Próbna matura 2023 z geografii na poziomie rozszerzonym 19.12.2022 za nami. Oto arkusz CKE i proponowane odpowiedzi

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Matura próbna z geografii na poziomie rozszerzonym 19.12.2022. Co znalazło się w arkuszu? To długi i wymagający egzamin!
Matura próbna z geografii na poziomie rozszerzonym 19.12.2022. Co znalazło się w arkuszu? To długi i wymagający egzamin!
Matura próbna z geografii 2023 na poziomie rozszerzonym ma formę pisemną i jest przygotowana w sposób, aby jak najwierniej przedstawić maturzystom realia majowych egzaminów 2023. Arkusz maturalny z geografii to co najmniej 50 zadań. Z czym zmierzyli się uczniowie na próbnej maturze z geografii? Zobacz arkusz, a także odpowiedzi przekazane przez CKE. Oto najważniejsze informacje o maturze próbnej z geografii 19.12.2022.

Spis treści

Próbna matura z geografii 2022/2023. Arkusz CKE i odpowiedzi

W tym materiale 19 grudnia 2022 po godzinie 14:00 opublikowaliśmy arkusz maturalny CKE. A galerii znajdują się także odpowiedzi proponowane przez CKE.

Zobacz arkusz egzaminacyjny oraz odpowiedzi:

Arkusz maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym zawiera zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności obejmujące wymagania egzaminacyjne.

Matura z geografii w formule 2023 została zaplanowana na 16 maja. W tym samym czasie uczniowie napiszą egzamin z geografii w formule 2015.

Próbna matura z geografii 2022/2023. Termin

Matura próbna z geografii została zaplanowana na 19.12.2022. Na egzamin przewiedziano trzy godziny. Od 14:00 do 17:00. Testy diagnostyczne nie są obowiązkowe. O ich przeprowadzeniu decyduje szkoła. Większość liceów decyduje się na przeprowadzenie matur próbnych.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci próbna matura z geografii?

Początkowo matura próbna z geografii miała się odbyć tuż przed przerwą świąteczną tj. 22 grudnia, ale CKE przeniosło egzaminy z ostatniego dnia. Dzięki temu maraton próbnych matur kończy się o jeden dzień wcześniej.

Arkusz zawiera od 40 do 50 zadań, w tym tylko od 8 do 14 zamkniętych. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, to 60. Podobnie było na maturze z geografii w poprzednim roku:

Zobacz, jak wyglądała matura z geografii na poziomie rozszerzonym w maju 2022:

ODPOWIEDZI do egzaminu maturalnego z geografii - kliknij i sprawdź!Odpowiedzi będą zamieszczane na bieżąco od godz. 14.

Matura 2022: geografia rozszerzona za nami! Oto arkusz CKE i...

Ile trwa matura z geografii? Co można wnieść na egzamin?

Matura próbna z geografii trwała 180 minut, podobnie jak egzamin majowy. Na maturę, oprócz dowodu osobistego i długopisu lub pióra z czarnym tuszem można wnieść:

 • linijkę,
 • kalkulator prosty,
 • lupę.

Czy wyniki z matury próbnej są oceniane?

Matury próbne, według stanowiska CKE, nie powinny być oceniane. Nie ma jednak przepisu, który by to regulował. Decyzja pozostaje więc w rękach nauczycieli.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 września 2022 r.

Wymagania na maturę z geografii poziom rozszerzony 2023

Na egzamin z geografii na poziomie podstawowym należy opanować umiejętności wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych, które szczegółowo są wypisane w Aneksie do Informatora maturalnego CKE.

W Aneksie znajdziemy szczegółowe zagadnienia, które należy znać z następujących działów geografii:

 • Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja.
 • Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny.
 • Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów.
 • Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.
 • Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.
 • Pedosfera i biosfera: typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności.
 • Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata: mapa podziału politycznego, procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie, konflikty zbrojne, podstawowe wskaźniki rozwoju.
 • Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, przemiany obszarów wiejskich.
 • Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne.
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura).
 • Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.
 • Usługi: zróżnicowanie sektora usług, rola usług komunikacyjnych, edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz wymiany towarowej w rozwoju społecznogospodarczym, rodzaje transportu, atrakcyjność regionów turystycznych świata.
 • Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na środowisko geograficzne, transportu na
  warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zagospodarowania miast i wsi na krajobraz kulturowy, konflikt interesów człowiek – środowisko, procesy rewitalizacji i działania proekologiczne.
 • Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego.
 • Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.
 • Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie gospodarcze.

Kto będzie zdawał maturę w 2023 roku?

Do matury w nowej formule 2023 przystępować będą przede wszystkim osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum, i obecnie są uczniami czwartych klas w liceach.

Nowa matura w formule 2023 obejmuje także:

 • absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Matura w formule 2023 – ważne terminy

Dla maturzystów, których obowiązuje matura w formule 2023, ważne są terminy próbnych matur, harmonogram egzaminów majowych, ale także te daty, które dotyczą złożenia deklaracji dotyczącej wszystkich zdawanych na maturze przedmiotów. Ważne harmonogramy dla maturzystów to:

FAQ - Próbna matura 2023

Czy próbna matura jest obowiązkowa? Kto sprawdza prace na próbnej maturze? Odpowiadamy na pytania o próbną maturę 2023

Ile trwa próbna matura?

Wszystko zależy od egzaminu, jaki zdajecie:

 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom podstawowy) - 240 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom podstawowy) - 180 minut
 • pisemny egz. z języka obcego - 120 minut
 • pisemny egz. z języka polskiego (poziom rozszerzony) - 210 minut
 • pisemny egz. z matematyki (poziom rozszerzony) - 180 minut
 • pisemny egz. z biologii - 180 minut
 • pisemny egz. z chemii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii - 180 minut
 • pisemny egz. z fizyki - 180 minut
 • pisemny egz. z geografii - 180 minut
 • pisemny egz. z filozofii - 180 minut
 • pisemny egz. z historii sztuki - 180 minut
 • pisemny egz. z historii muzyki - 180 minut
 • pisemny egz. z WOS - 180 minut
 • pisemny egz. z informatyki - 210 minut

Kiedy są próbne matury 2023?

Pierwsza tura próbnych matur odbyła się we wrześniu. Druga odsłona testów diagnostycznych zaplanowana jest w terminie 12-21 grudnia 2022 roku.

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 – język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 – język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 – język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 – matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny), geografia
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 – biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia,

Czy próbna matura jest ważna?

Próbna matura nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia oceny ucznia. Jej celem jest oswojenie uczniów z formułą egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do matury 2023. Z tego względu warto przystąpić do próbnego egzaminu, choć nie jest on obowiązkowy.

Czy nauczyciel może postawić ocenę na podstawie próbnej matury?

Nie powinien - a przynajmniej CKE nie rekomenduje stawiania ocen na podstawie tego sprawdzianu. Próbne matury to tylko wskazówka dla ucznia, która ma pomóc określić jego przygotowanie do właściwego egzaminu. Wyniki próbnej matury mogą być też podpowiedzią dla nauczyciela, na co położyć nacisk podczas przedmaturalnych powtórek.

Kto sprawdza próbne matury?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji