Matura ustna z języka angielskiego 2024. Jak wygląda ustny egzamin maturalny z języka obcego? Przydatne zwroty, zasady oceny, terminy

Matura ustna z angielskiego 2024. Co trzeba umieć? Ile punktów potrzeba, by zdać egzamin? Zobacz przydatne słownictwo.
Matura ustna z angielskiego 2024. Co trzeba umieć? Ile punktów potrzeba, by zdać egzamin? Zobacz przydatne słownictwo. Akradiusz Wojtasiewicz/Polska Press
Matura ustna z języka angielskiego 2024 jest jednym z obowiązkowych egzaminów maturalnych obok matury ustnej i pisemnej z języka polskiego i matury pisemnej z matematyki na poziomie podstawowym. Jak przygotować do matury ustnej? Ile czasu trwa egzamin? Przypominamy, jak przebiega egzamin ustny z angielskiego. Jakie słownictwo na maturze z angielskiego jest niezbędne? To warto powtórzyć przed maturą.

Spis treści

Terminy egzaminów ustnych w czasie matur 2024

Według harmonogramu matur, w 2024 roku matury ustne odbywają się w dniach: od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Informacje o konkretnych terminach ustnych egzaminów ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i podawane do wiadomości w szkole.

Terminy egzaminów poprawkowych jak zawsze zostały zaplanowane na sierpień. Usta matura poprawkowa odbędzie się 21 sierpnia 2024 r.

Przeczytaj też: 5 najtrudniejszych zadań na maturze z polskiego. Koniecznie powtórz te zagadnienia przed egzaminem

Ile trwa matura obowiązkowa ustna z języka angielskiego?

Na maturę ustną z języka obcego nowożytnego przewidziane jest 15 minut. Zdecydowana większość maturzystów podchodzi do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin ustny nie jest różnicowany ze względu na poziom. Zarówno dla osób, które w deklaracji maturalnej zdecydowały, że będą zdawać maturę na poziomie podstawowym, jak i tych, które będą zdawać egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym - matura ustna ma taki sam poziom i zasady.

Zestawy egzaminacyjne na maturę ustną z angielskiego

Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania. Co ważne, polecenia są sformułowane w języku polskim. Do zadań jest podany materiał ikonograficzny.

Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKE
Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKE

W maju 2023 ilustracje (inaczej materiał stymulujący lub ikonograficzny) dotyczyły dwóch poleceń.

Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKE
Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKE

Zestaw egzaminacyjny zawiera:

 • polecenie i wskazówki do odegrania dialogu sytuacyjnego (zdający i egzaminator przyjmują wskazaną w zadaniu rolę),
 • materiał stymulujący (zdjęcie, grafika) i polecenie dla zdającego,
 • instrukcje dla egzaminatora.

Każdy zestaw egzaminacyjny musi zawierać także instrukcje dla egzaminatora.

Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKE
Więcej przykładów znajdziesz w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego na stronie CKEZrzut ekranu/Informator CKE

Jak wygląda matura ustna z języka angielskiego? Tak przebiega egzamin krok po kroku

Matura ustna z języka obcego składa się z 3 zadań. Po krótkiej rozmowie wstępnej, która może dotyczyć zainteresowań czy planów zdającego, maturzysta przechodzi do wykonania poleceń z wylosowanego zestawu. Co ważne, egzamin nie przewiduje dodatkowego czasu na przygotowanie.

Przebieg egzaminu ustnego:

 • Rozmowa wstępna: trwa około 2 minuty, to rozmowa o zainteresowaniach i życiu zdającego, ma na celu uspokojenie maturzysty, oswojenie go z egzaminem.
 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli – przed przystąpieniem do zadania pierwszego zdający dostaje krótką chwilę na zapoznanie się z poleceniem (ok. 30 sekund). Następnie prowadzi konwersację z egzaminującym nauczycielem według wskazówek w poleceniu, tzn. że każda ze stron przyjmuje wskazaną rolę. Obszar tematyczny jest wybrany tak, aby słowa i rozumienie tematu było adekwatne do wieku i spraw, które mogą interesować młodzież. Ta cześć trwa maksymalnie 4 minuty.
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i udzielenie odpowiedzi na trzy pytania to zadanie polega na opisaniu przez zdającego to co widzi na załączonym w zestawie obrazku, np. osoby, miejsce, wykonywane czynności. Egzaminator zadaje trzy pytania wiązane z tematem ilustracji. Ta część trwa maksymalnie 3 minuty
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania to zadanie zamykające egzamin. Maturzysta ma około minuty na zapoznanie się z poleceniem i dołączonym materiałem stymulującym. Z dostępnych ilustracji musi wybrać taką, która jego zdaniem najbardziej odpowiada realizacji polecenia i uzasadnić swoją odpowiedź. Na tę część egzaminu ustnego przewidziano maksymalnie 5 minut.

Wymagania na maturę ustną z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To warto powtórzyć

Matura z języka angielskiego w 2024 roku będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Ogólne wymagania dotyczyły wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Znajomości środków językowych
 • Rozumienia wypowiedzi
 • Tworzenia wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedź
 • Przetwarzania wypowiedzi

Wymienione obszary obejmują inne wymagania szczegółowe dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Można się z nimi zapoznać w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2023.

Jakie słówka należy opanować na maturę z języka angielskiego?

Według wytycznych z informatora CKE, słówka potrzebne na maturze z angielskiego dotyczą następujących tematów:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i hobby);
 • miejsce zamieszkania (np. dom i okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory i oceny szkolne);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia);
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne);
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, ruch uliczny);
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, tradycje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu);
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia);
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane);
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, problemy współczesnego świata).

Przydatne zwroty na maturę ustną z języka angielskiego 2024

Każdy, kto w tym roku zdaje maturę ustną z angielskiego, powinien poznać te przydatne zwroty. Pomogą one zacząć mówić na maturze, a także podczas opisu ilustracji. Musisz wiedzieć, że na ocenę egzaminu wpływa słownictwo, którego używasz.

 • In this picture I can see… – Na tym zdjęciu widzę…;
 • The picture shows a scene from... - Obrazek pokazuje scenę z…;
 • The picture shows… – Zdjęcie przedstawia…;
 • In the foreground/background – Na pierwszym planie/w tle;
 • In my judgment... - Moim zdaniem...
 • What I mean is… – Mam na myśli to, że…;
 • In my experience… – Wiem z doświadczenia, że…;
 • In my view… – Moim zdaniem…;
 • I want to press the point that... - Chcę podkreślić, że...;
 • In answer to your question... - W odpowiedzi na Twoje pytanie...;
 • I'm not at all convinced that... - Nie jestem przekonany co do tego, że...;
 • What do you think about it? – Co o tym myślisz?;
 • I doubt that… – Wątpię, że…;
 • I couldn’t agree more/less. – Zupełnie się zgadzam/nie zgadzam;

Ile punktów można zdobyć na maturze ustnej z angielskiego?

Podczas egzaminu ustnego z języka angielskiego można zdobyć maksymalnie 30 punktów. 9 punktów należy uzyskać, aby zdać egzamin ustny z języka obcego. To zaledwie 30 procent.

Zasady oceniania wypowiedzi na maturze ustnej z angielskiego 2024

Wypowiedź zdającego jest oceniana zgodnie z takimi kryteriami:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji