Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gettyimages.com/Yumi mini
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-28

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Zakład Filologii Angielskiej. Numer referencyjny: konkurs_41_WPA_adiunkt_1_2023

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub, w przypadku obcokrajowców, dyscyplin pokrewnych (np. edukacja językowa, nauczanie języka angielskiego jako drugiego)
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.
 • Umiejętności organizacyjne i doświadczenie w tym zakresie.
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, konferencje) związany z językoznawstwem i/lub uczeniem się i nauczaniem języków obcych.
 • Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność.
 • Biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technologiami.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć ze studentami przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy.
 • Znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się ze studentami i innymi pracownikami.

Obowiązki:

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Post-doc

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Osoba zatrudniona weźmie udział w międzynarodowych projekcie badawczym pt. „Poprawa mobilności miejskiej w kierunku neutralności klimatycznej w ramach nowych nawyków pracy i środków transportu”. W skład konsorcjum wchodzą instytucje z Europy oraz z Chin. Liderem po stronie europejskiej jest Profesor Klaus Hubacek z Uniwersytetu w Groningen, w Niderlandach, liderem po stronie chińskiej jest Profesor Yue Bao 鲍月 z Uniwersytetu Beijing Jiaotong. W skład konsorcjum wchodzą również Tsinghua University, Beijing Transport Institute oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (AMU). Kierownikiem projektu z ramienia AMU jest prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska.

Oczekiwania:

 • Uzyskany stopień doktora najpóźniej w roku 2023 w jednej z podanych dyscyplin: socjologia, geografia, ekonomia, planowanie przestrzenne.
 • Doświadczenie pracy w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych.
 • Znajomość zagadnień planowania przestrzennego oraz polityk miejskich
 • Umiejętności analizy danych ilościowych, modelowania danych, tworzenia modeli i scenariuszy, znajomość programów do analizy danych (SPSS, STATA, Phyton, R)
 • Umiejętność analizy danych jakościowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów grupowych (FGI) oraz wywiadów z ekspertami oraz interesariuszami (IDI)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność wykonywania analiz przestrzennych za pomocą programu Geographic Information Systems (GIS) lub chęć zdobycia takich umiejętności
 • Zainteresowanie politykami miejskimi, w szczególności związanymi z transportem, ograniczaniem emisji z transportu
 • Umiejętność pisania tekstów naukowych potwierdzona publikacjami w czasopismach międzynarodowych
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • Znajomość miasta Poznań bądź chęć poznania tego miasta
  1. Znajomość języków polskiego i angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Obowiązki:

 • WP1: Zrozumienie wyborów mieszkańców dotyczących czasu pracy, wyboru miejsca zamieszkania i związanych z tym zachowań związanych z podróżowaniem, biorąc pod uwagę zmieniające się nawyki pracy w kontekście chińskim i europejskim.
 • WP2: Badanie wyboru środka transportu i czasu pracy mieszkańców z uwzględnieniem nowych usług transportowych
 • WP3: Ramy rozliczania i analizy emisji ruchu dla transportu mieszkańców
 • WP4: Projektowanie wydajnego i neutralnego dla klimatu wielomodowego systemu ruchu miejskiego z uwzględnieniem nowych usług transportowych i nawyków związanych z pracą
 • WP5: Opracowywanie i testowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla dla mobilności miejskiej opartego na mobilności jako usłudze (MaaS) w celu zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i emisji.
 • Stażysta podoktorski będzie w szczególności odpowiedzialny za współprojektowanie i organizację eksperymentu handlu emisjami dwutlenku węgla w Poznaniu oraz za analizę przeprowadzoną w ramach WP5. Post-doc będzie współautorem artykułów konferencyjnych, artykułów badawczych przesłanych do recenzowanych czasopism oraz policy briefs.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Post-doc

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum NanoBioMedyczne
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-03

Oferta pracy dotyczy stanowiska stażysty podoktorskiego w projekcie NCN SONATA BIS (Narodowe Centrum Nauki) pt. Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody (Numer umowy:UMO-2020/38/E/ST5/000176). Idea ogniw fotoelektrochemicznych jest bardzo zbliżona do idei fotowoltaicznych ogniw słonecznych – materiał półprzewodnikowy absorbuje światło słoneczne, tylko w PEC energia promieniowania przekształcana jest na energię chemiczną. Powstała para elektron-dziura reagują z elektrolitem i powodują powstanie wodoru i tlenu. Foton zaabsorbowany w półprzewodniku typu n generuje elektron i dziurę. Dziura utlenia wodę i powstaje tlen – jest to proces przebiegający na fotoanodzie, zaś elektron na katodzie redukuje wodę i powstaje wodór.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • Doktor nauk fizycznych, lub inżynierii materiałowej.
 • Spełnili wymogi formalne dotyczące terminu uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1.pdf . O przyjęcie mogą ubiegać się osoby nieposiadające stopnia doktora, pod warunkiem, że planują obronę nie później niż 15 sierpnia 2022 r.
 • Udokumentowany rekord produktywności i publikacji w indeksowanych czasopismach.
 • Doświadczenie w cienkich warstwach, i nanotechnologii.
 • Doświadczenie w niektórych z następujących technik: SEM/TEM, AFM, metody litografii.
 • Udokumentowane doświadczenie w nanotechnologii.
 • Doświadcz materiałów półprzewodnikowych lub cienkich warstw.
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
 • Doskonała znajomość odpowiedniego oprogramowania, takiego jak: OriginLab, Labview, CorelDraw.

Obowiązki:

 • Głównym celem projektu będzie wytworzenie i charakteryzacja struktury materiału opartego na nanokompozytach 1D półprzewodnik (nanodruty Si, ZnO, TiO2)/Mxene/tlenek metali (TiO2, ZnO) dla fotoelektrochemicznego (PEC) rozszczepiania/dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej. Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie