Politechnika Łódzka - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Łódzka
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Łódzka gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Łódzka. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Łódzka - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-22

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75 -letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora z fizyki lub w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych;
 • Udokumentowana aktywność naukowa w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej, obejmująca artykuły naukowe w czasopismach naukowych z listy MNiSW,
 • Doświadczenie we wnioskowaniu o granty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, kierowanie lub udział w grantach badawczych i/lub projektach naukowo-badawczych.
 • W przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia upoważniającego Politechnikę Łódzką do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Predyspozycje do pracy ze studentami.
 • Prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Praca badawcza w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem kryształów stałych obejmująca publikowanie w renomowanych czasopismach fizycznych oraz aplikowanie o granty.
 • W obszarze dydaktyki kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia różnych form zajęć z przedmiotów fizycznych, metod numerycznych oraz związanych z programowaniem w językach C++, Python.
 • Niezbędna jest także aktywna praca organizacyjna.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Dynamiki Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna lub fizyka lub matematyka stosowana lub dyscyplinach pokrewnych,
 • Doświadczenie w pracach laboratoryjnych: pomiary wielkości dynamicznych,
 • Doświadczenie w programowaniu: język C, Matlab, Mathematica,
 • Publikacje: co najmniej jedna publikacja,
 • znajomość języka angielskiego (płynnie w mowie i piśmie),
 • kandydat musi spełniać wymagania zawarte w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącym Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Obowiązki:

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w projekcie pt. „TYTUL", kierowanym przez prof. dr hab. inż. Tomasza Kapitaniaka.
 • Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.: Rejestracja eksperymentalnych przebiegów czasowych, identyfikacja zdarzeń ekstremalnych, Opracowanie optymalnych predyktorów zdarzeń ekstremalnych z danych charakteryzujących układ sprzężonych oscylatorów, Identyfikacja współistniejących stanów dynamicznych (chimeryczne, koherentne niekoherentne) w oparciu o metody uczenia maszynowego, Testowanie różnych algorytmów uczenia maszynowego bazujących na metodzie sieci "echo state", Opracowanie metod przewidywania zdarzeń ekstremalnych w oparciu o połączenie nauczania maszynowego i częściowej identyfikacji modelu, prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,, prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria), udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania/Zakład Zarządzania Strategicznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki zarządzania, technologii informatycznych, cyfryzacji zarządzania, logistyki;
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w szczególności w zakresie zarządzania, logistyki;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Profesor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania/Zakład Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki logistyki, produkcji, zarządzania;
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w szczególności w zakresie logistyki;
 • doświadczenia w aplikowaniu o granty badawcze;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania/Zakład Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki logistyki, produkcji, zarządzania;
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w szczególności w zakresie logistyki;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, członkostwo w organizacjach naukowych lub komitetach redakcyjnych, a także w organizacjach branżowych;
 • umiejętności pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Elektroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • dorobek naukowy w zakresie elektroniki i optoelektroniki potwierdzony publikacjami i cytowaniami
 • udział w projektach badawczych w charakterze przynajmniej wykonawcy
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenia aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • programowanie w środowisku MATLAB i Python
 • znajomość środowisk CAD Altium i Comsol
 • co najmniej 3-letnie doświadczeni zawodowe jako nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności praktyczne dotyczące projektowania, montażu i uruchamiania układów elektronicznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • regularne publikowanie wyników prac badawczych w czasopismach naukowych z indeksem wpływu (IF)
 • czynny udział w konferencjach naukowych
 • pozyskiwanie i udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych
 • współpraca w interdyscyplinarnych zespołach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku elektronika i informatyka
 • udział w pracach organizacyjnych jednostki (np. konferencje, szkolenia, warsztaty)
 • udział w stażach naukowych w innych instytucjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji