Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Łódzki

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Łódzki
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Łódzki gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Łódzki. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Łódzki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);
 • Studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym;
 • Zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym, związane z grami komputerowymi lub ogólnie ze sztuczną inteligencją;
 • Umiejętność korzystania z Matlaba i umiejętność programowania;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiwgo w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, w tym: sporządzanie dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie zaliczeń, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, w tym: publikowanie wyników badań, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub ściśle pokrewnych. Posiadać doświadczenie w pracy eksperymentalnej i analizie danych. Posiadać znaczący dorobek w postaci publikacji z zakresu biologii zwierząt/ekologii opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Wykazać się umiejętnością płynnego komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie).

Obowiązki:

 • Opis zadań: Gromadzenie danych i prób z wód słodkich (z pomocą innych członków zespołu), Przeprowadzanie eksperymentów na rybach, Analiza danych, Udział w pisaniu lub samodzielne pisanie publikacji naukowych, Aktywny udział w spotkaniach zespołu badawczego, seminariach naukowych i konferencjach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łodź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozofczno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Oczekiwania:

 • spełnianie wymagań art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora w zakresie etnologii i antropologii kulturowej lub nauk o kulturze i religii
 • dorobek naukowy z zakresu antropologii kulturowej, metod badań jakościowych oraz kultury współczesnej
 • wykazanie autorstwa lub współautorstwa publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wiodących dla dyscypliny wydawnictwach
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego
 • udział w projekcie (minimum 1) naukowym finansowanym przez podmiot inny niż instytucja zatrudniająca w ciągu ostatnich 5 lat
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku seminariów, prac badawczych, itp.

Obowiązki:

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • niezwłocznie zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia)
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie w zakresie nauk o polityce i administracji lub bezpieczeństwie, lub nauk o komunikacji społecznej i mediach) bądź humanistycznych (szczególnie w zakresie nauk o kulturze i religii lub literaturoznawstwie).
 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się – potwierdzonych publikacjami w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi (krajowymi i międzynarodowymi) – dotychczasowych rezultatów prowadzenia badań naukowych. Pożądane jest doświadczenie związane z zagranicznymi wyjazdami naukowymi, studyjnymi i pobytami badawczymi w jednostkach uniwersyteckich, naukowych i archiwalnych, a także doświadczenie związane z uczestniczeniem w grantach badawczych (krajowych bądź międzynarodowych).
 • Wymagane jest doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej, obejmujące prowadzenie zajęć z zakresu nauk społecznych bądź humanistycznych.
 • Oczekiwane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.
 • Pożądane są także umiejętności organizacyjne w zakresie przygotowania konferencji naukowych oraz aktywność w zakresie promocji nauki i kształcenia – w ramach i poza jednostkami edukacji wyższej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • składanie wniosków grantowych w postępowaniach wydziałowych, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich;
 • składanie do publikacji w periodykach i wydawnictwach naukowych artykułów, rozdziałów w monografiach, ewentualnie monografii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału i Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łodź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Centrum Jerzego Giedroycia, Uniwersytet Łódzki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Asystent w grupie pracowników badawczych w Centrum Jerzego Giedroycia

Oczekiwania:

 • posiadanie dyplomu magistra lub doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • posiadanie wiedzy naukowej z zakresu historii Polski po 1945 ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • wykazanie się doświadczeniem w pracy naukowej potwierdzonym publikacjami oraz aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazanie się doświadczeniem w zakresie edycji źródeł historycznych
 • wykazanie się doświadczeniem w popularyzacji nauki
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, francuski, rosyjski, ukraiński)
 • wykazanie się doświadczeniem organizacyjnym

Obowiązki:

 • badania naukowe nad dziejami i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu
 • systematyczne publikowanie w formie monografii autorskich i artykułów naukowych w periodykach naukowych zamieszczonych w aktualnym wykazie periodyków naukowych i wydawnictw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • upowszechniania wiedzy o dziejach i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • aktywny udział w działaniach organizacyjnych na rzecz Centrum Jerzego Giedroycia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-09

Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Miasto: Łódź Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Oczekiwania:

 • Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: uzyskany tytuł magistra; zainteresowania badawcze w zakresie zarządzania publicznego; dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania publicznego – co najmniej dwie publikacje (artykuły, rozdziały w monografiach lub monografie) w wydawnictwach uwzględnionych na aktualnej liście MNiSW; udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych z zakresu wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem publicznym oraz podstaw zarządzania; aktywny udział (z wygłoszeniem referatu) w co najmniej dwóch konferencjach naukowych, w tym minimum jednej o zasięgu międzynarodowym; biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku (w przypadku obcokrajowców);

Obowiązki:

 • Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych: prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; przeprowadzanie zaliczeń; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych: prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu); aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych: praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom co najmniej ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku ekonomia, finanse lub pokrewnym lub być słuchaczem Studiów Doktoranckich/uczestnikiem Szkoły Doktorskiej z zakresu ekonomii i finansów,
 • znać biegle język angielski (wskazany certyfikat) i polski,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z problematyki nowej ekonomii instytucjonalnej, nadzoru korporacyjnego, ładu akademickiego, partycypacji pracowniczej, przedsiębiorczość akademicka, ekonomia polityczna, ekonomia behawioralna.
 • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-19

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Poszukiwany jest badacz wykazujący się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i dbałością o szczegóły oraz silną motywacją i pozytywną energią. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w międzynarodowy projekt Biodiversa+ pt.: „Innowacyjny międzynarodowy monitoring różnorodności biologicznej w środowisku wodnym z wykorzystaniem wysokowydajnych narzędzi DNA i automatycznego rozpoznawania obrazów”, nr umowy UMO-2023/05/Y/NZ9/00095 (https://dnaquaimg.eu/). Celem projektu jest pogłębienie wiedzy nt. bioróżnorodności i odpowiedzi zespołów na zmiany w ekosystemach słodkowodnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod tj. (meta)bar

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany w 2018 roku lub później w zakresie biologii, genetyki lub dyscypliny pokrewnej; Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej: barkodowaniu i metabarkodowaniu (w tym ekstrakcja DNA, PCR, przygotowanie bibliotek, sekwencjonowanie); Posiadać doświadczenie w generowaniu i analizie danych genomowych; Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. Dodatkowymi atutami są: doświadczenie w stosowaniu protokołów laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej (ekstrakcja DNA, PCR, biblioteki DNA); biegłość w przeprowadzaniu analiz ekologicznych, statystycznych; wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Obowiązki:

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w międzynarodowym zespole; planowanie i przeprowadzenie analiz molekularnych: barkodowania i metabarkodowania prób bezkręgowców słodkowodnych i okrzemek, przeprowadzenie tzw. lab-ring test; opracowanie statystyczne wyników; testowanie efektywności metod opartych na (meta)barkodowaniu DNA w ocenie stanu ekologicznego wód w Ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; nadzorowanie personelu technicznego i sprawowanie opieki nad studentami; wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Pracy MIASTO: Łódź STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2024 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2024 LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: [email protected] albo [email protected] SŁOWA KLUCZOWE: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Oczekiwania:

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej;
 • specjalizować się oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego - preferowane będzie łączenie tych specjalizacji;
 • posiadać doświadczenie naukowe w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego potwierdzone punktowanymi publikacjami, udziałem w konferencjach i seminariach naukowych oraz recenzjami opracowań naukowych;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego oraz polityki społecznej na poziomie uniwersyteckim, wysoko oceniane w anonimowych ankietach studenckich (ocena zajęć z ankiet potwierdzona dokumentem);
 • aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym - w tym posiadać znajomość środowiska naukowego prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego
 • posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy prowadzeniu badań naukowych i organizowaniu bądź współorganizowaniu konferencji naukowych
 • posiadać wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych oraz uzyskiwania funduszy na badania;
 • znać biegle język polski
 • znać język angielski w stopniu niezbędnym do prowadzenia badań naukowych, opracowywania publikacji naukowych i prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego oraz polityki społecznej na poziomie uniwersyteckim;
 • spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat UŁ na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki dydaktyczne, badawcze i organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien: – mieć ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych, – posiadać dyplom doktora, – reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, – charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, – wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy, – posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych, – znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, – posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Oczekiwania:

  • ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych
  • posiadać dyplom doktora
  • reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego
  • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy
  • posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych
  • znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji