Uniwersytet Warszawski - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Uniwersytet Warszawski
Praca - Uniwersytet Warszawski gettyimages.com/Weedezign
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Adiunkt w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne;
 • zainteresowania naukowe dotyczące prawa finansowego, finansów publicznych, prawa podatkowego;
 • praktyczne doświadczenie w stosowaniu prawa finansowego oraz prawa podatkowego, w tym w kancelariach prawnych stosujących przepisy prawa podatkowego, umiejętność przeprowadzania analiz prawnych w dziedzinie prawa podatkowego;
 • co najmniej 10 publikacji naukowych udokumentowanych artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

  1. Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.
  1. Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Dyrektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-24

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego (dalej zwane „CAŚ UW”) jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną w rozumieniu § 11 ust.1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 190). Zadaniem CAŚ UW jest tworzenie warunków współpracy, inicjowania, prowadzenia i koordynacji międzywydziałowych oraz międzyinstytucjonalnych działań w zakresie interdyscyplinarnych badań cywilizacji śródziemnomorskich i ich dziedzictwa we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi prowadzącymi badania w krajach objętych aktywnością CAŚ UW.

Oczekiwania:

 • przynajmniej stopień naukowy doktora,
 • znaczący dorobek naukowy w dziedzinie archeologii śródziemnomorskiej;
 • doświadczenie polegające na udziale w międzynarodowych projektach badawczych, w tym szczególnie kierowanie międzynarodowymi zespołami badawczymi;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym szczególnie w nauce;
 • ogólna znajomość problematyki badań archeologicznych, stosunków społecznych i politycznych na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej;
 • ugruntowane kontakty w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • gotowość do zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się.

Obowiązki:

 • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora CAŚ UW będzie należało kierowanie jednostką, w szczególności kształtowanie jej polityki naukowej, kadrowej i finansowej zgodnie z § 13 Regulaminu CAŚ UW z dnia 9 czerwca 2020r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 259).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: profesor wizytujacy

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Oczekiwania:

 • Posiadanie obywatelstwa amerykańskiego;
 • Powiązanie z uczelnią w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • stopień doktora nauk humanistycznych, społecznych lub ścisłych i przyrodniczych;
 • posiadanie poważnego doświadczenia badawczego
 • posiadanie poważnego doświadczenia dydaktycznego

Obowiązki:

 • praca badawcza;
 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale „Artes Liberales” w wymiarze 60 h;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Research and technical specialist

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Member of the technical staff will conduct EIS measurement, monitor the results and prepare scientific reports focused on construction of lithiumion cells comprising solid electrolyte material from the groups of Li-B-N-H and Li-B-H exhibiting lithium ionic conductivity, which were obtained earlier within the project. The member of the technical staff will work on optimisation of the construction of the measurement equipment (IMPED CELL). During the project, the tasks may be modified or extended.

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for SONATA BIS 8 grant.
 • The candidate should have MA of MSc and experience in EIS measurements and design of measurement equipment prior to start of the engagement in the project.

Obowiązki:

 • EIS measurement
 • monitor the results and prepare scientific reports focused

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nauk Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • stopień doktora w chemii, informatyce, biologii lub powiązanych naukach, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.) poza Uniwersytetem Warszawskim, chyba że kandydat(ka) odbył(a) co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora
 • doświadczenie w bioinformatyce strukturalnej, współautorstwo jako pierwszy lub korespondencyjny autor przynajmniej 1 oryginalnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (mile widziane szersze doświadczenie)
 • pro-aktywność i orientacja na rezultat, umiejętność funkcjonowania w sytuacji gdy ramy działania są szeroko określone, spotkasz się z oczekiwaniem bycia odpowiedzialnym za całokształt zadania którym się zajmujesz
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Obowiązki:

 • przeprowadzanie badań naukowych w ramach projektu (rozwój i/lub zastosowanie różnych metod modelowania struktur kompleksów białek; wykorzystanie dostępnych danych eksperymentalnych i metod uczenia maszynowego; praktyczne zastosowania oprogramowania w projektowaniu nowych terapii; analiza wyników modelowania; integracja oprogramowania i tworzenie wysokoprzepustowych protokołów do modelowania)
 • aktywny udział w całym procesie badań i tworzenia publikacji (od idei do finalnego draftu), możliwe prowadzenie komercyjnych projektów
 • współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi
 • współuczestnictwo w wyznaczaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW w zakresie programu mongolistyki-tybetologii.

Oczekiwania:

 • Wymagania w treści ogłoszenia.

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w zakresie programu mongolistyki-tybetologii, od 01.10.2024 r.
 • praca organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Oczekiwania:

 • Od kandydata oczekuje się znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i / lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i / lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał.
 • Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

Obowiązki:

 • Wykonywanie obliczeń struktury elektronowej i rozpraszania kwantowego dla zderzeń atomowych.
 • Pisanie niezbędnych kodów komputerowych.
 • Wyprowadzenie niezbędnych równań.
 • Pisanie raportów i manuskryptów.
 • Przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

W ramach projektu kandydat/kandydatka skonstruuje elementy układu doświadczalnego do chłodzenia i pułapkowania ultrazimnych atomów srebra i mieszanin srebra z atomami alkalicznymi oraz podejmie prace zmierzające do zaobserwowania wzbudzonych poziomów energetycznych cząsteczek CsAg lub KAg wykorzystując proces fotoasocjacji ultrazimnych atomów. Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Spektroskopia, tworzenie i zastosowania ultrazimnych mocno polarnych cząsteczek KAg i CsAg: teoria i doświadczenie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS którego kierownikiem jest dr hab. Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 24 miesięcy nie dłużej jednak niż do zakończenia trwania projektu.

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się znajomości doświadczalnych metod pułapkowania, chłodzenia i manipulowania ultrazimnymi atomami oraz powiązanych technik laserowych i wysokopróżniowych lub znajomości metod spektroskopii laserowej wysokiej rozdzielczości stosowanych w spektroskopii ciepłych par atomowych lub czasteczkowych.
 • Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

Obowiązki:

 • Budowa elementów układu doświadczalnego do chłodzenia i pułapkowania ultrazimnych atomów srebra i mieszanin srebra z atomami alkalicznymi.
 • Pisanie niezbędnych kodów komputerowych do analizy danych i symulacji obserwowanych zjawisk.
 • Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych i ich integracja z układem doświadczalnym.
 • Pisanie raportów i manuskryptów.
 • Nadzorowanie pracy studentów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Oczekiwania:

 • Od kandydata oczekujemy znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i/lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i/lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał.
 • Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.
 • Stopień doktora nauk fizycznych lub pokrewnych uzyskany w innym podmiocie niż jednostka, w której planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku; stopień doktora powinien zostać uzyskany przed podjęciem zatrudnienia i nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku urlopu rodzicielskiego lub zwolnienia lekarskiego.
 • Zainteresowanie tematem, motywacja do pracy naukowej.
 • Znajomość mechaniki kwantowej, w tym struktury elektronowej i teorii rozpraszania oraz doświadczenie w programowaniu.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Obowiązki:

 • Wykonywanie obliczeń struktury elektronowej i rozpraszania kwantowego dla małych cząsteczek.
 • Pisanie niezbędnych kodów komputerowych.
 • Wyprowadzenie niezbędnych równań.
 • Pisanie raportów i manuskryptów.
 • Nadzorowanie pracy studentów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • Stopnia naukowego doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora).
 • Publikacji z okresu doktoratu.
 • Udokumentowanego doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github.
 • Zainteresowania zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii.
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.
 • Dobrych umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Obowiązki:

 • Opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy podklonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej.
 • Oprócz własnego projektu badawczego, Post-doc będzie współpracował z magistrantami i doktorantami. Post-doc będzie zobowiązany do aktywnego dążenia do publikowania wyników projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-11-22

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z póź. zm.). Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Od kandydata oczekujemy udokumentowanych kompetencji z zakresu szeroko rozumianej nanooptyki/plazmoniki/metamateriałów oraz zaproponowania nowatorskiego programu badawczego spójnego ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Zakładzie Optyki Informacyjnej w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 • udokumentowana sukcesami praktyka w zakresie zdobywania środków finansowych na prowadzone badania naukowe,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym opieka nad doktorantami i wypromowanie co najmniej jednego doktoranta/doktorantki,
 • doświadczenie międzynarodowe (udokumentowany staż zagraniczny, widoczna współpraca nau-kowa o zasięgu międzynarodowym).

Obowiązki:

 • Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-18

Stanowisko adiunkta będzie związane z badaniami w ramach projektu SONATA BIS „Hybrydowe struktury materiałów warstwowych dla nowoczesnej optoelektroniki” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (http://lasso.fuw.edu.pl/projekty.html). W projekcie są planowane badania właściwości optycznych i elektronicznych diod elektroluminescencyjnych (LED) składających się ze stosów ultracienkich materiałów warstwowych, które łączą wiele funkcji w jedno urządzenie, np. poprzez łączenie (pół)metalicznych elektrod, izolujących barier tunelowych i luminescencyjnych materiałów półprzewodnikowych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora fizyki, chemii fizycznej lub w pokrewnej dziedzinie;
 • doświadczenie (potwierdzone artykułami naukowymi) w optycznej charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych np. w pomiarach fotoluminescencji lub rozpraszania ramanowskiego wykonywanej w szerokim zakresie temperatur od ciekłego helu do temperatury pokojowe;
 • doświadczenie w pomiarach optycznych w funkcji pola magnetycznego, jak również w eksfoliacji mechanicznej materiałów warstwowych będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pomiarach elektrycznych struktur półprzewodnikowych będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Obowiązki:

 • planowanie oraz wykonywanie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem szerokiej gamy technik spektroskopowych,
 • współpraca i nadzór nad pracą doktorantów oraz studentów zaangażowanych w realizację projektu,
 • analiza uzyskanych wyników,
 • udział w przygotowaniu publikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późniejszymi zmianami)
 • zgodnie z załącznikiem

Obowiązki:

 • zgodnie z załącznikiem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
 • zgodnie z załącznikiem

Obowiązki:

 • zgodnie z załącznikiem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-13

Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oferuje pracę na stanowisku adiunkta badawczego (staż podoktorski) w zakresie modelowania efektów jonowych w ciekłych kryształach. Praca będzie realizowana w ramach projektu NCN SONATA BIS 13: „Elektrolity nematyczne w równowadze i poza nią: Efekty anizotropii, ferroelektryczności i aktywności”.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora fizyki, matematyki stosowanej lub pokrewny
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Osobiste predyspozycje i motywacja do pracy na tym stanowisku
 • Silne podstawy w mechanice statystycznej, teorii przejść fazowych
 • Silne umiejętności matematyczne i analityczne
 • Umiejętność programowania
 • Pożądana jest znajomość numerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Na przykład metody elementów skończonych lub objętości skończonych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii efektów jonowych w ciekłych kryształach na międzynarodowym poziomie.
 • Opracowywanie modeli opisujących elektryczne warstwy podwójne w cieczach anizotropowych w stanie równowagi i poza nim.
 • Rozwiązywanie modeli przy użyciu metod analitycznych i numerycznych.
 • Istnieje również możliwość prowadzenia badań symulacyjnych
 • Współpraca z fizykami doświadczalnymi.
 • Prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • Stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych
 • Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (mile widziane wyniki ankiet ewaluacyjnych) w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu łączącego socjologię stosowaną i antropologię społeczną, metodologię badań ilościowych i jakościowych, analizy statystyczne oraz teorie socjologiczne (zwłaszcza klasyczne i dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem środowisk lokalnych, zróżnicowanych kulturowo oraz przygranicznych), komunikacji i psychologii społecznej;
 • Aktywność naukowa w obszarze metodologii badań społecznych (zwłaszcza zogniskowanych wywiadów grupowych, problemu odmów otrzymywanych w technikach opartych na bezpośredniej interakcji z respondentem i zastosowania narzędzi online w komunikacji z rozmówcami); badań społeczności lokalnych zróżnicowanych narodowościowo i religijnie (m.in. relacji polsko-ukraińskich, polsko-czeskich i prowadzonych wśród przedstawicieli odmiennych wyznań); w zakresie analiz jakościowych (konwersacji i dyskursu) oraz statystycznych i raportowania ilościowego; a także klasycznych teorii socjologicznych, komunikacji społecznej i psychologii społecznej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych poświęconych: metodologii zogniskowanych wywiadów grupowych, wpływu czynników makrospołecznych i lokalnych na odmawianie uczestnictwa w wywiadach indywidualnych i grupowych oraz specyfice kontaktu zapośredniczonego elektronicznie w badaniach socjologicznych i antropologicznych; uczestnictwo w projektach (grantach i minigrantach) badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu socjologii i antropologii obyczajów i prawa (w tym min. dwóch jako kierownik lub współkierownik); doświadczenie konferencyjne i publikacyjne, głównie w wymiarze krajowym (w tym autorstwo min. jednej monografii); doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym; doświadczenie we współpracy z jednostkami pozaakademickimi (instytutami badawczymi i agencjami marketingowymi);
 • Znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego
 • Plan dalszych badań naukowych i dorobek umożliwiający w przyszłości wszczęcie procedury habilitacyjnej

Obowiązki:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Oczekiwania:

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych
 • Aktywność naukowa w obszarze problematyki bezdomności i ubóstwa, udokumentowana publikacjami, ekspertyzami, udziałem w projektach badawczych i konferencjach.
 • Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu problematyki bezdomności i/lub ubóstwa oraz metodologii badań społecznych.
 • Znajomość sektora obywatelskiego i polityk publicznych, w szczególności działań na rzecz łagodzenia problemów bezdomności i ubóstwa.
 • Znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Obowiązki:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-20

WMIM/SOB/2024/NAWA/DW/1A Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczej w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody obliczeniowe do opisywania i analizowania procesów mutacyjnych w raku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), umowa PPN/PPO/2020/1/00028. Opis projektu Głównym celem projektu jest opracowanie nowych modeli, wydajnych algorytmów i narzędzi dla problemów związanych z procesami mutacyjnymi w nowotworach. Badania w projekcie dotyczą: ● Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach; ● Implementacji narzędzi programistycznych; ● Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Oczekiwania:

 • stopień magistra lub doktora w dyscyplinie informatyka, matematyka, bioinformatyka, fizyka lub dyscyplinie pokrewnej;
 • doskonałe przygotowanie w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin;
 • dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobre umiejętności programowania.

Obowiązki:

 • Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach;
 • Implementacji narzędzi programistycznych;
 • Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

The goal of the project is to design stable and highly efficient hybrid nanomaterials for optoelectronic applications, i.e. collecting sunlight and transforming it into a different type of light or clean energy. The nanomaterials will be placed in prototype devices by a multidisciplinary and international team of chemists and experimental physicists. In this project we will use 1: multiscale computational methods to describe the chemical and physical properties of interfaces; 2: synthesis and characterization of hybrid interfaces and 3: optimization of optoelectronic functionality (Dr Teresa Gatti, JLU, Germany).

Oczekiwania:

 • Enrolled as a student of first cycle studies, second cycle studies or uniform Master’s studies conducted in a higher education institution on the territory of Poland, in chemistry, physics or related discipline.
 • Willing to spend 25-30 hours a week (flexible hours) to do fun projects
 • With good oral/written communication skills in English

Obowiązki:

 • MD analysis of the low dimensional assemblies
 • study of optical, electronic and transport properties from QM/MM calculations

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w projekcie „Pamięć o represjach sowieckich na post-wielokolonialnych przestrzeniach post-sowieckich” (Narodowe Centrum Nauki nr 2020/39/B/HS6/02809) w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 1 października 2024 roku Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz. U. z 2023 poz. 742 późniejszymi zmianami) i Statucie UW

Oczekiwania:

 • Wymagania stawiane kandydatowi: Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej lub socjologii. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych na terenie Mongolii. Bardzo dobra znajomość etnografii i historii Mongolii. Doświadczenie pracy w grantach badawczych. Zna języki mongolski, angielski i rosyjski, znajomość polskiego mile widziana, ale nie wymagana. Potrafi pracować w grupie, prowadzić jakościowe analizy wywiadów pogłębionych, pisać artykuły naukowe.

Obowiązki:

  • przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych nad pamięcią o represjach politycznych w Mongolii, - wspieranie zespołu badawczego wiedzą ekspercką z zakresu przemian społeczeństwa mongolskiego, - przeprowadzenie analizy dyskursu o represjach politycznych w Mongolii, oraz analiza zebranych wywiadów i innych danych jakościowych, - transkrybowanie wywiadów w jęz. mongolskim i tłumaczenie ich wybranych fragmentów na język angielski, - uczestniczenie w opracowywaniu wyników badań, analizie wywiadów, spotkaniach merytorycznych i seminariach zespołu, - napisanie dwóch artykułów naukowych w jęz. angielskim i jeden w jęz. Mongolskim, - planowanie badań będzie prowadzone w porozumieniu z kierowniczką projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

Oczekiwania:

 • adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 1 lutego 2025 roku do pracy przy projekcie „Co jest pilne? Europejska polityka neutralności klimatycznej miast i jej lokalne interpretacje”, nr dec. DEC-2022/47/I/HS3/01292 (Projekt NCN OPUS LAP 24).
  1. Stopień doktora w zakresie etnologii i antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii, nauk socjologicznych lub pokrewnych, uzyskany poza UW nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. 2. Znaczący dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne, staże), w szczególności z zakresu badań polityk miejskich i/lub działania instytucji miejskich. 3. Dobra znajomość obszaru polityk publicznych dotyczących środowiska naturalnego i klimatu oraz mechanizmów działania instytucji miejskich. 4. Udział w grantach badawczych. 5. Doświadczenie w prowadzeniu jakościowych badań społecznych, w tym w prowadzeniu wywiadów pogłębionych oraz analizie treści/dyskursu. 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca sprawną komunikację naukową (w mowie i piśmie); mile widziana znajomość języka niemieckiego i/lub słoweńskiego w stopniu podstawowym. 7. Dobra znajomość narzędzi komputerowej analizy danych jakościowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Obowiązki:

 • -Realizacja i dokumentacja badań terenowych w Warszawie, w tym w szczególności planowanie i prowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami urzędu miasta i innymi aktorami pola polityk publicznych. -Wspieranie kierownika projektu w zbieraniu danych zastanych dt. europejskich, krajowych i miejskich polityk neutralności klimatycznej i/lub adaptacji do zmian klimatu. -Wspieranie kierownika projektu w zarządzaniu danymi badawczymi. -Analiza polityk publicznych za pomocą narzędzi analizy dyskursu, wspomagana specjalistycznym oprogramowaniem. -Udział w zagranicznych wyjazdach terenowych, w ramach przewidzianych w projekcie wspólnych badań etnograficznych (collaborative field-trips). -Udział w spotkaniach zespołu badawczego i wydarzeniach projektowych. -Wspieranie kierownika projektu w zadaniach związanych z zarządzaniem projektem. - Na podstawie danych zebranych w ramach projektu, przygotowanie przynajmniej jednego artykułu naukowego (autorskiego lub współautorskiego) do złożenia w jednym recenzowanych czasopism, odpowiadającym swoim profilem celom projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: starszy asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Geografii i Studiów Regionalnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

W konkursie poszukiwany jest specjalista z zakresu geografii historycznej.

Oczekiwania:

 • uzyskany stopień doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub w dyscyplinie historia
 • udział w przynajmniej 2 projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NPRH) w ciągu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej raz jako kierownik,
 • co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w polskiej lub zagranicznej uczelni badawczej lub placówce naukowej,
 • publikacje z zakresu historii lub geografii historycznej w wydawnictwach i czasopismach z oficjalnego wykazu ministerialnego (monografia autorska będzie stanowiła dodatkową zaletę aplikacji),
 • udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu geografii historycznej,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego, pożądana znajomość języka łacińskiego.
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku starszego asystenta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów, przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • przygotowywanie monografii naukowych oraz artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych i wydawnictw z wykazów MNSzW
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą,
 • podejmowanie starań o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych.
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku starszego asystenta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Dyrektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.; dalej: Ustawa) lub kwalifikacje równorzędne
 • znaczący dorobek naukowy
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami badawczymi
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • umiejętność organizowania aktywnej współpracy z instytucjami naukowymi i instytucjami z otoczenia społecznego i gospodarczego w Polsce i za granicą
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania instytucji naukowych w Polsce, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się

Obowiązki:

 • Określone w Regulaminie Centrum Nowych Technologii UW oraz w Statucie UW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: profesor wizytujący

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

profesor wizytujący w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie literaturoznawstwa ukraińskiego

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora habilitowanego w zakresie w teorii literatury i literatury ukraińskiej; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury ukraińskiej; Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej; Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1; Znajomość języka ukraińskiego – native speaker; Udokumentowane publikacjami badania z zakresu teorii literatury, ukraińskiej literatury XX-XXI wieku szczególnie w kontekście europejskim oraz studiów nad pamięcią i traumą

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestni-czenie w kształceniu doktorantów. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompe-tencji zawodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-04

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA (grupa dydaktyczna) w dyscyplinie NAUKI MEDYCZNE.

Oczekiwania:

 • spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 10 marca 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • posiada tytuł naukowy profesora nauk medycznych
 • posiada znaczące osiągniecia w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz działalności organizacyjnej w obszarze kształcenia wyższego, w tym w zakresie inicjowania i kierowania takimi przedsięwzięciami
 • posiada prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiada znaczący dorobek naukowy
 • posiada minimum 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach medycznych, w tym co najmniej 7 lat w zakresie nauczania anatomii
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy na UW, w przypadku wygrania konkursu

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Anatomia na Wydziale Medycznym UW
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-04

REKTOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) w dyscyplinie NAUKI MEDYCZNE.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, w tym w nauczaniu anatomii w formie zajęć prosektoryjnych na zwłokach
 • aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z póź.zm.)
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • współprowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Medycznym UW
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-04

REKTOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (grupa badawczo-dydaktyczna) w dyscyplinie NAUKI MEDYCZNE.

Oczekiwania:

 • spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 10 marca 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych
 • posiadają tytuł zawodowy lekarza na kierunku lekarskim
 • posiada prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiada specjalizację lekarską
 • posiada dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu
 • uczestnictwo w realizacji grantów/projektów badawczych
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami (anatomia lub pokrewne przedmioty)

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Anatomia na Wydziale Medycznym UW
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o dzieło, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne 1 etat (czas określony)

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk prawnych, ze specjalizacji prawo nowych technologii bankowych lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalizacji prawo nowych technologii bankowych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii bankowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa bankowego publicznego, nadzoru finansowego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz prawa publicznego gospodarczego dla studentów na poziomie uniwersyteckim;
 • koncentrowanie zainteresowań naukowo-badawczych wokół problematyki prawnych aspektów transformacji cyfrowej banków, zarządzania ryzykiem i funkcji kontroli;
 • doświadczenie w stosowaniu prawa bankowego wynikające z pracy w banku w zakresie funkcji kontrolnych i zgodności;
 • udokumentowane certyfikatami/zaświadczeniami/dyplomami kompetencje związane z prawnymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem bankowym;
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej związane z regulacjami i procesem legislacyjnym w obszarze bankowości;
 • biegłą znajomość języka polskiego oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie, w tym języka angielskiego;
 • przestrzeganie zasad etyki naukowej.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii bankowych; prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa polskiego w kontekście przepisów prawa Unii Europejskiej; prowadzenie badań prawa obcego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania badań dotyczących prawa bankowego i prawa nowych technologii bankowych;
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu prawa bankowego publicznego, nadzoru finansowego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz prawa publicznego gospodarczego;
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-10-31

Stanowisko adiunkta (bądź z habilitacją) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW w dyscyplinie historia i/lub nauki o polityce i administracji.

Oczekiwania:

 • Wymagania w treści ogłoszenia.

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, od 17II 2025 r.
 • praca badawcza w dyscyplinie historia i/lub nauki o polityce i administracji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-28

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW w dyscyplinie historia z pogłębioną znajomością historii i zagadnień współczesnych obszaru Rosji i Europy Wschodniej.

Oczekiwania:

 • Wymagania w treści ogłoszenia.

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, od 1/X 2024 r.
 • praca badawcza w dyscyplinie Historia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of PhD Student in the Laboratory of Chemical Biology Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Feel the chemistry if you’re close enough – proximity-induced SuFEx ligation for mRNA biology and medicine Project leader: Professor Jacek Jemielity Competition number: CeNT-18-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/06/job-offer-cent-18-2024-phd-student_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for OPUS 25 grant
 • MSc degree in chemistry, organic chemistry, biological chemistry, biophysics, biochemistry or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of employment in the project
 • Confirmed status of a PhD student (on the date of starting work in the project at the latest).
 • Experience in organic synthesis as well as biochemical and biophysical studies of nucleic acids and their components will be an additional advantage

Obowiązki:

 • Synthesis and biochemical evaluation of nucleotides and designed mRNA modifications (3' and/or 5' ends). Studies on enzymatic degradation of mRNA and mRNA - protein crosslinking. Post-synthetic modification of (oligo)nucleotides and mRNA

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Geografii i Studiów Regionalnych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Konkurs WGSR_K2_2024 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych. Umowa o pracę. Pełny etat.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii
 • doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej na poziomie wyższej uczelni
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko pojęta geomorfologią
 • dobra znajomość narzędzi GIS i umiejętność ich wykorzystania w dydaktyce
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • szczegółowe wymagania dla kandydatów znajdują się w załączonym pliku

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • realizacja zadań związanych z dydaktyką (szczegóły w załączonym pliku)
 • pełny zakres obowiązków związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta ( grupa dydaktyczna znajduje się w załączonym pliku pdf.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Geografii i Studiów Regionalnych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Konkurs WGSR _K1_2024 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych. Umowa o pracę. Wymiar pełnego etatu.

Oczekiwania:

 • uzyskany stopień doktora w zakresie Nauk o Ziemi,
 • znajomość oprogramowania GIS oraz korzystania z oprogramowania do zdalnego nauczania, w tym blended learning,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu GIS i geoinformatyki, w języku polskim i angielskim,
 • doświadczenie w działaniach popularyzujących wiedzę naukową,
 • rozwijanie kompetencji poparte szkoleniami,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • Szczegółowy wykaz wymagań związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnie i w terenie,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • realizacja zadań związanych z dydaktyką, w tym przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów itp., opracowanie sylabusów, konsultacje,
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych i wydziałowych,
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w pracach związanych z rozwojem Uniwersytetu,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Rektora, dziekana lub kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej.
 • Szczegółowy wykaz obowiązków związanych z zatrudnieniem na stanowisku adiunkta znajduje się w załączonym pliku pdf.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-10.1-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2864/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie w syntezie analogów nukleotydów i charakteryzowaniu ich właściwości spektroskopowych, mile widziane będzie doświadczenie biochemiczne i znajomość reakcji bio-ortogonalnych.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie

Obowiązki:

 • synteza modyfikowanych nukleotydów do modyfikacji mRNA
 • synteza i znakowanie mRNA
 • spektroskopowa charakteryzacja modyfikowanych nukleotydów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-23

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi, w zakresie geologii
 • legitymować się dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • wykazać się udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazać się udziałem w projektach naukowych
 • posiadać czynną znajomość języka angielskiego
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć w zakresie geologii regionalnej i/lub geologii historycznej i/lub paleontologii
 • rozwijanie badan naukowych w swojej dziedzinie
 • innowacyjność w procesie dydaktycznym
 • aktywność publikacyjna
 • zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe
 • aktywne działania na rzecz Katedry Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii oraz Wydziału Geologii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest spełnianie warunków określonych w §122 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, tj. posiadania co najmniej stopnia doktora i kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia zajęć lub, alternatywnie, tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez okres nie krótszy niż pięć lat
 • oraz wysokich umiejętności dydaktycznych potwierdzonych przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną.
 • Tytuł zawodowy powinien być uzyskany na kierunku fizyka lub kierunku pokrewnym.
 • Stopień naukowy powinien być uzyskany w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub kwalifikacje do prowadzenia zajęć powinny umożliwiać przygotowywanie i prowadzenie zajęć za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych na co najmniej dwóch z kierunków pierwszego stopnia: astronomia, biofizyka, energetyka jądrowa, europejskie studia optykiokularowej i optometrii, fizyka, nanoinżynieria, nauczanie fizyki.
 • Kandydat(ka) musi władać językiem polskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • kształcenie studentów w zakresie podstawowych przedmiotów kursowych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Fizyki UW,
 • rozwijanie programów nauczania na studiach pierwszego stopnia,
 • wprowadzanie innowacji dydaktycznych i pozyskiwanie w tym celu finansowania,
 • organizacja działań popularyzujących naukę.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warsaw
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Zrekrutowana osoba będzie wykonywać obowiązki w Działaniu I.3.10 „Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka”.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii, antropologii lub dziedzin pokrewnych;
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań bioarcheologicznych w Sudanie i w Egipcie;
 • posiadanie osiągnięć naukowych popartych publikacjami w dziedzinie badań izotopowych szczątków ludzkich oraz badań paleopatologicznych; ;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy 1 września 2024

Obowiązki:

 • udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW na stanowiskach w Sudanie;
 • prowadzienie samodzielnych badań naukowych o dużym wpływie na naukę światową;
 • aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Orientalistyczny UW w ramach działania I.3.10 IDUB „Archeoorientalistyka”;
 • upowszechnianie wyników badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez teksty w najlepszych recenzowanych czasopismach międzynarodowych;
 • aktywne wzmacnie pozycji Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-10

Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej. -Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria). – Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL. – Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu. – Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty). – Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych. – Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA. – Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach

Oczekiwania:

 • tytuł magistra z zakresu historii, filologii lub kulturoznawstwa
 • praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) dotycząca obszaru Mezoameryki i/lub Nowej Hiszpanii
 • bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (min. B2) i angielskiego (min. B2);
 • obsługa oprogramowania MS Office i Google Workspace
 • gotowość podjęcia studiów doktoranckich związanych z tematyką projektu
 • gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu

Obowiązki:

 • Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl i hiszpańskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej.
 • Regularne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu (studia mezoamerykanistyczne, religioznawstwo, etnohistoria).
 • Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL
 • Partycypacja w analizie zgromadzonego materiału badawczego na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty)
 • Publikacja pod kierunkiem kierownik projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych
 • Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
 • Udział w organizowanych co dwa tygodnie spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biologii Ewolucyjnej

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późniejszymi zmianami).
 • zgodnie z załącznikiem

Obowiązki:

 • zgodnie z załącznikiem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki teoretycznej.
 • Od kandydata wymagane jest wcześniejsze, co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym po uzyskaniu stopnia doktora
 • Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.
 • Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 10 laty.
 • Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie fizyki teoretycznej.

Obowiązki:

 • Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w dziedzinie fizyki teoretycznej oraz skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
 • Kandydat wyłoniony w konkursie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie.
 • Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 13.04.2027 r. W przypadku przedłużenia projektu, możliwe przedłużenie zatrudnienia.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowanie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach ekspery-mentalnych z opracowywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zasto-sowań w telekomunikacji
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji