Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Rolnictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w jednej z następujących dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2021 albo uczestnik ostatniego roku szkoły doktorskiej ze stopniem magistra kierunku rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewnym
 • zainteresowania naukowe w zakresie gleboznawstwa i/lub ochrony środowiska, biogeochemii pierwiastków, ekotoksykologii, bioindykacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych; atutem będzie ukończenie studiów anglojęzycznych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik IF
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o projekty badawcze (przynajmniej jeden złożony wniosek NCN, NCBiR lub EU, w którym kandydat był kierownikiem projektu
 • odbyty co najmniej 3-miesięczny staż naukowy w instytucji zagranicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu gleboznawstwa, bioindykacji i oceny ryzyka środowiskowego
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe) z takich przedmiotów, jak: gleboznawstwo, bioindykacje, ocena ryzyka środowiskowego, planowanie zmian środowiskowych, a w przypadku posiadania tytułu naukowego doktora wykładów w zakresie prawa w ochronie środowiska w języku polskim i angielskim
 • samodzielne prowadzenie badań naukowych i uczestnictwo w badaniach zespołowych
 • pisanie publikacji naukowych w języku angielskim
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • aplikowanie o granty
 • prace organizacyjne na rzecz Katedry Gleboznawstwa i Instytutu Rolnictwa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Oczekiwania:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazuje zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych
 • opublikował/a minimum 3 publikacje naukowe
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości
 • posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
 • posiada co najmniej dobrąj znajomość języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) zgodnie z programem nauczania.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz pomoc w tworzeniu programów nauczania.
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących materiału kursowego
 • Organizowanie i nadzorowanie prac semestralnych, projektów oraz innych form aktywności studenckiej
 • Udział w realizacji projektów badawczych prowadzonych na wydziale
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie badań oraz raportów z prowadzonych prac
 • Współpraca z zespołem badawczym oraz udział w konferencjach naukowych
 • Analiza danych, opracowywanie wyników oraz publikowanie artykułów naukowych
 • Aktywne uczestnictwo w życiu akademickim uczelni, w tym udział w posiedzeniach rady wydziału oraz innych organów kolegialnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie zarządzania/ nauk o zarządzaniu i jakości
 • opublikował/a co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych (jako autor lub współautor), które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/a średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał/a pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał/a pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • kieruje projektem badawczym lub złożył/a projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu: nauk o zarządzaniu i jakości
 • zrealizował/a staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej lub posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach
 • wykazuje się aktywnością w działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań i aplikowanie o projekty
 • działalność organizacyjna na rzecz uczelni
 • inne zadania zlecone przez przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się: – doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka hiszpańskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata) – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia, budownictwo, technologia drewna – biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra filologii
 • Zadeklarowanie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego w ramach lektoratu
 • opracowywanie programów autorskich i sylabusów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się: – doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata) – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia, budownictwo, technologia drewna – biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra filologii
 • Zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z języka obcego w ramach lektoratu
 • opracowywania programów autorskich i sylabusów
 • biegłości w obsłudze komputera oraz bardzo dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Ms Teams).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chirurgii koni i zwierząt gospodarskich
 • doświadczenie w pracy z końmi lub/ i ze zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku zootechnika, biologia, weterynaria lub pokrewnym
 • minimum roczne doświadczenie w monitorowaniu populacji dzikich zwierzą (z wykorzystaniem fotopułapek i telemetrii)
 • obsługa komputera w zakresie programów do analizy danych, wykorzystania platform cyfrowych w dydaktyce oraz podstawowych programów MS Office
 • znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim
 • pozytywne cechy osobowości, przede wsyztskim zaangazowanie w planowanie i realizację badań naukowcyh oraz gotowość pogłebiania wiedzy odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, samodzielność oraz dycyplina pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-23

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia, posiada doświadczenie pedagogiczne, osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Realizuje obowiązki dydaktyczne, pracę badawczą, w tym badania w laboratorium HPLC, pisze publikacje naukowe oraz bierze udział w konferencjach naukowych. Uczestniczy w innych aktywnościach naukowo-dydaktycznych dotyczących jednostki, w której jest zatrudniona.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki, w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, obejmujący minimum 10 publikacji, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), opublikowanych w latach 2019-2024
 • odbycie stażu/stypendium naukowego na zagranicznej uczelni wyższej lub w zagranicznej jednostce badawczej, w łącznym wymiarze co najmniej 5 miesięcy
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, dotyczących jakości żywności ekologicznej
 • umiejętność i doświadczenie w obsłudze aparatury i sprzętu laboratoryjnego, w tym chromatografu cieczowego (HPLC)
 • umiejętność obsługi programów statystycznych, w tym: R, Statistica, Statgraphics, XLSTAT
 • biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów pakietu MS Office oraz programów do zarzadzania literaturą naukową
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tych językach, a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim oraz minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji zajęć, w tym doświadczenie w nauczaniu zdalnym, z wykorzystaniem platform e-learningowych i Microsoft Teams
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • doświadczenie w organizacji i realizacji projektów naukowych i edukacyjnych oraz doświadczenie we współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych

Obowiązki:

 • realizacja badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • pełnienie funkcji promotora i recenzenta prac dyplomowych, funkcji opiekuna naukowo-dydaktycznego doktorantów
 • udział w projektach dydaktycznych i badawczych
 • pełnienie funkcji recenzenta lub członka komisji w postępowaniach doktorskich i awansowych na stanowisko asystenta i adiunkta

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie konstrukcji budowlanych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli),
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • pisanie artykułów naukowych zarówno po polsku jak i po angielsku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie mechaniki i konstrukcji budowlanych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli),
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • pisanie artykułów naukowych zarówno po polsku jak i po angielsku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie zastosowania matematyki w mechanice,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie matematyki lub mechaniki budowli,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie matematyki lub mechaniki budowli
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz ukończone studia magisterskie z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym, w weekendy
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • posiada tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich lub/i koni
 • jest autorem / współautorem publikacji naukowych obejmujących tematykę chorób zwierząt gospodarskich lub/i koni
 • doświadczenie w pracy klinicznej z końmi lub/ i ze zwierzętami gospodarskimi
 • doświadczenie w pisaniu projektów naukowych
 • doświadczenie w promowaniu doktorantów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • wykazuje zainteresowanie naukowe związane z diagnostyką kliniczną i laboratoryjną
 • posiadać co naj mniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu diagnostyki klinicznej psów i kotów i/lub bydła
 • posiada kliniczne doświadczenie jako praktykujący lekarz weterynarii
  • wykazywać się znajomością podstawowych metod diagnostycznych takich jak: podstawowe badanie moczu, podstawowa ocena rozmazu krwi, badania serologiczne
 • posiadać doświadczenie lub wykazywać się chęcią w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • posiadać umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • wykazywać się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę
 • wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania
 • posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna),

Obowiązki:

 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane diagnostyką kliniczną i laboratoryjną w języku polskim oraz angielskim na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • ma predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i chorób koni
 • posiada doświadczenie w pracy z końmi lub/ i ze zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Biologii- Katedra Nanobiotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-13

Katedra Nanobiotechnologiii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.11.2024 r.

Oczekiwania:

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub pokrewny
 • Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 2 publikacje
 • Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach
 • Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.
 • Posiadać wiedzę z zakresu hodowli komórek, badań cytotoksyczności
 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams

Obowiązki:

 • Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze nanobiotechnologii
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka,
 • uczestnik lub absolwent Szkoły Doktorskiej - rozprawa doktorska w końcowym etapie realizacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności/biotechnologii, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 5 publikacji posiadających indeks wpływu IF wynoszący co najmniej 20,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych: dotyczących wykorzystania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów; związanych z wykorzystaniem innowacyjnych operacji z zastosowaniem m.in. ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego; doświadczenie w zakresie analiz żywności,
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu chemii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze,
 • doświadczenie w aplikowaniu o uzyskanie patentu

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa. Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).

Oczekiwania:

 • Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.
 • Jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metrologii technicznej i rysunku technicznego lub mechanicznej obróbki drewna.
 • Jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4.
 • Uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.
 • Posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
 • Kierował(-a) lub kieruje lub złożył(-a) projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej. Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.
 • Prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Oczekiwania:

 • tytuł doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie: Inżynieria mechaniczna, Inżynieria materiałowa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
 • poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych lub terenowych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach
 • kształcenie i wychowywanie studentów oraz uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Oczekiwania:

 • tytuł doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwijącym pisanie artykułów naukowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
 • poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych lub terenowych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • Absolwent Szkoły Doktorskiej lub uczestnik Szkoły Doktorskiej na ostatnim roku kształcenia, realizowanej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Udokumentowany wysoki stopień postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
 • Udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami łącznie minimum 120h w przedmiotach dotyczących zagadnień inżynierii mechanicznej
 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub technologii energii odnawialnej lub inżynierii systemów biotechnicznych lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z diagnostyką techniczną, eksploatacją techniczną, mechaniką i budową maszyn, inżynierią mechaniczną, projektowaniem komputerowym
 • Dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • posiada dyplom lekarza weterynarii, stopień doktora nauk lub równoważny
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie kliniczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada dorobek publikacyjny w zakresie chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii i patologii rozrodu zwierząt, biotechnologii rozrodu, chorób wewnętrznych koni i zwierząt gospodarskich
 • doświadczenie w zakresie realizacji badań naukowych z wykorzystaniem metod biotechnologii rozrodu
 • umiejętność prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych na zwierzętach, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz pracy laboratoryjnej popartej dorobkiem naukowym
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem dużych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i chorób koni oraz andrologii
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • doświadczenie kliniczne w pracy z końmi i zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji