Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Uniwersytet Jagielloński

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Jagielloński. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta (post doc) w projekcie NCN OPUS 26, pracować będzie w Zespole Ewolucji Strategii Życiowych w INoŚ na Wydziale Biologii UJ w Krakowie. Celem projektu jest zbadanie różnic w wielkości komórek między różnymi formami genetycznymi europejskich żab zielonych (Pelophylax esculentus complex), w naturalnych populacjach oraz u zwierząt wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych oraz określenie powiązań między wielkością komórek a aktywnością wybranych szlaków molekularnych w tkankach oraz wydolnością fizjologiczną kijanek w różnych warunkach tlenowych i termicznych. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie badań populacji żab na terenie Polski, długoterminową hodowlę i kontrolowany rozród żab w laboratorium, pomiary metabolizmu kijanek, analizę wielkości komórek oraz aktywności niektórych szlaków fizjologicznych. Będzie również pomagała w opiece nad pracą doktorską oraz w przygotowaniu publikacji i prezentacji na konferencjach międzynarod.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej
 • udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej wykorzystującej metody hodowli i rozrodu kręgowców wodnych w warunkach laboratoryjnych
 • udokumentowana publikacjami znajomość procesów biologicznych związanych z hybrydogenezą, poliploidyzacją
 • udokumentowane doświadczenie w pomiarach tempa metabolizmu kręgowców wodnych
 • udokumentowane doświadczenie w analizie histologicznej tkanek oraz mikroskopowych pomiarach wielkości komórek
 • udokumentowana publikacjami znajomość systemów genetycznych Europejskich żab zielonych
 • co najmniej podstawowe doświadczenie w zakresie technik genetycznych/molekularnych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne brane pod uwagę: udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką planowanych badań, w tym dotyczące ekologii ewolucyjnej europejskich żab zielonych
 • pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej
 • udokumentowana opieka nad empirycznymi pracami magisterskimi lub licencjackimi zgodnymi z tematyką planowanych badań

Obowiązki:

 • organizacja i przeprowadzenie badań terenowych na dużym obszarze Polski, w tym organizacja odpowiednich pozwoleń na badania kręgowców
 • organizacja i przeprowadzenie hodowli i rozrodu kontrolowanego żab w laboratorium
 • organizacja i przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych na kijankach oraz zebranie danych o tempie metabolizmu, wielkości komórek, charakterystyce mitochondriów, aktywności szlaków glikolitycznych i translacyjnych
 • genotypowanie badanych organizmów
 • pomoc w opiece nad praca doktorską

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Konkurs na stanowisko: Adiunkt Jednostka badawcza: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Projekt: Sonata BIS 10 Tytuł: „Molekularne podłoże powikłań mikronaczyniowych u pacjentów cierpiących na cukrzycę HNF1A-MODY: indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste jako narzędzie do modelowania choroby”

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.
 • Szczegółowe wymagania projektowe:Załącznik do uchwały Rady NCN nr 61/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektow badawczych
 • Pozostałe kryteria:
 • doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia),
 • doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów (CRISPR/Cas9),
 • albo doświadczenie z analizy szlaków sygnałowych wapnia w komórkach,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami śródbłonka albo analizach bioinformatycznych i metabolomiki funkcjonalnej komórki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
 • znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego
 • umiejętność współpracy, sumienność, aktywność,
 • chęć poznawania i aplikowania nowych technik badawczych

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.
 • Do obowiązków kandydata należeć będzie:
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu
 • zbieranie i wyciąganie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania dalszych eksperymentów;
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w innych badaniach prowadzonych w grupie;
 • nadzorowanie codziennej pracy techników i pomoc PI w przygotowaniu rycin i rękopisów do publikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą i jednocześnie jedną z największych i najlepszych uczelni w Polsce. Instytut Nauk o Środowisku należy do światowej czołówki w pracach badawczych z zakresu ekologii, biologii ewolucyjnej i ekotoksykologii. Naukowcy z Instytutu realizują kilkadziesiąt projektów badawczych finansowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Rekrutacja dotyczy stanowiska badawczego typu „postdoctoral researcher” (post-doc) w ramach projektu badawczego „Understanding pesticide-pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy” (akronim PollinERA), którego celem jest poznanie skutków stosowania pestycydów u owadów zapylających. Projekt jest finansowany przez European Research Executive Agency (REA) w ramach programu „Horizon Europe”.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazywane predyspozycje do pracy badawczej.
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość języka polskiego (ze względu na konieczność porozumiewania się z rolnikami w ramach zadań projektu)
 • doświadczenie w hodowli owadów
 • dobra znajomość analizy statystycznej danych
 • udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką projektu
 • doświadczenie w badaniach z zakresu ekotoksykologii i oceny ryzyka ekologicznego
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem publikacji w czasopismach naukowych
 • odbyte staże zagraniczne
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej
 • doświadczenie w prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach
 • zdolność dobrej samoorganizacji i zarządzania czasem
 • silna motywacja do pracy badawczej
 • umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania raportów i prac naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole i nadzorowania studentó

Obowiązki:

 • planowanie i prowadzenie eksperymentów z zakresu ekotoksykologii
 • prowadzenie hodowli owadów doświadczalnych
 • praca w terenie (zbiór materiału do badań, wywiady z rolnikami)
 • analiza statystyczna danych
 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań i prowadzenie ich dokumentacji
 • współautorstwo prac naukowych w języku angielskim
 • prezentacja wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych
 • udział w zebraniach międzynarodowego zespołu realizującego projekt badawczy
 • pomoc w innych pracach związanych z realizacją projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • ukończone studia muzykologiczne i obronione, w tym zakresie prace cenzusowe na poziomie licencjatu i magisterium
 • opublikowana monografia o tematyce chopinowskiej
 • dorobek naukowy w języku polskim i językach kongresowych odnoszący się do muzyki polskiej XIX wieku
 • udział w międzynarodowych konferencjach muzykologicznych

Obowiązki:

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • dorobek naukowy w zakresie etnologii i antropologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej antropologii lokalności w kontekście współczesnych procesów globalnych, poświadczony publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych lub opublikowaną monografią książkową
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych

Obowiązki:

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: KRAKÓW
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Konkurs nr 1227.1101.186.2024 Poszukujemy kandydatów na 3-letnie stanowisko postdoktorskie w projekcie mającym na celu zbadanie interakcji między glikoproteinami a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Kandydat spełniający wymagania będzie częścią Dioscuri Centre for Modelling of Posttranslational Modifications, który jest integralną częścią Programu Dioscuri, inicjatywy Max Planck Society, współfinansowanej przez niemieckie i polskie Ministerstwo Nauki. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii obliczeniowej, chemii, bioinformatyki lub pokrewnej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji dynamiki molekularnej / symulacji Monte Carlo / symulacji dokowania, a także doświadczenie w konstruowaniu modeli dużych kompleksów biomolekularnych
 • znajomość systemu Unix oraz doświadczenie w programowaniu (python, bash)
 • znajomość biologii komórkowej i doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji na dużą skalę są mile widziane
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Modele ECM: Korzystając z wyników mikroskopii superrozdzielczej oraz mezoskopowych symulacji prowadzonych przez naszych współpracowników, opracować i zweryfikować atomistyczne i gruboziarniste (Martini) modele fragmentów neuronalnej ECM.
 • Dyfuzja glikoprotein: Poprzez prowadzenie wielkoskalowych symulacji dynamiki molekularnej, zbadać, jak glikany wpływają na właściwości dyfuzyjne receptorów w ECM.
 • Synergia Eksperymentalno-Obliczeniowa: wzajemna weryfikacja wynikow obliczeniowych i doswiadczalnych (w szczegolnosci eksperymenty sledzenia pojedynczych bialek).
 • Znaczenie Chorobowe i Translacjone: Odkryć, jak zmienione interakcje glikan-białko i glikan-glikan przyczyniają się do chorób neurologicznych. Chcemy zrozumiec jak mechanizmy dzialania neurotransmiterów i transmisji synaptycznej zaleza od glikanow, co może skutkowac nowymi możliwościami terapeutyczne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Instruktor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny, wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Oczekiwania:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Obowiązki:

 • Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o konkursie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: pedagogika, w zakresie: edukacja międzykulturowa i komunikacja międzykulturowa oraz współczesne problemy relacji międzykulturowych, w Katedrze Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Oczekiwania:

 • · posiadanie co najmniej stopienia doktora,
 • · posiadanie znaczących i twórczych osiągnięć w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy organizacyjnej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na jednym z kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, lekarski

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Technologii Chemicznej. Ogłoszenie nr. 1227.1101.171.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie syntezy materiałów polimerowych oraz nieorganiczno-organicznych układów hybrydowych,
 • praktyczna umiejętność stosowania technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach materiałów, w tym spektroskopii FT-IR, UV-vis, dyfraktometrii proszkowej, analizy elementarnej i analizy termicznej, metod chromatograficznych,
 • umiejętność konstrukcji stanowisk do badań katalitycznych w oparciu o chromatograficzne i spektroskopowe techniki detekcyjne,
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego (niezbędna do prowadzenia zajęć ze studentami)

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina: nauki humanistyczne lub sztuka; dyscyplina: nauki o sztuce lub sztuki filmowe i teatralne; zakres: reżyseria teatralna, dramaturgia oraz dramatopisarstwo)

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazywanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Środowiska. ogłoszenie nr: 1227.110.1.142.2024

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych
 • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim);
 • doświadczenie w realizacji projektów

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji