Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet SWPS

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet SWPS - aktualne oferty pracy
Uniwersytet SWPS - aktualne oferty pracy gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet SWPS. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet SWPS - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Interdyscyplinarny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • Zainteresowania badawcze z zakresu językoznawstwa opisowego, porównawczego, korpusowego, obliczeniowego, translatoryki, socjolingwistyki lub literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (historia, teoria i krytyka literatury, cultural studies, literatura porównawcza)
 • Doświadczenie dydaktyczne adekwatne do posiadanego stopnia lub tytułu
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie oraz piśmie

Obowiązki:

 • Praca badawcza, skuteczne aplikacje o wnioski grantowe, publikowanie w wysoko punktowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym
 • Udział w życiu naukowym i pracy organizacyjnej w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych
 • Praca dydaktyczna, prowadzenie wysokiej jakości zajęć w języku angielskim
 • Uczestnictwo w pracach Wydziału dotyczących nowych projektów dydaktycznych (w tym międzynarodowych), konsultowanie programów studiów, gotowość do podejmowania zadań związanych ze sprawami studenckimi (opieka nad studentami, praca organizacyjna)
 • Dyspozycyjność i pełne nastawienie na pracę akademicką

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Instytut Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nazwa i opis projektu badawczego Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce Celem projektu, pt. „Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce” jest zbadanie transnarodowych tranzycji, które obejmują zmiany kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego w sytuacji migracji. Projekt koncentruje się na ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji (FMA) w Polsce (w dwóch miastach: Warszawa i Lublin). Szczegółowo zbadamy przejścia szkolne (tzw. middle-to-high-school transitions) ukraińskiej młodzieży w dobie przymusowej migracji. Sprawdzimy w jaki sposób młodzi migranci (w wieku 13-17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w Polsce.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra (najpóźniej do dnia 30 września 2024 r.) w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie socjologia lub pokrewne
 • Minimum rok doświadczenia badawczego
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej i zainteresowanie tematyką projektu
 • Zainteresowania badawcze z zakresu socjologii dzieciństwa, migracji, edukacji, polityki migracyjnej i edukacyjnej, relacje rówieśnicze
 • Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • Znajomość lub gotowość do poznania kontekstu migracji dzieci z Ukrainy oraz polityk edukacyjnych dzieci w Polsce
 • Zaangażowanie w życie naukowe i badawcze
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1)
 • Zaawansowana znajomość języka Ukraińskiego w mowie i piśmie (Min. poziom C1)
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Chęć rozwijania się w zakresie badań naukowych i współpracy z centrum badawczym Młodzi w Centrum USWPS
 • Znajomość metodologii badań społecznych będzie atutem
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
 • Znajomość metodologii badań jakościowych i umiejętność ich wykorzystania w pracy z danymi

Obowiązki:

 • Ścisła współpraca z PI i współbadaczem
 • Prowadzenie analizy danych wtórnych i polityki migracyjnej i edukacyjnej (WP1) w ścisłej współpracy z PI
 • Przygotowanie narzędzi badawczych we współpracy z PI
 • Przeprowadzenie wywiadów z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, innymi interesariuszami w ramach projektu
 • Przeprowadzenie asynchronicznych wywiadów wymiany z młodzieżą z doświadczeniem przymusowej migracji
 • Analiza zebranych danych
 • Przygotowanie co najmniej jednej publikacji naukowej (artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie)
 • Przygotowanie pracy doktorskiej na podstawie niniejszego projektu badawczego
 • Wsparcie procesu upowszechniania wyników badania, udział w konferencjach, seminariach, wydarzeniach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet SWPS: Adiunkt

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet SWPS
 • Wydział: Wydział Psychologii w Sopocie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał. Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji. W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Adiunkt (-tka)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia lub w dziedzinach pokrewnych, oraz tytuł magistra psychologii
 • Minimum 4-letnie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • Publikacje naukowe w punktowanych czasopismach z listy MNiSW, preferowane czasopisma z listy JCR
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną oraz działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości i różnic indywidualnych, neuropsychologii
 • Gotowość do pracy w weekendy
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Obowiązki:

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu tzw. trzonowych przedmiotów w programie studiów zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć
 • Współpraca z kierownikiem Zakładu
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie jej efektów
 • Udział w spotkaniach Zakładu oraz Wydziału
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet i Wydział
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział oraz Instytut
 • Reprezentowanie Uniwersytetu i Wydziału w gremiach środowiskowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji