Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Post-doc

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum NanoBioMedyczne
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

Oferta pracy dotyczy stanowiska stażysty podoktorskiego w projekcie NCN OPUS 24 (Narodowe Centrum Nauki) pt. Heterostruktury do ultraszybkich detektorów scyntylacyjnych (Numer umowy: DEC-2022/47/B/ST5/02288). Przedstawiony w projekcie pomysł polega na połączeniu heterostruktury ciężkiego scyntylatora, który absorbuje kwanty promieniowania γ, z lekkim i szybkim scyntylatorem, który absorbuje elektrony odrzutu z ciężkiego scyntylatora i emituje szybkie fotony światła. Projekt powinien wyjaśnić zależności pomiędzy składami ciężkich (BGO/BGSO) i szybkich (CsPbX3 (X=Br, Cl, I) i ZnO:Ga) scyntylatorów oraz ich konstrukcją w heterostrukturze, a także wydajnością scyntylacyjną heterostruktur. Praca obejmuje hodowlę kryształów ciężkich scyntylatorów, ich cięcie i wzorcowanie powierzchni w celu wypełnienia wzorów lekkim i szybkim scyntylatorem oraz testy w CERN

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:
 • Stopień doktora nauk fizycznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej.
 • Spełnione wymagania formalne odnośnie daty uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1.pdf.
 • Udokumentowane doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych.
 • Wiedza na temat syntezy materiałów (nanomateriały, warstwy) metodami fizycznymi oraz chemicznymi, charakterystyka materiałów (mikroskopia, XRD) lub dziedziny pokrewne. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania materiałów i charakterystyki fizykochemicznej. Wiedza na temat monokryształów, właściwości luminescencyjne oraz scyntylacyjne. Doświadczenie w wykonywaniu wzornictwa laserowego z wykorzystaniem m.in. FIB (Focused ion beam), RIE (reaktywne trawienie jonowe) będzie dodatkowym atutem. Umiejętność analizowania wyników i przygotowywania artykułów naukowych oraz prezentacji raportów na konferencjach.
 • Język: angielski / płynny
  • Doświadczenie w syntezie oraz charakteryzacji fizykochemicznej materiałów.
  • Wiedza na temat monokryształów, w tym właściwościach monokryształów.
  • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
  • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
  • Bardzo dobra znajomość oprogramowania.
  • Znajomość preparatyki i charakteryzacji monokryształów będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • Praca obejmuje hodowlę kryształów ciężkich scyntylatorów, ich cięcie i wzorcowanie powierzchni w celu wypełnienia wzorów lekkim i szybkim scyntylatorem oraz testy w CERN

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

Stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełen etat w Centrum Zaawansowanych Technologii (prowadzenie zajęć dydaktycznych na UAM). Oczekuje się, że kandydat(ka) prowadzić będzie badania naukowe i publikować ich wyniki w renomowanych czasopismach naukowych, wykazywać istotną aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu chemii polimerów.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późn. zm.) oraz spełniające następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia lub w naukach pokrewnych; udokumentowany znaczący dorobek naukowy z nauk chemicznych, w postaci publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach; aktywny udział w krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach/sympozjach naukowych (wystąpienia z referatami ustnymi; pobyty/stypendia/wizyty studyjne/staże w uczelniach i/lub instytucjach zagranicznych (przynajmniej 12 miesięczne), nagrody, wyróżnienia) doświadczenia w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu, wykonawcy/wykonawczyni grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych Kompetencje dydaktyczne w zakresie nauk chemicznych Doświadczenie oraz ogólna wiedza z chemii polimerów Spełnienie wymagań językowych określonych w pkt. IV Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność
 • IV) Wymagania językowe : 1. język angielski – płynny (na poziomie min. B2), pozwalający na pisanie publikacji naukowych i wygłaszanie prezentacji konferencyjnych, prowadzenie zajęć 2. język polski – ojczysty lub płynny, pozwalający na wypełnianie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych

Obowiązki:

 • wg Regulaminu pracy UAM

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalistycznych (jak hydrologia i oceanografia, hydrologia Polski, hydrologia dynamiczna, źródła danych i metody badań hydrologicznych, GIS). Prowadzenie badań naukowych w zakresie hydrologii i gospodarowania zasobami wodnymi. Działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz WNGiG (opieka nad studenckimi grupami badawczymi, udział w komisjach wydziałowych/instytutowych, popularyzacja nauki). Działania na rzecz komercjalizacji wyników badań.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • doświadczenie badawcze;
 • doświadczenie w pracach w projektach dotyczących gospodarki wodnej, zagrożenia i ryzyka powodziowego, zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko;
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • znajomość języka programowania R;
 • umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS;
 • biegła obsługa MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) i MS 365 (SharePoint, Teams);
 • prawo jazdy kat. B.
 • język polski, angielski
 • poziom (polski – ojczysty, angielski – bardzo dobry)
 • doświadczenie badawcze udokumentowane publikacjami (np. artykuły z listy MEiN, artykuły w monografiach, redakcje monografii);
 • doświadczenie w badaniach terenowych;
 • doświadczenie dydaktyczne.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalistycznych (jak hydrologia i oceanografia, hydrologia Polski, hydrologia dynamiczna, źródła danych i metody badań hydrologicznych, GIS).
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie hydrologii i gospodarowania zasobami wodnymi.
 • Działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz WNGiG (opieka nad studenckimi grupami badawczymi, udział w komisjach wydziałowych/instytutowych, popularyzacja nauki).
 • Działania na rzecz komercjalizacji wyników badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Instytut Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie literaturoznawstwa. Poszukujemy osoby prowadzącej prace badawcze w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego udokumentowane dorobkiem, silnie zmotywowanej do pracy dydaktycznej, posiadającej wiedzę merytoryczną w zakresie literatury chińskiej oraz doświadczenie dydaktyczne obejmujące także nauczanie języka chińskiego jako obcego. Oczekujemy gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich). Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie literaturoznawstwa (literaturoznawstwo chińskie)
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji z dziedziny literaturoznawstwa chińskiego, udziału w konferencjach
 • Perspektywa rozwoju naukowego prowadzącego do habilitacji
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej (dydaktyka języka chińskiego)
 • Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu historii literatury chińskiej
 • Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka chińskiego (mandaryńskiego), dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego (210 godzin lekcyjnyh w ciągu roku akademickiego)
 • udział w konferencjach
 • obowiązek publikacyjny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Etnolingwistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi: – posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie dydaktyki języka koreańskiego jako języka obcego oraz ukończony kurs doktorancki w zakresie studiów koreanistycznych (dyscyplina językoznawstwo) na koreańskiej uczelni, – posiada certyfikaty poświadczające kwalifikacje do nauczania języka koreańskiego wydane przez Narodowy Instytut Języka Koreańskiego z siedzibą w Seulu, – jest rodzimym użytkownikiem języka koreańskiego; – ma kompetencje do nauczania języka koreańskiego na poziomie akademickim; – ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka koreańskiego.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - ukończony kurs doktorancki w zakresie studiów koreanistycznych (dyscyplina językoznawstwo) najlepiej na koreańskiej uczelni, - posiada certyfikaty poświadczające kwalifikacje do nauczania języka koreańskiego wydane przez Narodowy Instytut Języka Koreańskiego z siedzibą w Seulu, - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka koreańskiego.
 • Wymagania językowe (required languages) 1. Język koreański – ojczysty 2. Język angielski – dobry
 • V) Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie praktycznego nauczania języka koreańskiego

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania języka koreańskiego zgodnie z programem studiów (na wniosek komisji konkursowej)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Doktorant

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum NanoBioMedyczne
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

: 4-letnie stypendium doktoranckie w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w grupie Prof. UAM dr. hab. Mikołaja Lewandowskiego (www.surfacescience.pl). Projekt będzie dotyczył zjawisk transferu ładunku elektrycznego w katalizatorach jednoatomowych składających się z żelaza i epitaksjalnego grafenu. Do głównych obowiązków Doktoranta należeć będą przygotowywanie modelowych katalizatorów w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV), wykonywanie badań dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED) i rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), udział w realizacji pomiarów skaningowej mikroskopii/spektroskopii tunelowej (STM/STS), odbiciowo-absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS) oraz temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), a także analiza i prezentacja wyników.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych;
 • Gotowość do poświęcenia się pracy naukowej;
 • Elastyczność w zakresie godzin pracy;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dokumenty: list motywacyjny, życiorys z wykazem publikacji i wystąpień konferencyjnych (jeśli występują), kopia dyplomu magisterskiego, list referencyjny od opiekuna naukowego (niekoniecznie promotora pracy magisterskiej).

Obowiązki:

 • Do głównych obowiązków Doktoranta należeć będą przygotowywanie modelowych katalizatorów w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV), wykonywanie badań dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED) i rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), udział w realizacji pomiarów skaningowej mikroskopii/spektroskopii tunelowej (STM/STS), odbiciowo-absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS) oraz temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), a także analiza i prezentacja wyników.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii. Nr referencyjny konkursu: konkurs_52_WB_adiunkt_1_2023

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii molekularnej
 • doświadczenie w analizie danych molekularnych z wysokoprzepustowych technologii
 • umiejętność programowania w języku Python
 • osiągnięcia naukowe w zakresie biologii molekularnej lub bioinformatyki udokumentowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego pozwalającą na swobodne pisanie prac naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych oraz korzystanie z literatury fachowej
 • dobra znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji