Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Gdański

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Gdański
Praca - Uniwersytet Gdański gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Gdański. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Gdański - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-01

– Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego. – Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia medyczna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem.
 • Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki i fotobiologii.
 • Znajomość zaawansowanych technik hodowli komórkowych w tym komórek iPSCs, różnicowania komórek macierzystych, hodowli organoidów, eksplantów skórnych.
 • Znajomość obsługi spektrometru mas do analizy kwasów nukleinowych
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-18

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko asystenta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, z preferencją dla magisterium z pracy socjalnej i/lub pedagogiki
 • Doświadczenie praktyczne w pracy o charakterze społecznym - działalność pomocowa, edukacyjna, animacyjna.
 • Osiągnięcie zaawansowanej fazy prac nad doktoratem w dyscyplinie pedagogika.
 • Dorobek publikacyjny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, z preferencją dla pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (mile widziane publikacje dostępne w obiegu międzynarodowym, w języku angielskim, in.), jasno wskazana problematyka badawcza
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi (zajęcia w szkole wyższej, etc.).

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-26

Dziekan Wydziału Zarządzania, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany nie wcześniej niż w 1990 roku.
 • Sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania finansami w organizacjach.
 • Umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z wykorzystaniem literatury naukowej oraz adekwatnych technik obliczeniowych i informatycznych.
 • Praktyczna znajomość funkcjonowania sfery finansowej w przedsiębiorstwach.
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest autorem lub współautorem.
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik albo innych projektów rozwojowych lub wdrożeniowych.
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania.
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Obowiązki:

 • Obowiązki i uprawnienia pracownika określają w szczególności przepisy zawarte w:
 • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, racy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Instytut Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-26

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakład Sztucznej Inteligencji Instytut Informatyki Uniwersytet Gdański

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu Informatyki Kwantowej
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu pakietów do obliczeń symbolicznych takich jak Mathematica

Obowiązki:

 • nauczyciel akademicki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-21

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biologii Molekularnej Wydziału Biologii.

Oczekiwania:

 • tytuł magistra biologii lub nauk pokrewnych
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej, mikrobiologii, genetyki, oraz terapii genowej udokumentowana przynajmniej pięcioma publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowch;
 • przygotowanie merytoryczne do pracy laboratoryjnej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, wraz z przygotowaniem studentów do prac dyplomowych
 • doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi oraz hodowlami mikroorganizmów
 • umiejętność pracy ze zwierzętami, w tym wykonanie testów behawioralnych oraz przeprowadzanie długoterminowych eksperymentów
 • doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania Microsoft Office, a także analiz statystycznych oraz bioinformatycznych
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, w tym udokumentowane doświadczenie w pracach międzynarodowych zespołów badawczych
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę
 • preferencje w przypadku odbytych staży zagranicznych, w szczególności udokumentowanych publikacjami;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie manuskryptów artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

Obowiązki:

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-16

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań naukowo-badawczych o profilu teoretycznoliterackim, w tym prowadzenia zajęć z zakresu poetyki, współczesnej myśli humanistycznej oraz specjalizacyjnych przedmiotów związanych edytorstwem. Powinien posiadać stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz legitymować się dorobkiem naukowym (w tym monografią) z obszaru współczesnej teorii literatury, a także wykazać udział w centralnych projektach naukowych. Oczekujemy także doświadczenia na polu organizacji różnego typu przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • dorobek naukowy z zakresu współczesnej teorii, w szczególności socjologii literatury, poświadczony publikacjami w prestiżowych czasopismach o profilu teoretycznym i co najmniej jedną monografią naukową;

Obowiązki:

 • praca naukowa
 • dydaktyka akademicka

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Gdansk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-18

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Translatoryki Anglistycznej od października 2023 roku. Poszukiwana jest osoba posiadająca stopień magistra z filologii angielskiej (bądź równoważny). Od kandydata/tki oczekuje się kompetencji w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego oraz przekładu. Kandydat/ka powinien/powinna legitymować się publikacjami własnych przekładów.

Oczekiwania:

 • stopień magistra filologii angielskiej (preferowana specjalność translatoryczna);
 • zainteresowania: przekład w parze językowej angielsko-polskiej;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki
 • uzyskany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy ze studentami
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika
 • posiadać umiejętności pracy w zespole badawczym oraz doświadczenie organizacyjne
 • posiadać umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć w j. angielskim
 • posiadać doświadczenie w pisaniu grantów naukowych i projektów międzynarodowych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika
 • opracowywanie i publikowanie prac naukowych (artykuły, monografie, inne )
 • działalność organizacyjna na rzecz Instytutu Pedagogiki/WNS/ UG

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny historia sztuki lub nauki o sztuce
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-12

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Prawa. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra prawa, administracji lub historii;
 • aktywność organizacyjna (m.in. w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach naukowych);
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • biegła znajomość języka polskiego, a także udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji),
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.,
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Oceanografii i Geografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-06

Badania: Udział w pracach badawczych i w projektach naukowych realizowanych w zakresie działalności Wydziału Oceanografii i Geografii. Wykonywanie, w ramach badań, pomiarów właściwości fizycznych wody morskiej oraz opracowywanie i analiza uzyskanych danych. Dydaktyka: Prowadzenie zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych oraz ćwiczeń w morzu według programu obowiązującego na kierunku Oceanografia. Ponadto oczekuje się, że kandydat będzie samodzielnie dbał o merytoryczną treść sylabusów, a także przygotowywał materiały i wytyczne do ich realizacji. Aktywnie również włączy się w organizację i współuczestnictwo w różnorodnych formach promujących działalność Wydziału Oceanografii i Geografii, np.: pikniki naukowe, dni otwarte itd.

Oczekiwania:

 • wykształcenie: ukończone studia magisterskie w zakresie oceanografii lub nauk fizycznych,
 • doświadczenie: predyspozycje do prowadzenia wystąpień konferencyjnych, warsztatów, dni otwartych uczelni itd.,
 • umiejętności: samodzielne prowadzenie badań terenowych,
 • umiejętności: posługiwanie się oprogramowaniem w zakresie analizy danych (np. ArcGIS PRO, QGIS, Surfer, Statistica) oraz stosowanie zaawansowanych metod wizualizacji danych,
 • umiejętności: dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
 • prowadzenie działalności naukowej,
 • publikowanie i prezentowanie wyników prowadzonych badań,
 • udział w działalności organizacyjnej Katedry.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie