Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach gettyimages.com/ijeab
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie matematyki z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie matematyka oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej. Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym.

Oczekiwania:

 • stopnień naukowy doktora w zakresie matematyki;
 • udokumentowany na poziomie międzynarodowym dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka;
 • kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Obowiązki:

  • prowadzenie pracy badawczej w dyscyplinie matematyka oraz dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka i kierunkach pokrewnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia i wychowywania studentów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra (warunek niezbędny – ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie (lub równoważnym przypisanym do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości). Dodatkowo preferowane będzie ukończenie studiów ma kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.
 • Uargumentowanie zainteresowań naukowych jednoznacznie mieszczących się w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Dodatkowo preferowane będą, dające się wykorzystać w procesie kształcenia, praktyczne umiejętności biznesowe (potwierdzone adekwatnymi certyfikatami lub zaświadczeniami). Zastrzega się prawo doboru tych umiejętności pod kątem bieżącej użyteczności dydaktycznej określonej przez komisję konkursową.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydak-tycznych.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii infor-matycznych.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarzą-dzaniu i jakości : Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadze-nia prac badawczych niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego pozio-mu naukowego; upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu cza-sopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, udział w konferencjach naukowych.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem asystenta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Do czynności związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia będą należały m. in. indywidualne konsultacje ze studentami, pełnienie funkcji opiekuna roku, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości ewentualnie ekonomia i finanse
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w wysoko punktowanych czasopismach (z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Ocena dorobku zostanie dokonana w oparciu o aktualny (w dniu rozstrzygania konkursu) wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: zarządzania, marketingu, technologii informatycznych, cyfryzacji zarządzania, logistyki.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na UJK jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach o zarządzaniu i jakości.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości : Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego; upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem adiunkta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia studentów, uczestniczenia w kształceniu doktorantów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w wysoko punktowanych czasopismach (z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Ocena dorobku zostanie dokonana w oparciu o aktualny (w dniu rozstrzygania konkursu) wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • Posiadanie doświadczenia związanego z opieką nad rozwojem naukowym doktorantów.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie zarządzania.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy w UJK jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Obowiązki:

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości : Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego i kształcenia kadr; upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, promotorstwa prac doktorskich.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia.

Oczekiwania:

 • stopień magistra w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Kielce
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Adiunkt zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia. Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia. Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia ora

Oczekiwania:

 • stopień magistra /doktora w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie praktyczne w zakresie psychologii stosowanej; psychologii rozwojowej; psychologii społecznej lub psychologii działalności społecznej i zawodowej człowieka; (stanowisko adiunkta)
 • udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (monografie autorskie, artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych/ min. 80 punktów). - stanowisko adiunkta

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji