Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Wrocławski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny Konkurs numer 106.2024.ZSCh.ISKŚO.WF.AH z dnia 18.07.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Studiów Chińskich, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Stanowisko: wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 października 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii chińskiej uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą; w przypadku natywnego użytkownika języka chińskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego jako obcego na poziomie akademickim. W przypadku kandydatów zagranicznych obowiązują przepisy o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.
 • Znajomość języka chińskiego poświadczona dyplomem.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim, w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku sinologia i legitymowanie się dobrymi wynikami ankiet studenckich, lub doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego w szkole językowej.
 • Legitymowanie się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej, m.in. organizacja konferencji, wydarzeń kulturalnych, praca w kole naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (zwłaszcza praktycznej nauki języka chińskiego na wszystkich poziomach) i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych lub kierownika Zakładu Studiów Chińskich, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, udział w organizacji egzaminów itp.
 • Udział w rozwoju oferty dydaktycznej Instytutu, w tym wkład w tworzenie nowych programów nauczania.
 • Inicjowanie nowych kontaktów dydaktycznych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Udział w organizowaniu wydarzeń naukowych i kulturalnych.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Konkurs nr 105.2024.IM.WMI.AH z dnia 17.07.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki Stanowisko: adiunkt lub asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych • dyscyplina: matematyka Liczba etatów: 3 Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: pełny Termin składania dokumentów: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.09.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony na okres jednego roku akademickiego, zatrudnienie na zastępstwo Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest: 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych. 2. Bardzo dobry dorobek naukowy. 3. W przypadku ponownego zatrudnienia na stanowisku adiunkta: aktywność naukowa po uzyskaniu doktoratu, wskazująca na perspektywy uzyskania habilitacji. Aktywność w staraniach o granty. 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest: 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie. 2. Udokumentowany dorobek naukowy (praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku). 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów. 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań. 2. Uczestnictwo w zebraniach naukowych. 3. Przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych. 2. Organizacja i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-08

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Konkurs numer 104.2024.SINJA.MR z dnia 09.07.2024 r. Jednostka organizacyjna: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Stanowisko: wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 08.08.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09 2024 r. Okres zatrudnienia: 5 miesięczny okres próbny, potem możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe: magister filologii angielskiej lub (w przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego) licencjat.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej (minimum 3 000 wyuczonych godzin w okresie 5 lat).
 • W przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego poświadczony kurs metodyczny DELTA (lub o identycznym profilu).
 • Wiedza na temat życia, kultury zwyczajów i tradycji brytyjskich.

Obowiązki:

 • Prowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć językowych z kadrą pracowników naukowych.
 • Prowadzenie zajęć grupowych z pracownikami administracji.
 • Prowadzenie zajęć z osobami pochodzenia zagranicznego, będącymi kandydatami na studia Uwr.
 • Branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez SINJA promujących UWr.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Konkurs nr 103.2024.ZSPG.IS.WNS.AH z dnia 05.07.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczne • W dyscyplinie: nauki socjologiczne • w dziedzinie: nauki społeczne Wymiar etatu: pełny Termin składania ofert: do 05.08.2024 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień/wrzesień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 3 lata Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.
 • Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.
 • Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się: 4.1. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ, 4.2. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN, redakcja lub rozdział w takiej; 4.3. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN; 4.4. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) / Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN); 4.5. samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN.
 • Warunkiem minimalnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie, w którym został ogłoszony konkurs.
 • Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii Konkurs numer 102.2024.ZTGOF.IFT.WFA.AH z dnia 04.07.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe • Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.08.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony, 4 lata Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora oraz wykazywać się wyróżniającą aktywnością naukową - publikacje w czasopismach z listy JCR oraz wystąpienia na konferencjach.
 • Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem międzynarodowym. Zakres badań powinien być związany z teorią grawitacji, zmodyfikowanymi teoriami grawitacji, z opisem materii obiektów astrofizycznych w teoriach grawitacji oraz obejmować związki teoretycznych modeli grawitacyjnych z testami obserwacyjnymi: ewolucja gwiazd, struktura wewnętrzna obiektów nie-relatywistycznych, testy astrofizyczne oraz opis nukleosyntezy Wielkiego Wybuchu poza OTW.
 • Kandydat powinien posiadać kompetencje do prowadzenia po polsku zajęć kursowych na Wydziale Fizyki i Astronomii, w szczególności, z przedmiotów matematycznych.
 • Kandydat będący obcokrajowcem musi posiadać zweryfikowaną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 lub wyższym.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Praca naukowa w obszarze kosmologii oraz zastosowań astrofizycznych zmodyfikowanych/rozszerzonych teorii grawitacji. 2. Prowadzenie badań, uczestnictwo w seminariach i zebraniach naukowych Zakładu Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych oraz całego Instytutu. 3. Przygotowywanie publikacji naukowych. Aplikowanie o granty badawcze oraz aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć po polsku i opieka nad pracami dyplomowymi.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w działaniach Instytutu Fizyki Teoretycznej w pozyskiwaniu studentów i promocji wizerunku.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Centrum Symulacji Supergęstych Płynów” na Wydziale Fizyki i Astronomii Konkurs nr 101.2024.IDN.WFA.MR z dnia 26.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne (specjalność: fizyka silnych oddziaływań i jej zastosowania) • w dziedzinie nauki ścisłe Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Termin składania dokumentów: 28 lipca 2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpnia 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do października 2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie nauk fizycznych.
 • Doświadczenie w modelowaniu dynamiki płynów ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.
 • W przypadku braku odpowiedniego kandydata, doświadczenie w badaniu równania stanu materii oddziałującej silnie będzie brane pod uwagę.
 • Umiejętność prezentacji własnych dokonań na międzynarodowych konferencjach.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Wkład w rozwój modelowania dynamiki płynów zderzeń ciężkich jonów.
 • Publikowanie wyników badań w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, uczestnictwa w seminariach, aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-24

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gegrafii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 100.2024.ZGSE.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 24.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 24.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2025 r. Okres zatrudnienia: 2 lata (01.02.2025-31.01.2027)

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka oraz wykształcenie inżynierskie w zakresie gospodarki przestrzennej.
 • Zainteresowania badawcze związane z wykorzystaniem narzędzi GIS, planowaniem zintegrowanym oraz urbanistyką potwierdzone publikacjami i doświadczeniem aplikacyjnym.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji w Polsce i na świecie potwierdzone co najmniej 1 publikacją w czasopiśmie indeksowanym na liście JCR.
 • Autorstwo lub współautorstwo minimum 1 monografii i 2 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych, w tym co najmniej w 3 konferencjach międzynarodowych.
 • Mile widziane udokumentowane udziały w kursach i szkoleniach.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami GIS.
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Obowiązki:

 • obszar badawczy
 • Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 • Nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.
 • Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • obszar dydaktyczny
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 • Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 • Współpraca z Kołami Naukowymi.
 • Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • obszar organizacyjny
 • Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych, itp.)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 98.2024.ZBAPS.WNS.MR z dnia 21.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji • w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Okres zatrudnienia: w przypadku pierwszego zatrudnienia na okres 3 lat Termin składania dokumentów: 30.10.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.01.2025 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 22.02.2025 r. (od drugiego semestru) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych doktora nauk społecznych w dyscyplinach nauki o polityce i administracji lub nauki socjologiczne lub nauki o zarządzaniu i jakości. Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.
 • Udokumentowany znaczący i oryginalny dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości w którym kandydat/kandydatka jest autorem lub współautorem, obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN dotyczący w szczególności: samorządu terytorialnego, administracji publicznej, polityk publicznych, zarządzania organizacjami, marketingu, badań społecznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Politologii, Wydział Nauk Społecznych Konkurs nr 99.2024.ZSO.WNS.AH z dnia 21.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Politologii Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczne • W dyscyplinie: nauki o polityce i administracji • w dziedzinie: nauki społeczne Wymiar etatu: pełny Termin składania ofert: do 30 października 2024 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2025 r. Okres zatrudnienia: od 22 lutego 2025 r., w przypadku pierwszego zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim na okres trzech lat. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach nauki o polityce i administracji lub nauki socjologiczne lub nauki prawne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach lub psychologia.
 • Udokumentowany, znaczący i oryginalny dorobek naukowy w którym kandydat/kandydatka jest autorem lub współautorem, obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN. Preferowany będzie dorobek odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs: społeczeństwo obywatelskie w XXI wieku (deliberacja, partycypacja, aktywizm); społeczeństwo sieciowe; prawo nowych technologii i AI; humanistyka cyfrowa; przywództwo i zarządzanie; gender & queer studies. Dodatkowymi atutami będą autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach z baz Scopus i Web of Science lub monografii/rozdziałów opublikowanych w wydawnictwach o międzynarodowej renomie (II poziom listy polskiego ministerstwa nauki).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Ferroików i Półprzewodników na Wydziale Chemii Konkurs nr 94.2024.WCH.MR z dnia 19.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii Stanowisko: adiunkt (stażysta post-doc) Rodzaj stanowiska: badawcze Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: chemia materiałów/ nauki chemiczne/nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Termin składania dokumentów: 30.08.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2025 Wymiar etatu: pełny etat Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie chemii fizycznej/materiałowej uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku. Stopień naukowy musi być uznawany w Polsce lub nostryfikowany przed rozpoczęciem zatrudnienia.
 • Osiągnięcia naukowe w zakresie chemii materiałowej udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 • Doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji układów cienkowarstwowych metodą powlekania obrotowego.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania otrzymanych układów, w tym: PXRD, DSC/TGA, SEM, XPS, UV-Vis.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN OPUS w zespole badawczym.
 • Projektowanie i optymalizacja procesu otrzymywania cienkich warstw.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 • Nadzór nad studentami i doktorantami w zakresie prowadzonej działalności badawczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Dielektryków w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Konkurs numer 97.2024.ZFJD.IFD.WFA.AH_2 z dnia 14.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.08.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony dwóch lat lub na czas nieokreślony, uwarunkowany zapisami ustawowymi i złożoną dokumentacją w tym zakresie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych ciał stałych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MNiSW.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych. 2. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych. 3. Czynny udział w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe. 5. Udział w realizowaniu grantów badawczych. 6. Recenzowanie prac naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Dielektryków w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Konkurs numer 96.2024.ZFJD.IFD.WFA.AH z dnia 13.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe • Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.08.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony dwóch lat lub na czas nieokreślony, uwarunkowany zapisami ustawowymi i złożoną dokumentacją w tym zakresie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych ciał stałych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MNiSW.
 • Udokumentowany udział w co najmniej jednym projekcie badawczym.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych. 2. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych. Czynny udział w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe. 5. Udział w realizowaniu grantów badawczych. 6. Recenzowanie prac naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia. 2. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji