Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Politechnika Warszawska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Politechnika Warszawska
Oferty pracy - Politechnika Warszawska gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Warszawska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Fluorescencja multispektralna wspomagana uczeniem maszynowym do analizy kokultur komórkowych. Prace obejmować będą: – opracowanie procedur tworzenia widm EEM – opracowanie procedur tworzenia wybranych kokultur komórkowych – charakteryzację kokultur komórkowych – eksplorację danych zawartych w widmach EEM. Kandydat powinien posiadać wartościowy dorobek publikacyjny (publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe/patenty), a także doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Oczekiwania:

 • znajomość badań prowadzonych na hodowlach komórkowych
 • fluorescencja multispektralna
 • uczenie maszynowe /chemometria (w tym znajomość Matlab/Solo/Python)
 • charakteryzacja i modyfikacja nanomateriałów
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie w wykorzystywaniu metod sztucznej inteligencji
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie z tworzeniem i badaniem kokultur komórkowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko pełnoetatowego adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności. Głównym celem tego stanowiska jest prowadzenie badań naukowych nad matematycznym modelowaniem materiałów stosowanych w inżynierii lądowej. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z teorii sprężystości i plastyczności oraz wytrzymałości materiałów.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie budownictwo lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem matematycznym materiałów stosowanych w inżynierii lądowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • pożądana praktyka na stanowisku inżynierskim w projektowaniu konstrukcji budowlanych oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych Abaqus, Mathematica

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ramach projektu obejmą: 1. Określenie ekspresji GluRs na poziomie transkryptu w badanych liniach nowotworowych oraz prawidłowych. 2. Określenie ekspresji GluRs wytypowanych w pkt.1 na poziomie białka w lizatach badanych komórek. 3. Określenie ekspresji powierzchniowej wytypowanych GluRs w badanych komórkach nowotworowych. 4. Wyciszanie genów kinaz białkowych CK2, PKA i PKC.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora biologicznych lub pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • Doświadczenie w obszarze inżynierii genetycznej w szczególności w stosowaniu następujących metod:
 • • PCR (projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji),
 • • qPCR (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji qPCR, opracowanie wyników),
 • • wyciszanie genów w komórkach ssaczych z wykorzystaniem siRNA.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

Sieć HumanIC ma na celu stworzenie nowego podejścia do projektowania środowiska szpitalnego poprzez koncepcję klimatu wewnętrznego skoncentrowanego na człowieku. Sieć HumanIC łączy wiodące zespoły akademickie z całej Europy z partnerami z branży HVAC dla szpitali i opieki zdrowotnej w celu szkolenia początkujących inżynierów i naukowców, aby umożliwić nowe podejście do klimatu wewnętrznego skoncentrowanego na człowieku w środowiskach opieki zdrowotnej. Poszukujemy osoby, która interesuje się systemami klimatyzacji dla złożonego środowiska szpitalnego, chciałaby rozwinąć nową wiedzę na temat wzorców przepływu i parametrów termicznych w sali operacyjnej oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów na sali operacyjnej.

Oczekiwania:

 • Kandydaci muszą spełniać warunki kwalifikowalności do MSCA Doctoral Network tj:
  • Zasada mobilności: Naukowcy nie mogą mieszkać ani prowadzić głównej działalności (np. pracy, studiów) w kraju organizacji przyjmującej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji (tj. rozpoczęcie zatrudnienia).
  • Zasada doktoratu: Kandydaci muszą być doktorantami, tj. nie mogą posiadać stopnia doktora w dniu rekrutacji.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniających tych warunków nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowo Kandydaci muszą być uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-12

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie elektroniki z doświadczeniem w technice wysokich częstotliwości. Oprócz obowiązku prowadzenia badań naukowych, od wybranego kandydata oczekuje się publikacji wyników tych badań, pozyskiwania grantów badawczych dla Politechniki Warszawskiej oraz realizacji co najmniej 240 godzin jednostek dydaktycznych w ciągu roku akademickiego.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub telekomunikacja;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • predyspozycje do prowadzenia badań potwierdzone publikacjami;
 • doświadczenie w zakresie kierowania badaniami naukowymi;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • gotowość do ciągłego rozwijania umiejętności inżynierskich, naukowych i dydaktycznych;
 • profil naukowy wiążący się z działalnością Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej;
 • doświadczenie w modelowaniu elektromagnetycznym z wykorzystaniem pełnofalowych symulatorów umożliwiających analizę zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości (np. QuickWave);
 • doświadczenie w modelowaniu i projektowaniu liniowych oraz nieliniowych światłowodów mikrostrukturalnych;
 • znajomość zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu rezonansowych oraz transmisyjno-odbiciowych metod charakteryzacji materiałów dielektrycznych oraz ferromagnetycznych w zakresie fal milimetrowych potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych i publikacjami;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad systemami pomiarowymi wykorzystującymi otwarte rezonatory Fabry-Perot działające w zakresie fal milimetrowych potwierdzona uczestnictwem w projektach badawczych i publikacjami;
 • umiejętność programowania w języku C++ oraz Matlab.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z zagadnieniami budowlanymi i technicznymi w architekturze (np. Materiałoznawstwo, Budownictwo I i II, Projektowanie detalu budowlanego) oraz zajęć z projektowania architektonicznego ze szczególnych uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych i odpowiedzialnych klimatycznie po polsku i po angielsku. Do zadań asystenta należeć będzie również udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Projektowania Prośrodowiskowego oraz uczestniczenie w procesie publikacji wyników tych badań.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka lub wykazanie, że proces dysertacji jest w fazie końcowej, a tym samym jest realna możliwość uzyskania tytułu w przeciągu kolejnych 6 miesięcy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego) potwierdzona certyfikatem lub innymi dokumentami
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu
 • znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym budownictwem, w tym dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, możliwościami ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, poprzez efektywne wykorzystywanie materiałów pochodzących z obiegu wtórnego, pochodzenia biologicznego, a także projektowania do demontażu i prefabrykacji
 • zainteresowanie innowacjami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, a także kwestią wbudowanego śladu środowiskowego budynków
 • umiejętność wykonywania analiz cyklu życia budynku (LCA) oraz obliczania śladu węglowego budynku
 • posiadanie wiedzy na temat narzędzi pomocnych w analizach służących obniżaniu śladu środowiskowego budynku
 • znajomość istniejących na rynku budowlanym certyfikacji środowiskowych jak np. LEED, BREEAM, WELL, Cradle to Cradle i innych
 • posiadanie wiedzy w tematyce kształtowania zrównoważonych miast oraz innowacyjnych rozwiązań i ekonomii cyrkularnej w budownictwie
 • posiadanie w dorobku naukowym minimum 2 publikacji naukowych, w tym minimum jednej związanej z tematyką zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego
 • czynny udział w konferencjach dotyczących szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • mile widziane posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lat

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych
 • znajomość metod i technik uczenia maszynowego
 • znajomość środowiska R i Python
 • doświadczenie w eksploracji danych
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w kierunku budownictwo oraz zainteresowania badawczo-naukowe związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych, itp. Dodatkowo kandydat powinien posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku budownictwo;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowania naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym zagadnieniami projektowania konstrukcji budowlanych, itp.;
 • zamiłowanie do pracy badawczo-naukowej i dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o dzieło, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej oraz zainteresowania badawczo-naukowe związane z technologią betonu, projektowaniem konstrukcji budowlanych, itp. Dodatkowo kandydat powinien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowania naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym zagadnieniami: technologii betonu, projektowania konstrukcji budowlanych, itp.
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami inżynierskimi, instytucjami, organizacjami, itp.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej oraz zainteresowania badawczo-naukowe związane z zagadnieniami technologii i organizacji robót budowlanych, zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, itp. Dodatkowo kandydat powinien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport lub pokrewnej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowania naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym zagadnieniami: technologii i organizacji robót budowlanych, ekonomiki i kosztorysowania robót budowlanych, zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, itp.
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami inżynierskimi, instytucjami, organizacjami, itp.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych: Technologia robót budowlanych, Organizacja produkcji budowlanej, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, itp.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Zatrudnienie jest planowane w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, specjalisty w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz radiolokacji, ze szczególnym uwzględnieniem radiolokacji pasywnej.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika, telekomunikacja i/lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2), umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów
 • znajomość języka programowania C/C++ oraz Matlab
 • znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów i radiolokacją (w szczególności radiolokacją pasywną) potwierdzona dorobkiem naukowym lub praktyką (publikacje, rozdziały w książkach, patenty, udział w projektach)
 • umiejętność współpracy w grupie badawczej oraz dzielenia się wynikami prac
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-06

Zakład Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Asystent będzie angażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów, w tym badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie angażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka. Będzie brał czynny udział w rozwoju infrastruktury, narzędzi i metod wykorzystywanych w Zakładzie.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sztucznej Inteligencji;
 • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w uczenia maszynowego lub optymalizacji globalnej lub bioinformatyki;
 • znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i/lub Python, Rust, R, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość i używanie systemu operacyjnego Linux;
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-06

Zakład Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Asystent będzie angażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów, w tym badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie angażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka. Będzie brał czynny udział w rozwoju infrastruktury, narzędzi i metod wykorzystywanych w Zakładzie.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sztucznej Inteligencji;
 • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w uczenia maszynowego lub optymalizacji globalnej lub bioinformatyki;
 • znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i/lub Python, Rust, R, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość i używanie systemu operacyjnego Linux,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-06

Zakład Grafiki Komputerowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Zakres obowiązków: – prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowanie oraz publikowanie ich wyników, prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na Uczelni, – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny informatyki, współpraca z przemysłem IT w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia, – przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych, – prowadzenie prac organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością jednostki i wynikających z bezpośrednich decyzji przełożonego. – prowadzenie lub współprowadzenie prac dyplomowych.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Grafiki Komputerowej,
 • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w zakresie grafiki komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów,
 • doświadczenie w zakresie prac badawczych związanych z syntezą, analizą i przetwarzaniem obrazów,
 • znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz metod cyfrowego przetwarzania obrazów do poprawy rozdzielczości obrazów satelitarnych,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechatroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-06

Projektowanie i charakteryzacja MXenzymów oraz analiza ich aktywności enzymatycznej względem ROS, interferencji względem aktywności enzymatycznej, selektywności, ochrony DNA przed stresem oksydacyjnym, oraz wpływu zmian parametrów środowiska pracy na aktywność MXenzymów.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora uzyskany w jednej z dyscyplin naukowych: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, biotechnologia (lub równoważna), nanotechnologia (lub równoważna) lub dowolny równoważny.
 • Szeroką wiedzę w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej. W szczególności w zakresie syntezy i charakteryzacji nanomateriałów.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze materiałów, poparte współautorstwem w publikacjach naukowych.
 • Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie charakteryzacji morfologii nanomateriałów.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych, a także uczestnictwo w projektach badawczych, i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych.
 • B. dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalającą na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 • Wysoki poziom samodzielności w prowadzeniu badań naukowych, rzetelność, a także silną motywację do realizacji badań naukowych.
 • Dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-06

Asystent naukowo-badawczy. Praca w zespole Zakładu Inżynierii Spajania w zakresie technik spawalniczych, obróbki przyrostowej oraz robotyzacji procesów spajania.

Oczekiwania:

 • Zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Spajania;
 • Chęć rozwoju naukowego powiązana z budowaniem kariery związanej z uzyskiwaniem kolejnych stopni i funkcji akademickich;
 • Mobilność w rozumieniu akceptacji czasowych pobytów zagranicznych związanych z wymianą akademicką oraz uczestnictwem w międzynarodowych projektach;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz chęć i gotowość do poszerzania umiejętności dydaktycznych związanych z zajęciami ze studentami;
 • Gotowość do doskonalenia w obszarze umiejętność występowania wobec większej liczby słuchaczy np. na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • Gotowość do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych także w obszarze „fizycznego udziału” w pracach badawczych i konstrukcyjnych;
 • Znajomość nowoczesnych metod badawczych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Tematyka i prace badawcze związane będą w dużej mierze z realizacją projektu: „Opracowanie systemu mikroprzepływowego do wysokoczułej immunodetekcji wybranych biomarkerów stanu zapalnego w oparciu o strategię elektrochemicznej detekcji in-situ”. Rolą nowego pracownika będzie udział w pracach¸ których finalnym efektem będzie zintegrowanie mikroukładu przepływowego do oznaczania wybranych markerów stanu zapalnego stosując miniaturowe elektrody wytworzone na podłożach elastycznych oraz odpowiednią technikę elektrochemiczną. Pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie warstw receptorowych, badania ich funkcjonalności oraz analizę wytworzonych kompleksów przeciwciało-antygen-przeciwciało, a także włączenie zoptymalizowanych układów do systemów mikrofluidycznych. Dlatego też pracownik powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i opracowaniu metod bioanalitycznych, a także w zakresie analiz immunochemicznych.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nadanego nie wcześniej niż 6 lat przed ogłoszeniem konkursu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z zakresu: biotechnologii, nauk chemicznych lub inżynierii biomedycznej
 • doświadczenie w: i) projektowaniu i opracowywaniu metod bioanalitycznych lub ii) projektowaniu i wytwarzaniu mikrosystemów przepływowych wraz z systemami zarządzania przepływami
 • wiedza w zakresie analiz immunochemicznych i/lub analizy próbek fizjologicznych pod kątem wykrywania biomarkerów
 • umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych
 • motywacja do pracy eksperymentalnej i zdolności inżynierskie
 • zauważalny dorobek publikacyjny i doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • doświadczenie w zakresie pracy z mikrosystemami typu lab-on-a-chip będzie dodatkowym atutem

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Endometrioza jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza jamą macicy, najczęściej w otrzewnej i na jajnikach. Ta choroba wywołuje przewlekły ból, stan zapalny, tworzy blizny i zrosty tkankowe, często prowadząc do niepłodności i zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworu jajnika. Obecne metody leczenia, skupiają się na stosowaniu leków przeciwbólowych, hormonalnych i na operacyjnym usuwaniu ognisk choroby. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli badawczych endometrium w postaci trójwymiarowej (3D) i unaczynionej struktury, wykorzystując technologię Organ-on-a-chip. Kandydat powinien wykazać się udokumentowaną wiedzą o profilu naukowym z zakresu biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu takich technik jak RT-PCR, Western Blot, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • doktorant ostatniego roku Szkoły Doktorskiej lub młody doktor posiadający stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne
 • doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro, mile widziane doświadczenie w zakresie komórek endometrium
 • znajomość takich technik jak RT-PCR, Western Blot, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna
 • doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, kreatywność, dobra organizacja, wysoka motywacja do pracy naukowej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechatroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

W ramach zadań badawczych projektu NCN na tym stanowisku, post-dok będzie prowadził badania naukowe, w szczególności stworzy stanowisko badawcze w trybie in-operando z wykorzystaniem spektrometrii in situ Ramana z trybem pracy zapewniającym efektywną walidację mikrodomen (ang. micronet-u) opartych na MXene, powierzchniowo modyfikowanych substancjami zapewniającymi założoną dla nich funkcjonalność w projekcie. Zadaniem post-doka będzie także udział w przygotowaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianie wyników projektu na konferencjach naukowych.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora uzyskany w jednej z dyscyplin naukowych: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, biotechnologia (lub równoważna), nanotechnologia (lub równoważna) lub dowolny równoważny
 • Znajomość biotechnologii, chemii i inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie nowych trójskładnikowych dwuwymiarowych (2D) związków węglików/azotków lub borków wczesnych metali przejściowych (najkorzystniej faz MXene)
 • Od kandydata oczekuje się doświadczenia w obsłudze spektrometru Ramana (najkorzystniej w trybie in situ).
 • Od kandydata wymagane jest doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu manuskryptów do publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelność naukowa
 • Dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-24

Zatrudniony pracownik będzie realizował badania w ramach projektu „Uniwersalna platforma polimerowa jako materiał do tworzenia zróżnicowanych systemów dostarczania leków” finansowanego przez IDUB w ramach konkursu POSTDOC PW V. Celem projektu jest stworzenie i zbadanie efektywności uniwersalnej platformy stanowiącej wyjściowy materiał konstrukcyjny do tworzenia zaawansowanych materiałów polimerowych, stanowiących systemy dostarczania leków, metodą dołączania gotowych modułów strukturalnych, w tym API. Końcowy produkt przyłączania modułów będzie z jednej strony koniugatem polimer-lek, z drugiej zaś, będzie posiadał odpowiednie elementy strukturalne umożliwiające tworzenie na drodze samoorganizacji, określonych struktur morfologicznych odpowiedzialnych za kontrolowaną dystrybucję i regulację czasu uwalniania (w pewnym zakresie) API, lub także elementów naprowadzających koniugat do określonych tkanek, w których powinien zostać uwolniony lek.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, farmacja lub pokrewnej
 • udokumentowana wiedza z zakresu: chemii i technologii polimerów, w tym syntezy i badań polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości metody ATRP, polimerów biodegradowalnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:
 • a) syntezy i modyfikacji homopolimerów oraz kopolimerów blokowych i statystycznych, w tym syntezy polimerów metodą ATRP oraz polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych,
 • b) syntezy i badania struktury oraz uwalniania koniugatów polimer-lek,
 • c) procesów typu „click”, w tym przede wszystkim 1,3-dipolarnej cykloaddycji oraz metod z otwarciem pierścienia epoksydowego,
 • d) reakcji i procesów prowadzonych w atmosferze gazu obojętnego lub pod obniżonym ciśnieniem,
 • e) analizy właściwości związków organicznych i kinetyki reakcji syntezy, w tym polimerów, z wykorzystaniem różnych technik analitycznych, np. spektrometrii NMR i FTIR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, analizy GPC i GC, analizy elementarnej i technik analizy termicznej (TGA, DSC) oraz morfologii (AFM i SEM
 • umiejętności samodzielnego opracowywania wyników analiz (badań) w formie pisemnej i elektronicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną analizę doniesień literaturowych z naukowych czasopism anglojęzycznych i przygotowywanie anglojęzycznych publikacji naukowych, oraz wystąpień konferencyjnych
 • silna motywacja do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej
 • udokumentowany dorobek naukowy, poparty publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji