Jak napisać e-mail po angielsku na maturze? Poznaj schemat, najważniejsze zasady i przydatne słówka. Zobacz, jak zacząć i zakończyć maila

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wyjaśniamy, jak napisać e-mail po angielsku na maturze.
Wyjaśniamy, jak napisać e-mail po angielsku na maturze. freepik
E-mail na maturze z języka angielskiego to najczęściej spotykana forma wypowiedzi, z którą uczniowie muszą się zmierzyć w ostatnim zadaniu. Sprawdź schemat wypowiedzi, przydatne słownictwo, najczęściej popełniane błędy i dowiedz się, a także porady eksperta dotyczące pisania wypowiedzi.

Spis treści

Wypowiedź pisemna na maturze – e-mail

E-mail to jedna z form pisemnych na maturze z angielskiego. Zgodnie z Aneksem do Informatora 2023 i 2024 zdający musi umieć stworzyć prostą, spójną i logiczną wypowiedź pisemną, w której będzie m.in.:

 • opisywał ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
 • opowiadał o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawiał fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 • przedstawiał intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 • opisywał upodobania;
 • wyrażał i uzasadniał swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób;
 • wyrażał i opisywał uczucia i emocje;
 • przedstawiał zalety i wady różnych rozwiązań;
 • wyrażał pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z teraźniejszości i przyszłości;
 • przedstawiał sposób postępowania (np. udzielał instrukcji, wskazówek, określał zasady);
 • stosował zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.

Schemat e-maila po angielsku na maturze

Warto przed maturą z języka angielskiego dowiedzieć się, jak powinien być skonstruowany e-mail, a już w trakcie egzaminu dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w poleceniu. Poniżej przedstawiamy krótki schemat e-maila po angielsku:

 • Wstęp. Warto w tej części powitać się z odbiorcą naszej wiadomości i krótko zarysować temat.
 • Rozwinięcie. Tu najważniejsze jest dokładne zapoznanie się z podpunktami, które zostały wyszczególnione w poleceniu. Nie odbiegajmy od tematu, skupmy się na napisaniu jedynie tego, co jest od nas wymagane. Pamiętajmy także o tym, by stosować odpowiednie czasy w zależności od tego, czy mówimy o teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości.
 • Zakończenie. Pożegnajmy się z osobą, do której piszemy. Zapytajmy ją o kwestię związaną z tematyką e-maila. Podpiszmy się jako XYZ.

Jak napisać e-mail na maturze? Rady ekspertki

Przy pisaniu e-maila na maturze warto wziąć pod uwagę także rady ekspertów. Cennymi wskazówkami ze Strefą Edukacji podzieliła się Elżbieta Deja (lektorka języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem oraz Główny Metodyk Tutlo Teens & Adults w Tutlo, szkole języka angielskiego online):

 • podczas pisania wypowiedzi pisemnej dokładnie zapoznaj się z poleceniem. Po jej napisaniu upewnij się, że zrealizowałeś wszystkie cztery „kropki” oraz w pełni przekazałeś wszystkie informacje zawarte w każdej z nich (każda zawiera co najmniej trzy elementy rozwijające), zwróć uwagę na staranność charakteru pisma, tak by nieczytelna wypowiedź nie zaburzyła komunikacji;
 • pisząc, pamiętaj o strukturze: zwrocie rozpoczynającym i kończącym wypowiedź, właściwym wprowadzeniu, rozwinięciu i zakończeniu wypowiedzi. Gdy jest podana gotowa formatka, pamiętaj, by odpowiednio wprowadzić własną treść. Słowa z formatki nie są wliczane do liczby słów!
 • licz słowa, są one kluczowe, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów we wszystkich kategoriach wypowiedzi pisemnej.
 • możesz zaznaczać odpowiedzi w tekście, robić notatki - ułatwi Ci to weryfikację odpowiedzi.
 • nie podpisuj się swoim imieniem i nazwiskiem, tylko wymaganym zwrotem XYZ.

Przykładowy e-mail po angielsku na maturze

Warto zapoznać się z przykładowymi e-mailami, które pojawiały się na maturze wcześniej lub które zostały zamieszczone w informatorze. Sprawdź je w galerii:

Słownictwo w wypowiedzi pisemnej na maturze

Przed maturą podstawową z angielskiego warto także poznać przydatne przy pisaniu e-maila słownictwo:

 • Hi Andrew,
 • I just want to tell you…
 • I want to tell you that … – Chcę wam powiedzieć że …
 • You want believe it!
 • Guess what happened! – Nie uwierzycie, co się stało!
 • This was amazing
 • We have a lot of fun!
 • All the best
 • I hope you’re doing well
 • Bye
 • See you soon!

Jakich błędów unikać podczas pisania e-maila po angielsku na maturze?

Uczniowie często piszą zbyt krótkie lub zbyt długie prace, co skutkuje odjęciem punktów. Niekiedy też mylą czasy gramatyczne, warto więc powtórzyć sobie nie tylko słownictwo, ale także gramatykę. Trzeba również pamiętać, by podpisać się jako „XYZ”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji