Zmiany na maturze 2025: język polski, matematyka, język obcy i inne przedmioty. CKE przedstawiło wstępne reformy. Nowe informatory wkrótce

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Zmiany na maturze w 2025 są już pewne. To wynik m.in. odchudzonych podstaw programowych, do których trzeba dostosować egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 11 lipca 2024 r. przedstawiła komunikat, w którym zawarto wstępne informacje o zmianach na maturze. Zobacz, co dokładnie ma się zmienić w poszczególnych przedmiotach na poziomie podstawowych i rozszerzonym.

Spis treści

Zmiany na maturze 2025.CKE o reformie

CKE przekazało komunikat o zmianach na egzaminie ósmoklasisty i maturze. Wiemy już, jakie są wstępne propozycje tych zmian.

uczniowie na sali egzaminacyjnej
Zmiany na maturze mają obejmować takie przedmioty, jak m.in. język polski, matematyka czy język obcy. CKE przedstawiło wstępne założenia dotyczące tych zmian. fot. Małgorzata Genca/ Polska Press

Jak przekazał dr Marcin Smolik w wywiadzie „zmiana podstawy programowej rzutuje na wszystkie egzaminy, nie tylko egzamin ósmoklasisty i maturę, ale także na egzaminy eksternistyczne. Obecnie procedowane są projekty rozporządzeń dotyczące egzaminu ósmoklasisty i matury, w których jest wskazane, że przed 1 września Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować wszystkie informatory dotyczące egzaminu, ma też ogłosić listę pytań jawnych na ustny egzamin maturalny z języka polskiego”.

Poniżej zamieszczamy informacje, co dokładnie ma się zmienić w przypadku poszczególnych przedmiotów.

Jak ma wyglądać matura z polskiego 2025 na poziomie podstawowym?

Z komunikatu wynika, że na maturze z polskiego 2025 mają obowiązywać następujące zasady:

 • 60 punktów do zdobycia za cały arkusz (w tym 25 punktów za rozwiązanie zadań w teście Język polski w użyciu oraz w teście historycznoliterackim oraz 35 punktów za wypracowanie);
 • Test Język polski w użyciu: liczba tekstów, długość, format zadań, maksymalna liczba punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań w tej części (10 punktów, w tym 4 punkty za notatkę syntetyzującą) pozostają bez zmian;
 • Zajdą zmiany w teście historycznoliterackim oraz wypracowaniu. Przedstawiamy je poniżej.

Test historycznoliteracki
ze względu na wykreślenie z listy lektur obowiązkowych znacznej liczby tekstów, w teście historycznoliterackim znajdą się zadania z dwóch wymienionych poniżej grup okresów literackich:

 • starożytność (antyk i Biblia), średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm – za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów zdający będzie mógł uzyskać maksymalnie 7 punktów;
 • Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r. – za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów zdający będzie mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów.

Ponadto zadania dotyczące lektur obowiązkowych będą dotyczyły wyłącznie tekstów wskazanych jako lektury obowiązkowe w podstawie programowej z 2024 r., a wśród zadań będą mogły pojawiać się zadania oparte na tekstach, które nie są lekturami obowiązkowymi – do ich poprawnego rozwiązania wystarczy jednak zrozumienie i zinterpretowanie tekstu zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym (bez odwołania się do znajomości tekstu w całości).

Zasady dotyczące wypracowania

 • dwa tematy wypracowania do wyboru przez zdającego;
 • w obu tematach zdający ma obowiązek odwołać się do wybranej (dowolnej) lektury obowiązkowej; w żadnym z dwóch poleceń nie będzie wskazana lektura obowiązkowa (nie będzie wskazany tytuł);
 • w latach 2025-2028 zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu (spełniając obowiązek odwołania się do lektury obowiązkowej) do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 r.; od roku 2029 – będą mogli odwoływać się wyłącznie do tekstów wskazanych jako lektury obowiązkowe w podstawie programowej z 2024 r. Lista lektur, do których zdający będzie mógł się odwołać, będzie zamieszczona w Informatorze oraz w każdym arkuszu egzaminacyjnym (jak dotychczas);
 • rezygnacja z tematów zawierających utwór poetycki lub jego fragment, ale zdający nadal będzie mógł odwołać się w wypracowaniu do wybranego tekstu poetyckiego jako innego utworu literackiego;
 • forma wypowiedzi: bez zmian, tj. np. rozprawka, szkic krytyczny, esej, przemówienie, list otwarty, artykuł, pod warunkiem że będzie to wypowiedź argumentacyjna;
 • minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu: 300;
 • w kryteriach 4a, 4b i 4c – dopuszczalna liczba błędów jak w roku 2023 i 2024;
 • możliwe zmiany redakcyjne w zasadach oceniania.

Matura z polskiego 2025 – poziom rozszerzony

Przypomnijmy, że od 2025 r. matura rozszerzona z polskiego oprócz arkusza miała zawierać także test. Szef CKE poinformował, że nie została jeszcze podjęta decyzja, czy nowa matura rzeczywiście będzie tak wyglądać, czy jednak pozostanie samo wypracowanie.

W przypadku wprowadzenia testu, za rozwiązanie zadań w nim zawartych będzie można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zadania testowe będą oparte albo na jednym dłuższym tekście, albo na 2–3 krótszych tekstach (przykłady zostaną zaprezentowane w Informatorze, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu testu jako elementu arkusza egzaminacyjnego) – czytamy w komunikacie CKE.

Z kolei zasady dotyczące wypracowania przedstawiają się następująco:

 • dwa tematy wypracowania do wyboru przez zdającego;
 • jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu testu jako elementu arkusza egzaminacyjnego, wówczas w obu tematach zdający będzie miał obowiązek odwołać się do wybranej (dowolnej) lektury obowiązkowej; w żadnym z dwóch poleceń nie będzie wskazana lektura obowiązkowa (nie będzie wskazany tytuł);
 • jeżeli zachowana będzie formuła arkusza obowiązująca w latach 2023-2024, tj. wyłącznie wypracowanie, wówczas w jednym z tematów wskazana będzie lektura obowiązkowa (tytuł), do której zdający będzie miał obowiązek się odwołać; w drugim temacie będzie mógł odwołać się do wybranej (dowolnej) lektury obowiązkowej;
 • w latach 2025-2028 zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu (spełniając obowiązek odwołania się do lektury obowiązkowej) do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 r.; od roku 2029 – będą mogli odwoływać się wyłącznie do tekstów wskazanych jako lektury obowiązkowe w podstawie programowej z 2024 r. Lista lektur, do których zdający będzie mógł się odwołać, będzie zamieszczona w Informatorze oraz w każdym arkuszu egzaminacyjnym (jak dotychczas);
 • zdający nie będzie miał obowiązku odwołania się do utworów z dwóch różnych epok literackich;
 • forma wypowiedzi: bez zmian, tj. np. rozprawka, szkic krytyczny, esej, przemówienie, list otwarty, artykuł, pod warunkiem że będzie to wypowiedź argumentacyjna;
 • minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu: 400;
 • w kryteriach 4a, 4b i 4c – dopuszczalna liczba błędów jak w roku 2023 i 2024;
 • możliwe zmiany redakcyjne w zasadach oceniania.

Matura ustna z polskiego na nowo? Lista pytań jawnych zmniejszona

Zmieni się także matura ustna z polskiego. Przede wszystkim nowa lista pytań jawnych w 2025 r. zawierać będzie mniej zagadnień, gdyż usunięta została część lektur w związku ze zmianami w podstawie programowej. CKE przedstawiło już projekt nowych zagadnień.

Ponadto, jak przekazano w komunikacie:

Na liście jawnych zadań przeznaczonych na rok 2025 zostaną zweryfikowane zadania dotyczące lektur obowiązkowych, które w podstawie programowej z 2018 r. były wskazane jako teksty literackie do czytania w całości, natomiast w podstawie programowej z 2024 r. są wskazane jako teksty do czytania we fragmentach (lektury pozostaną na liście zadań jawnych, natomiast liczba zadań ich dotyczących zostanie zredukowana do 1-2 zadań) – czytamy na stronie CKE.

Pytań jawnych na maturę jest znacznie mniej

Nowe pytania jawne na maturę 2025. CKE przedstawiło projekt ...

Do 1 września 2024 r. ma zostać ogłoszona lista jawnych pytań dla uczniów zdających maturę w latach 2026-2028.

Matematyka na poziomie podstawowym 2025

W przypadku matematyki na poziomie podstawowym CKE zakłada zmianę w punktacji.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnym ma być zgodna z Informatorem z 2021 r., a więc 50 punktów, w tym:

 • maksymalna liczba punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań zamkniętych: 25 punktów (liczba zadań: 20-25);
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań otwartych: 25 punktów (liczba zadań: 7-14).

Innych zmian w przypadku tego egzaminu się nie przewiduje.

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Jeżeli chodzi o język obcy na poziomie podstawowym, to w 2025 r. możemy spodziewać się, że:

 • w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu zadanie prawda – fałsz zostanie zastąpione zadaniem otwartym, zgodnie z opisem egzaminu w Informatorze z 2021 r.;
 • w części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej – zdający tworzy tekst w formie e-maila lub wpisu na blogu, o długości od 100 do 150 wyrazów;
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej (zgodnie z podstawą programową z 2024 r.): B1 (B1+ w zakresie rozumienia tekstu).

„Pozostałe charakterystyki arkusza egzaminacyjnego: bez zmian (względem opisu w Informatorze)” – przekazało CKE.

W przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym zakłada się, że oczekiwany średni poziom biegłości językowej ma być zgodny z podstawą programową z 2024 r., a więc mowa o poziomie B2 (B2+ w zakresie rozumienia tekstu). Z kolei w przypadku języka obcego dwujęzycznego oczekiwany średni poziom biegłości językowej to B2+ (C1 w zakresie rozumienia tekstu).

Zmiany na innych egzaminach: filozofia i WOS

Jeżeli chodzi o filozofię, liczba punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań w arkuszu ma wynosić 50.

Zmian muszą spodziewać się także osoby przystępujące do matury z wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy ci, którzy przystępują do niej w roku szkolnym 2024/2025 powinni wiedzieć, że zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie został zamieszczony na stronie CKE w zakładce „materiały” (mowa o załączniku nr 3). Zamieszczono tam także reformy, które będą obejmować uczniów w kolejnym roku 2025/2026 (m.in. rezygnacja z tworzenia pism procesowych, ponieważ nie ma takiego wymagania w nowej podstawie programowej, w związku maksymalna liczba punktów, jaką można wówczas uzyskać, będzie wynosiła 50).

Z komunikatu CKE wynika, że w przypadku pozostałych egzaminów nie należy spodziewać się zmian, z wyjątkiem tych związanych z ograniczeniem zakresu merytorycznego do wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z 2024 roku.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji