Uniwersytet Warszawski - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Warszawski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu H2020 ERC-STG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance”. Kierownik projektu: dr hab. Piotr Garbacz, prof. ucz.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych (może być doktorant z otwartym przewodem doktorskim)
 • umiejętność projektowania, budowania i uruchamiania układów elektronicznych, najlepiej pracujących na częstościach radiowych / techniki radiowej, pożądane również inne umiejętności z zakresu prac w laboratorium badawczym, np. doświadczenie w pracy z wysokim napięciem, temperaturami kriogenicznymi, laserami, rezonatorami mikrofalowymi itp
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności i dokumentacji naukowej związanej z tematyką grantu (https://cordis.europa.eu/project/id/101040164), w szczególności budowa aparatury naukowej pozwalającej na obserwację zjawisk magnetoelektrycznych w rezonansie jądrowym, np. układów nadawczo-odbiorczych pracujących na częstościach radiowych – w reżimie temperatury pokojowej i kriogenicznej, układów do szybkiego transferu próbki – mechanicznych i pneumatycznych, układów wytwarzających pole elektryczne, układów wykrywających pole elektryczne za pomocą metod optycznych i z wykorzystaniem rezonatorów częstości radiowej, budowa rezonatorów m.in. typu loop-gap i optymalizacja ich rozkładu pola elektromagnetycznego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

adiunkt; grupa badawczo-dydaktyczna; dyscyplina – nauki prawne; 1 etat (czas określony)

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora nauk prawnych z wyróżnieniem, ze specjalizacji prawo europejskie lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne z wyróżnieniem, ze specjalizacji prawo europejskie;
 • udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej; biegłej znajomości języka polskiego oraz potwierdzonej certyfikatami znajomości co najmniej dwóch języków obcych;
 • biegłej znajomości języka polskiego oraz potwierdzonej certyfikatami znajomości co najmniej dwóch języków obcych;
 • co najmniej rocznego doświadczenia dydaktycznego w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa Unii Europejskiej dla studentów na poziomie uniwersyteckim;
 • przestrzegania zasad etyki naukowej.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa antydyskryminacyjnego UE; prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa polskiego w kontekście przepisów prawa Unii Europejskiej; prowadzenie badań prawa obcego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania badań dotyczących prawa Unii Europejskiej;
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu prawa Unii Europejskiej – zajęć z prawa instytucjonalnego i materialnego UE
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Katedrze Prawa Europejskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-28

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for 3 positions of PhD Student in the Laboratory of Quantum Information and Inference (QI2 -lab).– Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Quantum sensors operated in extreme scenarios: novel applications of statistical inference, machine learning and control theory methods. Project leader: Jan Kołodyński, PhD Competition number: CeNT-13-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/job-offer_cent-13-2024_sonatabis-j-kolodynski_phd-student_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for the SONATA BIS-13 grant.
 • MSc degree in Physics or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of starting work in the project
 • Confirmed status of a PhD student (on the date of starting work in the project at the latest)
 • Experience in research, e.g. MSc thesis, on topics of quantum optics, atomic physics or quantum information processing, in general.

Obowiązki:

 • Identification of ultimate quantum bounds as benchmarks for sensors operated in networks and in real time
 • Design of dynamical models describing atomic, optomechanical and solid-state quantum sensors that incorporate real-time measurements and feedback (measurement-based/coherent)
 • Development of signal-processing and numerical tools tailored to quantum sensing experiments
 • Preparation of simulations, providing theoretical support, as well as frequent academic exchanges with collaborating experimental groups

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo);
 • dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie literatura dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem recepcji tradycji antycznej);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą;
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana znajomość innego języka kongresowego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • praca badawcza w zakresie literaturoznawstwa;
 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania (lub dyscyplin pokrewnych takich jak na przykład psychologia lub socjologia z renomowanej uczelni;
 • Zainteresowania naukowe związane z przedsiębiorczością, tworzeniem i wprowadzaniem na rynek przedsiębiorstw, kompetencjami przedsiębiorczymi oraz znajomość metod badawczych;
 • Doświadczenie dydaktyczne: co najmniej 5 lat samodzielnego prowadzenia zajęć w renomowanej uczelni (zarówno w formie stacjonarnej i na platformie e-learningowej), w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, budowania pozycji rynkowej firmy i obszarów pokrewnych;
 • Dodatkowo punktowane: wykształcenie interdyscyplinarne, doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
 • Biegła znajomość́ języka polskiego i angielskiego;

Obowiązki:

 • Obowiązki dydaktyczne: przygotowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć́ po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.
  1. Obowiązki organizacyjne: udział w pracach organizacyjnych Katedry, w tym organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Oczekiwania:

 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie geografia lub nauki o ziemi i środowisku;
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach osadów jeziornych;
 • znajomość środowiska Corel i Grapher;
 • potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji.

Obowiązki:

 • Analiza mikrolitofacjalna osadów jeziornych.
 • Analiza warwochronologiczna osadów jeziornych.
 • Otwieranie rdzeni, opis litologiczny, przygotowanie do analiz XRF oraz interpretacja danych XRF.
 • Preparatyka laboratoryjna prób osadów jeziornych do analiz multiproxy.
 • Pobór i przygotowanie makroszczątków roślinnych do datowań radiowęglowych.
 • Preparatyka laboratoryjna osadów do analizy mikrotefrochronologicznej.
 • Obsługa platform pływających do poboru rdzeni.
 • Pobór rdzeni jeziornych przy użyciu sond tłokowej i grawitacyjnej UWITEC oraz sondy tłokowej Więckowskiego.
 • Organizacja wyjazdów terenowych (polskich i zagranicznych).
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-11

Od kandydatów oczekujemy predyspozycji do prowadzenia eksperymentalnych badań w dyscyplinie NAUKI FIZYCZNE, w ramach możliwości eksperymentalnych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydat/kandydatka powinien mieć wysokie kwalifikacje specjalistyczne, udokumentowane publikacjami, pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie fizyki doświadczalnej. Oczekujemy również aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz gotowości do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, jeżeli tematyka badań to uzasadnia.

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień doktora nauk fizycznych
 • co najmniej dwuletni staż naukowy po doktoracie
 • doświadczenie dydaktyczne
 • predyspozycje do prowadzenia eksperymentalnych badań w dyscyplinie NAUKI FIZYCZNE
 • wysokie kwalifikacje specjalistyczne, udokumentowane publikacjami, pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie fizyki doświadczalnej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywny udział w badaniach
 • zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2024/07 Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”. Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie geografia lub nauki o ziemi i środowisku;
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach osadów jeziornych;
 • znajomość środowiska Corel i Grapher;
 • potwierdzona umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji.

Obowiązki:

 • Analiza mikrolitofacjalna osadów jeziornych.
 • Analiza warwochronologiczna osadów jeziornych.
 • Otwieranie rdzeni, opis litologiczny, przygotowanie do analiz XRF oraz interpretacja danych XRF.
 • Preparatyka laboratoryjna prób osadów jeziornych do analiz multiproxy
 • Pobór i przygotowanie makroszczątków roślinnych do datowań radiowęglowych.
 • Preparatyka laboratoryjna osadów do analizy mikrotefrochronologicznej.
 • Obsługa platform pływających do poboru rdzeni.
 • Pobór rdzeni jeziornych przy użyciu sond tłokowej i grawitacyjnej UWITEC oraz sondy tłokowej Więckowskiego.
 • Organizacja wyjazdów terenowych (polskich i zagranicznych).
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • stopnia doktora z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk społecznych w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych (np. kognitywistyka)
 • dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych (Kandydatka/Kandydat powinna/powinien być pierwszym autorem przynajmniej jednej pracy opublikowanej w czasopiśmie z listy JCR); udokumentowanej działalności naukowej oraz planów dotyczących rozwoju w tym zakresie
 • doświadczenia w pracy z systemami okulograficznymi, w tym z EyeLink oraz doświadczenia w zakresie zastosowania okulografii w badaniach językoznawczych lub psychologicznych
 • doświadczenia w projektowaniu badań eksperymentalnych i udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu takich badań
 • doświadczenia w pozyskiwaniu i obróbce danych audiowizualnych (i napisów filmowych)
 • zaawansowanej wiedzy statystycznej i umiejętności w zakresie kompleksowej analizy danych (w programie R i lub SPSS)
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 (znajomość innych języków projektu jest mile widziana)
 • udokumentowanej umiejętności pracy w zespołach badawczych (np. projekty finansowane ze środków NCN lub projekty finansowane przez agencje międzynarodowe)
 • doskonałych zdolności organizacyjnych i umiejętności zarządzania czasem
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel)

Obowiązki:

 • prowadzenie w projekcie zadań badawczych z zakresu zbierania danych okulograficznych
 • przygotowanie bodźców eksperymentalnych we współpracy z innymi członkowie zespołu badawczego
 • przygotowanie protokołów badań dla okulografu EyeLink 1000 Plus/ EyeLink Portable Duo
 • pilotaż bodźców w Polsce i Szwajcarii
 • prowadzenie badań z udziałem metod okulograficznych w Polsce i Szwajcarii
 • obróbka danych okulograficznych
 • przeprowadzanie analiz statystycznych na danych
 • udział w interpretacji danych i upowszechnianie wyników
 • udział w innych zadaniach niezbędnych do realizacji projektu wskazanych przez Kierownika Projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii UW – kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych;
 • znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu bioinformatyki udokumentowane np. licznie cytowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego i współpracy z grupami badawczymi na wydziale;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, w tym prowadzenie i opracowanie wykładów i zajęć; pożądane doświadczenie w indywidualnej pracy ze studentami (np. w opiece nad dyplomantami) oraz w popularyzacji wiedzy naukowej;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu bioinformatyki i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki, informatyki w zakresie podstawowym, statystyki, technik komputerowych itp.;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii UW – kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu

Oczekiwania:

 • znaczące osiągnięcia naukowe udokumentowane licznie cytowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego oraz rozwoju grupy badawczej;
 • przedstawienie oferty dydaktycznej, uzupełniającej ofertę wydziału;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, w tym prowadzenie i opracowanie wykładów i zajęć; pożądane doświadczenie w indywidualnej pracy ze studentami (np. w opiece nad dyplomantami) oraz w popularyzacji wiedzy naukowej;
 • inne jak w ogłoszeniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk biologicznych i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w nawiązaniu do prowadzonych badań;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Biologii UW, kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu.

Oczekiwania:

 • osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, nagrodami krajowymi i zagranicznymi, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego, w tym staży i szkoleń zagranicznych;
 • przedstawienie oferty dydaktycznej, uzupełniającej ofertę wydziału;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim; pożądane także doświadczenie w popularyzacji wiedzy naukowej;
 • inne jak w ogłoszeniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk biologicznych i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w nawiązaniu do prowadzonych badań;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

adiunkt w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biologii Ewolucyjnej;

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem rodzicielskim i wychowawczym);
 • doświadczenie w analizach bioinformatycznych i statystycznych, szczególnie w analizach danych NGS, składaniu genomów i filogenomice;
 • dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w mowie i piśmie.
 • naukowa samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;

Obowiązki:

 • analizy danych NGS (genome skimming), składanie genomów, analizy genomowe i filogenomiczne, analizy z zakresu genetyki populacji;
 • przygotowywanie wyników do publikacji, pisanie artykułów naukowych;
 • dodatkowe prace terenowe i laboratoryjne, jeśli okażą się konieczne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Stanowisko post-doc w projekcie BiodivClim ERA-NET COFUND BiodivERsA grant “PRINCESS: Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society” na okres od 6 do 12 miesięcy

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, geologii, ochrony środowiska, nauk o Ziemi (lub pokrewnej);
 • obrona pracy doktorskiej nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie; ten okres nie obejmuje przerw związanych z urlopem macierzyńskim;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • inne jak w ogłoszeniu

Obowiązki:

 • Wyłonieni kandydaci dołączą do ostatniego roku realizacji międzynarodowego (Niemcy-Austria-Belgia-Finlandia-Norwegia-Polska) projektu "PRINCESS: Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society". Celem projektu PRINCESS jest ocena możliwości i skuteczności odtwarzania osuszonych torfowisk w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych – w szczególności w krajobrazie poddanym presji rolnictwa (eutrofizacja).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie bioarcheologii, izotopów stabilnych, osteologii (szkielet człowieka) i paleopatologii na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych). Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.

Oczekiwania:

 • ● spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii, antropologii lub dziedzin pokrewnych;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • ● posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań bioarcheologicznych w Sudanie i w Egipcie;
 • ● posiadanie osiągnięć naukowych popartych publikacjami w dziedzinie badań izotopowych szczątków ludzkich oraz badań paleopatologicznych
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1 czerwca 2024 r.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu; publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie archeologii, roli widzenia w procesach nabywania i tworzenia wiedzy o przeszłości, okulografii i kognitywistyki na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Oczekiwania:

 • ● spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • ● posiadanie dorobku naukowego w zakresie psychologicznych aspektów tworzenia i nabywania wiedzy o przeszłości (w tym posiadania publikacji na ten temat);
 • ● posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań z udziałem ludzi oraz analizy danych jakościowych i ilościowych (w tym doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem okulografu);
 • ● posiadanie doświadczenia w pracach archeologicznych realizowanych poza Europą;
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1 czerwca 2024 r.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu; •
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warsaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Wybrany kandydat lub kandydatka będzie prowadzić badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników rzymskich, orientalistów i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy zajmują się badaniami nad starożytnością na UW.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • stopień doktora z tematyki związanej ze studiami nad starożytnością: z historii, filologii klasycznej, orientalistyki, archeologii, religioznawstwa, patrystyki, filozofii itp.;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad starożytnością
 • udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym
 • skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy dotyczący dowolnego okresu starożytności
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (odpowiadająca przynajmniej poziomowi C1)
 • umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach
 • umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy
 • umiejętność efektywnego i terminowego kończenia projektów.

Obowiązki:

 • prowadzenie samodzielnych badań naukowych o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w przedstawionym projekcie naukowym
 • branie aktywnego udziału w życiu naukowym UW, a zwłaszcza CRAC, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą
 • upowszechnianie wyników badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski
 • aktywne wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej
 • współpraca z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu
 • OPCJONALNIE: prowadzenie zajęć dla studentów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-02

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Kultury Polskiej, w Zakładzie Antropologii Słowa.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.
 • Dorobek naukowy w zakresie nowoczesnej historii kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk piśmiennych i nieliterackich gatunków ekspresji w ujęciu komparatystycznym, potwierdzony publikacjami.
 • Znajomość najnowszych metodologii związanych z badaniami w tym zakresie.
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej w prowadzeniu zajęć w języku polskim obejmujących problematykę nowoczesnej historii kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk piśmiennych i nieliterackich gatunków ekspresji w ujęciu komparatystycznym.
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności z zakresu nowoczesnej historii kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk piśmiennych i nieliterackich gatunków ekspresji w ujęciu komparatystycznym (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Kultury Polskiej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-02

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii (lub kulturoznawstwo) lub nauki o sztuce lub etnologia i antropologia kulturowa lub stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.
 • Dorobek naukowy w zakresie badania kultury i technologii cyfrowych, w tym z uwzględnieniem lokalnego kontekstu kultury polskiej, potwierdzony publikacjami.
 • Znajomość metodologii związanych z badaniem praktyk cyfrowych i sieciowych.
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej w prowadzeniu zajęć w języku polskim obejmujących problematykę kultury i technologii cyfrowych, w tym z uwzględnieniem lokalnego kontekstu kultury polskiej.
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej lub pracy naukowej w ośrodkach zagranicznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności z zakresu kultury i technologii cyfrowych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Kultury Polskiej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-02

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Kultury Polskiej, w Zakładzie Historii Kultury.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii (lub kulturoznawstwo) lub etnologia i antropologia kulturowa lub historia lub stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.
 • Dorobek naukowy w zakresie historii kultury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy społecznej (badania zagadnień związanych z obyczajowością, rodziną, kwestiami płci, mniejszościami), potwierdzony publikacjami.
 • Znajomość najnowszych metodologii związanych z badaniami w tym zakresie.
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej w prowadzeniu zajęć w języku polskim obejmujących problematykę historii kultury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy społecznej (badania zagadnień związanych z obyczajowością, rodziną, kwestiami płci, mniejszościami).
 • Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej.
 • Doświadczenie w pracy zespołowej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności z zakresu historii kultury polskiej XX wieku (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Kultury Polskiej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-02

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktyczych w Instytucie Polonistyki Stosowanej, w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie naukowe i dorobek w zakresie: historii, teorii i filozofii literatury polskiej i powszechnej XX i XXI wieku; edytorstwa, w szczególności literatury polskiej; translatorstwa oraz krytyki literackiej.
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej, w szczególności w prowadzeniu zajęć z zakresu literatury polskiej i powszechnej XX i XXI wieku.
 • Kierowanie lub udział w projektach badawczych finansowanych przez NCN, NPRH lub instytucje zagraniczne.
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej (stypendia, staże, wykłady, zajęcia na zagranicznych uniwersytetach).
 • Doświadczenie w zakresie upowszechniania i popularyzacji wiedzy na temat literatury polskiej i powszechnej XX i XXI wieku.
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności zajęć z zakresu literatury polskiej i powszechnej XX i XXI wieku (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of PhD Student in the Biomolecular Modelling Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: From ancestral peptides to contemporary proteins: folding and stability of protein building block Project leader: Piotr Setny, PhD, DSc Competition number: CeNT-8-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/job-offer_cent-30.04.pdf

Oczekiwania:

 • basic knowledge of Linux operating system and scripting language (e.g. Python, Perl)
 • good knowledge of English
 • previous experience with molecular modelling would be welcome, although it is not strictly necessary
 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for Sonata Bis 10 grant
 • MSc degree in physics, chemistry, biology or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of starting work in the project
 • Confirmed status of a PhD student in Poland (on the date of starting work in the project at the latest)

Obowiązki:

 • setting up and conducting molecular dynamics simulation
 • developing custom analysis methods
 • preparing scientific presentations and manuscript drafts
 • participating in seminars and conferences

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowa-nie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach eksperymentalnych z opraco-wywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zastosowań w telekomunikacji
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii. Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4800 PLN. Zatrudnienie jest możliwe od 1 września 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie nauk pomocniczych historii i historii XIX i XX wieku (do 1939).
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 5 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników takżew obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych, m.in. z nauk pomocniczych historii XIX i XX wieku oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-20

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko POSTDOKA (adiunkt grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS NCN: „Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich”. Kierownik projektu z ramienia UW: dr Kacper Błaziak

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk w zakresie chemii, fizyki, biologii lub nauk pokrewnych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze chemii obliczeniowej, modelowania molekularnego małych cząsteczek, określania właściwości kinetycznych i termodynamicznych reakcji katalizowanych atomami metali
 • doświadczanie w obliczeniach kwantowo-chemicznych cząsteczek w fazie gazowej modelami statycznymi i dynamicznymi
 • praktyczna umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu: Gaussian, Gromacs, VMD, Amber etc.
 • umiejętność obsługi środowisk Windows i Linux oraz wiedza z zakresu programowania (np. Python)
 • znajomość chemii cząsteczek w fazie gazowej i technik pomiarowych spektrometrii mas
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w obszarze tematycznym i metodologicznym projektu
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań (konferencje naukowe, publikacje)
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze tematycznym projektu, tj. prowadzenie obliczeń kwantowo-chemicznych modelowych reakcji metodami np. DFT, ab initio, CAS-SCF itp.
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod obliczeniowych do określenia właściwości kinetycznych i termodynamicznych wybranych mechanizmów reakcji
 • prowadzenie obliczeń mających na celu określenie własności przestrzennych (przekroju czynnego) analizy konformacyjnej obliczeniowymi metodami statycznymi i dynamicznymi
 • porównanie wyników analiz spektrometrycznych z danymi teoretycznymi
 • wizualizacja oraz prezentacji wyników badań na lokalnych i międzynarodowych forach i konferencjach
 • przygotowanie prac naukowych w języki angielskim oraz opracowanie wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych
 • prowadzenie dokumentacji naukowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji danych zaproponowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-10-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2690/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie w syntezie analogów nukleotydów i charakteryzowaniu ich właściwości spektroskopowych, mile widziane będzie doświadczenie biochemiczne i znajomość reakcji bio-ortogonalnych.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25

Obowiązki:

 • synteza modyfikowanych nukleotydów do modyfikacji mRNA,
 • synteza i znakowanie mRNA,
 • spektroskopowa charakteryzacja modyfikowanych nukleotydów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-12

Kierownik Projektu – dr hab. Anna Kajetanowicz, prof. ucz. z Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej” finansowanego w ramach programu NCN SONTATA BIS.

Oczekiwania:

 • stopień doktora z chemii zdobyty nie wcześniej niż 7 lat przed datą zatrudnienia (lub bliski termin obrony).
 • zaawansowana wiedza z zakresu syntezy organicznej i chemii metaloorganicznej.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • co najmniej trzy publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej.
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742).

Obowiązki:

 • Prace laboratoryjne mające na celu realizację projektu.
 • Codzienne obowiązki związane z organizacją pracy laboratoryjnej.
 • Nadzór nad zadaniami badawczymi wykonywanymi przez doktorantów i studentów. Prezentacja uzyskanych wyników badań.
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Poczuj chemię, jeśli jesteś wystarczająco blisko – indukowana efektem bliskości ligacja SuFex dla biologii i medycyny mRNA Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-6-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2679/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii lub pokrewnej dziedziny.
 • Doświadczenie w biochemii RNA będzie dodatkowym atutem.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Enzymatyczna synteza i oczyszczanie zmodyfikowanych RNA, przygotowanie DNA do eksperymentów IVT, identyfikacja produktów reakcji enzymatycznych i chemicznie indukowanych wiązań krzyżowych, eksperymenty pull-down i przygotowanie próbek do analizy proteomicznej, ocena systemów dostarczania RNA przy użyciu modelowych linii komórkowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Poczuj chemię, jeśli jesteś wystarczająco blisko – indukowana efektem bliskości ligacja SuFex dla biologii i medycyny mRNA Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-5-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2678/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny
 • Kandydat musi posiadać doświadczenie w syntezie chemicznej oraz badaniach biochemicznych i biofizycznych kwasów nukleinowych i ich składników
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie

Obowiązki:

 • Synteza mono-, di- i oligonukleotydów z modyfikacjami SuFEx i ich charakterystyka spektroskopowa. Oczyszczanie mRNA metodą HPLC

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko stypendystydoktoranta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW. Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu Kierownik projektu: dr hab Mateusz Baca Numer konkursu: CeNT-12-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/job-offer_cent-12-2024-sonata-bis-10-baca-doktorant-2-pl_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • Stopień magistra na kierunku biologia, biotechnologia lub biologia molekularna lub pokrewnym uzyskany do dnia rozpoczęcia stypendium.
 • Kwalifikacja i uzyskanie stypendium ze szkoły doktorskiej nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW najpóźniej do dnia rozpoczęcia stypendium z projektu (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip/)
 • Znajomość podstaw genetyki molekularnej, doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Znajomość technik ekstrakcji DNA i przygotowywanie bibliotek DNA do sekwencjonowania.
 • Motywacja do pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie ze zrozumieniem literatury specjalistycznej

Obowiązki:

 • Analiza metagenomowa osadów jaskiniowych z obszaru Europy Centralnej w celu charakteryzacji paleowegetacji. Uzyskane rekonstrukcje wykorzystane zostaną w modelowaniu odpowiedzi gatunków małych ssaków na zmiany klimatu i środowiska. Doktorant będzie miał też możliwość włączenia się w prace zespołu w zakresie analizy populacji małych ssaków z wykorzystaniem danych genomowych. Szczegółowe zadania będą obejmowały: Pobieranie prób osadów na stanowiskach paleontologicznych; ekstrakcja DNA i przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania; ukierunkowane wzbogacanie bibliotek we DNA wybranych gatunków roślin i zwierząt; analiza bioinformatyczna danych w tym klasyfikacja taksonomiczna sekwencji, szacowanie zmienności środowiska, korelacja z danymi genomowymi uzyskanymi dla wybranych gatunków małych ssaków; przygotowanie artykułów naukowych opisujących uzyskane wyniki.
 • Rekonstrukcja historii ewolucyjnych wybranych gatunków gryzoni na Wyspach Brytyjskich z wykorzystaniem paleogenomiki. Badania dotyczyły będą norników burych (M. agrestis), norników zwyczajnych (M. arvalis) oraz nornicy rudej (C. glareolus). Zadaniem doktoranta będzie rekonstrukcja procesu kolonizacji i demografii ww. gatunków w okresie późnego plejstocenu i holocenu z wykorzystaniem danych genomowych pozyskanych z okazów paleontologicznych i współczesnych. Szczegółowe zadania będą obejmowały: ekstrakcję kopalnego DNA i przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania NGS, analizę bioinformatyczną danych, analizy populacyjne, modelowanie demografii, identyfikacja sygnałów selekcji, korelacja z danymi paleoklimatycznymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt SONATA 18 pt. „Modyfikowane (oligo)nukleotydy do foto-kontrolowanej manipulacji mRNA” (2022/47/D/ST4/00386), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest opracowanie i scharakteryzowanie narzędzi molekularnych pozwalających na czasowo-przestrzenną manipulację cząsteczkami informacyjnego RNA (mRNA) za pomocą światła.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii molekularnej, chemii organicznej/medycznej lub pokrewnych dziedzin
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowaniem biologią nukleotydów i mRNA
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z preparatami białkowymi i/lub RNA
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny, w szczególności związany z tematyką projektu
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • Enzymatyczna synteza modyfikowanych cząsteczek RNA, ekspresja i oczyszczanie białek wiążących mRNA, identyfikacja produktów reakcji fotochemicznych, przygotowanie próbek do badań proteomicznych, charakteryzacja koniugatów mRNA w modelach komórkowych.
 • Raportowanie otrzymanych wyników.
 • Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Koreanistyki

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia doktora w zakresie koreanistyki;
  1. bardzo dobra znajomość języka koreańskiego
  1. bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  1. aktywność naukowa w powyższej dyscyplinie: publikacje, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
  1. doświadczenie we współpracy międzynarodowej
  1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni z zakresu języka koreańskiego, gramatyki języka koreańskiego i sztuki koreańskiej
  1. natywna znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • praca badawcza w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii
 • zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • wymagania zgodnie z załączonym ogłoszeniem

Obowiązki:

 • zakres obowiązków jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • wymagania zawarte w załączonym ogłoszeniu

Obowiązki:

 • zakres obowiązków - jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-01

Director of the Centre of New Technologies of the University of Warsaw, and the Project Leader, announce the opening of the competition for the position of a PhD Student in the Solar Fuels Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: SUnlight-driven Next Generation Artificial photosynthesis biohybrid TEchnology platform for highly efficient carbon neutral production of solar fuels Project leader: Professor Joanna Kargul Competition number: CeNT-2-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/job-offer_cent-2-2024_sungate-j-kargul_phd-student_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the European Commission within the Horizon Europe SUNGATE grant
 • MSc degree in the field of biochemistry, biotechnology, biological chemistry, organic chemistry or a related field.
 • Exceptionally well qualified candidates with a BSc (Honours) degree will also be considered.
 • The MSc/BSc degree should be obtained before the date of starting work in the project.
 • Confirmed status of a PhD student on the day of starting the work on the project
 • The successful candidate should have the status of the PhD student at a Polish university either in a PhD programme or in the Doctoral School of Exact and Natural Sciences of the University of Warsaw.

Obowiązki:

 • Purification of the PSI biocatalyst and preparation, characterisation of PSI-CCE and PSI-CRC hybrids. Assembly and performance characterisation of the hybrid devices for solar-driven CO2-to-methanol conversion in close collaboration with all the partners of the SUNGATE consortium.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków asystenta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742).
 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, lub tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii, lub nauk pokrewnych.
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryteria kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować,
 • Kryteria kwalifikacyjne: Proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz rozwój własnej tematyki badawczej
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków adiunkta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych lub nauk pokrewnych
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryterium kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować
 • Kryterium kwalifikacyjne: proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki)
 • Kryterium kwalifikacyjne: prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • Kryterium kwalifikacyjne: potwierdzona aktywność w staraniach o granty
 • Kryterium kwalifikacyjne: aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych
 • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);
 • posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;
 • biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż we wrześniu 2024

Obowiązki:

 • prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności
 • stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności
 • przygotowywanie i składanie publikacji naukowych związanych z celami Działania do renomowanych czasopism naukowych należących do górnego kwartyla, tj. 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus
 • grantowej z zewnętrznym wobec UW, krajowym lub zagranicznym finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami Działania
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów Działania
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania
 • współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności
 • uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dni Lawinowo-Skiturowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji