Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Politechnika Łódzka

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Łódzka - sprawdź oferty pracy
Politechnika Łódzka - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Łódzka. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Łódzka - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Aparatów Elektrycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień magistra inżyniera lub doktora nauk technicznych w kierunku elektrotechnika lub pokrewnym.
 • Wymagana jest znajomość zagadnień aparatów elektrycznych, systemów sterowania inteligentnymi budynkami oraz odnawialnymi źródłami energii.
 • Wymagana dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Obowiązki:

 • Do obowiązków kandydata zatrudnionego na stanowisku asystenta będzie należało przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń kolokwiów, opieka na studentami, upowszechnianie wyników działalności naukowej, stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, troska o wysoką jakość kształcenia, dbanie o mienie Uczelni, przestrzeganie obowiązujących na uczelni przepisów BHP.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra
 • gotowość do dalszego rozwoju naukowego oraz uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych
 • plan badawczy na kolejne 3 lata
 • znajomość zagadnień geodezyjno – kartograficznych mających związek z geodezyjną obsługą inwestycyjnego procesu budowlanego, takich jak: praca na mapie zasadniczej, metody pomiarowe, obsługa instrumentów geodezyjnych
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej i GIS w praktyce planistycznej i inżynierskiej
 • doświadczenie praktyczne w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość pakietu Ms Office, AutoCAD, programów współpracujących ze środowiskiem GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • pożądana biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów)
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: geodezja i kartografia, geodezyjna obsługa nieruchomości, geodezja i kartografia w praktyce, gospodarka nieruchomościami, wycena nieruchomości, systemy informacji przestrzennej, GIS
 • prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • musi posiadać tytuł magistra lub równoważny dyplom (kandydaci oczekujący na obronę tytułu magistra będą brani pod uwagę, ale przyznanie zatrudnienia będzie uzależnione od przyznania im tytułu do końca września 2023). Idealnie byłoby, gdyby kandydaci posiadali tytuł magistra nauk o zarządzaniu lub ekonomii lub inny stopień naukowy, pod warunkiem, że umożliwia im on uzyskanie stopnia doktora (nie można rozpatrywać wniosków kandydatów, którzy już posiadają stopień naukowy doktora);
 • musi znajdować się w pierwszych czterech latach kariery naukowej;
 • nie może mieszkać lub prowadzić w Polsce swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w Instytucji rekrutującej studenta dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji;
 • musi chcieć mieszkać w Polsce przez 1 rok i podróżować do innych uniwersytetów i organizacji partnerskich w ramach sieci w celu odbycia szkoleń i oddelegowania (zgodnie ze szczegółami podanymi na każdym stanowisku pracy);
 • nie może posiadać tytułu doktora;
 • musi posiadać dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim.
 • Magister nauk o zarządzaniu lub ekonomii. Kandydaci muszą uzyskać wysoką ogólną średnią ocen w czasie studiów magisterskich
 • Udokumentowana zdolność do prowadzenia badań poprzez merytoryczną ocenę ich końcowej pracy dyplomowej, publikacji lub rekomendacji akademickich w celu wykazania, że są w stanie podjąć trudne zadanie, jakim jest napisanie 2 artykułów naukowych
 • Podstawowa znajomość prawa i polityki zamówień publicznych, zrównoważonego rozwoju, przemysłu tekstylnego
 • Umiejętności analityczne na wysokim poziomie
 • Umiejętność jasnego przekazywania złożonych informacji
 • Umiejętność oceny zapotrzebowania na zasoby i efektywnego ich wykorzystania
 • Doskonałe umiejętności informatyczne we wszystkich podstawowych produktach Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy z własną inicjatywą
 • Biegła znajomość języka angielskiego - doskonałe umiejętności językowe i komunikacyjne. Kandydaci muszą być w stanie uczyć na poziomie akademickim w języku angielskim i uczestniczyć w kursach doktoranckich w języku angielskim.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat jako początkujący naukowiec – (Early Stage Researcher ESR) w ramach realizowanego projektu badawczego opublikuje co najmniej 2 publikacje indeksowane w bazie Web of Science lub Scopus w ramach projektu H2020-MSCA-ITN „Zrównoważony rozwój i zamówienia w systemach międzynarodowych, europejskich i krajowych” (akronim SAPIENS - GA nr. 956696) finansowanego przez UE.
 • Celem projektu jest wspieranie interdyscyplinarnych badań nad zmieniającym się wykorzystaniem zamówień publicznych (PP) w celu sprostania wyzwaniom społecznym i środowiskowym XXI wieku w celu stworzenia znacznie większej europejskiej bazy wiedzy i potencjału badawczego w zakresie prawa, ekonomii i nauk o zarządzaniu dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych.
 • Kandydat przyczyni się do ambitnych i starannie zaplanowanych badań, działań informacyjnych, oddziaływania i upowszechniania, korzystając z fachowej wiedzy wiodących na świecie doświadczonych naukowców

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-05

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia; Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia;
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z obszaru tematyki realizowanej w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków potwierdzony minimum trzema publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w zakresie badań wpływu metali ciężkich lub/oraz nanocząstek na rośliny wyższe;
 • Wiedza w zakresie fizjologii roślin, m.in. wzrostu i rozwoju, reakcji roślin na czynniki stresowe, podstaw molekularnych procesów życiowych roślin;
 • Doświadczenie w badaniach z zastosowaniem spektrofotometrycznych technik analitycznych, testów immunoenzymatycznych, testów genetycznych (PCR/q-PCR), chromatografii GC i HPLC;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzenia analizy wyników oraz ich opisywania w formie publikacji;
 • Umiejętność przygotowania wniosków badawczych lub wdrożeniowych,
 • Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2 oraz wykazanie się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;
 • Potwierdzone uczestnictwo w stażu zagranicznym lub/i przemysłowym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze zmian fizjologicznych roślin wyższych pod wpływem czynników abiotycznych oraz opracowania i wykorzystania nanotechnologii w rolnictwie, technologii żywności lub/i technologii kosmetyków;
 • Publikowanie wyników badań w czasopismach recenzowanych o randze międzynarodowej znajdujących się w wykazie JCR;
 • Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe;
 • Prowadzenie zajęć obejmujących chemię nieorganiczną, chemię surowców kosmetycznych i technologię kosmetyków. Kursy zajęć obejmujących ww. obszary są prowadzone w języku polskim;
 • Aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie