Próbna matura z chemii 2023. Zobacz jakie zadania znalazły się w arkuszu CKE i jakie są prawidłowe odpowiedzi

Środa to ostatni dzień próbnych matur CKE w formule 2023. Uczniowie piszą między innymi egzamin z chemii w wersji próbnej.
Środa to ostatni dzień próbnych matur CKE w formule 2023. Uczniowie piszą między innymi egzamin z chemii w wersji próbnej. fot. Tomasz Czachorowski/Polska Press
Próbna matura z chemii w formule 2023 już za nami. Jak przebiegał egzamin? Co znalazło się w arkuszu CKE i jakie są prawidłowe odpowiedzi? Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat próbnej matury z chemii, a także tej właściwej, w maju 2023: wymagania egzaminacyjne, typy zadań oraz ogólne informacje o egzaminie. Jakie zadania z chemii na poziomie rozszerzonym CKE postawiła przed maturzystami? Co trzeba umieć, aby zdać maturę z chemii?

Spis treści

Próbna matura z chemii w formule 2023. Arkusz CKE - zadania i odpowiedzi

Mamy dla Was arkusz matury próbnej z chemii na poziomie rozszerzonym oraz odpowiedzi do zadań.

Termin główny matury z chemii to 15 maja. Egzamin odbędzie się w dwóch formułach:

Jak wyglądała próbna matura z chemii w formule 2023?

Matura 2023 odbędzie się w nowej formule. W związku z tym test diagnostyczny również wyglądał inaczej. Jaka jest sytuacja w przypadku matury z chemii?

Uczniowie, którzy przystąpili do próbnej matury 2023 z chemii na poziomie rozszerzonym, mieli do rozwiązania 25 zadań. Musieli wykazać się między innymi znajomością właściwości izotopów promieniotwórczych, kryształów, orientować się w działaniu kwasów i zasad na związki organiczne. W świąteczny nastrój CKE próbowała wprowadzić zdających, proponując zadanie z aromatyczną waniliną w roli głównej.

W zakresie punktacji oraz czasu pracy - nic się nie zmieniło. Zdający mieli maksymalnie 180 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Za poprawnie rozwiązany arkusz można uzyskać 60 punktów.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci próbna matura z chemii?

Środa to ostatni dzień próbnych matur CKE w formule 2023. Uczniowie piszą między innymi egzamin z chemii w wersji próbnej.

Próbna matura z chemii 2023. Zobacz jakie zadania znalazły s...

Zgodnie z Informatorem CKE w arkuszu znalazły się następujące typy zadań:

 • Zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz, zadania na dobieranie);
 • Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (np. zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami, wzorami, liczbami; zadania krótkiej odpowiedzi wymagające stworzenia wypowiedzi zwięzłej, w tym zadania sprawdzające umiejętność zapisywania równania reakcji, tworzenia nazwy systematycznej lub wzoru substancji chemicznej, podawania oceny bądź rozstrzygnięcia, formułowania krótkiego uzasadnienia czy wyjaśnienia);
 • Zadania otwarte dłuższej odpowiedzi (np. wymagające przedstawienia toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania problemu, np. obliczeniowego lub doświadczalnego).

Jak podaje CKE, w zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk jest położony m.in. na:

 • rozumowanie, argumentowanie, wnioskowanie i formułowanie opinii;
 • zastosowanie do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu;
 • ocenę wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników;
 • projektowanie doświadczeń chemicznych oraz interpretację ich wyników;
 • konstruowaniem wykresów, tabel, schematów;
 • zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywanie doświadczeń chemicznych;
 • ochronę środowiska;
 • zastosowanie narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Matura z chemii 2023. Oto wymagania egzaminacyjne

Zagadnienia, których dotyczyć będą zadania na egzaminie dojrzałości, zostały zawarte w Informatorze maturalnym z chemii. Trzeba jednak pamiętać, że w 2023 i 2024 roku egzaminy odbywają się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. W związku z tym warto również zapoznać się z Aneksem do Informatora.

Oto tematy, które warto znać na maturę z chemii 2023:

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna;
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków;
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych;
 • Roztwory;
 • Reakcje w roztworach wodnych;
 • Systematyka związków nieorganicznych;
 • Reakcje utleniania i redukcji;
 • Elektrochemia;
 • Metale, niemetale i ich związki;
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych;
 • Wstęp do chemii organicznej;
 • Węglowodory;
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole;
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony;
 • Kwasy karboksylowe;
 • Estry i tłuszcze;
 • Związki organiczne zawierające azot;
 • Cukry.

Powyższe zagadnienia należy znać zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Szczegółowe wymagania znajdują się poniżej:

Poza dokładnym prześledzeniem wymagań egzaminacyjnych, warto także zapoznać się z arkuszem pokazowym z chemii i rozwiązać zawarte w nim zadania.

Próbna matura, zgodnie z założeniami CKE nie powinna być oceniana, ma ona za zadanie oswoić uczniów z formą przeprowadzania egzaminów, a także podpowiedzieć nauczycielowi, co należy jeszcze powtórzyć z uczniami przed majowym egzaminem dojrzałości.
Test diagnostyczny nie jest obowiązkowy. Szkoła może do niego przystąpić, ale nie ma takiego obowiązku.
Wyniki testów diagnostycznych zostaną opublikowane na stronie CKE dzień po przeprowadzeniu egzaminu. W przypadku chemii będzie to więc 22 grudnia 2022 roku.

Próbna matura z chemii. Co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Zgodnie z podaną przez CKE listą przedmiotów, które można wnieść na maturę, na egzamin można zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. W przypadku egzaminu z chemii dozwolone jest także wniesienie linijki oraz kalkulatora naukowego. Można także korzystać z wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia je szkoła).

Matura w formule 2023. Ważne terminy

Dla maturzystów, których obowiązuje matura w formule 2023, ważne są terminy próbnych matur, ale przede wszystkim harmonogram egzaminów w maju oraz data złożenia deklaracji maturalnej. W związku z tym podajemy istotne daty:

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji