Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,
 • dorobek naukowy z zakresu informatyki,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców
 • deklarowana chęć rozwoju naukowego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 70 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • specjalizacja z medycyny rodzinnej;
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 1 staż dydaktyczny/naukowy lub co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne lub zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oczekiwania:

 • ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Algebry i Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

  • co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny
  • dorobek naukowy z zakresu matematyki
  • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • deklaracja chęci rozwoju naukowego

Obowiązki:

  • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
  • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
  • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
  • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
  • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
  • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych'
  • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
  • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
  • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
  • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
  • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;
 • posiadają doświadczenie z zakresu metabolomiki roślin, poparte publikacjami;
 • posiadają opanowane techniki chromatografii gazowej i spektrometrii mas;
 • posiadają poparte publikacjami doświadczenie w sekwencjonowaniu nanoporowym;
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-16

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

Oczekiwania:

 • dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), określonych w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach z listy JCR

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • dodatkowo preferowane jest doświadczenie w praktyce psychologicznej z obszaru psychologii klinicznej oraz psychoterapii,
 • certyfikaty psychoterapeutyczne oraz specjalizacja z psychologii klinicznej będzie dodatkowym atutem,
 • aktywność konferencyjna i/lub publikacyjna będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • dodatkowo preferowane jest doświadczenie w praktyce psychologicznej związane z udzielaniem wsparcia psychologicznego i/lub promocji zdrowia psychicznego,
 • aktywność konferencyjna i/lub publikacyjna będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języków obcych w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku angielskim będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra politologii lub stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa,
 • dodatkowo preferowany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub stosunki międzynarodowe lub nauki o bezpieczeństwie,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • preferowane doświadczenie dydaktyczne i/lub aktywność konferencyjna i publikacyjna w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B 2 potwierdzona certyfikatem, dodatkowo preferowana jest znajomość innych języków obcych na poziomie B 1.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra pedagogiki (preferowane są osoby posiadające stopnień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika),
 • zainteresowania naukowe z zakresu pedagogiki społecznej, socjologii wychowania i terapii pedagogicznej lub socjoterapii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra fizjoterapii
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • praktyczne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty w zakresie ortopedii w rehabilitacji ogólnoustrojowej
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie metod specjalnych fizjoterapii oraz terapii manualnej
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra fizjoterapii
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • praktyczne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie fizjoterapii klinicznej w uroginekologii
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra fizjoterapii
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • praktyczne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty w zakresie rehabilitacji dzieci
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie metod specjalnych fizjoterapii
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra fizjoterapii
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • praktyczne doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty w zakresie rehabilitacji dzieci
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie metod specjalnych fizjoterapii oraz fizykoterapii
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora
 • tytuł zawodowy trenera i/lub instruktora sportu osób niepełnosprawnych
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz recenzowanie prac
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurochirurgii

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii ,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodne ze do Statutem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko asystenta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania co najmniej tytułu magistra filologii angielskiej, doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania specjalistycznego języka angielskiego oraz statusu rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej
 • status rodzimego użytkownika języka angielskiego (native speaker)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, przede wszystkim angielskiego języka specjalistycznego w biznesie
 • w całym dorobku w dyscyplinie językoznawstwo: 1) aktywny udział w co najmniej jednej konferencji dydaktycznej/naukowej lub szkoleniowej, 2) co najmniej jedną publikację popularno-naukową lub naukową

Obowiązki:

 • pracownik dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Sztuki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w zakresie jazzu i muzyki estradowej w specjalności wokalistyka
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 7a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.)
 • dorobek artystyczny z zakresu jazzu i muzyki estradowej w specjalności wokalistyka
 • kandydat powinien posiadać doświadczenie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)

Obowiązki:

 • Pracownik dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Sztuki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie reżyserii dźwięku
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 7a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.)
 • gruntowna wiedza w zakresie elektroakustyki, realizacji nagrań, technik studyjnych, montażu i masteringu dźwięku, serwisowania sprzętu elektroakustycznego, nagłośnienia i konfiguracji sprzętu, co najmniej kilkuletnie doświadczenie pracy w studio oraz przy realizacji nagłośnień i nagrań koncertów różnych gatunków muzycznych w tym muzyki klasycznej
 • kandydat powinien posiadać doświadczenie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców

Obowiązki:

 • Pracownik dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji