Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - oferty pracy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - oferty pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Etnolingwistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-01

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi: – posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa chińskiego; – prowadzi badania z zakresu językoznawstwa chińskiego; – włada biegle językiem chińskim na poziomie zaawansowanym; posiada także biegłą znajomość języka polskiego, – posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego dla studentów, – powinien być przygotowany do prowadzenia innych zajęć dydaktycznych z zakresu sinologii i wiedzy o Tajwanie i Chinach w języku polskim (w szczególności przedmiotu „Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku”, 60 godz.), a także prowadzenia prac licencjackich dla studentów kierunku Etnolingwistyka

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa chińskiego; - wysoko punktowane publikacje w zakresie sinologii; - udokumentowane doświadczenie w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego na poziomie akademickim.
 • Wymagania językowe (required languages) 1. język chiński – biegła znajomość 2. język polski – biegła znajomość
 • Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie: 1) doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chińskiego dla studentów polskojęzycznych; 2) prowadzenia zaawansowanych badań naukowych z zakresu językoznawstwa chińskiego i kultury chińskiej.

Obowiązki:

 • nauczania języka chińskiego jako obcego dla studentów, - powinien być przygotowany do prowadzenia innych zajęć dydaktycznych z zakresu sinologii i wiedzy o Tajwanie i Chinach w języku polskim (w szczególności przedmiotu „Realioznawstwo obszaru drugiego języka kierunku”, 60 godz.), a także prowadzenia prac licencjackich dla studentów kierunku Etnolingwistyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-02

Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Zakład Filologii Angielskiej, dla którego UAM będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. Prowadzenie działalności naukowej w zakresie językoznawstwa (konferencje, publikacje). Prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego, przedmiotów językoznawczych i zajęć związanych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w wymiarze 210 godzin dydaktycznych rocznie. Zaangażowanie w działalność organizacyjną w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub, w przypadku obcokrajowców, dyscyplin pokrewnych (np. edukacja językowa, nauczanie języka angielskiego jako drugiego)
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
 • Umiejętności organizacyjne oraz doświadczenie w tym zakresie.
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, konferencje) związany z językoznawstwem i/lub uczeniem się i nauczaniem języków obcych.
 • Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność.
 • Biegłe posługiwanie się nowymi technologiami.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć ze studentami przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy.
 • Znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki wykonuje obowiązki, określone w Zarządzeniu nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego w przypadku ich powierzenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych oraz wewnętrznych aktach prawnych UAM lub w drodze decyzji rektora albo kierownika jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-01

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii. Nr referencyjny konkursu: konkurs_39_WB_adiunkt_1_2023.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu nauk biologicznych, medycznych, chemicznych lub pokrewnych
 • co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie z zakresu bioinformatyki / biologii obliczeniowej oraz genomiki
 • bardzo dobry dorobek naukowy z zakresu bioinformatyki / biologii obliczeniowej oraz genomiki udokumentowanym autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych
 • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy sekwencji genomowych
 • odbyty zagraniczny staż naukowy w zakresie szeroko rozumianej genomiki
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych we współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • doświadczenie w zdobywaniu grantów ogólnokrajowych bądź międzynarodowych na prowadzenie badań naukowych
 • podstawowe umiejętności laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej i genetyki molekularnej;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z bioinformatyki dla studentów
 • umiejętność pracy z nowoczesnymi systemami do sekwencjonowania kwasów nukleinowych jest zaletą
 • biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia (nauki biologiczne), biotechnologia lub pokrewne
 • doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii molekularnej; doświadczeniem w pracy laboratoryjnej w szczególności w zakresie wysokoprzepustowych technik NGS oraz kompetencje w bioinformatycznej analizie danych z sekwencjonowania
 • umiejętność modelowania statystycznego w środowisku R
 • osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacjami ze statusem pierwszego lub korespondencyjnego autora
 • samodzielność w prowadzeniu badań, umiejętność pracy w zespole
 • odbyty zagraniczny staż naukowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne pisanie prac naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych oraz korzystanie z literatury fachowej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji