Wolne stanowiska pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wolne stanowiska pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Elektroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Systemów Łączności WEL WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • stopień naukowy – magister inżynier,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim (wymagana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2),
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji, w tym modulacji i detekcji, kodowania sygnałów transmisyjnych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych oraz technik lokalizacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość technik uczenia maszynowego opartego na głębokich sieciach neuronowych, w tym frameworków głębokiego uczenia: TensorFlow, PyTorch oraz Scikit-learn,
 • praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB & Simulink (lub pokrewnym),
 • znajomość oprogramowania Git, Docker, Docker Compose, VirtualBox, AudaCity, Wireshark, Visual Studio Code,
 • praktyczna znajomość języków programowania Java, SQL, Python,
 • zaawansowana znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Android, a także pakietu Office 365,
 • udokumentowany udział jako Wykonawca w przynajmniej kilku projektach naukowo-badawczych,
 • znajomość metodyki projektowania Design Thinking oraz zarządzania projektami PRINCE2 – potwierdzone certyfikatami,
 • przynajmniej kilka publikacji o zasięgu międzynarodowym z listy JCR, znajdującym się w wykazie punktowanych czasopism i konferencji MNiSW.

Obowiązki:

 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 • prowadzenie wykładów po dopuszczeniu przez Radę Wydziału ds. Kształcenia,
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • opracowanie treści szczegółowych ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (wykładów po dopuszczeniu przez Radę Wydziału ds. Kształcenia) realizowanych przedmiotów,
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności albumów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów,
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów,
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych,
 • terminowe wykonywanie kart ewidencji zajęć i sprawozdań z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej,
 • prowadzenie badań naukowych w ramach prac badawczych statutowych i własnych, w tym przede wszystkim wspomagających prowadzenie dydaktyki i kształcenie kadr,
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji prac badawczych statutowych i własnych,
 • rozwijanie twórczości naukowej oraz podnoszenie własnych kwalifikacji,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju,
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych,
 • publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowo-dydaktycznej,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.,
 • aktywne uczestniczenie w różnych formach promocji osiągnieć naukowych i oferty dydaktycznej Wydziału, Instytutu i Zakładu w tym w ramach wyjazdów służbowych z prelekcjami do szkół, na wystawy, targi innowacji, wystawy plenerowe oraz w ramach zajęć i wystaw prowadzonych przez Wydział, Instytut lub Zakład,
 • przestrzeganie postanowień obowiązujących przepisów normujących zasady pracy, w tym Kodeksu Pracy i Statutu Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • realizacja zadań powierzonych przez Kierownika Zakładu, związanych z bieżącą działalnością Zakładu i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Broni i Amunicji Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za zadania związane z: kształceniem studentów, prowadzeniem wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, udziałem w projektach badawczych, rozwijaniem oraz podnoszeniem własnych kwalifikacji, udziałem w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej i naukowej i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż. w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym lub w instytucie naukowo-badawczym w dziedzinie naukowej inżynieria mechaniczna lub pokrewnej;
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej technicznej na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa lub pokrewnych;
 • wiedza i doświadczenie w badaniach dynamicznych broni palnej i amunicji;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań patentowych – minimum 2 potwierdzone badania;
 • wiedza i doświadczenie w wykonywaniu badań i analiz zjawisk szybkozmiennych z wykorzystaniem kamer do zdjęć szybkich.
 • Dodatkowym atutem będą certyfikaty szkolenia w obszarze użytkowania kamer szybkich.
 • umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów stanowisk badawczych lub broni palnej;
 • umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD (preferowane środowisko to SolidWorks);
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych; Dodatkowym atutem będą wyróżnienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • dorobek naukowy – co najmniej dwie publikacje w czasopismach z listy A MNiSW w ciągu ostatnich 3 lat;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych;
 • realizacja i udział w projektach badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej i naukowej;
 • samokształcenie merytoryczne przygotowujące do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii mechanicznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Elektroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-18

asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Systemów Łączności WEL WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późn. zm.),
 • tytuł zawodowy – magister inżynier,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim (wymagana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2),
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji i teorii anten, w tym propagacji fal, kodowania sygnałów oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania sygnałów radiowych,
 • wymagana znajomość aktualnych norm obronnych w zakresie pomiarów odporności przewodzonej wojskowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • wymagana znajomość aktualnych norm obronnych w zakresie pomiarów odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane,
 • praktyczna umiejętność obsługi aparatury pomiarowej i oprogramowania do analizy emisji TEMPEST,
 • praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB & Simulink (lub pokrewnym) oraz CST Studio Suite,
 • zaawansowana znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietu Office 365,
 • udokumentowany udział jako Wykonawca w projektach naukowo-badawczych,
 • przynajmniej kilka publikacji o zasięgu międzynarodowym z listy JCR, znajdującym się w wykazie punktowanych czasopism i konferencji MNiSW.

Obowiązki:

 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 • prowadzenie wykładów po dopuszczeniu przez Radę Wydziału ds. Kształcenia,
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów,
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności albumów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów,
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów,
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych,
 • terminowe wykonywanie kart ewidencji zajęć i sprawozdań z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej,
 • prowadzenie badań naukowych w ramach prac badawczych statutowych i własnych, w tym przede wszystkim wspomagających prowadzenie dydaktyki i kształcenie kadr,
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji prac badawczych statutowych i własnych,
 • rozwijanie twórczości naukowej oraz podnoszenie własnych kwalifikacji,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju,
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych,
 • publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowo-dydaktycznej,
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.,
 • aktywne uczestniczenie w różnych formach promocji osiągnieć naukowych i oferty dydaktycznej Wydziału, Instytutu i Zakładu w tym w ramach wyjazdów służbowych z prelekcjami do szkół, na wystawy, targi innowacji, wystawy plenerowe oraz w ramach zajęć i wystaw prowadzonych przez Wydział, Instytut lub Zakład,
 • przestrzeganie postanowień obowiązujących przepisów normujących zasady pracy, w tym Kodeksu Pracy i Statutu Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • realizacja zadań powierzonych przez Kierownika Zakładu, związanych z bieżącą działalnością Zakładu i Instytutu,
 • wspieranie pracy Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT w zakresie prowadzenia pomiarów odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz, pomiarów TEMPEST pomiaru odporności przewodzonej wojskowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wg norm MIL-STD-461, NO-06-A200, NO-06-A500 oraz norm komercyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Kandydata do objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny nauki chemiczne. Osoba ta będzie zajmować się syntezą mechanochemiczną i mikrofalową materiałów porowatych, badaniami właściwości fizykochemicznych i adsorpcyjnych materiałów porowatych. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym w dyscyplinie nauki chemiczne.

Oczekiwania:

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku chemia;
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem materiałów porowatych i ich otrzymywaniem;
 • doświadczenie w charakteryzacji materiałów porowatych;
 • doświadczenie w zakresie obliczeń wykorzystujących metody adsorpcyjne w tym DFT;
 • dobrze widziany dorobek naukowy, publikacje zgodnie z aktualnym „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • udział w kształceniu i wychowaniu studentów studiów wyższych oraz podyplomowych, w tym przede wszystkim wspomagających prowadzenie dydaktyki i kształcenie kadr;
 • rozwijanie twórczości naukowej, podnoszenie własnych kwalifikacji oraz systematyczne śledzenie postępu w rozwijanej dyscyplinie badań (nauki chemiczne), publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych;
 • udział w pracach badawczych wynikających z zadań Zakładu Chemii;
 • wykonywanie innych zadań, poleceń i wytycznych bezpośredniego przełożonego;
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o sprawach, które powinny być podane do jego wiadomości lub decyzji, stanie realizowanych prac, a w szczególności związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe ich zakończenie;
 • udział w szkoleniach i odprawach służbowych;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie prowadzonych czynności;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych;
 • przestrzeganie w jednostce organizacyjnej regulaminu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 • dbałość o powierzony sprzęt i środki techniczne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Osoba zatrudniona na stanowisku Profesora w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów, prowadzeniem zajęć dydaktycznych, działalnością badawczo-naukową i organizacyjną na rzecz Zakładu/Instytutu/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ścisłych - matematyka;
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Obowiązki:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów, prowadzeniem zajęć dydaktycznych i działalnością organizacyjną na rzecz Zakładu/Instytutu/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: lotnictwo i kosmonautyka;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni technicznej o specjalności lotnictwo i kosmonautyka;
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami inżynierskimi takimi jak np.: AutoCad, Siemens NX, Solid Edge, Comsol, ANSYS (MES);
 • znajomość oprogramowania Matlab;
 • znajomość języka programowania Python;
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, odporność na stres;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na podwyższanie kompetencji.

Obowiązki:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie ćwiczeń rachunkowych i projektowych oraz zajęć laboratoryjnych;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych dydaktycznych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • inicjowanie procesu modernizacji stanowisk laboratoryjnych pod kątem zadań wynikających z realizacji procesu dydaktycznego,
 • monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 • obsługiwanie sprzętu komputerowego oraz znajomość i wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do numerycznych obliczeń, modelowania i symulacji zjawisk z zakresu inżynierii lotniczej;
 • realizacja poleceń Kierownika Zakładu w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych oraz Kierownika Laboratorium w zakresie związanym z funkcjonowaniem Laboratorium Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Elektroniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-18

Asystent dydaktyczny w Instytucie Radioelektroniki w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742 z póź. zm.),
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w jednej ze specjalności: elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, automatyka i pokrewne,
 • wiedza w zakresie elektroniki i informatyki,
 • wiedza na temat zastosowania układów mikroprocesorowych i przetwarzania danych cyfrowych w urządzeniach radioelektronicznych,
 • wiedza w zakresie teorii i technik przetwarzania danych w zastosowaniu do rozpoznawania obrazów i sztucznej inteligencji,
 • zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów związanych z programowaniem i przetwarzaniem danych w systemach radioelektronicznych,
 • umiejętność tworzenia aplikacji w środowisku MATLAB i w języku C/C++,
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z systemami radioelektronicznymi,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych,
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-29

stanowisko asystenta dydaktycznego usytuowane jest w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Do podstawowych zadań, w ramach wskazanego stanowiska, należy: – prowadzenie zajęć ze studentami z kierunku studiów Zarządzanie oraz studentami z innych kierunków studiów WAT w przedmiotach zgodnych z wymienionymi w ogłoszeniu (m.in. podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami i procesami oraz zarządzanie ryzykiem); – uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej; – udział w pracach organizacyjnych na rzecz utrzymania pracowni komputerowej (konfigurowanie komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania specjalistycznego, wykonywanie testów sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Oczekiwania:

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości;
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania, a w szczególności w zakresie zarządzania procesami i projektami biznesowymi z wykorzystaniem praktycznej znajomości zaawansowanych technologii IT/ICT w zakresie eksploracji zasobów danych o dużej objętości oraz z uwzględnieniem automatyzacji procesów analityki biznesowej i tworzenia inteligentnych, zwinnych organizacji procesowych;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wojskowej lub cywilnej, w tym doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: zarządzanie procesami, podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami oraz zarządzanie ryzykiem;
 • dorobek publikacyjny lub prowadzenie prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości może być dodatkowym atutem;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości (podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami i procesami oraz zarządzanie ryzykiem) w wymiarze pensum określonego dla stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych;
 • możliwość współuczestniczenia w pracach badawczych związanych z działalnością statutową, a w szczególności wspomagających kształcenie; organizowanie i udział w konferencjach oraz innych formach upowszechniania badań naukowych;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz utrzymania pracowni komputerowej (konfigurowanie komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania specjalistycznego, wykonywanie testów sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Oczekiwania:

 • opis w załączniku

Obowiązki:

 • opis w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki;
 • wiedza i umiejętności w zakresie: • teorii informacji i kodowania, przetwarzania języka naturalnego, • projektowania naturalnych interfejsów użytkownika, • implementacji inteligentnych systemów komputerowych
 • dodatkowo będą brane pod uwagę: • znajomość języka angielskiego, • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia, • doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko asystent w grupie badawczo-dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

stanowisko adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra)
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji