Politechnika Warszawska - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Warszawska
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Warszawska gettyimages.com/Yumi mini
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Warszawska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
  • badania z wykorzystaniem technik edycji genomu np. CRISPR/Cas
  • badania molekularne z użyciem bakterii lub drożdży, manipulacje DNA/RNA
  • analiza związków pochodzenia naturalnego, polimerów
  • ekstrakcja związków naturalnych i analiza chromatograficzna

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-14

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • udokumentowany w renomowanych czasopismach naukowych dorobek w zakresie chemii koordynacyjnej lub metaloorganicznej oraz katalizie lub chemii materiałów;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w pracy ze związkami wrażliwymi na powietrze z wykorzystaniem techniki Schlenka i/lub komory rękawicowej;
 • praktyczna znajomość technik i metod stosowanych w charakterystyce kompleksów metali i materiałów funkcjonalnych;
 • udokumentowany udział w kierowaniu/realizacji projektów badawczych;
 • przedstawienie w skróconej formie propozycji projektu badawczego z obszaru chemii koordynacyjnej i chemii materiałów funkcjonalnych nawiązującego do najnowszych trendów światowych;
 • umiejętność pracy zespołowej, predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Transportu
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-09

Post doc będzie odpowiedzialny za realizację badań w zakresie budowy modeli symulacyjnych oraz prowadzenia eksperymentów, analizy danych i wyników badań. Przedmiotem badań będą systemy logistyki miejskiej i dostaw ostatniej mili, a także uczestnicy procesów transportowych.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w naukach inżynieryjno-technicznych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia (okres ten może być dłuższy w wyjątkowych przypadkach*).
 • Umiejętność pracy samodzielnie i w zespole. Samodzielność w realizacji badań naukowych.
 • Bardzo dobra znajomość problematyki logistyki miejskiej, modelowania systemów transportowych, modelowania symulacyjnego.
 • Doświadczenie naukowe w powiązanych obszarach potwierdzone dorobkiem publikacyjnym.
 • Znajomość środowisk Flexsim, PTV Visum, Matlab, Statistica będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • *Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW
 • Nie będzie osobą dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był/a zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz w § 118 -121 Statutu Politechniki Warszawskiej,
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, będzie stanowił podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Obowiązki:

 • zbieranie i analiza danych, budowanie modeli symulacyjnych projektowanie i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem środowiska Flexsim i PTV Visum,
 • regularne raportowanie z realizowanych prac,
 • opracowywanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych, spotkaniach zespołu projektowego, warsztatach i seminariach
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-07

Oczekiwania:

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równo-rzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycz-nych a w przypadku obcokrajowców potwierdzonej np. certyfikatami, publikacjami naukowy-mi, dysertacjami;
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej;
 • znajomości zagadnień związanych z podzespołami, czujnikami światłowodowymi i po-miarami w tym zakresie;
 • predyspozycje do prowadzenia badań eksperymentalnych we współpracy z doświadczo-nym naukowcem;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki/fotoniki i podstaw pomiarów elektrycznych
 • gotowości do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-07

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów;
 • predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych;
 • chęć rozwijania się w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętności projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych;
 • gotowość do uczestnictwa w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów;
 • mile widziana umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.);

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-07

Oczekiwania:

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równo-rzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej dyplomem/certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) lub publikacjami;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycz-nych a w przypadku obcokrajowców potwierdzonej np. certyfikatami, publikacjami naukowy-mi, dysertacjami;
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej, w szczególności w zakresie pod-zespołów i czujników;
 • znajomość zagadnień za zakresu podstaw metrologii elektrycznej/elektronicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem światłowodowych siatek Bragga oraz badaniem ich właściwości;
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań eksperymentalnych;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki/fotoniki i podstaw pomiarów elektrycznych;
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość tematyki związanej z komunikacją optyczną w tym podstawowych zagadnień z zakresu działania nadajników i odbiorników optycznych;
 • znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, modelowaniem systemów telekomunikacyjnych, obsługą sprzętu laboratoryjnego takiego jak: generator przebiegów arbitralnych, oscyloskop, analizator widma optycznego i elektrycznego;
 • doświadczenie w zestawianiu układów pomiarowych do optycznej komunikacji bezprzewodowej i światłowodowej;
 • znajomość środowiska MATLAB;
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu systemów telekomunikacyjnych i cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce pracy Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość tematyki związanej z komunikacją optyczną w tym podstawowych zagadnień z zakresu działania nadajników i odbiorników optycznych;
 • znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, modelowaniem systemów telekomunikacyjnych, obsługą sprzętu laboratoryjnego takiego jak: generator przebiegów arbitralnych, oscyloskop, analizator widma optycznego i elektrycznego;
 • doświadczenie w zestawianiu układów pomiarowych do optycznej komunikacji bezprzewodowej i światłowodowej;
 • znajomość środowiska MATLAB;
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu systemów telekomunikacyjnych i cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce pracy Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość zagadnień zarządzania kapitałem intelektualnym i zarządzania procesowego;
 • umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie szkoleniowe poza uczelnią;
 • umiejętność prowadzenia badań udokumentowana projektami badawczymi lub publikacjami naukowymi;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość zagadnień związanych z przedsiębiorczością technologiczną, cyfrowymi modelami biznesu, zarządzaniem wiedzą i informacją i analityką biznesową;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność prowadzenia badań udokumentowana projektami badawczymi lub publikacjami naukowymi w prestiżowych czasopismach;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach będzie dodatkowym atutem kandydata.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji