Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dostępne oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-16

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub technologii energii odnawialnej lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z diagnostyką techniczną, eksploatacją techniczną, mechaniką i budową maszyn, inżynierią mechaniczną, projektowaniem komputerowym
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie z dziedziny mechanika i budowa maszyn
 • Posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • kształcenie i wychowywanie studentów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oradz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów m. in. odbywanie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i kolokwiów oraz sprawdzanie prac studentów, promotorstwo, recenzowanie, opieka nad kołami naukowymi i innymi formalnie zorganizowanymi grupami studentów uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-10

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych lub weterynaryjnych
 • opublikowanie co najmniej 6 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN, a jeśli ukazały się przed 2019 r. to ujętych w wykazie MNiSW w części A, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w ww. wykazach
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • udokumentowana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • predyspozycje do pracy naukowej (przede wszystkim będą brane pod uwagę opublikowane artykuły, złożone projekty badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, staże i stypendia naukowe, udokumentowana krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa)
 • specjalizacja w zakresie badań nad aktywnością substancji biologicznie czynnych z uwzględnieniem technik chemicznych i biologicznych (modele zwierzęce i linie komórkowe), technik ekstrakcji substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, biegłości w analizach chromatograficznych (HPLC, GC) i spektrofotometrycznych
 • potwierdzony udział w projektach naukowych o charakterze badań podstawowych i/lub aplikacyjnych
 • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office ,w tym MS Teams
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z żywienia zwierząt gospodarskich, towarzyszących, dietetyki, dodatków paszowych, fizjologii przewodu pokarmowego w języku polskim
 • pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność współpracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-03

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, działalność organizacyjna, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z dietetyką weterynaryjną oraz fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Oczekiwania:

 • Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria, dietetyka lub pokrewnej
 • Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dietetyki, fizjologii (fizjologii zwierząt)
 • Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, dietetyki
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

Obowiązki:

 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z dietetyką weterynaryjną oraz fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Ogrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-05

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 MIASTO: Warszawa DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2023 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2023 – 5.01.2024 LICZBA ETATÓW: 1 TRYB KONKURSU: Konkurs jednoetapowy SŁOWA KLUCZOWE: ogrodnictwo, ekologia, drzewoznawstwo

Oczekiwania:

 • minimum tytuł magistra ogrodnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewnych
 • dorobek naukowy w postaci przynajmniej jednej publikacji, która ukazała się w recenzowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym wykazie MEiN
 • doświadczenie w pracach laboratoryjnych
 • udokumentowana co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego i umiejętność pisania prac naukowych w języku angielskim, poświadczoną stosownymi publikacjami
 • wiedza w zakresie rolnictwa/ogrodnictwa precyzyjnego, w tym szczególnie w zakresie dendrologii i roślin ozdobnych poświadczoną stosownymi publikacjami oraz płynną znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia ze studentami na początkowych latach studiów
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii
 • praktyczna znajomość podstawowych technik laboratoryjnych w zakresie fizjologii roślin i biologii molekularnej
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z roślinami w ogrodnictwie precyzyjnym (przy wspomaganiu IT)
 • doświadczenie w rozwijaniu technik IT w produkcji roślinnej przyjaznej ochronie środowiska
 • obsługa komputera w zakresie programów: MS Word, MS PowerPoint, MS Teams, MS Excel
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych i zasobów gromadzonych w chmurach
 • umiejętność pisania wysoko punktowanych publikacji naukowych w języku angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektów realizowanych w katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z drzewoznawstwem, ekologią oraz podobnych (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-01

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk inżynieryjno - technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu hydrauliki lub instalacji sanitarnych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • udokumentowana aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych

Obowiązki:

 • 1.prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2.prowadzenie działalności naukowo - badawczej
  1. wykonywanie innych zadań organizacyjnych powierzonych przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Watszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Biologii- Katedra Nanobiotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-29

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat. Informacje o konkursie: Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze Dyscyplina: nauki biologiczne Data ogłoszenia: 15.11.2023 Termin składania ofert: 16.12.2023-29.12.2023 LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/pracownicy-naukowi/ Ogłoszenia https://euraxess.ec.europa.eu/jobs SŁOWA KLUCZOWE: nanobiotechnologia, inżynieria tkankowa, hodowle in vitro, biomateriały OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Katedra Nanobiotechnologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.02.2023 r.

Oczekiwania:

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub pokrewny.
 • Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 3 publikacje.
 • Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach.
 • Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
 • Dodatkowo- Kandydat/tka powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • Dodatkowo-Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,
 • Dodatkowo- Kandydat/tka powinien posiadać wiedzę z zakresu hodowli komórek, badań cytotoksyczności

Obowiązki:

 • Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artykułów naukowych.
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze Nanobiotechnologii.
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/inżynierii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 4 publikacje posiadające indeks wpływu IF
 • doświadczenie w badaniach dotyczących projektowania i technologicznego opracowywania produktów z wykorzystaniem technik suszarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacjach operacji wstępnych oraz reformulacji składu, a także analiz właściwości fizycznych oraz chemicznych w aspekcie projektowania produktów żywnościowych o powtarzalnych cechach jakościowych, żywieniowych i użytkowych
 • umiejętność obsługi aparatury technologicznej oraz analitycznej - z zakresu oznaczeń właściwości fizycznych oraz chemicznych żywności
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu przedmiotów specjalistycznych w obszarze inżynierii żywności, ekologii i ochrony środowiska, gospodarowania surowcami, produktami i odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • •• dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
 • • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/inżynierii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 4 publikacje posiadające indeks wpływu IF
 • doświadczenie w badaniach dotyczących technik suszarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacjach operacji wstępnych, a także analiz właściwości fizycznych oraz chemicznych
 • umiejętność obsługi aparatury technologicznej oraz analitycznej - z zakresu oznaczeń właściwości fizycznych oraz chemicznych żywności
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim i angielskim z zakresu przedmiotów specjalistycznych w obszarze inżynierii żywności
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN,
 • kierownictwo projektu badawczego lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień magistra nauk technicznych
 • wykazał zainteresowanie naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • posiada dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW,
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski
 • Biegła znajomość języka polskiego (na poziomie co najmniej C1)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2)
 • Minimum 1 publikacja indeksowana w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS
 • Uzyskanie pozytywnej opinii wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony w Instytucie/Katedrze
 • Doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z informatyką

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Liczba etatów: 2 SŁOWA KLUCZOWE: ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, prognozowanie, wielowymiarowa analiza danych, inżynieria finansowa, badania operacyjne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, biometria OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Kandydat/ka posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/a zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-26

Liczba etatów: 2 SŁOWA KLUCZOWE: ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, prognozowanie, wielowymiarowa analiza danych, inżynieria finansowa, badania operacyjne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, biometria OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • kandydat/ka posiada co najmniej stopień doktora,
 • jest autorem/ką lub współautorem/ką co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/a średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał/a pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • kierował/a lub kieruje lub złożyła projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-11

Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka wyposażona jest w wysokorozdzielczy spektrometr mas Synapt G2-Si HDMS z kwadrupolem, modułową komorą kolizyjną (TriWaweTM) i technologią analizy czasu przelotu (TOF) sprzężony z systemami ultraefektywnej chromatografii cieczowej (ACQUITY UPLC I-Class System) i gazowej (Agilent 7890A GC) wraz z oprogramowaniem Progenesis QI umożliwiającym jakościowe i ilościowe opracowywanie zebranych przebiegów analitycznych w dziedzinie metabolomiki i identyfikacji metabolitów. Ta nowoczesna aparatura dedykowana jest innowacyjnym badaniom z zakresu nauk o żywieniu człowieka i o zdrowiu. Badania te opierają się na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych. Zamiast badania pojedynczych statycznych biomarkerów są one ukierunkowane na identyfikację licznych wskaźników kompleksowo opisujących procesy zachodzące w organizmie oraz na poszukiwanie wczesnych i prognostycznych markerów efektywności interwencji żywieniowych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z jednego z wymienionych kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium analitycznym
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych realizowanych w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka (analizy laboratoryjne, zbieranie materiału biologicznego itp.)
 • działalność naukowa związana z aplikowaniem o projekty naukowe, przygotowywanie publikacji
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii mas

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Oczekiwania:

 • Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria lub pokrewnej
 • Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, fizjologii i patofizjologii zwierząt
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych
 • Posiada doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też ma udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NCBiR),

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Oczekiwania:

 • Ukończył(a) studia weterynaryjne lub pokrewne (np. biologia, biotechnologia) z tytułem lekarza weterynarii lub magistra
 • Posiada dobrą znajomość biochemii
 • Zdobył(a) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z biochemii
 • Wykazuje znajomość metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, fizjologii i patofizjologii zwierząt
 • Wykazuje znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów anglojęzycznych
 • Posiada doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NCBiR)

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z biochemią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

STANOWISKO: adiunkt, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18 „„Toksyczność nanoplastiku: wpływ na oś jelito-mózg” realizowanym w konsorcjum z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (Lider projektu). DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 11.12.2023 r. OKRES ZATRUDNIENIA: 6 miesięcy Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r. Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu Praca w wymiarze: pełnego etatu Miejsce pracy: Zakład Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub pokrewne, uzyskanego w podmiocie innym niż Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN)*
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy w postaci autorstwa/współautorstwa min. 4 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (o łącznym IF minimum 9) indeksowanych na liście JCR
 • znajomość technik analitycznych z zakresu m.in. biologii molekularnej, w tym techniki qRT-PCR; NGS, metabolomika
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu) umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowanie publikacji
 • umiejętność pracy w zespole, udokumentowane doświadczenie w pracy w zespołach naukowych (koła naukowe, projekty naukowe)
 • silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej, sprecyzowane zainteresowania naukowe z zakresu żywienia człowieka, toksykologii, wpływu środowiska na zdrowie człowieka, neurobiologii. Kandydat/kandydatka powinien/na charakteryzować się zaangażowaniem w realizację działań naukowych, gotowością do pogłębiania wiedzy oraz umiejętnością pracy w zespole

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań obejmujących analizę analizy materiału biologicznego, pobranego w czasie doświadczenia in vivo, w tym oznaczanie ekspresji genów metodą RT-PCR, ekspresji mRNA i miRNA metodami biologii molekularnej, profilu mikrobioty jelitowej metodą sekwencjonowania nowej generacji oraz składu metabolomu
 • Prowadzenie analiz statystycznych uzyskanych wyników
 • Prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne)
 • Pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników
 • Pisanie publikacji naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Biologii- Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych lub pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat
 • Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w postaci przynajmniej czterech publikacji, które ukazały się w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych wykazie MEiN
 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (kierował lub złożył projekt badawczy w konkursie instytucji finansujących badania)
 • Kandydat powinien posiadać udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII - Pracownicy SGGW).
 • praktyczna znajomość podstawowych technik genetyki, genomiki, doświadczalnictwa i statystyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z roślinami uprawnymi,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • obsługa komputera w zakresie programów: MS Word, MS PowerPoint, MS Teams, MS Excel,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych i zasobów gromadzonych w chmurach.
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Obowiązki:

  • prowadzenie badań naukowych w ramach projektów dotyczących genetyki i genomiki roślin uprawnych,
  • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe nad roślinami uprawnymi,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane genetyką i doskonaleniem roślin, biotechnologią, zasobami genowymi roślin oraz podobnych (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

ASYSTENT BADAWCZO DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI SŁOWA KLUCZOWE: logistyka przedsiębiorstw, logistyka miejska, zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie logistyczne, logistyka dystrybucji, systemy informatyczne w logistyce, OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w § 89 ust.1 pkt. 4 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazania zainteresowania naukowego i dydaktycznego oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI SŁOWA KLUCZOWE: logistyka przedsiębiorstw, transport, spedycja, bezpieczeństwo i ekonomika transportu, zarządzanie transportem, infrastruktura transportowa, transport lotniczy, OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w § 89 ust.1 pkt. 4 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, wykazania zainteresowania naukowego i dydaktycznego oraz zdolności do ich rozwijania, posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • wykazania zainteresowania naukowego i dydaktycznego oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI SŁOWA KLUCZOWE: logistyka przedsiębiorstw, logistyka miejska, zarządzanie łańcuchami dostaw, agrologistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka dystrybucji, systemy informatyczne w logistyce, OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.) i w §89 ust.1 pkt 3 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk inżynieryjno-technicznych z dorobkiem naukowym w zakresie logistyki i transportu,
 • opublikowania co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskania średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta w SGGW, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • spełnienia dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-06

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI Słowa kluczowe: logistyka przedsiębiorstw, transport, spedycja, bezpieczeństwo i ekonomika transportu, zarządzanie transportem, infrastruktura transportowa, transport lotniczy. Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z późn. zm.) i w § 89 ust. 1 pkt 3 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Kandydat/ka posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse
 • opublikował/ła co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/ła średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta w SGGW, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego
 • uzyskał/ła pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • kieruje projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-05

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW słowa kluczowe: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, planowanie w przedsiębiorstwie, rynki owoców i warzyw

Oczekiwania:

 • Kandydat/ka posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse
 • jest autorem/ką lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/a średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego
 • uzyskał/a pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • kierował/a lub kieruje lub złożyła projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-05

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW słowa kluczowe: ekonomika i organizacja sektora rolnego i obszarów wiejskich, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, planowanie w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem wykorzystania technologii cyfrowych w rolnictwie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse
 • jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskała średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego
 • uzyskał pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • kierował lub kieruje lub złożyła projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji