadczenie w pracy ze studentami resocjalizacji
 • publikacje istniejące (i zaplanowane - co najmniej za 70 punktów);
 • prowadzenie badań naukowych
 • otwarty przewód doktorski
 • doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego (co najmniej roczne);
 • aktywność naukowo- popularyzatorska
 • gotowość do podnoszenia kompetencji;
 • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej, konstruowania programów wychowawczych i profilaktycznych, pedagogiki ulicy, diagnozy zaburzeń w przystosowaniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Wydział: Instytut Filozofii i Socjologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, nauki socjologiczne
 • doktorat z nauk społecznych
 • dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia udokumentowany zaindeksowanymi w bazach publikacjami, publikacje naukowe z lat 2022-24 w czasopismach naukowych z wykazu Ministra Edukacji i Nauki,
 • doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, w tym badań w działaniu (tzw. action research),
 • żywe zainteresowanie problematyką współczesnych mediów, komunikacji, sztuki życia publicznego
 • zainteresowania korczakowskie i prawami człowieka, problemami społecznymi dotykającymi dzieci i grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji, analizą polityk społecznych;
 • szacunek dla kultury akademickiej i jej powiązań z misją wpływu na społeczeństwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych metod kształcenia;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i j. angielskiego oraz dobra innego języka europejskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac i badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników poprzez udział w konferencjach naukowych i publikacje;
 • przygotowywanie/składanie wniosków o granty krajowe i zagraniczne
 • udział w życiu Instytutu i Akademii;
 • udział w strategicznie ważnych pracach Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej;
 • rozwijanie nowych interdyscyplinarnych obszarów współpracy i dialogu między Akademią i otoczeniem społecznym;
 • prowadzenie dla studentów zajęć z socjologii, socjologii komunikacji, fakultetów prowadzonych w językach obcych, tutoringu akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji