Uniwersytet Warszawski - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski
Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • Od kandydata na w/w stanowisko wymaga się spełnienia warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii lub Etnologia i Antropologia Kulturowa lub w dyscyplinach pokrewnych. W szczególności od kandydata oczekiwana jest znajomość zagadnień z zakresu muzykologii i etnomuzykologii.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji, a także aktywnego udziału w konferencjach.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej.
 • Kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia kursów autorskich w zakresie następującej tematyki: muzyka amerykańska i brytyjska, muzykalność w perspektywie nieantropocentrycznej oraz metodologia badań etnomuzykologicznych.
 • Gotowość uczenia kursów praktycznego języka angielskiego oferowanych w IA (pisanie akademickie, prezentacje i mówienie).
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C2 lub znajomość natywna).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowanych publikacjami, uczestnictwem w projektach i konferencjach.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych programem kierunku studiów 1-go i 2-go stopnia.
 • Wypełnianie obowiązków organizacyjnych przydzielonych przez kierownika jednostki, związanych z badawczą i dydaktyczną działalnością Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-03

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • wymagania zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zakres obowiązków jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • wymagania zawarte w załączonym ogłoszeniu

Obowiązki:

 • zakres obowiązków - jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-01

Director of the Centre of New Technologies of the University of Warsaw, and the Project Leader, announce the opening of the competition for the position of a PhD Student in the Solar Fuels Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: SUnlight-driven Next Generation Artificial photosynthesis biohybrid TEchnology platform for highly efficient carbon neutral production of solar fuels Project leader: Professor Joanna Kargul Competition number: CeNT-2-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/job-offer_cent-2-2024_sungate-j-kargul_phd-student_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the European Commission within the Horizon Europe SUNGATE grant
 • MSc degree in the field of biochemistry, biotechnology, biological chemistry, organic chemistry or a related field.
 • Exceptionally well qualified candidates with a BSc (Honours) degree will also be considered.
 • The MSc/BSc degree should be obtained before the date of starting work in the project.
 • Confirmed status of a PhD student on the day of starting the work on the project
 • The successful candidate should have the status of the PhD student at a Polish university either in a PhD programme or in the Doctoral School of Exact and Natural Sciences of the University of Warsaw.

Obowiązki:

 • Purification of the PSI biocatalyst and preparation, characterisation of PSI-CCE and PSI-CRC hybrids. Assembly and performance characterisation of the hybrid devices for solar-driven CO2-to-methanol conversion in close collaboration with all the partners of the SUNGATE consortium.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN „Badanie oscylacji neutrin w ulepszonym detektorze Super-Kamiokande”, którego kierownikiem jest dr Magdalena Posiadała-Zezula. Projekt dotyczy poszukiwaniu hierarchii mas neutrin w oparciu o studia oscylacji neutrin atmosferycznych oraz neutrin z wiązki Tokai-2-Kamioka (T2K) w detektorze Super-Kamiokande. Adiunkt będzie studiował metody rekonstrukcji i selekcji przypadków oddziaływań neutrin z uwzględnieniem informacji z wychwytu neutronów przez gadolin, którego związki soli są obecnie rozpuszczone w detektorze Super-Kamiokande. Zakwalifikowana osoba, będzie pracowała również nad nowymi metodami klasyfikacji przypadków oddziaływań z leptonem tau, przy użyciu technik uczenia maszynowego. Takie przypadki stanowią tło w poszukiwaniach hierarchii mass dla neutrin atmosferycznych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.).
 • stopień doktora w dziedzinie fizyki wysokich energii wymagany przed datą podpisania umowy
 • doświadczenie w analizie danych w dziedzinie fizyki wysokich energii w dużych grupach badawczych (tzn. takich, w których liczba współpracowników > 50)
 • umiejętność na poziomie średnio zaawansowanym programowania w językach C++ i Python, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym
 • stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (w przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • osoba przewidziana do zatrudniania na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Obowiązki:

 • zrozumienie i stosowanie algorytmów do oscylacji: neutrin atmosferycznych, neutrin z wiązki T2K,
 • opracowanie nowych algorytmów do klasyfikacji przypadków: np. w analizie identyfikacji leptonu tau albo w analizie klasyfikacji oddziaływań neutrin;
 • oszacowanie różnych źródeł niepewności systematycznych wymaganych w analizie,
 • pomoc w koordynacji pracy doktoranta, dla którego jest przewidziane stypendium w ramach tego projektu.
 • Mobilność - wyjazdy do Japonii: ośrodki badawcze ICRR, University of Tokio w miejscowości Kamioka, gdzie zlokalizowany jest detektor Super-Kamiokande, oraz J-PARC w Tokai, gdzie produkowana jest wiązka neutrin z akceleratora i kierowana do dalekiego detektora T2K - Super-Kamiokande. Udział w kontroli pracy detektora Super-Kamiokande, udział w metodach kalibracji Super-Kamiokande

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-27

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczo-dydaktycznej – dyscyplina: nauki o polityce i administracji NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Systemów Politycznych)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych (humanistycznych);
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów naukowych i edukacyjnych – kierownik;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;
 • zainteresowania naukowo-badawcze, w tym publikacje związane z systemem politycznym RP, w szczególności dyskursem ustrojowym i pracami konstytucyjnymi, konstytucyjnymi podstawami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, prawnymi i politycznymi procesami budowy polskiego porządku konstytucyjnego, partycypacją obywatelską;
 • doświadczenie we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • dodatkowym atutem będzie działalność mająca na celu popularyzację nauki.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z zakresu nauk o polityce i administracji;
 • udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale;
 • pozyskiwanie i prowadzenie grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz publikowanie ich wyników;
 • organizacja i udział w konferencjach naukowych oraz seminariach krajowych i międzynarodowych;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami z Polski i z zagranicy.
 • udział w konferencjach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-27

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczo-dydaktycznej – dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych;
 • doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych (preferowany kierownik projektu);
 • zainteresowania naukowo-badawcze, w tym publikacje związane z historią, organizacją i transformacją służb mundurowych w Polsce, współpracą międzynarodową polskich służb (organizacje międzynarodowe, misje pokojowe ONZ, UE) oraz bezpieczeństwem granic i polityką migracyjną;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i udział w seminariach naukowych;
 • udział z referatami w konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych;
 • działalność mająca na celu popularyzację nauki (organizacja konferencji, debat naukowych).

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim;
 • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania);
 • publikowanie w czasopismach i wydawnictwach polskich oraz zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa;
 • udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale;
 • pozyskiwanie i prowadzenie grantów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz publikowanie ich wyników
 • organizacja i udział z referatami w konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych oraz debatach
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami z Polski i z zagranicy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Student

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of Student in the Laboratory of Small Molecules’ Activation – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Highly Lewis acidic metal dication salts with weakly coordinating anions as efficient catalysts for transformations of olefins and alkynes Project leader: Przemysław J. Malinowski, PhD Competition number: CeNT-7-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/job-offer_cent-7-2024_student_sonata-bis-8_malinowski_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for (SONATA BIS 8) grant.
 • Enrolled as at least 4th year or 2nd stage student of chemistry or related discipline
 • Ranking list would be made judging: academic achievements, i.e. scientific publications, patents, conference talks and posters, etc.; research experience, i.e. participation in scientific projects, internships, stipends, awards, etc.; competence related to the project, i.e. experience in chemical synthesis and/or materials chemistry, good knowledge of English (minimum B2), analytical techniques (e.g. PXRD, FTIR, Raman, TGA/DSC, MS, NMR etc.), laboratory experience (e.g. work in glovebox or Schlenk line)

Obowiązki:

 • Synthesis and characterization of highly reactive salts of weakly coordinating anions (here: alkoxyaluminates and their fluorinated analogues). In the case of new complexes, also full characterization is carried out, including elucidation of crystal structure, interpretation of oscillation spectra, determination of thermal stability and decomposition processes. Obtained salts will be tested towards their catalytic activity in organic reactions

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: starszy asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-27

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich (liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 33 miesięcy przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.)

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).a nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu cudzoziemców języka bułgarskiego.

Obowiązki:

 • Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku bułgarskim, w szczególności w zakresie praktycznej nauki języka bułgarskiego, językoznawczych zajęć bułgarystycznych lub ogólnoslawistycznych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of Student in the Laboratory of Small Molecules’ Activation – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Towards improved lanthanide-based single-molecule magnets based on sandwich complexes with polyaromatic hydrocarbon Project leader: Przemysław J. Malinowski, PhD Competition number: CeNT-4-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/job-offer_cent-4-2024_phdstud_opus-lap_malinowski_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for OPUS-LAP grant.
 • MSc or M. Res. degree in chemistry or related discipline. The MSc or M. Res. degree should be obtained before the date of starting work in the project.
 • PhD student status on the day of starting work in the project.
 • academic achievements, i.e. scientific publications, patents, conference talks and posters, etc.
 • research experience, i.e. participation in scientific projects, internships, stipends, awards, etc
 • competence related to the project, i.e. experience in work with highly reactive species and advanced inorganic synthesis, knowledge of analytical techniques (e.g. XRD– single crystal and powder, oscillation spectroscopy) all related also to highly reactive compounds, laboratory experience (experience in the work in a glovebox or using a Schlenk line would be an advantage), good knowledge of English (minimum B2)

Obowiązki:

 • Synthesis and characterization of novel lanthanide complexes with polyaromatic ligands. This includes, inter alia, their purification, elucidation of crystal structure, interpretation of oscillation spectra, determination of thermal stability and decomposition processes. Tasks within the project may include modifications of molecules used as ligands.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of Student in the Laboratory of Chemical Biology– Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Feel the chemistry if you’re close enough – proximity-induced SuFEx ligation for mRNA biology and medicine Project leader: Prof. dr hab. Jacek Jemielity Competition number: CeNT-3-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/opus-25-jemielity-student-job-offer_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • Enrolled as a student of first cycle studies or second cycle studies conducted in a higher education institution on the territory of Poland in biology, chemistry, physics or related discipline
 • Great communication skills and a passion for life sciences
 • Experience in organic chemistry techniques (bioorganic compounds synthesis, purification and identification) or in molecular biology techniques (Synthesis of mRNA by IVT method) is a big advantage

Obowiązki:

 • Synthesis of modified nucleotides and oligonucleotides with SuFEx group and their spectroscopic characterization. Stability studies. Synthesis of mRNA by IVT method. Biophysical study on (oligo)nucleotides - protein interactions

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-23

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • biegła znajomość języka niemieckiego i polskiego
 • udokumentowana znajomość zagadnień metodyki nauczania języka niemieckiego
 • doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu na poziomie akademickim, w szczególności doświadczenie w prowadzeniu zajęć z literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu historii i teorii literatury niemieckiej, teorii i praktyki przekładu literackiego, historii sztuki w krajach niemieckojęzycznych oraz polsko niemieckiej komparatystyki
 • udokumentowany dorobek publikacyjny o krajowym i międzynarodowym zasięgu w powyżej zarysowanym zakresie
 • osiągnięcia naukowe w postaci udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami akademickimi oraz naukowymi

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Project description: The aim of this project is to implement the Sulfur-Fluorine Exchange (SuFEx) reaction into the field of nucleosides, (oligo)nucleotides and mRNA. SuFEx in a novel click-type reaction that takes advantage of exceptional chemical properties of the S(VI)-F bond present in sulfonyl fluorides (R-SO2F), fluorosulfates (RO-SO2F) and sulfamoyl fluorides (RNH-SO2F). Apart from its utility in general organic chemistry SuFEx approach towards biomolecules creates unique opportunity by gaining them new functions and properties through introduction of “sufexable” units into their structure.

Oczekiwania:

 • Enrolled as a student of first cycle studies or second cycle studies conducted in a higher education institution on the territory of Poland in biology, chemistry, physics or related discipline.
 • Great communication skills and a passion for life sciences
 • Experience in organic chemistry techniques (bioorganic compounds synthesis, purification and identification) or in molecular biology techniques (Synthesis of mRNA by IVT method) is a big advantage

Obowiązki:

 • Synthesis of modified nucleotides and oligonucleotides with SuFEx group and their spectroscopic characterization.
 • Stability studies.
 • Synthesis of mRNA by IVT method.
 • Biophysical study on (oligo)nucleotides - protein interactions.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-23

SOB/D110/2024/1/57-0000268 Opis projektu W projekcie będziemy analizować wyniki eksperymentów ChIP-Seq i RNA-Seq dla mysich modeli chorób Alzheimera i Huntingtona w kierunku roli regulacji poszczególnych genów w kontekście różnorodnych warunków bytowania („environmental enrichment”) w kierunku znalezienia markerów pozwalających na badania przesiewowe pacjentów z chorobami neurodegenracyjnymi w celu kierowania ich na terapie ruchowe i/lub poznawcze.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy kandydatów ze stopniem doktora uzyskanego w dziedzinie bioinformatyki lub pokrewnych (informatyka, biologia, biotechnologia), przy czym stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Kilku lat doświadczenia w analizie danych typu OMICS udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat/ka będzie pracował nad analizą danych typu OMICS pochodzących z eksperymentów na myszach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków asystenta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742).
 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, lub tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii, lub nauk pokrewnych.
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryteria kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować,
 • Kryteria kwalifikacyjne: Proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz rozwój własnej tematyki badawczej
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków adiunkta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych lub nauk pokrewnych
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryterium kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować
 • Kryterium kwalifikacyjne: proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki)
 • Kryterium kwalifikacyjne: prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • Kryterium kwalifikacyjne: potwierdzona aktywność w staraniach o granty
 • Kryterium kwalifikacyjne: aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Konkurs w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisko asystent w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa szwedzkiego i hiszpańskiego – zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu do 30.09.2026 r.

Oczekiwania:

 • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka szwedzkiego i hiszpańskiego;
 • Doświadczenie w nauczaniu języka szwedzkiego oraz hiszpańskiego;
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej w zakresie nauczania języków obcych;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego (język hiszpański i szwedzki);
 • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych;

Obowiązki:

 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kom-petencji zawodowych.
 • Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów. Program powinien wskazywać na elementy prak-tycznego zastosowania wykładanego materiału i zawierać informacje dotyczące form oce-niania i zaliczania zajęć. Realizacja rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycz-nym i metodycznym. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych przy-padkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygo-dniu (dotyczy również okresu sesji egzaminacyjnych). Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem Wydziału, w tym: a) praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych - na podstawie od-rębnych powołań; b) uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.; c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi, d) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością nauko-wą i promocją Uczelni, Wydziału i jednostki organizacyjnej Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-21

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej w zakresie PIT, rachunkowości podatkowej w zakresie CIT. Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w języku polskim i/lub angielskim. Wybrany kandydat będzie prowadził zajęcia zgodne w wymogami ACCA.

Oczekiwania:

 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce z zakresu finansów, rachunkowości, opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych)
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze finansów, rachunkowości i opodatkowania

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne.
 • działalność organizacyjna związana z dydaktyką i popularyzacją nauki, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał Uniwersytetu i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Ośrodek Badań nad Migracjami
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

KONKURS NA STYPENDYSTĘ/STYPENDYSTKĘ W PROJEKCIE NAUKOWYM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W OŚRODKU BADAŃ NAD MIGRACJAMI UNIWERSYTET WARSZAWSKI (ZESPÓŁ POLITYK MIGRACYJNYCH)

Oczekiwania:

 • status studenta studiów magisterskich lub doktoranta w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych (np. nauk ekonomicznych, nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji lub pokrewnych);
 • zainteresowanie funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz za granicą
 • dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe (publikacje z zakresu systemu ochrony zdrowia będą dodatkowym atutem)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym personelu medycznego

Obowiązki:

 • Udział w realizacji projektu naukowego pt. „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, w tym w szczególności:
 • przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących procesów migracyjnych personelu medycznego w Polsce i za granicą
 • udział w realizacji oraz opracowywaniu wyników badań CAWI oraz prowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych wśród personelu medycznego oraz ekspertów mających unikatową wiedzę na temat migracji osób wysokokwalifikowanych
 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących emigracji i imigracji personelu medycznego w Polsce
 • przygotowywanie materiałów zawierających wyniki badań realizowanych w projekcie
 • udział w przygotowywaniu tekstów naukowych do opublikowania w prestiżowych czasopismach naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • wspieranie kierownika w innych pracach, związanych z realizacją projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Problemem, który będzie rozwiązywany w tym projekcie jest opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy pod-klonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej. Proponowane podejście opiera się na zintegrowanym uczeniu maszynowym i modelowaniu probabilistycznym danych, m.i.n.: 1) cyfrowych obrazów histopatologicznych, 2) transkryptomiki przestrzennej, 3) sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq), 4) sekwencjonowania DNA (DNA-seq).

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora)
 • Publikacje z okresu doktoratu
 • Udokumentowane doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github
 • Zainteresowanie zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Dobre umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Obowiązki:

 • Prowadzenie własnego projektu badawczego
 • Współpraca z magistrantami i doktorantami
 • Aktywne dążenie do publikowania wyników projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-18

SOB/D110/2024/1/PS-228 Część projektu koncentruje się na badaniu singularności miar i dystrybucji. Główny nacisk kładziony jest na:  analizę spektralną operatorów Henkela w kontekście analizy spektralnej operatorów pseudoróżniczkowych;  analizę fourierowska na grupach lokalnie zwartych w kontekście problemu momentów;  analizę fourierowska w kwantowej teorii informacji.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW
 • Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora matematyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikacjami.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie co najmniej roczny staż odbyty w jednym z wiodących ośrodków analizy.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat będzie badał własności nierefleksywnych przestrzeni Banacha przy użyciu analizy harmonicznej oraz teorii martyngałów, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw oraz różnic wynikających z zastosowania obydwu tych podejść. W szczególności podobieństwa między podejściem fourierowskim i martyngałowym zostaną użyte do badania własności spektralnych operatorów Hankela i Toeplitza i ich analizy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

UW/IDUB/2024/04 „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat*) przed ogłoszeniem konkursu
 • odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 36 miesięcy*) o łącznej długości co najmniej 15 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie
 • posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach
 • przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj. w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse)
 • nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań
 • czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

UW/IDUB/2024/06 „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse uzyskanego nie wcześniej niż 3 lata *) przed ogłoszeniem konkursu lub zaświadczenie od promotora, że rozprawa doktorska jest bliska ukończenia. Wymagane jest posiadanie stopnia doktora przez zaakceptowanego kandydata w momencie rozpoczęcia pracy
 • odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 24 miesięcy *) o łącznej długości co najmniej 6 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie
 • posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach
 • przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj. w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse)
 • nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań
 • czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim,
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ze stopniem naukowym doktora na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk społecznych lub nauk o ziemi w dyscyplinie geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • znajomość metod ilościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • biegła znajomość pakietów GIS, w tym ArcGIS;
 • dobra znajomość języków programowania baz danych oraz pakietu R;
 • dorobek naukowy, w tym autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej trzech artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor);
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej miast i regionów, z uwzględnieniem kwestii rozwoju trwałego;
 • udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych, w tym międzynarodowych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Obowiązki:

 • uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;
 • opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations (pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach wyższych, związanych z komunikacją społeczną, a w szczególności w zakresie prowadzenia samodzielnych zajęć dydaktycznych z przedmiotów z obszaru public relations. Dodatkowym atutem będzie prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych.
 • Doświadczenia badawczego w zakresie public relations.
 • Samodzielnej organizacji konferencji naukowych lub branżowych
 • Doświadczenia w działalności organizacyjnej prowadzonej w ramach uczelni, np. prowadzenie kół naukowych i inne.
 • Osiągnięć w formie monografii naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych lub raportów branżowych.
 • Znajomości języków obcych, w tym co najmniej jednego (angielski) w stopniu biegłym.
 • Biegle posługuje się językiem polskim

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, w tym także w obiegu międzynarodowym;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 210 godz. dydaktycznych rocznie, w tym ćwiczeń i laboratoriów;
 • Gotowość do pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Oczekiwania:

 • Kandydaci powinni posiadać stopień doktora fizyki (lub otrzymać go przed rozpoczęciem zatrudnienia) ze specjalnością fizyki teoretycznej lub pokrewnej.
 • Znaczący dorobek naukowy potwierdzony opublikowanymi wynikami.
 • Międzynarodowe doświadczenie w pracy nad jednym z następujących tematów: Kwantowa Złożoność obliczeniowa w fizyce układów wielu ciał, Kwantowa informacja w teoriach pól kwantowych, Holografia i korespondencja AdS/CFT, kwantowa grawitacja.

Obowiązki:

 • W zależności od doświadczenia adiunkt będzie prowadził badania nad głównymi celami projektu, takimi jak rozwój i badanie złożoności obliczeniowej w kwantowych teoriach pola oraz w korespondencji AdS/CFT.
 • Ponadto, w trakcie okresu zatrudnienia, kandydat będzie miał możliwość pomocy w opiece naukowej nad studentem studiów doktoranckich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Oczekiwania:

 • Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie fizyka, chemia, astronomia, geologia, lub nauki o Ziemi (potwierdzone dyplomem);
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań;
 • akceptacja planu badań i pozytywna rekomendacja ze strony samodzielnego pracownika naukowego UW do którego zespołu badawczego dołączy aplikant;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii UW
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Zatrudnienie przewidziane jest od 1 września 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie historii średniowiecznej.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN)
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Historii XIX wieku. Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5400 PLN. Zatrudnienie od 1 września 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja z zakresu historii XIX wieku Polski lub powszechnej.
 • Stopień doktora w dyscyplinie historia uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników takżew obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeńz historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.), a ponadto:
 • co najmniej stopnia doktora nauk społecznych lub humanistycznych (dyscypliny: nauki o kulturze, historia, nauki o polityce, językoznawstwo, pedagogika)
 • zainteresowań badawczych obejmujących język, kulturę, historię i politykę krajów latynoamerykańskich
 • co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w szkole wyższej
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka hiszpańskiego na różnych poziomach nauczania na poziomie akademickim oraz zajęć z zakresu kultury, historii i polityki krajów latynoamerykańskich
 • merytorycznego przygotowania do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego
 • doświadczenia w przygotowywaniu autorskich programów zajęć dydaktycznych
 • doświadczenia w pracy w grupach badawczych, w tym międzynarodowych
 • bardzo dobrej znajomości języka hiszpańskiego i języka polskiego (near to native)
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego
 • dodatkowym atutem będą zainteresowania badawcze obejmujące glottodydaktykę
 • deklaracji, że UW będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie iranistyki (ze szczególnym uwzględnieniem historii i archeologii Iranu) na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Oczekiwania:

 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie badań nad historią i kulturą Iranu;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań
 • ● biegła znajomość języka perskiego
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1lipca 2024 r.
 • ● gotowość do współpracy zakresie archeologii Iranu epoki sasanidzkiej i pierwszych wieków islamu.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5400 PLN. Zatrudnienie jest możliwe od 1 lipca 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie nauk pomocniczych historii i historii średniowiecza.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN)
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych
 • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);
 • posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;
 • biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż we wrześniu 2024

Obowiązki:

 • prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności
 • stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności
 • przygotowywanie i składanie publikacji naukowych związanych z celami Działania do renomowanych czasopism naukowych należących do górnego kwartyla, tj. 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus
 • grantowej z zewnętrznym wobec UW, krajowym lub zagranicznym finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami Działania
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów Działania
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania
 • współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności
 • uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Badań Andyjskich, Uniwersytet Warszawski
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Kandydat z otwartym umysłem do podejmowania nowych wyzwań w zakresie teledetekcji, obrazowania cyfrowego i modelowania trójwymiarowego w tym projekcie, doktorant musi być zapoznany z różnymi metodami teledetekcji, technikami mapowania cyfrowego i platformami do integracji, analizy i rozpowszechniania wspomnianych danych.Kandydat powinien być zapoznany z szerokim zakresem geoprzestrzennych metod terenowych, w tym LiDAR, fotogrametrii, skanowania laserowego, magnetometrii i / lub radaru penetracji gruntu.-Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym imodelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender.-Znajomość teorii architektury i historii architektury andyjskiej będzie dodatkowym atutem. Kandydat na tostanowisko zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu zgodnie z zasadami konkursu OPUS NCNDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Oczekiwania:

 • Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym i modelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender
 • dobra znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego

Obowiązki:

 • opracowywania i wdrażania nowatorskich cyfrowych metodologii pozyskiwania danych, integrowania danych z wielu metod i skal w spójne platformy
 • koordynowanie przepływów pracy między różnymi technologiami i platformami oraz wdrażanie tych technologii w terenie w wyznaczonych miejscach i okolicach
 • nadzorowanie prac terenowych i wdrażanie przepływów pracy w regionie Cusco podczas prac terenowych
 • aktywny udział w prowadzeniu badań i całym procesie publikacji (od pomysłu do napisania ostatecznej wersji roboczej), ewentualne prowadzenie projektów komercyjnych
 • współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi
 • udział w określaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt OPUS „Dinukleozydopolifosforany (NpnN’) jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy na temat sygnalizacyjnej roli polifosforanów dinukleozydów (NpnN´s) w warunkach stresu kadmowego w roślinach.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie chemii organicznej/bioorganicznej/medycznej, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnych dziedzin
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w chemii organicznej lub bioorganicznej
 • Pożądana jest znajomość metod spektroskopowych, w szczególności NMR i MS.
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie chemią nukleotydów
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny

Obowiązki:

 • Badacz będzie zaangażowany w projektowanie ścieżek syntezy, a następnie otrzymywanie analogów nukleotydów na małą i dużą skalę, oczyszczanie związków, weryfikację ich struktury metodą NMR i MS.
 • Do zadań badacza będzie także należało oznaczanie poziomu polifosforanów dinukleozydów w materiale roślinnym, raportowanie otrzymanych wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji