Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Łódzki

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Łódzki
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Łódzki gettyimages.com/Yumi mini
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Łódzki. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Łódzki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Asystent w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo) w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub architektury i urbanistyki lub dyscypliny pokrewnej
 • zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • znajomość co najmniej jednego języka zachodniego (angielski, niemiecki, francuski)
 • zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • zdolności organizacyjne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach realizowanych na WNG UŁ, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych w Instytucie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • upowszechnianie wyników badań poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, a także przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z instytucjami i praktyką związanymi z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne; w tym: działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Instytutu//Wydziału/Uniwersytetu, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

asystent w wymiarze 1 etatu w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub architektury i urbanistyki lub dyscypliny pokrewnej
 • zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • znajomość co najmniej jednego języka zachodniego (angielski, niemiecki, francuski)
 • zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • zdolności organizacyjne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach realizowanych na WNG UŁ, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych w Instytucie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • upowszechnianie wyników badań poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, a także przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z instytucjami i praktyką związanymi z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne; w tym: działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Instytutu//Wydziału/Uniwersytetu, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o dzieło, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, MIASTO: Łódź STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny (pełny etat) DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka DATA OGŁOSZENIA: 13.05.2024 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.06.2024 SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka informatyki, blended learning, rozwiązania chmurowe

Oczekiwania:

 • posiadać stopień naukowy doktora informatyki lub doktora w innej dyscyplinie z potwierdzeniem dorobku naukowego w dyscyplinie informatyka;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów dydaktycznych lub naukowych
 • posiadać kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz umiejętności interpersonalne

Obowiązki:

 • przestrzegać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742)
 • przestrzegać obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego UŁ w tym w szczególności te zawarte w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez przełożonych obowiązków dydaktycznych;
 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • wykonywanie innych powierzonych przez przełożonych obowiązków organizacyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydzial Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

konkurs na stanowisko adiunkta

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;
 • specjalizować się oraz posiadać bogaty dorobek naukowy (publikacje i projekty badawcze) w zakresie badań kulturowych, lub marketingu kultury
 • posiadać doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach (szczególnie w ostatnich 2 latach) udziałem w zespołach badawczych, konferencjach międzynarodowych
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o kulturze, kuratorstwa, organizacji wystaw, (minimum 1 rok, około 200 godzin dydaktycznych
 • znać nowoczesne metody dydaktyczne
 • przedstawić opis dwóch kursów proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk; - posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych
 • znać biegle język polski w mowie i piśmie
 • spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku asystenta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej tj. publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, potwierdzony udział w projektach badawczych.
 • przedstawienie opisu dwóch kursów proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie językoznawczych przedmiotów dydaktycznych (m.in. z wiedzy o współczesnym języku polskim, kultury języka polskiego, aksjolingwistyki, lingwistyki dyskursu oraz komunikowania publicznego i komunikacji internetowej),
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz zakładu, instytutu i wydziału".
 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
 • specjalizowanie się oraz posiadanie dorobku naukowego w zakresie badań kulturowych w kontekście mediów i sztuki audialnej oraz komunikacji interaktywnej
 • posiadanie doświadczenia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych i czynnym udziałem w konferencjach międzynarodowych
 • posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu wniosków grantowych i udziału w postępowaniach konkursowych w obszarze nauki
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie dziennikarstwa radiowego (tradycyjnego, cyfrowego, podcastingu), komunikacji interaktywnej oraz stylistyki form wypowiedz
 • posiadanie umiejętności stosowania narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej (korzystanie z funkcjonalności platform zdalnego nauczania, w szczególności Moodle i Teams);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach międzynarodowych, projektach międzynarodowych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach zagranicznych.

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej – czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN; systematyczny udział w postępowaniach konkursowych i grantowych w obszarze nauki
 • w zakresie pracy dydaktycznej – prowadzenie zajęć, w tym zajęć specjalnościowych, przewidzianych programem studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (zakres tematyczny: dziennikarstwo radiowe i jego formy cyfrowe, sztuka audialna, komunikacja interaktywna, multimedialna, konwergentna);
 • w zakresie pracy organizacyjnej – bieżące działania wspierające funkcjonowanie Katedry i promowanie kierunku (np. przygotowywanie dokumentacji, organizowanie konferencji naukowych, spotkań z gośćmi, warsztatów dla studentów), wspieranie inicjatyw studenckich, udział w działaniach na rzecz osiągania wpływu wyników badań naukowych pracowników Katedry na środowisko gospodarczo-społeczne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Literatury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-08

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • Od kandydata/-ki wymaga się wiedzy na temat literatury polskiej i światowej w jej aspektach artystycznych i kulturowych. Powinien/a też wykazać się bardzo dobrą znajomością dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznych teorii literatury oraz teorii i praktyk procesu twórczego.
 • Kandydat/ka powinien posiadać szeroką orientację i doświadczenia w zakresie badań literaturoznawczych, związków literatury z innymi sztukami oraz współczesnego rynku literackiego i wydawniczego;
 • Kandydat/-ka musi posiadać stopień doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Wymagana jest też znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu literaturoznawstwa i twórczego pisania. Od kandydata oczekujemy doświadczenia naukowego potwierdzonego publikacjami punktowanych czasopismach i udziałem w konferencjach oraz doświadczenia dydaktycznego w ww. obszarach. Dodatkowo prosimy o przygotowanie krótkiego opisu propozycji dwóch kursów autorskich (w ramach zajęć fakultatywnych) dla studentów twórczego pisania.

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie zajęć na kierunku twórcze pisanie I st. i/lub kulturoznawstwo, filmoznawstwo I st. (zajęcia z zakresu historii/teorii literatury i kreatywnej pracy z tekstem)
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry Teorii Literatury, Instytutu Kultury Współczesnej i Wydziału Filologicznego UŁ

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Językoznawstwa Specjalistycznego i Dydaktyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (w zakresie filologii niemieckiej). Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem niemieckim na poziomie zbliżonym do natywnego (C2). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa niemieckiego i stosowanego, fonetyki i fonologii, komunikacji specjalistycznej i medialnej (lingwistyka mediów), tłumaczeń ogólnych, specjalistycznych i uwierzytelnionych (prawniczych, biznesowych i ekonomicznych) oraz audiowizualnych (w tym także tłumaczeń dzieł muzycznych oraz literackich), nauczania języka niemieckiego na poziomie akademickim, w szczególności zajęć z zakresu języka ogólnego oraz języka specjalistycznego biznesowego, oraz innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których naukowy i badawczy dorobek związany jest z profilem naukowym zakładu. Udokumentowana wiedza i umiejętności w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych będzie dodatkowym atutem. Z uwagi na wymaganie prowadzenia zajęć z fonetyki oraz komunikacji medialnej, udokumentowane wykształcenie muzyczne będzie dodatkowym atutem. Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę wystąpień naukowych oraz publikacji i/lub redakcji naukowych w czasopismach punktowanych i/lub w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Lektor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-04

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języków Obcych Miasto: Łódź Stanowisko: 2 etaty lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina: językoznawstwo Data ogłoszenia: 06.05.2024 Termin składania ofert do: 04.06.2024 Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje: konkurs na zatrudnienie lektora języka angielskiego na umowę o pracę na czas określony od dnia 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected] Słowa kluczowe: język angielski, lektor

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra,
 • udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższych i/lub doświadczenie w nauczaniu młodzieży i osób dorosłych na poziomie co najmniej B1 (w tym praktyki zawodowe w toku studiów),
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • potwierdzona znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1,
 • znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel,
 • doświadczenie w nauczaniu na odległość i/lub znajomość pracy na platformie MS Teams, Zoom, Clickmeeting, itp.,
 • udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów, w tym materiały przygotowane na e-learningowe platformy edukacyjne, szczególnie na platformie Moodle,
 • udokumentowane stałe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w zakresie metod i informatycznych technik nauczania (w tym ukończony blok dydaktyczny i działalność naukowa w trakcie studiów),
 • dyspozycyjność - praca od poniedziałku do piątku ze studentami studiów stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli ze studentami studiów niestacjonarnych, zarówno w trybie zdalnym jak i w budynkach wydziałów
 • potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego
 • umiejętność tłumaczeń konsekutywnych
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata) i/lub ocena wystawiona przez opiekuna praktyk
 • deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ.
 • W przypadku osób niebędących obywatelami Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie minimum A2 zgodnie z ESOKJ.

Obowiązki:

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742); przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • praca w organach kolegialnych Uczelni; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • posiadanie minimum stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub bibliologii i informatologii lub nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • posiadanie w swoim dorobku naukowym publikacje oraz czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych ze wskazanych w punkcie 1 dyscyplin
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • wiedza w zakresie nowoczesnych metod nauczania na poziomie wyższym
 • gotowość do inicjowania i kierowania projektami badawczymi
 • kompetencje do prowadzenia przedmiotów na kierunkach Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim, związanych z zarządzaniem informacją i mediami
 • umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie przedmiotów dydaktycznych (przykładowe przedmioty: nauki o komunikowaniu, instytucje książki w sieci, zarządzanie informacją w mediach, edytorstwo publikacji cyfrowych, projektowanie informacji w środowisku cyfrowym, wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej);
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału", praca na rzecz wpływu wyników badań pracowników Katedry na środowisko gospodarczo-społeczne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego MIASTO: Łódź STANOWISKO: asystent w grupie badawczo-dydaktycznej DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne DATA OGŁOSZENIA: 29.04.2024 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.05.2024 r. LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres [email protected] SŁOWA KLUCZOWE: europejskie prawo gospodarcze, prawo konsumenckie, prawo nowych technologii, prawo gospodarcze publiczne OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Oczekiwania:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra prawa lub równorzędny uznawany w Polsce;
 • specjalizować się w zakresie europejskiego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego i nowych technologii;
 • wykazać się doświadczeniem naukowym potwierdzonym publikacjami w języku polskim i angielskim w punktowanych czasopismach naukowych lub monografiach naukowych;
 • wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu projektów naukowych;
 • posiadać potwierdzony czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy organizowaniu konferencji naukowych
 • posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
 • mieć doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć ze studentami;
 • znać biegle język polski w mowie i piśmie;
 • znać biegle język angielski i francuski (znajomość języka poświadczona dokumentem);
 • mieć rozpoczęte przygotowywanie rozprawy doktorskiej w zakresie europejskiego prawa gospodarczego;
 • mile widziane doświadczenie na rzecz współpracy z otoczeniem.

Obowiązki:

 • Przestrzegać przepisów prawa, w tym ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742); przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ; przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, sporządzanie dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-05

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Azjatyckich Miasto: Łódź Stanowisko: wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji Data ogłoszenia: 25.04.2024 Termin składania ofert do: 05.06.2024 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2024 Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected] Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko wykładowcy, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, Azja Wschodnia, Azja Środkowa.

Oczekiwania:

 • Posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny tytuł równorzędny
 • Powinien/powinna posługiwać się językiem orientalnym na poziomie bardzo dobrym oraz wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tych językach zajęć dydaktycznych
 • Zainteresowania kandydata/kandydatki powinny ogniskować się wokół problematyki Azji Wschodniej, Azji Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Republiki Ludowej
 • Posiadać doświadczenie organizacyjne dotyczące różnego typu aktywności akademickich, pracy dydaktycznej ze studentami, propagowania wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych,
 • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów azjatyckich, języka i kultury chińskiej na poziomie uniwersyteckim i znajomość najnowszych metod i technik nauczania, w tym nauczania zdalnego czy organizowanie warsztatów dydaktycznych
 • Cechować się umiejętnością pracy w zespole

Obowiązki:

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-24

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Poszukiwany jest badacz wykazujący się motywacją i pozytywną energią, a także umiejętnością pracy w międzynarodowym zespole. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w projekt „Podróżnicy versus domatorzy – globalne wzorce rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków obunogich”. Jego celem jest określenie czy tryb życia bentosowych Amphipoda wpływa na ich zasięgi geograficzne i genetyczną łączność populacji. Projekt łączy w sobie pracę taksonomiczną (taksonomia integratywna wraz z opisywaniem gatunków nowych dla nauki) z badaniami molekularnymi obejmującymi genetykę populacji i rekonstrukcję filogenezy wybranych rodzin obunogów.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu w dziedzinie biologii, genetyki, ekologii ewolucyjnej lub pokrewnej lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora; Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; Posiadać doświadczenie w pracy z morfologią skorupiaków, najlepiej obunogów, poparte publikacjami; Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA, PCR); Doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z tematyki powiązanej z projektem, w przynajmniej 2 powinien/powinna być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem; Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. Dodatkowymi atutami są: znajomość metod stosowanych w analizie danych molekularnych, w tym uzyskanych z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji; znajomość programów wykorzystywanych do modelowania nisz ekologicznych; wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych; aktywne uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych i stażach zagranicznych wynikających z realizacji projektu; wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.
 • Główne zadania pracownika: Morfologiczna identyfikacja i analiza obunogów (Amphipoda). Segregacja i zarządzanie kolekcją materiału (bazy danych). Izolacja DNA, amplifikacja wybranych genów, analiza uzyskanych sekwencji. Przygotowywanie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Wsparcie przy różnych zadaniach związanych z projektem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien: – mieć ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych, – posiadać dyplom doktora, – reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, – charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, – wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy, – posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych, – znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, – posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Oczekiwania:

  • ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych
  • posiadać dyplom doktora
  • reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego
  • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy
  • posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych
  • znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra psychologii;
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych;
 • Doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych;
 • Posiadanie doświadczeń związanych z udziałem w projektach badawczych lub pracy klinicznej będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość zaawansowanej statystyki i obsługa programów statystycznych (SPSS, AMOS, R, itp.) ;
 • Zobowiązanie się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji