Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Politechnika Łódzka

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Łódzka
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Łódzka gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Łódzka. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Łódzka - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-13

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie nauki: matematyka;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z dawnej listy A MNiSzW lub aktualnej listy MNiSzW z punktacją od 70 punktów wzwyż;
 • znajomość niezbędnych zagadnień matematyki i informatyki z zakresu statystycznej analizy danych;
 • znajomość w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym języka R;
 • znajomość w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym języka python i podstaw jego najważniejszych bibliotek do przetwarzania i analizy danych
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel i dowolnego języka bazodanowego (np. SQL);
 • dodatkowym atutem będzie znajomość wybranych narzędzi do obsługi Big Data;
 • znajomość podstaw konstrukcji modeli statystycznych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni;
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych i sporządzania raportów naukowych;
 • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy danych;
 • doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1;
 • umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych; prowadzenie zajęć dydaktycznych; przygotowywanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN,NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE; bardzo dobra organizacja i samodzielność oraz silna motywacja do pracy; otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy; gotowość do poświęcenia się pracy naukowej; wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające na efektywną pracę zespołową; dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w dostosowaniu się do procedur; wysokie umiejętności komunikacyjne.
 • Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.: prowadzenie badań naukowych z zakresu dyscypliny matematyka (w tym: przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych); prowadzenie zajęć dydaktycznych na prowadzonych przez Instytut Matematyki kierunkach studiów (wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w tym z analizy danych); uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje; udział w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Matematyki i Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa
 • Znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria materiałowa w zakresie : materiałów do zastosowań biomedycznych, materiałów biomimetycznych oraz wykorzystania surowców pochodzenia naturalnego do modyfikacji materiałów. Dorobek naukowy potwierdzony autorstwem lub współautorstwem co najmniej 2 publikacji w każdej tematyce w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Indeks Hirscha zgodnie z bazą Scopus na poziomie nie mniejszym niż 4.
 • Aktywne uczestnictwo w organizacjach rozwijających działalność naukową, badawczą i dydaktyczną w zakresie inżynierii materiałowej (np. Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów) co najmniej od roku
 • Udział w co najmniej dwóch projektach mających na celu tworzenie i wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce (np. projekty PO IR, Horyzont) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Doświadczenie i umiejętności w zakresie działalności w projektach międzynarodowych: uczestnictwo w co najmniej 3 projektach w różnych konsorcjach projektowych (konsorcjum projektowe złożone z partnerów z co najmniej 3 różnych krajów) w ciągu ostatnich 3 lat
 • Udokumentowana wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami – potwierdzona odbyciem certyfikowanych szkoleń i doświadczeniem w kierowaniu projektami i zadaniami projektowymi.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie: inżynierii biomedycznej, biologicznych metod oceny materiałów, materiałów biomimetycznych, technik projektowych
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej – prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • Znajomości nowoczesnych metod dydaktycznych (co najmniej trzech różnych) takich jak DT, PBL, CBL, CT itd. potwierdzonych certyfikatami oraz znaczącymi osiągnięciami w tematyce
 • Rozpoznawalność na arenie międzynarodowej w zakresie dydaktyki - uczestnictwo i/lub prowadzenie międzynarodowych projektów dydaktycznych.
 • Znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • Potwierdzona znajomość co najmniej 1 dodatkowego języka obcego (poza językiem ojczystym i jęz. angielskim).
 • Znajomość j. polskiego w stopniu biegłym w mowie i piśmie w związku z koniecznością prowadzenia zajęć i pracami organizacyjno-administracyjnymi

Obowiązki:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,
 • preparing proposals for domestic and foreign projects – inf zawarta w wersji ang.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Inżynierii Molekularnej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub dyscyplinach pokrewnych;
 • Doświadczenie w zakresie instrumentalnych metod badania właściwości strukturalnych i fizykochemicznych nanomateriałów;
 • Doświadczenie w zakresie badań struktury elektronowej nanomateriałów, w tym właściwości elektrycznych i optycznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z listy JCR, wystąpienia konferencyjne);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych) i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i publikacji naukowych;
 • Komunikatywność w języku polskim i angielskim umożliwiająca prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria chemiczna, zgodnie z aktualnymi kierunkami badań jednostki;
 • Prowadzenie badań i pomiarów w zakresie właściwości strukturalnych i fizykochemicznych nanomateriałów, w tym struktury elektronowej nanomateriałów.
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z postępów badań i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych;
 • Składanie aplikacji grantowych;
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych związanych z działalnością jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Inżynierii Molekularnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna, nauki chemiczne lub dyscyplinach pokrewnych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z listy JCR, wystąpienia konferencyjne);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych) i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i publikacji naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie instrumentalnych metod analiz chemicznych i metod badania właściwości nanomateriałów;
 • Doświadczenie badawcze przynajmniej w jednym z zakresów: katalizy, elektrochemii, technologii plazmowych i nanomateriałów.
 • Doświadczenie pracy w projekcie badawczym w tematyce z zakresu: katalizy i elektrochemii, lub technologii plazmowych lub nanomateriałów.
 • Komunikatywność w języku polskim i angielskim umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalności organizacyjnej;
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych samodzielnie oraz w zespole;

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria chemiczna, zgodnie z aktualnymi kierunkami badań jednostki;
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z postępów badań i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych;
 • Składanie aplikacji grantowych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych m. in. z chemii, nanotechnologii i innych pokrewnych przedmiotów. Wszystkie prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • Prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
 • Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych związanych z działalnością jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Zarządzania/Zakład Prognoz i Analiz Ilościowych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w jednej z następujących dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości/ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu/ekonomia/finanse wg poprzedniej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych;
 • zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych lub metod prognozowania w naukach społecznych, szczególnie w zarządzaniu, ekonomii, finansach;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć i publikowania prac naukowych w obu językach;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych;
 • umiejętność pracy w zespole;

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub badań interdyscyplinarnych obejmujących m. in. dyscyplinę nauk o zarządzaniu i jakości, prezentowania ich, publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących w uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki, podstaw ekonometrii, badań operacyjnych oraz prognozowania, w języku polskim i angielskim, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju/Zakład Humanistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora socjologii.
 • gotowości przypisania co najmniej 25% dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości,
 • zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki socjologii zarządzania i socjologii pracy,
 • gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu tzw. bloku humanistyczno-społecznego, np.: wprowadzenia do socjologii i psychologii społecznej, społecznych aspektów działalności inżynierskiej, społecznych aspektów pracy,
 • posiadania dorobku naukowego z zakresu socjologii,

Obowiązki:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Humanistyki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
 • W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych
 • Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-22

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75 -letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora z fizyki lub w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych;
 • Udokumentowana aktywność naukowa w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej, obejmująca artykuły naukowe w czasopismach naukowych z listy MNiSW,
 • Doświadczenie we wnioskowaniu o granty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, kierowanie lub udział w grantach badawczych i/lub projektach naukowo-badawczych.
 • W przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia upoważniającego Politechnikę Łódzką do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Predyspozycje do pracy ze studentami.
 • Prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Praca badawcza w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem kryształów stałych obejmująca publikowanie w renomowanych czasopismach fizycznych oraz aplikowanie o granty.
 • W obszarze dydaktyki kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia różnych form zajęć z przedmiotów fizycznych, metod numerycznych oraz związanych z programowaniem w językach C++, Python.
 • Niezbędna jest także aktywna praca organizacyjna.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Dynamiki Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna lub fizyka lub matematyka stosowana lub dyscyplinach pokrewnych,
 • Doświadczenie w pracach laboratoryjnych: pomiary wielkości dynamicznych,
 • Doświadczenie w programowaniu: język C, Matlab, Mathematica,
 • Publikacje: co najmniej jedna publikacja,
 • znajomość języka angielskiego (płynnie w mowie i piśmie),
 • kandydat musi spełniać wymagania zawarte w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącym Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Obowiązki:

 • Post-doc wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach naukowo-badawczych realizowanych w projekcie pt. „TYTUL", kierowanym przez prof. dr hab. inż. Tomasza Kapitaniaka.
 • Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.: Rejestracja eksperymentalnych przebiegów czasowych, identyfikacja zdarzeń ekstremalnych, Opracowanie optymalnych predyktorów zdarzeń ekstremalnych z danych charakteryzujących układ sprzężonych oscylatorów, Identyfikacja współistniejących stanów dynamicznych (chimeryczne, koherentne niekoherentne) w oparciu o metody uczenia maszynowego, Testowanie różnych algorytmów uczenia maszynowego bazujących na metodzie sieci "echo state", Opracowanie metod przewidywania zdarzeń ekstremalnych w oparciu o połączenie nauczania maszynowego i częściowej identyfikacji modelu, prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,, prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria), udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji