Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/Yumi mini
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Przewidywany zakres obowiązków:  prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,  udział w opracowaniu planów studiów i programów kształcenia,  opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji,  analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji.

Oczekiwania:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie: inżynieria mechaniczna w dyscyplinie: mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn; ukończone studia wyższe lub podyplomowe na kierunku: lotnictwo i kosmonautyka mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn w specjalności: eksploatacja statków powietrznych, mechanika lub pokrewnych; doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu technicznym na kierunku lotnictwo i kosmonautyka; wykształcenie wyższe na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w specjalności samoloty i śmigłowce; doświadczenie w eksploatacji statków powietrznych w zakresie specjalności płatowiec i silnik; znajomość zarządzania cyklem życia techniki lotniczej; umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim; umiejętność zarządzanie projektami oraz programami operacyjnymi; umiejętność nadzorowania procesu jakości eksploatacji techniki lotniczej; umiejętność prowadzenia audytów oraz akredytacji jednostek badawczych i jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; umiejętność oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym badań i certyfikacji; umiejętność posługiwania się narzędziami inżynierskimi takimi jak: AutoCad, Siemens NX, Solid Edge, Comsol, ANSYS (MES); stopień zgodności zainteresowań z profilem dydaktycznym i naukowo-badawczym Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Instytutu Techniki Lotniczej WAT; doświadczenie w kierowaniu zespołem; doświadczenie w pozyskiwanie sprzętu wojskowego; znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej; komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole; odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, odporność na stres; dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów; otwartość na podwyższanie kompetencji.

Obowiązki:

 • prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających, udział w opracowaniu planów studiów i programów kształcenia, opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji, opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji, opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji, analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji, projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji, inicjowanie procesu modernizacji stanowisk laboratoryjnych pod kątem zadań wynikających z realizacji procesu dydaktycznego, monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji, przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych, terminowe wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, pełnienie funkcji wychowawcy grupy, opiekuna rocznika studiów lub specjalności, sprawowanie opieki nad działalnością sekcji lub kół zainteresowań naukowych studentów, pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej, podnoszenie własnych kwalifikacji, uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego, kierowanie zespołami zadaniowymi powołanymi do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w tych pracach, aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej, czuwanie nad należytym zabezpieczeniem majątku Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą, realizacja poleceń Kierownika Zakładu w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych oraz Kierownika Laboratorium w zakresie związanym z funkcjonowaniem Laboratorium Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych; realizacja prac inżynierskich oraz organizacyjnych wspierających trwałość infrastruktury technicznej oraz zaplecza aparaturowego zakładu/instytutu; projektowanie stanowisk lub ich elementów, na potrzeby prowadzonych prac badawczych oraz zajęć dydaktycznych w instytucie; znajomość zasad budowy i eksploatacji przydzielonego wyposażenia i sprzętu pomiarowego; obsługiwanie sprzętu komputerowego oraz znajomość i wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do numerycznych obliczeń, modelowania i symulacji zjawisk z zakresu inżynierii lotniczej; uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczych; opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych badań; monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w zakładzie/instytucie; wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; pomoc w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych – obsługa i dozór wykorzystywanych stanowisk dydaktycznych w zakładzie/instytucie; odbywanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w ramach oddelegowania do zadań poza Akademią; inicjowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie infrastruktury budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych/Instytutu Techniki Lotniczej w stanie niepogorszonym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Kandydata do objęcia stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym – fizyki ogólnej.

Oczekiwania:

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa; znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz budową detektorów podczerwieni; znajomość metodologii pomiarowych struktur półprzewodnikowych; rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 10 publikacji zgodnie z aktualnym Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, indeks Hirscha co najmniej 9; aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z prezentacjami wygłoszonymi w języku angielskim i polskim; kierowanie w co najmniej 1 projektem badawczym; dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Kandydata do objęcia stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym - fizyki ogólnej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), pełny etat DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka / informatyka techniczna i telekomunikacja (kryptologia) TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.06.2024 LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl OPIS: Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668);  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii);  gotowość do kierowania studiami doktoranckimi;  doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach;  gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii  biegła znajomość języka ang

Oczekiwania:

 • Wymagania od kandydatów: spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668); dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii; gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii); gotowość do kierowania studiami doktoranckimi; doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach; gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii dla studiów technicznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia; doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego oraz procesu realizacji prac badawczych z dziedziny matematyki lub jej zastosowań lub informatyki (kryptologii); biegła znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Wymagania od kandydatów: spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668); dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii; gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii); gotowość do kierowania studiami doktoranckimi; doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach; gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii dla studiów technicznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia; doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego oraz procesu realizacji prac badawczych z dziedziny matematyki lub jej zastosowań lub informatyki (kryptologii); biegła znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział: Wydział Cybernetyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-12

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.05.2023 LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);  stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;  dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;  doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;  gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;  znajomość języka angielski

Oczekiwania:

 • Wymagania od kandydatów: spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668); stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych; dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki; gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki; doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych; gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia; znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • Wymagania od kandydatów: spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668); stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych; dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki; gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki; doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych; gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia; znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji