Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Wrocławski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Wrocławski - oferty pracy
Uniwersytet Wrocławski - oferty pracy gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 98.2024.ZBAPS.WNS.MR z dnia 21.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji • w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Okres zatrudnienia: w przypadku pierwszego zatrudnienia na okres 3 lat Termin składania dokumentów: 30.10.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.01.2025 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 22.02.2025 r. (od drugiego semestru) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych doktora nauk społecznych w dyscyplinach nauki o polityce i administracji lub nauki socjologiczne lub nauki o zarządzaniu i jakości. Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.
 • Udokumentowany znaczący i oryginalny dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości w którym kandydat/kandydatka jest autorem lub współautorem, obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN dotyczący w szczególności: samorządu terytorialnego, administracji publicznej, polityk publicznych, zarządzania organizacjami, marketingu, badań społecznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Politologii, Wydział Nauk Społecznych Konkurs nr 99.2024.ZSO.WNS.AH z dnia 21.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Politologii Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczne • W dyscyplinie: nauki o polityce i administracji • w dziedzinie: nauki społeczne Wymiar etatu: pełny Termin składania ofert: do 30 października 2024 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2025 r. Okres zatrudnienia: od 22 lutego 2025 r., w przypadku pierwszego zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim na okres trzech lat. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach nauki o polityce i administracji lub nauki socjologiczne lub nauki prawne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach lub psychologia.
 • Udokumentowany, znaczący i oryginalny dorobek naukowy w którym kandydat/kandydatka jest autorem lub współautorem, obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN. Preferowany będzie dorobek odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs: społeczeństwo obywatelskie w XXI wieku (deliberacja, partycypacja, aktywizm); społeczeństwo sieciowe; prawo nowych technologii i AI; humanistyka cyfrowa; przywództwo i zarządzanie; gender & queer studies. Dodatkowymi atutami będą autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach z baz Scopus i Web of Science lub monografii/rozdziałów opublikowanych w wydawnictwach o międzynarodowej renomie (II poziom listy polskiego ministerstwa nauki).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Ferroików i Półprzewodników na Wydziale Chemii Konkurs nr 94.2024.WCH.MR z dnia 19.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii Stanowisko: adiunkt (stażysta post-doc) Rodzaj stanowiska: badawcze Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: chemia materiałów/ nauki chemiczne/nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Termin składania dokumentów: 30.08.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2025 Wymiar etatu: pełny etat Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie chemii fizycznej/materiałowej uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku. Stopień naukowy musi być uznawany w Polsce lub nostryfikowany przed rozpoczęciem zatrudnienia.
 • Osiągnięcia naukowe w zakresie chemii materiałowej udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 • Doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji układów cienkowarstwowych metodą powlekania obrotowego.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania otrzymanych układów, w tym: PXRD, DSC/TGA, SEM, XPS, UV-Vis.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN OPUS w zespole badawczym.
 • Projektowanie i optymalizacja procesu otrzymywania cienkich warstw.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 • Nadzór nad studentami i doktorantami w zakresie prowadzonej działalności badawczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Dielektryków w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Konkurs numer 97.2024.ZFJD.IFD.WFA.AH_2 z dnia 14.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.08.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony dwóch lat lub na czas nieokreślony, uwarunkowany zapisami ustawowymi i złożoną dokumentacją w tym zakresie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych ciał stałych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MNiSW.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych. 2. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych. 3. Czynny udział w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe. 5. Udział w realizowaniu grantów badawczych. 6. Recenzowanie prac naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Dielektryków w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Konkurs numer 96.2024.ZFJD.IFD.WFA.AH z dnia 13.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe • Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.08.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony dwóch lat lub na czas nieokreślony, uwarunkowany zapisami ustawowymi i złożoną dokumentacją w tym zakresie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych ciał stałych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MNiSW.
 • Udokumentowany udział w co najmniej jednym projekcie badawczym.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych. 2. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych. Czynny udział w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe. 5. Udział w realizowaniu grantów badawczych. 6. Recenzowanie prac naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia. 2. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs nr 83.2024.ZPKZ.IPs.WNHP.AH z dnia 13.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Nazwa stanowiska: adiunkt Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna w dziedzinie: nauki społeczne w dyscyplinie/dyscyplinach: psychologia Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2026 r. (dwa lata) Termin składania dokumentów: 14.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wrzesień 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora psychologii.
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach psychologicznych posiadających IF).
 • Udokumentowany udział w grantach badawczych.
 • Udział w konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej ( na kierunku psychologia) z zakresu: metodologii, diagnozy osobowości, psychometrii, statystyki, psychologii społecznej.
 • Gotowość do pracy organizacyjnej w zakresie pracy w komisjach uczelnianych (np. komisji rekrutacyjnej).
 • Gotowość do podjęcia funkcji koordynatora Erasmus na poziomie Instytutu Psychologii UWr.
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w Instytucie Psychologii w trybie dziennym i wieczorowym, tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00) oraz w weekendy (w godz. 8.00-20.00 na różnych kierunkach Uniwersytetu prowadzących studia zaoczne).
 • Doświadczenie w działalności organizacyjnej i promocyjnej na uczelni wyższej.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz koordynowanie programu Erasmus.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Obowiązki:

 • Systematyczny rozwój naukowy, przejawiający się publikowaniem w psychologicznych czasopismach naukowych posiadających IF, udziałem w konferencjach naukowych i grantach badawczych.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu metodologii, diagnozy osobowości, psychometrii, statystyki, psychologii społecznej oraz innych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Psychologii UWr.
 • Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie uczestnictwa w komisjach uczelnianych (np. komisji rekrutacyjnej) oraz pełnienia funkcji koordynatora Erasmus na poziomie Instytutu Psychologii UWr.
 • Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie organizacji spotkań, sympozjów, konferencji afiliowanych przez Instytutu Psychologii UWr.
 • Działania promujące Instytut Psychologii UWr.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Klasycznej w Instytucie Astronomicznym na Wydziale Fizyki i Astronomii Konkurs numer 92.2024.ZAAK.IA.WFA.AH z dnia 07.06.2024 Jednostka organizacyjna: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej, Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: astronomia • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 07.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec/sierpień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony (zastępstwo do 30.11.2025 r.) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia magistra nauk fizycznych w dziedzinie astronomii lub stopnia magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w dyscyplinie astronomia.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (w przypadku obcokrajowców potwierdzona certyfikatem odpowiadającym poziomowi C1).
 • Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dyscyplinie astronomia. W szczególności, preferowani będą kandydaci o dużej samodzielności naukowej, mający dorobek w zakresie analizy obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych gwiazd zmiennych oraz doświadczeniem w programowaniu przydatnym w automatycznej analizie dużych zbiorów danych astrofizycznych.

Obowiązki:

 • Praca naukowa w obszarze astrofizyki, w szczególności w badaniach gwiazd zmiennych. Prowadzenie obserwacji astronomicznych w obserwatorium w Białkowie oraz w miarę potrzeby, w innych obserwatoriach krajowych lub zagranicznych, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 h/rok.
 • Uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych na terenie IA UWr.
 • Uczestniczenie w razie potrzeby w komisjach, radach i innych gremiach tworzonych na terenie IA UWr oraz Wydziału Fizyki i Astronomii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs nr 91.2024.ZTKK.IK.WNHP.AH z dnia 07.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii i Krytyki Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: • w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii • w dziedzinie: nauki humanistyczne Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Termin składania dokumentów: 07.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii lub pokrewnych.
 • Legitymowanie się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, a zwłaszcza opublikowanie w ostatnich czterech latach monografii naukowej lub artykułów naukowych odpowiadających merytorycznie dyscyplinie Nauk o Kulturze i Religii w czasopismach znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism lub rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych.
 • Znajomość aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, filozofii humanistyki, filozofii współczesnej.
 • Znajomość problematyki kulturowego wymiaru religii, duchowości, etyki, pamięci (w tym m.in. studiów nad Zagładą).
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu).
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach. 2. Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze. 3. Aktywny udział w konferencjach.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia (również w języku angielskim).
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Promowanie i popularyzowanie nauki. 2. Wypełnianie obowiązków związanych z pracą organizacyjną na rzecz Instytutu Kulturoznawstwa.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs nr 93.2024.ZTKK.IK.WNHP.MR z dnia 06.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii i Krytyki Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: • w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii • w dziedzinie: nauki humanistyczne Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 01.10.2024 r. Termin składania dokumentów: 06.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii lub pokrewnych.
 • Legitymowanie się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, a zwłaszcza opublikowanie w ostatnich czterech latach monografii naukowej lub artykułów naukowych odpowiadających merytorycznie dyscyplinie Nauk o Kulturze i Religii w czasopismach znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism lub rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych.
 • Znajomość aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, a także antropologii kulturowej lub filozofii humanistyki.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu).
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych.
 • Wysoko punktowana będzie znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • Preferowani będą kandydaci i kandydatki z udokumentowanym doświadczeniem/ doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP); albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym:
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aktywny udział w konferencjach.
 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia (również w języku angielskim).
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Promowanie i popularyzowanie nauki.
 • Wypełnianie obowiązków związanych z pracą organizacyjną na rzecz Instytutu Kulturoznawstwa.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-04

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii Konkurs numer 87.2024.ZTGOF.IFT.WFA.AH z dnia 04.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie nauki ścisłe • Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 04.07.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec/wrzesień 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora.
 • Wykazanie się dużą aktywnością naukową - publikacje w czasopismach z listy JCR oraz wystąpienia na konferencjach związanych z teorią grawitacji oraz z klasycznymi modyfikacjami ogólnej teorii względności.
 • Preferowani będą kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 4 lata przed rokiem zatrudnienia, mający udokumentowany publikacjami dorobek w zakresie kosmologii (inflacja kosmiczna, późna ekspansja Wszechświata) w zmodyfikowanych (rozszerzonych) teoriach grawitacji, jak również w konfrontowaniu przewidywań teoretycznych z obserwacjami.
 • Kandydat powinien posiadać kompetencje do prowadzenia po polsku zajęć kursowych na Wydziale Fizyki i Astronomii, w szczególności, z przedmiotów matematycznych oraz zajęć z programowania dla fizyków.
 • Kandydat będący obcokrajowcem musi posiadać zweryfikowaną biegłą znajomość języka polskiego.
 • Znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Praca naukowa w obszarze kosmologii oraz zastosowań astrofizycznych zmodyfikowanych/rozszerzonych teorii grawitacji. Prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych instytutu, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć po polsku.
 • Udział w działaniach Instytutu Fizyki Teoretycznej w pozyskiwaniu studentów i promocji wizerunku.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki im. T. Taubego na Wydziale Filologii Konkurs numer 88.2024.KJ.WF.AW z dnia 03.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne w dyscyplinie/dyscyplinach: literaturoznawstwo w dziedzinie nauk humanistycznych Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 03.07.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: na czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
 • Dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) w zakresie: literatura rabiniczna, hebraistyka, nauczanie języka hebrajskiego, judaistyka.
 • Doświadczenie dydaktyczne i warsztatowe w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej zajęć kursowych i specjalizacyjnych oraz dotyczących zagadnień pokrewnych (np. translatoria, wykłady lub konwersatoria) z obszaru nauczania współczesnego języka hebrajskiego.
 • Doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej.
 • Udział w projektach badawczych.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Katedry Judaistyki:
 • Doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć z innych języków żydowskich.
 • Doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych; (udokumentowane).
 • Doświadczenie w realizacji projektów; kompetencje translatorskie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja.
 • Aktywny udział w działalności naukowej Katedry i jej organizacja.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska asystenta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 90.2024.ZGRK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 03.06.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 03.07.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy w dyscyplinie: geografia.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z geografią turystyczną gospodarką turystyczną z elementami rekreacji.
 • Publikacje naukowe z zakresu: geografii turystycznej, regionalnej.
 • Mile widziane publikacje popularyzujące turystykę.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim poparta wieloletnim doświadczeniem prowadzenia zajęć na poziomie uniwersyteckim.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim na poziomie uniwersyteckim.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, z doświadczeniem w szczególności w zakresie przedmiotów związanych z geografią turystyczną.
 • Udokumentowana współpraca z organizacjami i podmiotami funkcjonującymi na rynku turystycznym.
 • Doświadczenie praktyczne, potwierdzone stosownymi dokumentami, związane z działalnością gospodarczą na rynku turystycznym.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii turystycznej.
 • Doświadczenie i predyspozycje organizacyjne do realizacji zajęć terenowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym:
 • Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki.
 • Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim kameralnych oraz terenowych.
 • Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 • Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych, promocja działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu na zewnątrz itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 86.2024.ZE.IF.WNS.AW z dnia 29.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie: filozofia • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Okres zatrudnienia: 24 miesiące Termin składania dokumentów: 30.06.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
 • Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: historia estetyki, filozofia sztuki z uwzględnieniem wiedzy z zakresu percepcji sztuki, kształtowania wartości estetycznych, podmiotowych warunków poznawczych sztuki, a także z obszaru szeroko pojmowanej filozofii kultury, estetyka współczesna.
 • Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.
 • Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca.
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty).
 • Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim (w tym również na studiach niestacjonarnych).
 • Poświadczenie znajomości języka angielskiego.
 • Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 89.2024.ZGK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 29.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 28.06.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony 2 lata

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra. Preferowane kierunku: geografia, geodezja i kartografia, matematyka, informatyka.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi. Mile widziany dorobek publikacyjny w zakresie geoinformatyki, modelowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej, teledetekcji satelitarnej, statycznej analizy danych w tym szeregów czasowych, zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w naukach geograficznych itp.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej oraz umiejętność tworzenia map.
 • Umiejętność prowadzenia pomiarów terenowych z wykorzystaniem tachimetru i odbiorników GNSS.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) wraz programowaniem narzędzi do geoprzetwarzania korzystających z GIS.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych, nawiązywanie współpracy z naukowcami/badaczami z innych ośrodków naukowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji nauki.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim, udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • W obszarze organizacyjnym: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogocznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 85.2024.IEAK.WNHP.AW z dnia 29.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o kulturze i religii • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.06.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia/nauki o kulturze i religii (w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej) lub odpowiedników zagranicznych, ewentualnie w zakresie kulturoznawstwa i socjologii, jeżeli osoba kandydująca ma doświadczenie zawodowe w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej (lub odpowiedników zagranicznych).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym w języku angielskim.
 • Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w rozumieniu antropologicznym.
 • Naukowe doświadczenie międzynarodowe udokumentowane m.in. aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, pobytem na stażach naukowych lub pracą w konsorcjach międzynarodowych.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach lub wydawnictwach o charakterze międzynarodowym.
 • Doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.
 • Obszar terytorialny i zakres tematyczny dotychczasowych i/lub planowanych badań wykraczający poza kontekst polski jako ważny atut, ale nie wymóg bezwzględny.

Obowiązki:

 • Prowadzenie antropologicznych badań naukowych o charakterze etnograficznym i upowszechnianie ich wyników m.in. w formie referatów, wykładów, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, w tym w kontekstach międzynarodowych.
 • Składanie wniosków grantowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania naukowo-badawcze.
 • Wypełnianie pensum dydaktycznego.
 • Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez Dyrektora IEAK.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 73.2024.ZGK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 28.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 27.06.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony 2 lata

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra. Preferowane kierunku: geografia, geodezja i kartografia, matematyka, informatyka.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi. Mile widziany dorobek publikacyjny w zakresie geoinformatyki, modelowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej, teledetekcji satelitarnej, statycznej analizy danych w tym szeregów czasowych, zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w naukach geograficznych itp.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej oraz umiejętność tworzenia map.
 • Umiejętność prowadzenia pomiarów terenowych z wykorzystaniem tachimetru i odbiorników GNSS.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) wraz programowaniem narzędzi do geoprzetwarzania korzystających z GIS.
 • Znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych, nawiązywanie współpracy z naukowcami/badaczami z innych ośrodków naukowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji nauki.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim, udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • W obszarze organizacyjnym: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Konkurs numer 80.2024.ZOTE.WPAE.AW z dnia 24.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – dyscyplinie/dyscyplinach: ekonomia i finanse – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Okres zatrudnienia: czas nieokreślony Termin składania dokumentów: 30.06.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego (w celu weryfikacji gotowość do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim) w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Oczekiwana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie dorobku naukowego wpisującego się w plany badawcze Instytutu Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, potwierdzonego publikacjami w tej dyscyplinie, w szczególności z zakresu teorii makroekonomii.
 • Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, umożliwiające prawidłową realizację zajęć w szczególności z przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia w języku polskim i angielskim.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, w tym udział w konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie: ekonomia i finanse, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Złożenie oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie ekonomia i finanse w 100%.
 • Doświadczenie i umiejętności popularyzacji wiedzy ekonomicznej (ważne przy przedmiotach skierowanych do studentów nieekonomicznych kierunków).
 • Kultura osobista.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: makroekonomia, makroekonomia 2, mikroekonomia.
 • Prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie działalności badawczej.
 • Aktywność naukowa w dyscyplinie ekonomia i finanse wg przyjętych standardów na UWr (publikacja prac naukowych w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym).
 • Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WPAiE.
 • Przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Konkurs numer 82.2024.ZZF.INE.WPAE.MR z dnia 24.05.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Zarządzania Finansami, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: ekonomia i finanse Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.06.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas nieokreślony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, w tym także w praktyce gospodarczej, umożliwiające prawidłową realizację zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i rynku finansowego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Gotowość do pracy organizacyjnej i kompetencje organizacyjne w zakresie organizacji dydaktyki, pracy w komisjach uczelnianych, organizacji spotkań, sympozjów, konferencji.
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych.
 • Kompetencje przydatne w działalności promocyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Nauk Ekonomicznych UWr.
 • Kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Obowiązki:

 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie finansów i rynku finansowego oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Nauk Ekonomicznych, w wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta dydaktycznego, zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności z przedmiotów: finanse międzynarodowe, rynki finansowe, inwestycje, instrumenty finansowe, podstawy finansów, zarządzanie finansami, analiza finansowa, metody oceny projektów gospodarczych, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, bankowość, usługi finansowe w języku polskim i angielskim.
 • W obszarze organizacyjnym: Aktywność organizacyjna na Wydziale i w Instytucie, wykonywanie pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu, w tym udział w organizacji konferencji naukowych, seminariów, spotkań, sympozjów, afiliowanych przez Instytut.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją, organizacją i usprawnianiem procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych.
 • Działania promujące Instytut Nauk Ekonomicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji