Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Praca - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Praca - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu gettyimages.com/ijeab
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”),  posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności lutnictwo artystyczne,  zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,  wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi (ew. pedagogicznymi i organizacyjnymi)  złożą deklarację obecności w uczelni przynajmniej dwa dni w tygodniu

Oczekiwania:

  1. pisemne zgłoszenie do konkursu
  1. kwestionariusz osobowy
 • życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności lutnictwo artystyczne
  1. wykaz dorobku artystycznego i ew. pedagogicznego i organizacyjnego
 • oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.
 • oświadczenie, o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”),  zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,  wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi  posiadają umiejętności do prowadzenia przedmiotu harmonia, harmonia z elementami improwizacji, instrumentoznawstwo, kameralistyka oraz akompaniament fortepianowy w klasie wokalistyki jazzowej i musicalowej.

Oczekiwania:

  1. pisemne zgłoszenie do konkursu
  1. kwestionariusz osobowy
 • życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności kompozycja z aranżacją w zakresie muzyki jazzowej i estradowej,
  1. wykaz dorobku artystycznego i ew. pedagogicznego
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Obowiązki:

 • umiejętności do prowadzenia przedmiotu harmonia, harmonia z elementami improwizacji, instrumentoznawstwo, kameralistyka oraz akompaniament fortepianowy w klasie wokalistyki jazzowej i musicalowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

REKTOR Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki, w specjalności Kompozycja w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymogów określonych w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);
 • Posiadanie stopnia doktora sztuki bądź w trakcie realizacji przewodu doktorskiego w specjalności kompozycja;
 • Wskazanie Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy
 • Wykazanie się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej oraz naukowej
 • Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej
 • Posiadanie kompetencji w zakresie prowadzenia przedmiotów w specjalności Kompozycja z zakresu Kompozycji muzyki nowych mediów (m.in.: Teoria i estetyka formy w sztuce nowych mediów, Topofonia i spacjalizacja oraz Sonologia)
 • Posiadanie znajomości języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Praca ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

REKTOR Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy (na zastępstwo) Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki, w specjalności śpiew musicalowy w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)
 • Posiadanie tytułu magistra sztuki w specjalności śpiew
 • Wskazanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w działalności artystycznej
 • Płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Praca ze studentami
 • Lekcje śpiewu musicalowgo

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

REKTOR Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki, w specjalności śpiew solowy w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)
 • Posiadanie tytułu doktora sztuki
 • Wskazanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy
 • Szerokie doświadczenie w wykonawstwie muzyki dawnej
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w działalności artystycznej
 • Płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Praca ze studentami
 • Lekcje śpiewu solowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji