Zawód dla pasjonatów: jak zostać strażakiem? Wymagania i egzaminy zawodowe dla technika pożarnictwa. Jaką szkołę wybrać?

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Strażacy często jako pierwsi docierają na miejsce wypadku.
Strażacy często jako pierwsi docierają na miejsce wypadku. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne
Strażak to jeden z zawodów cieszących się najwyższym zaufaniem publicznym. Każdy pożarnik to jednocześnie fachowiec i bohater. Dlatego praca w pożarnictwie rozpala wyobraźnię tych, którzy chcą, aby ich zawód był również misją. Jakie szkoły oferują przygotowanie do zawodu strażaka? Które kwalifikacje zawodowe pozwalają na pracę w pożarnictwie? Tu znajdziesz najważniejsze informacje i wskazówki, jak zostać strażakiem.

Spis treści

Jak zostać technikiem pożarnictwa?

Technik pożarnictwa to propozycja dla tych, którzy marzą o zostaniu strażakiem. Strażak dawno przestał być tylko fachowcem od gaszenia ognia. To specjalista, który znakomicie zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to szczególnie istotne, bowiem strażak jako jeden z pierwszych pojawia się na miejscu wypadków komunikacyjnych. Ponadto potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku czy katastrofy, wydobywać poszkodowanych z wraków aut i spod gruzów budynków. Radzi sobie z ogniem, ale też z wodą w przypadku powodzi czy oberwania chmury. Strażak to wszechstronny profesjonalista, gotowy do reagowania niezależnie od pory dnia czy nocy.

Technik pożarnictwa – jakie to kwalifikacje zawodowe?

Według aktualnych przepisów (CKE oraz rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.), aby wykonywać zawód technika pożarnictwa (symbol cyfrowy zawodu: 311919), należy zdobyć następujące kwalifikacje zawodowe (formuła 2019):

 • BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych,
 • BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi,
 • branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO).
Bycie strażakiem, to nie tylko praca, ale również misja.
Bycie strażakiem, to nie tylko praca, ale również misja. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych:

 • wykonywania czynności ratowniczych;
 • rozpoznawania i likwidacji zagrożeń podczas działań ratowniczych;
 • postępowania zgodnie z przepisami regulaminów służbowych.

2. W zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

 • kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • organizowania i monitorowania przebiegu służby;
 • dysponowania siłami i środkami systemu ratowniczego;
 • przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych.
Dziś strażacy nie tylko walczą z ogniem, ale przede wszystkim są obecni na miejscu katastrof, wypadków i miejscowych zagrożeń.
Dziś strażacy nie tylko walczą z ogniem, ale przede wszystkim są obecni na miejscu katastrof, wypadków i miejscowych zagrożeń. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Jaką wybrać szkołę, żeby zostać strażakiem?

Strażackie pasje można realizować, wybierając szkołę, która prowadzi kierunek technik pożarnik. Klasy pożarnicze funkcjonują również w wielu liceach ogólnokształcących oraz liceach o profilu mundurowym. Taką propozycję dla licealistów ma między innymi Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa.

- Uczniowie klasy pożarniczej odbywają zajęcia zgodnie z trzyletnim programem nauczania zawierającym wszystkie elementy przeszkolenia, niezbędne do podejmowania działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prowadzącymi zajęcia są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, na co dzień biorący udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo-gaśniczych. Uczniowie liceum o profilu pożarniczym pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu pożarnictwa, a ponadto mają unikalną możliwość do kontaktu, ćwiczeń oraz korzystania z doświadczeń ratowników różnych specjalności. Na zajęcia zapraszani są często ratownicy wysokościowi, nurkowie, ratownicy medyczni czy też członkowie specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego – czytamy w opisie klasy pożarniczej.

Szkoła podkreśla, że podczas zajęć przekazywane są również uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość ze wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych takie, jak: chęć pomocy innym, szacunek do munduru oraz odpowiednia dyscyplina. Co ciekawe, absolwenci mają możliwość ukończenia kursu podstawowego strażaków-ratowników OSP umożliwiającego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG, punktowanego przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej oraz kursu sternika motorowodnego.

Główne przedmioty zawodowe, jakich uczą się licealiści w klasie pożarniczej, a także uczniowie techników o takim profilu, to edukacja ratownicza i przeciwpożarowa.

Strażak to zawód, który cieszy się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego.
Strażak to zawód, który cieszy się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Jak zostać zawodowym strażakiem? Technikum ani klasa pożarnicza w LO to za mało

Aby jednak zostać zawodowym, czynnym strażakiem, należy ukończyć jedną z trzech szkół aspirantów PSP – w Poznaniu, Częstochowie lub Krakowie. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest przygotowującą kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych PSP publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie kształcenia. To oznacza, że kandydat musi mieć wykształcenie średnie. Ponadto w szkole aspirantów realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.

Dla absolwentów szkół średnich opcją jest też wybór Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficerskiej) w Warszawie. Jeśli jednak nie mamy w planach szkoły aspirantów ani studiów oficerskich, można wybrać inną drogę - zgłosić się w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie Państwowej Straży Pożarnej i przejść przez tzw. postępowanie kwalifikacyjne.

Kandydat na zawodowego strażaka musi spełniać określone prawem wymogi, m.in. niekaralności, wykształcenia min. średniego oraz zdolności do pełnienia służby. Jeśli chętna osoba spełnia wymogi i przejdzie kwalifikację, odbywa służbę przygotowawczą w wybranej jednostce straży pożarnej. Ważne – kandydaci na strażaka, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej przechodzą takie same testy sprawnościowe.

Pierwsza pomoc przedmedyczna? Strażacy są w tym znakomici.
Pierwsza pomoc przedmedyczna? Strażacy są w tym znakomici. Anna Kaczmarz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Gdzie znajdą pracę strażacy? Oczywiście w straży pożarnej!

Strażak w służbie przygotowawczej po przyjęciu do służby, przez 3 lata jest stażystą (istnieje możliwość skrócenia stażu za szczególne osiągnięcia itp.). Po przyjęciu do służby stażysta kierowany jest na kurs podstawowy w zawodzie strażak. Kurs podstawowy wlicza się do okresu stażu. Po tym okresie (w przypadku stwierdzenia przydatności i po wydaniu pozytywnej opinii) zostaje mianowany do służby stałej i przysługują mu odtąd wszystkie dodatki do uposażenia. Podczas stażu, od momentu mianowania (podpisania umowy) strażak otrzymuje pensję, również podczas kursu podstawowego.

Egzamin zawodowy 2023

Co warto wiedzieć, zanim przystąpisz do egzaminów zawodowych 2023? Tu znajdziesz zasady, terminy, wskazówki

Z czego składa się egzamin zawodowy?

Każdy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu testu. Test składa się z 40 zadań i zdający spośród 4 odpowiedzi wybiera jedną, prawidłową. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na stanowisku egzaminacyjnym - odpowiednio przygotowanym do realizacji zadań, związanych z danym zawodem. Egzamin praktyczny trwa od 120 do 240 minut.

Egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - czym się różnią?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, krócej nazywany jest egzaminem zawodowym. Egzamin taki ocenia poziom opanowania wiadomości, a także umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Jaki zakres wiedzy i jakie praktyczne umiejętności powinien prezentować absolwent ubiegający się o tytuł zawodowy, określają tzw. standardy wymagań. I właśnie takie standardy są podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2012

"Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.‎

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach przystępują:

 • uczniowie i słuchacze zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r.;
 • absolwenci czteroletnich techników, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r. – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. – do dnia 31 października 2025 r.;
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), do dnia 31 października 2025 r.
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2012 r., ale do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpili do tego egzaminu – do roku szkolnego 2024/2025;

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany do 31 października 2025 r., także jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Egzamin zawodowy 2023 - dlaczego trzy formuły?

Egzaminy zawodowe obowiązujące w 2023 roku, przeprowadzane są w trzech formułach: 2012, 2017 i 2019. Co oznaczają formuły i na czym polegają różnice? Poszczególne formuły egzaminów kierowane są do absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę i ukończyli ją w określonych latach (formuły uwzględniają zmiany w podstawach programowych, a także zmiany będące efektem likwidacji gimnazjów i wprowadzenia 8-klasowych szkół podstawowych).

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2019

Egzamin w formule 2019 oparty jest o nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku. To oznacza, że osoby, które kształcą się już według podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku, będą zdawały egzamin właśnie w tej formule.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono na egzaminach Formule 2019 w porównaniu do wcześniejszych egzaminów (formuły 2012 i 2017), to:

 • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
 • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
 • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,
 • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Jak podkreśla CKE, egzamin zawodowy w formule 2019 jest przeprowadzany jest dla uczniów, absolwentów szkół, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 • przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
 • mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 • mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2017

Egzamin w formule 2017 przeprowadzany jest w oparciu o przepisy, które weszły w życie 1 września 2017 r. Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu obejmują już nową podstawę programową kształcenia. Egzamin ten przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 r.

Egzamin zawodowy w Formule 2017 skierowany jest do:

 • uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od roku 2019/2020, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły począwszy od roku szkolnego 2020/2021, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na których kształcenie rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – od dnia 1 listopada 2025 r.,
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej – od dnia 1 listopada 2025 r.

Co się stanie jeśli nie podejdziesz do egzaminu zawodowego?

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mają obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego w formule 2019.

Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Oznacza to konieczność powtarzania klasy czy semestru nauki.

Co zabrać ze sobą na egzamin zawodowy?

Na pisemną część egzaminu zawodowego na pewno trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości - dowód osobisty, legitymację szkolną albo paszport. Warto mieć ze sobą przynajmniej dwa długopisy z czarnym wkładem. Przy egzaminach przeprowadzanych przy komputerze, długopis nie przyda się co prawda do zaznaczania odpowiedzi na arkuszach, ale np. do podpisania się na wykazie osób przystępujących do egzaminu zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat tego, co można i co należy zabrać ze sobą na egzamin zawodowy, a także czego absolutnie nie należy wnosić do sali, powinien przekazać przystępującym do egzaminu wychowawca klasy albo dyrektor szkoły.

Czy można poprawiać egzamin zawodowy?

Egzaminy zawodowe nie przewidują terminów poprawkowych, ale uczeń, który nie zdał egzaminu zawodowego w części pisemnej albo praktycznej, może ponownie przystąpić do tej części sprawdzianu. W trakcie swojej nauki, może zdawać go w kolejnych terminach organizowanego w szkole egzaminu. Po zakończeniu nauki, dwukrotnie może przystąpić do egzaminu według zasad określonych dla absolwentów. Kolejne podejścia odbywać się mogą już w trybie eksternistycznym.

Ile procent potrzeba, żeby zdać egzamin zawodowy?

Aby zdać egzamin zawodowy, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów w części pisemnej, a także zdobycie nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów w części praktycznej.

Jak się ubrać na egzamin zawodowy 2023?

Egzamin zawodowy, który składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej, może wymagać dwóch różnych kompletów ubrań.

Na część pisemną najlepiej ubrać się skromnie i schludnie. W większości szkół obowiązuje "galowy" strój - czyli biała bluzka lub koszula, oraz czarne lub granatowe spodnie/spódnica.

W zależności od formy praktycznej egzaminu, strój może być ważnym jego elementem - i jego dobór, dopasowanie, może mieć wpływ na ocenę egzaminu. Chodzi tu przede wszystkim o odzież roboczą i jej elementy ochronne. Egzaminator może również zwracać uwagę na schludność "służbowego" stroju. Warto zatem przygotować odpowiedni uniform wcześniej i upewnić się, że nie zapomnieliśmy o żadnym elemencie egzaminacyjnego stroju.

Jak uzyskać tytuł technika?

Technik (gr. technikos – kunsztowny), jest to tytuł zawodowy, możliwy do uzyskania jednocześnie ze średnim wykształceniem ogólnym. Tytuł technika, czyli specjalisty w zakresie wybranej dziedziny wiedzy technicznej, otrzymują absolwenci 5-letnich techników (i nielicznych liceów zawodowych). Aby jednak otrzymać tytuł technika, konieczne jest zdanie kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych. Uczeń technikum nie tylko zdobywa kwalifikacje zawodowe i potwierdzający je tytuł, ale też może zdawać maturę i kontynuować naukę na studiach.

Terminy i wyniki egzaminów zawodowych 2023

Egzaminy zawodowe odbywają się dwa razy w roku. W 2023 kwalifikacje zawodowe będzie można potwierdzić w sesji zimowej i letniej.

Uczniowie zdający egzamin zawodowy według Formuły 2019, w sesji zimowej mają wyznaczony termin główny egzaminów od 9 do 21 stycznia 2023 (część pisemna: 10-14 stycznia 2023, część praktyczna: 9-21 stycznia). Termin dodatkowy to 30-31 stycznia (część pisemna: 30 stycznia, część praktyczna 31 stycznia).

Sesja letnia egzaminów w formule 2019 trwa od 1 do 18 czerwca 2023 (część pisemna: 2-7 czerwca 2023, część praktyczna: 1-18 czerwca 2023). Również w sesji letniej wyznaczono termin dodatkowy 28-29 czerwca 2023 (część pisemna: 28 czerwca i część praktyczna 29 czerwca).

Uczeń, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową. Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, a także posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu ‎zawodowego wydawany jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie. Ma też ułatwić ich zrozumienie przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

od 12 lat
Wideo

76. rocznica śmierci rotmistrza Pileckiego. Uroczystość w Koszalinie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji