Uniwersytet Warszawski - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Warszawski
Praca - Uniwersytet Warszawski gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Warszawski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-10.1-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2864/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie w syntezie analogów nukleotydów i charakteryzowaniu ich właściwości spektroskopowych, mile widziane będzie doświadczenie biochemiczne i znajomość reakcji bio-ortogonalnych.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie

Obowiązki:

 • synteza modyfikowanych nukleotydów do modyfikacji mRNA
 • synteza i znakowanie mRNA
 • spektroskopowa charakteryzacja modyfikowanych nukleotydów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-23

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi, w zakresie geologii
 • legitymować się dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • wykazać się udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazać się udziałem w projektach naukowych
 • posiadać czynną znajomość języka angielskiego
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • rozwijanie badan naukowych w swojej dziedzinie
 • innowacyjność w procesie dydaktycznym
 • aktywność publikacyjna
 • zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe
 • aktywne działania na rzecz Katedry Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii oraz Wydziału Geologii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest spełnianie warunków określonych w §122 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, tj. posiadania co najmniej stopnia doktora i kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia zajęć lub, alternatywnie, tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez okres nie krótszy niż pięć lat
 • oraz wysokich umiejętności dydaktycznych potwierdzonych przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną.
 • Tytuł zawodowy powinien być uzyskany na kierunku fizyka lub kierunku pokrewnym.
 • Stopień naukowy powinien być uzyskany w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub kwalifikacje do prowadzenia zajęć powinny umożliwiać przygotowywanie i prowadzenie zajęć za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych na co najmniej dwóch z kierunków pierwszego stopnia: astronomia, biofizyka, energetyka jądrowa, europejskie studia optykiokularowej i optometrii, fizyka, nanoinżynieria, nauczanie fizyki.
 • Kandydat(ka) musi władać językiem polskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • kształcenie studentów w zakresie podstawowych przedmiotów kursowych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Fizyki UW,
 • rozwijanie programów nauczania na studiach pierwszego stopnia,
 • wprowadzanie innowacji dydaktycznych i pozyskiwanie w tym celu finansowania,
 • organizacja działań popularyzujących naukę.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warsaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Zrekrutowana osoba będzie wykonywać obowiązki w Działaniu I.3.10 „Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka”.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii, antropologii lub dziedzin pokrewnych;
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań bioarcheologicznych w Sudanie i w Egipcie;
 • posiadanie osiągnięć naukowych popartych publikacjami w dziedzinie badań izotopowych szczątków ludzkich oraz badań paleopatologicznych; ;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy 1 września 2024

Obowiązki:

 • udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW na stanowiskach w Sudanie;
 • prowadzienie samodzielnych badań naukowych o dużym wpływie na naukę światową;
 • aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Orientalistyczny UW w ramach działania I.3.10 IDUB „Archeoorientalistyka”;
 • upowszechnianie wyników badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez teksty w najlepszych recenzowanych czasopismach międzynarodowych;
 • aktywne wzmacnie pozycji Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-10

Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej. -Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria). – Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL. – Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu. – Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty). – Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych. – Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA. – Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach

Oczekiwania:

 • tytuł magistra z zakresu historii, filologii lub kulturoznawstwa
 • praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) dotycząca obszaru Mezoameryki i/lub Nowej Hiszpanii
 • bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (min. B2) i angielskiego (min. B2);
 • obsługa oprogramowania MS Office i Google Workspace
 • gotowość podjęcia studiów doktoranckich związanych z tematyką projektu
 • gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu

Obowiązki:

 • Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej.
 • Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria).
 • Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL
 • Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty)
 • Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych
 • Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
 • Udział w organizowanych co dwa tygodnie spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2024/19 Słowa kluczowe – archeologia starożytności, archeologia historyczna, archeologia krajobrazu, historia środowiskowa starożytności, historia klimatu w starożytności, historia chorób zakaźnych w starożytności Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony Wymiar etatu – 3/4 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od 1 września 2024 r. lub w najszybszym możliwym terminie po 1 września 2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia – 16 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.12.2025 Jednostka UW Wydział „Artes Liberales” Tytuł Działania – I.3.2. Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia lub historia;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • udokumentowana wiedza badawcza w zakresie historii środowiska, klimatu i chorób w starożytności;
 • gotowość do pracy nad publikacjami i projektami łączącymi historię i bioarcheologię, w szczególności analizę danych aDNA i izotopowych;
 • duże doświadczenie w kierowaniu wykopaliskami archeologicznymi;
 • udokumentowane doświadczenie udanej współpracy interdyscyplinarnej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu grantami badawczymi;
 • biegła znajomość języka łacińskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, ustnej i prezentacji.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań z zakresu historii środowiska, klimatu i chorób w starożytności.
 • Prowadzenie interdyscyplinarnych badań łączących historię i bioarcheologię, w szczególności analizę danych aDNA i izotopowych.
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2024/17 Słowa kluczowe – analiza EEG, funkcje poznawcze, biomarkery, nieinwazyjna stymulacja mózgu Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od 1 września 2024 r. lub w najszybszym możliwym terminie po 1 września 2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia – 16 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.12.2025. Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”. Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora nauk biologicznych ze specjalizacją w naukach o mózgu (neurobiologia, neuroinformatyka);
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona umiejętność zarządzania projektem (kierownik projektu lub główny badacz w minimum jednym grancie);
 • potwierdzona umiejętność pozyskiwania grantów;
 • potwierdzone publikacjami doświadczenie w analizie dużych zbiorów danych EEG przy użyciu zarówno metod tradycyjnych, jak i uczenia maszynowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, ustnej i prezentacji.

Obowiązki:

 • Przetwarzanie danych EEG i behawioralnych oraz ich analiza
 • Projektowanie i testowanie biomarkerów EEG związanych z procesami starzenia i neurodegeneracyji
 • Projektowanie i wdrażanie metod nieinwazyjnej stymulacji mózgu opartej na EEG
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późniejszymi zmianami).
 • zgodnie z załącznikiem

Obowiązki:

 • zgodnie z załącznikiem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW). Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące (pensum 210 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk socjologicznych.

Oczekiwania:

 • Szukamy osoby, która bądź już publikowała po doktoracie w czasopismach naukowych, bądź też ze względu na wczesny etap rozwoju kariery naukowej posiadając artykuły opublikowane przed doktoratem deklaruje publikowanie w punktowanych czasopismach między innymi z baz Web of Science i Scopus lub punktowanych monografiach, zwłaszcza jeśli jest aktualnie w trakcie przygotowywania do wydania w punktowanym wydawnictwie naukowym rekomendowanej do druku autorskiej monografii książkowej (w szczególności książki na podstawie doktoratu).
 • Minimum to prowadzenie w czasie studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych z zakresu socjologii lub zajęć interdyscyplinarnych z nauk społecznych w tym zwłaszcza z penologii, kryminologii lub penitencjarystyki, przy czym preferujemy, aby kandydat wykładał też po doktoracie przynajmniej rok w szkole wyższej różne przedmioty dydaktyczne (niekoniecznie w ramach umowy o pracę).
 • szukamy osoby do prowadzenia zajęć dydaktycznych z perspektywy integralnokulturowej przede wszystkim z zakresu socjologii kary/penologii i w miarę potrzeb dydaktycznych Zakładu z szerszego zakresu socjologicznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz socjologicznych zagadnień z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz społecznych podstaw penitencjarystyki i przedstawi swoją wizję rozwoju badań , które powinny prowadzić do publikacji będących podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego z socjologii lub prawa (kryminologii/penologii).
 • Biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych).
 • Znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monograficznych opracowaniach naukowych, składanie wniosków grantowych.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Specjalista badawczo-techniczny

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje 2 Specjalistów badawczo-technicznych w zakresie sekwencjonowania kwasów nukleinowych do pracy w Laboratorium Specjalistycznym Genomiki (ang. Genomics Core Facility, GCF) w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. GCF specjalizuje się w analizach RNA i DNA oraz ich oddziaływań w technikach sekwencjonowania w badaniach z szerokiego zakresu dziedzin takich jak: biologia molekularna, biochemia, nauki medyczne, biotechnologia, ekologia czy archeologia. Tytuł projektu: I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej Numer konkursu: CeNT-17-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/06/2024-22-cent-17-2024_idub_core-facilities_pl_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej tytuł magistra o profilu biologicznym, biotechnologicznych lub biochemicznym
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych w biologii molekularnej, w tym w pracy z kwasami nukleinowymi (tj. izolacja i oczyszczanie RNA/DNA, techniki elektroforetyczne)
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • terminowość, umiejętność pracy w grupie, w warunkach presji czasowej i precyzyjnego raportowania wykonanej pracy

Obowiązki:

 • wykonywanie rutynowych analiz laboratoryjnych, w tym oceny jakościowej kwasów nukleinowych, konstrukcję bibliotek do sekwencjonowania oraz wykonywanie analiz sekwencjonowania kwasów nukleinowych (technologie nowej i trzeciej generacji) w ramach podstawowej działalności GCF CeNT UW, w tym udział w projektach naukowych
 • nadzór nad aparaturą, obsługa techniczna i utrzymywanie w stanie sprawności oraz zamawianie materiałów eksploatacyjnych i odczynników
 • udział we wprowadzaniu nowych technik analitycznych i optymalizacji protokołów laboratoryjnych
 • instalacja nowej aparatury badawczej oraz wdrożenie jej wykorzystania do obecnie stosowanych i nowych technik laboratoryjnych
 • ocena jakościowa wyników, a także rozwiązywanie problemów technicznych w pracy laboratoryjnej we współpracy z bezpośrednim przełożonym
 • współudział w analizie bioinformatycznej danych
 • prowadzenie dokumentacji i organizacja pracy w laboratorium
 • przygotowywanie seminarium tematycznego z zakresu działalności laboratorium

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki teoretycznej.
 • Od kandydata wymagane jest wcześniejsze, co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym po uzyskaniu stopnia doktora
 • Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.
 • Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 10 laty.
 • Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie fizyki teoretycznej.

Obowiązki:

 • Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w dziedzinie fizyki teoretycznej oraz skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
 • Kandydat wyłoniony w konkursie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie.
 • Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Badanie układów oddziałujących bozonów, w szczególności teorii Bogoliubowa, teorii Grossa—Pitaewskiego, efektywnej dynamiki. Praca będzie wykonywana w ramach projektu NCN Sonata Bis 13, którego PI jest dr hab. Marcin Napiórkowski. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci prowadzący badania w zakresie fizyki matematycznej, których wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie badań w obszarze matematycznej, wielociałowej mechaniki kwantowej dotyczącej gazu bozonów.
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż 1 listopada 2024 roku
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki UW

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Od kandydata oczekiwana jest znajomość metodologii językoznawstwa kognitywnego, a w szczególności dyskursu multimodalnego z uwzględnieniem roli multimodalnej metafory i metonimii. Ponadto oczekiwana jest znajomość teorii metafory i metonimii pojęciowej, gramatyki kognitywnej R.W. Langackera oraz opisu leksykonu w ujęciu językoznawstwa kognitywnego. Dodatkowym atutem kandydata/kandydatki będzie wiedza na temat analizy gestów;
 • Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji, a także aktywnego udziału w konferencjach;
 • Doświadczenie w pracy ze studentami;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C2 lub znajomość natywna).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami, uczestnictwem w projektach i konferencjach;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych programem kierunku studiów 1-go i 2-go stopnia;
 • Wypełnianie obowiązków organizacyjnych przydzielonych przez kierownika jednostki, związanych z badawczą i dydaktyczną działalnością Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo oraz specjalizacja badawcza w zakresie językoznawstwa włoskiego
 • prowadzenie działalności naukowej poświadczonej publikacjami, udziałem w konferencjach i in. w zakresie językoznawstwa włoskiego
 • przedstawienie dorobku naukowego: wykazu publikacji (załączając trzy publikacje, które kandydat uważa za najważniejsze), wystąpień konferencyjnych, grantów i prowadzonych projektów, nagród, staży zagranicznych oraz ewent. innych istotnych dla sprawy informacji
 • minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego na poziomie akademickim, udokumentowane pozytywnymi ankietami studenckimi oraz opinią przełożonego lub koordynatora przedmiotu
 • umiejętności i zainteresowania dydaktyczne
 • doświadczenia z organizacji dydaktyki i/lub podnoszenia jakości kształcenia (ewent. potwierdzone dyplomami / certyfikatami kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języków obcych)
 • pisemny plan własnego rozwoju naukowego w przewidywanym okresie zatrudnienia (zgodnie z zapotrzebowaniem Katedry Italianistyki, poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w semantyce)
 • doskonała znajomości języka włoskiego i polskiego

Obowiązki:

 • realizacja działalności naukowo-badawczej w formie punktowanych publikacji oraz referatów na konferencjach
 • prowadzenie zajęć głównie z językoznawstwa włoskiego oraz praktycznej nauki języka włoskiego
 • wykonywanie pracy organizacyjnej w zakresie wymaganym od nauczycieli akademickich
 • zaangażowanie na rzecz podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym: zdobywanie wiedzy w zakresie kształcenia (nauczania i organizacji nauczania)
 • współpraca z innymi wykładowcami z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy
 • inicjowanie aktywności, mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Retoryki i Mediów (liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 2 lat, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.)

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • Doświadczenie naukowe (w tym również międzynarodowe) w zakresie filmoznawstwa i komunikacji medialnej (preferowane badania z zakresu retoryki), potwierdzone publikacjami książkowymi, artykułami w czasopismach naukowych, rozdziałami w monografiach oraz udziałem w projektach, grantach badawczych i konferencjach naukowych.
 • Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej w zakresie nauczania przedmiotów filmoznawczych i pokrewnych tematycznie.
 • Doświadczenie w pełnieniu obowiązków promotora prac dyplomowych.
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji recenzenta i redaktora naukowego.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania projektami badawczymi i artystycznymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań i pisanie tekstów naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo, w szczególności w zakresie filmoznawstwa, komunikacji medialnej, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności z zakresu przedmiotów filmoznawczych i medioznawczych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Starszy asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie psychologia i/lub pedagogika w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu (liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 2 lat, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.)

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia i/lub pedagogika.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
 • Dorobek naukowy z zakresu psychologii i/lub pedagogiki oraz logopedii, potwierdzony publikacjami naukowymi i/lub realizacją badań/projektów badawczych związanych z tematyką psychologiczną i/lub pedagogiczną oraz logopedyczną.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji i planowania badań naukowych (orientacja w interdyscyplinarnej metodologii badań naukowych w logopedii, umiejętności doboru procedur i narzędzi badawczych stosownie do prowadzonych lub planowanych badań, umiejętności w dyskusji i krytycznej ocenie wyników).
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej, szczególnie w zakresie przedmiotów psychologicznych i/lub pedagogicznych oraz logopedycznych.
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie psychologia i/lub pedagogika, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW), współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do udziału w badaniach interdyscyplinarnych, gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności zajęć z przedmiotów logopedycznych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem, prowadzenie praktyk logopedycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Archeologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia.
 • Doświadczenie badawcze w zakresie archeologii egejskiej lub archeologii włókiennictwa, w tym umiejętność dokumentacji tekstyliów archeologicznych, udokumentowane przez publikacje naukowe.
 • Umiejętność obsługi baz danych typu SQL.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych.

Obowiązki:

 • Udział w pracach badawczych, administracyjnych i organizacyjnych projektu TEXTaiLES (TEXTile digitisAtIon tooLs and mEthodS for cultural heritage) HORYZONT RIA 01101158328.
 • Realizacja zadań badawczych związanych z dokumentacją oraz opracowaniem odcisków tekstylnych na glinie z Grecji epoki brązu.
 • Realizacja zadań związanych z archeologiczną ewaluacją wdrożonych metod digitalizacji tekstyliów archeologicznych.
 • Realizacja zadań związanych z upowszechnieniem rezultatów projektu, w tym udział w konferencjach i publikacjach oraz komunikacji za pośrednictwem mediów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Opis projektu Połączenie metod pochodzących z logiki oraz z teorii grafów daje potężne narzędzia w projektowaniu algorytmów, teorii złożoności oraz w innych dziedzinach informatyki teoretycznej. Ilustracją potęgi tego podejścia jest niedawny rozwój w algorytmicznej teorii grafów rzadkich. Przykładowy wynik w tej dziedzinie mówi, że każdą własność grafów wyrażalną w logice pierwszego rzędu można rozstrzygnąć w czasie liniowym (a więc bardzo szybko), na danym grafie planarnym. Celem projektu jest gruntowne rozwinięcie strukturalnej teorii (klas) grafów, które posiadają podobne, dobre własności algorytmiczne, kombinatoryczne i logiczne. Więcej szczegółów: https://sites.google.com/view/buka-project/.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej z poniższych dziedzin: strukturalna teoria grafów, algorytmy i złożoność obliczeniowa, teoria modeli skończonych, teoria modeli.

Obowiązki:

 • Wybrani kandydaci będą pracować nad wybranymi zagadnieniami z pogranicza strukturalnej teorii grafów, logiki (teorii modeli oraz teorii modeli skończonych) oraz kombinatoryki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2024 lub 1 lutego 2025, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych – odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WMIM wynosi obecnie 8 515,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej zaangażowanych, tę kwotę powiększają o 10 do 15% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Dla pracowników przewidziany jest bogaty pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, dostęp do szkoleń oraz wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Oczekiwania:

  1. stopień doktora w dyscyplinie matematyka/informatyka (lub dyscyplinach pokrewnych);
  1. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
  1. wysokie umiejętności dydaktyczne, potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną;
  1. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Obowiązki:

 • W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych - odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 13.04.2027 r. W przypadku przedłużenia projektu, możliwe przedłużenie zatrudnienia.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowanie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach ekspery-mentalnych z opracowywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zasto-sowań w telekomunikacji
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji