Jak napisać rozprawkę na maturze 2024? Zasady pisania rozprawki, struktura, kluczowe słowa i przykładowy tekst

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wielu maturzystów zastanawia się obecnie, jak napisać rozprawkę, zwłaszcza że zasady pisania wypracowania uległy zmianie z wprowadzeniem nowej formuły matury od 2023 roku. W tym artykule wyjaśniamy, jaki powinien być schemat rozprawki, ile słów powinno zawierać wypracowanie na maturze 2024, dostarczamy przydatne słowa i frazy, prezentujemy przykłady rozprawek, tłumaczymy, jak napisać wypracowanie zgodnie z nowymi wytycznymi oraz wyjaśniamy, czym jest kontekst w rozprawce.

Spis treści

Matura z języka polskiego 2024. Co będzie inne?

Matura z języka polskiego w nowej formule (obowiązującej od 2023 roku) trwa 240 minut i składa się z trzech części:

 • Język polski w użyciu. Test;
 • Test historycznoliteracki;
 • Wypracowanie.
Dziewczyna pisze egzamin.
Jak napisać rozprawkę? Jak powinien wyglądać schemat pracy, ile słów musi mieć rozprawka na maturze 2024. Zobacz przydatne słownictwo oraz przykłady rozprawki. freepik

Uczeń dostanie dwa arkusze (testowy i ten, w którym trzeba będzie napisać wypracowanie). Maksymalna liczba punktów, którą będzie można zdobyć, wynosi 60.

Zobacz, jakie tematy znalazły się na tegorocznej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym, która odbyła się 7 maja:

Rozprawka na maturze 2024. Zasady

Wypracowanie na maturze 2024 będzie wyglądało tak samo jak w roku ubiegłym (formuła 2023). Sporo osób zastanawia się, ile słów powinna mieć rozprawka na egzaminie dojrzałości w roku szkolnym 2023/2024. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady:

 • Rozprawka na maturze 2023 i 2024 musi zawierać minimum 300 wyrazów. Przypomnijmy, że na maturze w formule 2015 trzeba było napisać wypracowanie na przynajmniej 250 wyrazów.
 • Nie będzie podanego konkretnego fragmentu lektury obowiązkowej, na podstawie którego należy napisać rozprawkę. To uczeń sam wybiera taką lekturę (spis utworów znajduje się na początku arkusza);
 • W swoich rozważaniach uczeń będzie musiał odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów (minimum dwóch).
 • Uczeń będzie miał dwa tematy do wyboru.

Wypracowanie (tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych) ma przyjąć formę tekstu argumentacyjnego. Można jednak odznaczać się ono większą swobodą, jeżeli chodzi o formę, ale także treść. W końcu to uczeń decyduje do czego jakich tekstów będzie się odwoływał.

Tematy rozprawki na maturze 2024

Analizując wiadomości zwarte w Informatorze do matury 2023 i 2024 oraz przykładowy arkusz z języka polskiego można dojść do wniosku, że sam temat rozprawki będzie przedstawiany uczniom podobnie, jak te ubiegłoroczne. Warto porównać ze sobą polecania z lat ubiegłych oraz te, które znalazły się w arkuszu pokazowym i na maturze 2023 z polskiego:

 • Czym dla człowieka może być tradycja? (matura 2022);
 • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? (matura 2021);
 • Czym dla człowieka może być wolność? (matura 2019);
 • Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie (arkusz pokazowy matury 2023);
 • Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła (arkusz pokazowy matury 2023);
 • Człowiek – istota pełna sprzeczności (matura z polskiego 2023);
 • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? (matura z polskiego 2023).

Jak napisać rozprawkę w formule 2023? Schemat

Rozprawka w formule 2023 daje uczniom więcej możliwości, by wykazać się wiedzą. Oprócz tego, że zdający sam wybiera lekturę obowiązkową, do której chce się odnieść, to ma również za zadanie przywołać minimum dwa konteksty (np. historyczny, biograficzny czy kulturowy), co również daje mu pole do popisu.

Na maturze do 2022 (stara formuła nazywana formułą 2015) obowiązywał ścisły schemat rozprawki, którego należało przestrzegać. Obecnie nie jest on wymagany, chociaż trzeba pamiętać o tym, że tekst musi być logiczny i spójny, a także poprawny pod względem kompozycyjnym. Schemat wypracowania nie jest wymagany, jednak niektóre osoby czują się pewniej, gdy wiedzą, na czym oprzeć swoją wypowiedź. Warto więc skorzystać z tego, który obowiązywał także w starej formule, uwzględniając zmiany.

 • Wstęp w rozprawce – w tej części zarysowujemy temat i określamy problematykę zagadnienia, o którym będziemy pisać.
 • Rozwinięcie – to zasadnicza i najdłuższa część rozprawki. Należy w niej odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Rozważania nie muszą być zamknięte w trzech akapitach, tak jak to zazwyczaj wyglądało w przypadku rozprawki 2022. Ważne, by były płynne i logiczne.
 • Zakończenie – na końcu podsumowujemy temat, przypominając zawarte w rozwinięciu rozważania. W tym miejscu można zamieścić także stosowny cytat lub trafny kontekst.

Jak wprowadzać konteksty do rozprawki?

Zmianą w wypracowaniu jest konieczność przytoczenia kontekstów. Sporo osób zastanawia się więc, co to jest kontekst. To motyw, który pojawia się w wybranym tekście kultury i nie tylko. Najprościej jest wyjaśnić to zagadnienie na przykładzie. Jeśli piszemy wypracowanie na temat: „Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie”, to kontekstem mitologicznym może być wędrówka Odyseusza, a kontekstem biblijnym droga Mojżesza i jego ludu. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy tylko wspomnieć o tym, gdzie dany kontekst występował i nazwać go. Ma on wzbogacić naszą argumentację.

Jakie konteksty można przywoływać na maturze 2024? Jest ich całkiem sporo:

 • historycznoliteracki;
 • teoretycznoliteracki;
 • literacki;
 • biograficzny;
 • kulturowy;
 • mitologiczny;
 • biblijny;
 • religijny;
 • historyczny;
 • filozoficzny;
 • egzystencjalny;
 • polityczny;
 • społeczny.

Są to tylko przykłady kontekstów, które znalazły się w zasadach oceniania rozwiązań zadań opublikowanych przez CKE. Można więc także przywoływać inne konteksty. Ponadto wciąż mamy możliwość odwoływania się do tekstów kultury, a więc m.in. sztuk teatralnych czy filmów.

Kontekst można umieścić w każdym elemencie pracy: we wstępie rozwinięciu czy zakończeniu. Ważne by był on funkcjonalny, a cały wywód – logiczny. Ten element wcale nie musi być obszerny. Czasami wystarczy nawet kilka zdań, najważniejsza jest jednak zasadność użycia danego kontekstu.

Przykładowa rozprawka maturalna 2024

W opublikowanych przez CKE materiałach znalazły się już przykładowe wypracowania maturalne. Warto dokładnie je przejrzeć i przeanalizować. Znajdziecie je w galerii:

Przydatne słownictwo przy pisaniu rozprawki

Warto także zapoznać się z przydatnym słownictwem przy pisaniu rozprawki. Pamiętajmy jednak, że wypracowanie w 2024 roku przyjmuje nieco inną formułę. Warto więc zdać się na swój własny styl pisania. Jeśli ktoś jednak nie czuje się pewnie przy pisaniu rozprawki, może skorzystać z poniższych przykładowych zwrotów:

We wstępie:

 • Temat dotyczący… fascynował ludzi od zawsze…
 • Problem, który chcę poruszyć…
 • Wiele osób uważa, że…, ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na inny aspekt tego problemu…
 • Właśnie dlatego uważam, że…
 • Myślę, że…

W rozwinięciu:

 • Na początku moich rozważań chciałabym zaznaczyć…
 • Warto w tym miejscu przytoczyć przykład bohatera, jakim jest…
 • Kolejnym zagadnieniem jest…
 • Nie można zapomnieć o…
 • Należy też zauważyć, że…
 • Z jednej strony…, z drugiej zaś…
 • Takim bohaterem był także…
 • Świadczy o tym mitologiczna/biblijna postać…

W zakończeniu:

 • Podsumowując…
 • Przytaczając słowa znanego pisarza/autora/aktora…
 • Nie da się nie zauważyć, że…
 • Reasumując…

Materiały CKE, dotyczące zasad pisania i oceniania. Punktacja za rozprawkę 2023

Pomocne przy mogą okazać się także materiały zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto się z nimi zapoznać:

Rozprawka na maturze 2024. Jest łatwiejsza czy trudniejsza?

Sporo osób zastanawia się, czy rozprawka na maturze 2024 jest trudniejsza, czy łatwiejsza. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niektórzy będą wskazywać, że trudniejsza, ponieważ musi zawierać większą liczbę wyrazów. Inni skłaniają się ku temu, że łatwiejsza, bo uczeń sam wybiera lekturę obowiązkową, do której zamierza się odwołać, a także ma dużą dowolność, jeżeli chodzi o konteksty – może odnieść się np. do aktualnych wydarzeń społecznych czy tekstów, które dobrze zna, a które nie są lekturami.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji