Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Uniwersytet Wrocławski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski
Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-28

Konkurs numer 15.2024.ING.WNZKŚ.ER z dnia 19.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Geologii Fizycznej Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 28.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony (01.10.2024 – 30.09.2028) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku, (potwierdzona certyfikatem na poziomie min. C1).
 • Tytuł magistra w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku uzyskany na kierunku geologia (preferowana specjalność związana z petrologią, mile widziana praca magisterska w zakresie petrologii metamorficznej).
 • Tytuł co najmniej licencjata uzyskany na kierunku prawo, administracja lub pokrewnym.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi, mile widziany dorobek w zakresie petrologii.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność programowania w środowisku Matlab oraz znajomość zasad modelowania termodynamicznego równowag fazowych przy użyciu programów takich jak PerpleX, Theriak-Domino czy Thermocalc.
 • Dobra znajomość metod z zakresu mikroskopii optycznej i skaningowej, mikrosondy elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych oraz spektroskopii Ramana.
 • Udokumentowane inne formy aktywności naukowej oraz aplikacyjnej (kursy, stypendia).

Obowiązki:

 • W obszarze dydaktycznym od Kandydata oczekuje się, że będzie prowadził laboratoria, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe w ramach przedmiotów geologia dynamiczna I i II, geologia ogólna i podstawy geologii fizycznej. Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów z zakresu zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska.
 • W obszarze badawczym od Kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych, ich publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz nawiązywania i kontynuowania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • W obszarze organizacyjnym od Kandydata oczekuje się pomocy w organizacji ćwiczeń kameralnych i terenowych w zakresie geologii dynamicznej, geologii ogólnej i podstaw geologii fizycznej. Od kandydata oczekuje się uczestnictwa w promocji kierunków studiów prowadzonych w ING np. wykłady dla szkół, aktywny udział w posiedzeniach naukowych ING.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Konkurs numer 14.2024.KJ.WF.ER z dnia 13.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • dyscyplinie/dyscyplinach: historia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 22.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr. Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939”. Kierownik projektu: dr Z. Kołodziejska-Smagała.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Wiedza na temat dyskursów męskości w kulturze żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała i teorię literatury.
 • Doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych.
 • Doświadczenie w pracy z ego-dokumentami.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Umiejętność płynnego czytania w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim i rosyjskim.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Obowiązki:

 • Badania dyskursów na temat męskości i męskiego ciała w kulturze żydowskich: źródłach literackich, ego-dokumentach, prasie, w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim, polskim i rosyjskim w latach 1880 – 1939.
 • Interpretacja wyników badań z wykorzystaniem narzędzi teorii gender, antropologii ciała, analizy komparatystycznej, analizy archiwalnej i krytyki źródeł.
 • Wybór materiałów do antologii.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Konkurs numer 13.2024.KJ.WF.ER z dnia 12.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o sztuce • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 22.03.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.04.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939” Kierownikiem projektu jest dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Znajomość sztuki europejskiej w latach 1880-1939 z naciskiem na twórczość artystów Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Znajomość dyskursów o ciele w sztuce w latach 1880-1939.
 • Doświadczenie w badaniu materiałów ilustracyjnych.
 • Doświadczenie w transferze wiedzy.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Obowiązki:

 • Badania dyskursów o ciele w materiałach wizualnych (film, fotografia, grafika, ilustracja prasowa, okładki czasopism, malarstwo) w latach 1880-1939.
 • Kwerenda źródeł sekundarnych.
 • Selekcja materiałów do antologii.
 • Interpretacja wyników badań.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-01

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Syntezy Organicznej Wydziału Chemii Konkurs numer 12.2024.ZSO.WCH.AH z dnia 29.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zespół Syntezy Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska) Nazwa stanowiska: adiunkt (stażysta post-doc) Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki chemiczne w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Wymiar etatu: pełny etat, umowa o pracę na czas określony Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 r. Okres zatrudnienia: do 24 miesięcy Termin składania dokumentów: 1 marzec 2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2024 r. Wynagrodzenie: 140 000 zł / rok (ok. 6 400 zł / miesiąc, po potrąceniach)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie syntetycznej chemii organicznej, uzyskany nie wcześniej niż w 2016 roku. Stopień naukowy musi być uznawany w Polsce lub nostryfikowany przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Osiągnięcia naukowe w zakresie syntetycznej chemii organicznej, udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, także w warunkach beztlenowych i na skalę miligramów.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania związków organicznych, w tym spektroskopii NMR, spektrometrii mas.
 • Doświadczenie w opiece nad studentami i (lub) doktorantami.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych, renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA w ww. zespole badawczym.
 • Projektowanie i prowadzenie syntez chemicznych; charakteryzacja produktów; badania analityczne.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych i raportów, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Nadzór nad studentami.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-25

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białek Wydziału Biotechnologii Konkurs nr 11.2024.2024.ZIB.WB.AH z dnia 26.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna • w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna/biotechnologia • w dziedzinie: nauki medyczne/ nauki ścisłe i przyrodnicze/ nauki inżynieryjno-techniczne Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.03.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony na czas zastępowania nieobecnego pracownika Termin składania dokumentów: 25.02.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2024 r.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 • Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej cztery publikacje eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5, w tym co najmniej dwie pierwszoautorskie).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 • Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością antyapoptotyczną, translokacją i sekrecją białek.
 • Znajomość metod: biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz fizykochemicznych białek (pomiary dichroizmu kołowego, fluorescencji, pomiary stabilności białek, oddziaływania białko-białko), biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analizy przekazywania sygnału, proliferacji, procesów apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej i mikroskopii fluorescencyjnej.
 • Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad doktorantami i studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii, inżynierii białka, enzymologii nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. W obszarze organizacyjnym: uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-25

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii Konkurs nr 10.2024.ZIB.WB.AH z dnia 26.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: • w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna/biotechnologia • w dziedzinie: nauki medyczne/ nauki inżynieryjno-techniczne Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.04.2024 r. Okres zatrudnienia: do 31.12.2024 r. (na zastępstwo) Termin składania dokumentów: 25.02.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa lutego 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 • Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej trzy publikacje eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5, w tym co najmniej jedna pierwszoautorska).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 • Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka (w szczególności związane z kontrolowaną oligomeryzacją białek, przygotowaniem koniugatów cytotoksycznych do precyzyjnego zabijania komórek nowotworowych), biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, apoptozą, migracją komórek, charakteryzacją koniugatów cytotoksycznych (stabilność, endocytoza, testy toksyczności).
 • Znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analizy fizykochemicznej białek, biologii komórkowej (w tym analiz przekazywania sygnału w komórce, proliferacji i pomiarów postępu procesu apoptozy, migracji komórek, mikroskopii fluorescencyjnej).
 • Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników. 2. Przygotowywanie raportów. 3. Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych, międzynarodowym. Przygotowywanie publikacji naukowych. Przygotowanie wniosków grantowych. 6. Kierowanie projektami badawczymi. 7. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących naukę.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii. 2. Opieka naukowa nad doktorantami (jako promotor pomocniczy). Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Aktywne uczestnictwo w zebraniach zakładowych/wydziałowych. 2. Udział w organizacji pracy zakładu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-23

Konkurs numer 9.2024.ZKiOA.WNZKŚ.ER z dnia 24.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 23.02.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2024 Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk o Ziemi i środowisku lub dyscyplinie pokrewnej.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku, dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie B2.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku (minimum certyfikat B2).
 • Dorobek naukowy w zakresie nauk o atmosferze (jakość powietrza, meteorologia, klimatologia, modelowanie procesów atmosferycznych).
 • Udokumentowany dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w Web of Science. W co najmniej jednej pracy kandydat musi być autorem wiodącym, a prace mają być opublikowane lub co najmniej przyjęte do druku.

Obowiązki:

 • Samodzielne i zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 • Aplikowanie o finansowanie badań naukowych w konkursach zewnętrznych.
 • Inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim, opieka nad pracami dyplomowymi, współpraca z kołami naukowymi.
 • Udział w pracach organizacyjnych Zakładu, Instytutu i Wydziału, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem (m.in. udział i organizacja zebrań, seminariów, konferencji itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 2.2024.IP.ZPO.WNHP.AH z dnia 04.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Stanowisko: badawczo-dydaktyczne Rodzaj stanowiska: adiunkt w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 2 lata z możliwością przedłużenia Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie publikacji naukowych, wniosków grantowych, aktywny udział w konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Dodatkowe wykształcenie filozoficzne.
 • Dorobek naukowy odzwierciedlający problematykę pedagogiki ogólnej i filozofii edukacji. Publikacje naukowe, we wskazanym zakresie, w postaci rozdziałów w pracach wieloautorskich oraz artykułów naukowych wydanych w wydawnictwach i czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN.
 • Udokumentowany aktywny udział w konferencjach oraz stażach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji projektów badawczych, projektów edukacyjnych, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz aplikujących wyniki badań do praktyki społecznej.
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania i składania aplikacji grantowych w konkursach o granty badawcze oraz na realizację działań społecznych i edukacyjnych.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, w szczególności z przedmiotów o profilu pedagogiki ogólnej i filozoficznym.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników oraz plan dalszej pracy naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki ogólnej i filozofii edukacji. 2. Aplikowanie o projekty i granty badawcze. 3. Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Pedagogiki Ogólnej.
 • w obszarze dydaktycznym: 1. Podejmowanie obowiązków dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej, w tym prowadzenie zajęć z przedmiotów: Etyka, Filozoficzne koncepcje człowieka, Dydaktyka ogólna, Pedagogika ogólna.
 • w obszarze organizacyjnym: 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 1.2024.IP.ZEDDSK.WNHP.AH z dnia 02.01.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Stanowisko: badawczo-dydaktyczne Rodzaj stanowiska: adiunkt w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 2 lata Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika (oczekiwana problematyka rozprawy doktorskiej w zakresie andragogiki / pedagogiki kultury).
 • Publikacje w punktowanych czasopismach naukowych i/lub w recenzowanych pracach zbiorowych z zakresu edukacji dorosłych, pedagogiki kultury popularnej.
 • Doświadczenie w pracach badawczych realizowanych w ramach projektów i/lub przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych.
 • Udokumentowany udział w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów obejmujących problematykę: edukacji kulturalnej, edukacji dorosłych, animacji społecznej i kulturalnej, metodologii badań społecznych.
 • Dobrze widziane doświadczenie organizacyjne oraz związane z pracami dotyczącymi określania celów, treści kształcenia oraz efektów uczenia się z przedmiotów z zakresu edukacji dorosłych, animacji społecznej i kulturalnej oraz metodologii badań społecznych.
 • Dobrze widziane doświadczenie w zakresie działań promocyjnych i marketingowych związanych z edukacją kulturalną dorosłych / aktywizacją społeczności lokalnych / animacją społeczno-kulturalną.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań w zakresie edukacji dorosłych, pedagogiki kultury popularnej oraz animacji środowiska społecznego zakończonych przygotowaniem monografii lub/i artykułów kierowanych do punktowanych czasopism naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach specjalności Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny (edukacja kulturalna dorosłych, aktywizacja społeczności lokalnych, animacja społeczno-kulturalna z metodyką, metody i techniki badań społecznych, metodologia badań społecznych).
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w pracach zespołu ds. Jakości Kształcenia, pracach nad programem studiów oraz programów przedmiotów na kierunku pedagogika.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji