Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Wrocławski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Wrocławski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Konkurs nr 16.2024.II.WMI.AW z dnia 01.03.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki Stanowisko: adiunkt lub asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne w dyscyplinie: informatyka w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.04.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (maksymalnie na 4 lata), z możliwością przedłużenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest:
  1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
  1. Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
  1. Wysoka aktywność w staraniach o granty.
  1. Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest:
  1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
  1. Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
  1. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Matematycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Konkurs nr 19.2024.IM.WMI.AW z dnia 27.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki Stanowisko: adiunkt lub asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – w dyscyplinie: matematyka – w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 5 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.04.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony maksymalnie na 4 lata, z możliwością przedłużenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest
  1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych.
  1. Bardzo dobry dorobek naukowy.
 • 3.W przypadku ponownego zatrudnienia na stanowisku adiunkta: aktywność naukowa po uzyskaniu doktoratu, wskazująca na perspektywy uzyskania habilitacji.
  1. Aktywność w staraniach o granty.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest
  1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
  1. Udokumentowany dorobek naukowy (praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku).
  1. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona celem powołania recenzentów.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, promotorstwo prac licencjackich i magisterskich.
 • W obszarze organizacyjnym: praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizacja i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych Konkurs nr 17.2024.ZBC.WNB.AH z dnia 26.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie: nauki biologiczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów:1 Termin składania dokumentów: 20.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Wymiar etatu: pełny Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora w zakresie biologii lub w pokrewnych dyscyplinach np. związanych z biologią człowieka, biologiczną antropologią, ekologią behawioralną człowieka, fizjologią człowieka czy ewolucyjnym podejściem w naukach zajmujących się człowiekiem
 • Udokumentowany dorobek naukowy związany z badaniami nad człowiekiem w zakresie np. biologii człowieka, antropologii biologicznej, ekologii człowieka, biologicznych uwarunkowań ludzkich zachowań, przy czym wymagane są publikacje naukowe znajdujące się na najnowszej liście A MEN. Istotna przy tym jest aktywność naukowa kandydata w ostatnich kilku latach, a zakres tematyczny publikacji powinien mieścić się w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 • Co najmniej 3 miesięczny staż pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z badaniami naukowymi w naukach biologicznych lub medycznych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych realizowanych w Zakładzie w zakresie szeroko rozumianej biologii człowieka.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (np. ćwiczeń, laboratoriów) dla studentów UWr.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w aktywnościach organizacyjnych Zakładu, udział w festiwalach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-28

Konkurs numer 15.2024.ING.WNZKŚ.ER z dnia 19.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Geologii Fizycznej Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 28.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony (01.10.2024 – 30.09.2028) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku, (potwierdzona certyfikatem na poziomie min. C1).
 • Tytuł magistra w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku uzyskany na kierunku geologia (preferowana specjalność związana z petrologią, mile widziana praca magisterska w zakresie petrologii metamorficznej).
 • Tytuł co najmniej licencjata uzyskany na kierunku prawo, administracja lub pokrewnym.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi, mile widziany dorobek w zakresie petrologii.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność programowania w środowisku Matlab oraz znajomość zasad modelowania termodynamicznego równowag fazowych przy użyciu programów takich jak PerpleX, Theriak-Domino czy Thermocalc.
 • Dobra znajomość metod z zakresu mikroskopii optycznej i skaningowej, mikrosondy elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych oraz spektroskopii Ramana.
 • Udokumentowane inne formy aktywności naukowej oraz aplikacyjnej (kursy, stypendia).

Obowiązki:

 • W obszarze dydaktycznym od Kandydata oczekuje się, że będzie prowadził laboratoria, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe w ramach przedmiotów geologia dynamiczna I i II, geologia ogólna i podstawy geologii fizycznej. Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów z zakresu zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska.
 • W obszarze badawczym od Kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych, ich publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz nawiązywania i kontynuowania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • W obszarze organizacyjnym od Kandydata oczekuje się pomocy w organizacji ćwiczeń kameralnych i terenowych w zakresie geologii dynamicznej, geologii ogólnej i podstaw geologii fizycznej. Od kandydata oczekuje się uczestnictwa w promocji kierunków studiów prowadzonych w ING np. wykłady dla szkół, aktywny udział w posiedzeniach naukowych ING.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Konkurs numer 14.2024.KJ.WF.ER z dnia 13.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • dyscyplinie/dyscyplinach: historia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 22.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr. Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939”. Kierownik projektu: dr Z. Kołodziejska-Smagała.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Wiedza na temat dyskursów męskości w kulturze żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała i teorię literatury.
 • Doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych.
 • Doświadczenie w pracy z ego-dokumentami.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Umiejętność płynnego czytania w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim i rosyjskim.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Obowiązki:

 • Badania dyskursów na temat męskości i męskiego ciała w kulturze żydowskich: źródłach literackich, ego-dokumentach, prasie, w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim, polskim i rosyjskim w latach 1880 – 1939.
 • Interpretacja wyników badań z wykorzystaniem narzędzi teorii gender, antropologii ciała, analizy komparatystycznej, analizy archiwalnej i krytyki źródeł.
 • Wybór materiałów do antologii.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Konkurs numer 13.2024.KJ.WF.ER z dnia 12.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o sztuce • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 22.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939” Kierownikiem projektu jest dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Znajomość sztuki europejskiej w latach 1880-1939 z naciskiem na twórczość artystów Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Znajomość dyskursów o ciele w sztuce w latach 1880-1939.
 • Doświadczenie w badaniu materiałów ilustracyjnych.
 • Doświadczenie w transferze wiedzy.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Obowiązki:

 • Badania dyskursów o ciele w materiałach wizualnych (film, fotografia, grafika, ilustracja prasowa, okładki czasopism, malarstwo) w latach 1880-1939.
 • Kwerenda źródeł sekundarnych.
 • Selekcja materiałów do antologii.
 • Interpretacja wyników badań.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji