Uniwersytet Jagielloński - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński gettyimages.com/ijeab
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jagielloński. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-30

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu NCN, OPUS 21, pt. „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI”, nr PSP: K/PBO/000868 w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego
 • Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania
 • Kandydat jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index;
 • Kandydat jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych
 • Kandydat ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI)
 • Kandydat posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu
 • Przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych
 • Prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych
 • Interpretacja wyników
 • Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • Prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych
 • Udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego
 • Gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-09

W projekcie COeXISTENCE wraz z pięcioosobowym zespołem staramy się przewidzieć, co się stanie, gdy nasze miasta zostaną udostępnione autonomicznym, inteligentnym robotom, konkurującym z nami o ograniczone zasoby. Tworzymy wirtualne środowiska, w których poszczególni agenci konkurują ze sobą, aby szybciej, pewniej i taniej dotrzeć do celu. Ludzie są symulowani za pomocą szczegółowych modeli behawioralnych, oszacowanych i skalibrowanych na podstawie zebranych danych, aby odtworzyć nasze zachowanie i adaptację w miastach. W tym samym środowisku również maszyny używające głębokich sieci neuronowych próbują tego samego, aby zmaksymalizować swoje korzyści. Stwarza to ostrą konkurencję, w której maszyny mają przewagę na tyle silną, by nas pokonać.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • doświadczenie w modelowaniu mobilności miejskiej;
 • tytuł magistra inżynierii transportu;
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych z dziedziny transportu poparte osiągnięciami;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i studenckich konkursach naukowych;
 • doświadczenie i umiejętności techniczne w zakresie matematyki i inżynierii;
 • status doktoranta najpóźniej w dniu podpisania umowy – zgodnie z wytycznymi projektu

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-09

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA Grupa pracowników: Badawcza Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy): Małopolskie Centrum Biotechnologii Dziedzina Nauk ścisłych i przyrodniczych Dyscyplina: Nauki biologiczne Zakres Biotechnologia Liczba etatów: 1 etat Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę Wymiar czasu pracy: pełny Planowany okres zatrudnienia: 24 miesiące Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2023 roku Tytuł Programu /Projektu: „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów” Opis Programu /Projektu: NCN SONATA BIS 10

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński
 • Posiadanie co najmniej tytułu doktora w zakresie: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub nauki pokrewnej
 • Wykazywanie znajomości tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu
 • Posiadanie doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Posiadanie umiejętności prezentacji swojej pracy (konieczne doświadczenie w prezentacji na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
 • Umiejętność pracy w zespole, docenianie wsparcia i interakcji z innymi członkami grupy
 • Posiadanie dużego doświadczenia w posługiwaniu się językam programowania do celów analizy danych: R lub Python
 • Posiadanie doświadczenia w projektowaniu pipeline bioinformatycznych (np. za pomocą serwisu GitHub)
 • Posiadanie dogłębnej wiedzy w dziedzinie biologii fagowej
 • Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w pracy związanej z analizą danych
 • Posiadanie doświadczenia w mentorowaniu młodszych kolegów i studentów
 • Posiadanie znacznego dorobku w postaci publikacji badań (minimum 5 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej) i ich prezentowania na międzynarodowych konferencjach
 • Wykazywanie cech niezależności naukowej, np. doświadczenie w składaniu wniosków o granty naukowe
 • Posiadanie doświadczenia we współpracy z biologami eksperymentalnymi
 • Dobra znajomość statystyki

Obowiązki:

 • Podjęcie innowacyjnych badań w dziedzinie genomiki i ewolucji bakterii i bakteriofagów, filogenetyki, analizy danych, metagenomiki, nauczania maszynowego, biologii strukturalnej lub mikrobiologii
 • Bieżąca znajomość najnowszej literatury badawczej w dziedzinie wykonywanych badań.
 • Wnoszenie myśli poprzez rozwój pomysłów na nowe projekty badawcze
 • Realizacja wspólnych projektów z kolegami z instytucji partnerskich i grup badawczych.
 • Rozpowszechnianie wyników badań poprzez prezentacje na spotkaniach naukowych i konferencjach
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach grupowych i prezentowaniu wyników badań przed innymi członkami grupy.
 • Rozwój i publikowanie oprogramowania komputerowego przez odpowiednie narzędzia internetowe (np. Github).
 • Działanie jako źródło wiedzy, informacji naukowych i porad dla innych członków grupy.
 • Dostosowywanie istniejących i rozwijanie nowych technik i metod naukowych.
 • Testowanie hipotez i analizowanie danych, przeglądanie i udoskonalanie hipotez roboczych w zależności od potrzeb.
 • Wizualizacja oraz statystyczna analiza danych związanych z genomiką fagową.
 • Wnoszenie wkładu w inne zadania w ramach grupy, które wchodzą w zakres finansowanego projektu
 • Przyczynianie się do rozwoju pytań badawczych dotyczące nowych projektów badawczych oraz współodpowiedzialność za kształtowanie planów grupy badawczej.
 • Uzgadnianie jasnych celów zadań, organizacji i delegowania pracy innym członkom zespołu oraz szkolenie innych członków grupy w zakresie specjalistycznych metodologii lub procedur.
 • Uczestnictwo w publikowaniu wyników badań naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych i innych publikacjach oraz przewodniczenie takim publikacjom.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-23

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-23

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-15

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zrozumienie mechanizmu molekularnego upakowywania cargo oraz jego wpływu na aktywność katalityczną nanopojemnika biosyntezy witaminy B2, kompleksu syntazy ryboflawiny/ syntazy lumazyny. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednego z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie. Wybrany kandydat będzie pracować w zespole dr Yusuke Azumy w laboratorium Bionanonauki i Biochemii zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (https://www.azumag.com/) w pięknym mieście Krakowie, Polska.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Idealny kandydat powinien:
  1. być wysoce zmotywowany i zainteresowany biologią molekularną oraz biologią strukturalną;
  1. posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium, najlepiej w projektach z zakresu inżynierii białek, enzymologii lub biologii strukturalnej;
  1. posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki lub biologia chemiczna;
  1. posiadać dobry dorobek publikacyjny, w tym opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
  1. mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu;
  1. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
  1. posiadać dobre umiejętności prezentacji i komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie, w języku angielskim;
  1. spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza), b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu,
 • zbieranie i wysuwanie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania kolejnych doświadczeń,
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w pozostałych badaniach realizowanych w grupie,
 • mentoring studentów studiów magisterskich i doktorantów,
 • nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (laboratorium Kenjiego Yamady) prowadzi badania polegające na analizie działania systemów wewnątrzkomórkowych takich jak retikulum endoplazmatyczne, wakuole i peroksysomy. Kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu badawczego OPUS 23.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: · posiadają co najmniej stopień doktora; · posiadają odpowiedni dorobek naukowy; · biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny
 • Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: · interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis) · analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki), · analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
 • Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
 • Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
 • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki: · uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. · uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. · kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to: 1. Szczegółowa analiza molekularnych mechanizmów interakcji roślina-mikrob. 2. Zbadanie skuteczności wyizolowanych mikroorganizmów pochodzących z bibliotek opracowanych przez współpracowników 3. Fizjologiczna oraz biologiczna analiza komórki roślinnej zainfekowanej drobnoustrojami.
 • Kandydat będzie prezentować postępy swojej pracy badawczej na spotkaniach grupowych oraz na seminariach jednostki. Będą również współpracować innymi członkami grupy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (laboratorium Kenjiego Yamady) prowadzi badania polegające na analizie działania systemów wewnątrzkomórkowych takich jak retikulum endoplazmatyczne, wakuole i peroksysomy. Kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu badawczego OPUS 23.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: · posiadają co najmniej stopień doktora; · posiadają odpowiedni dorobek naukowy; · biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.
 • Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: · interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis) · analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki), · analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
 • Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
 • Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
 • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki: · uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. · uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. · kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to: 1) Analiza składu mikrobioty korzeniowej. 2) Izolacja DNA mikrobioty, przygotowanie bibliotek DNA do sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS), interpretacja wyników przy współpracy z naukowcami z międzynarodowych i Polskich uczelni. 3) Analiza metabolitów z eksudatu korzeniowego oraz przeprowadzenie eksperymantu ze zmianą składu mikrobioty z wykorzystaniem syntetycznych składników.
 • Kandydat będzie prezentować postępy swojej pracy badawczej na spotkaniach grupowych oraz na seminariach jednostki. Będą również współpracować innymi członkami grupy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-19

Poszukujemy kandydata na pełnoetatowe stanowisko adiunkta, który będzie zaangażowany w realizację projektu skupiającego się na poznaniu mechanizmów akumulacji glukozynolanów w wakuoli. Glukozynolany to wtórne metabolity, które pełnią kluczową rolę w systemie obrony chemicznej u roślin z rodziny Brassicaceae. Wcześniejsze badania wykazały, że glukozynolany są gromadzone w środkowej i zewnętrznej części liścia. Na poziomie subkomórkowym glukozynolany są magazynowane w wakuolach, ale mechanizm transportu glukozynolanów do wakuoli jest wciąż nieznany. Cele projektu jest zidentyfikowanie nowych transporterów zaangażowanych w gromadzenie glukozynolanów w wakuolach poprzez pomiar aktywności transportów i analizę metabolitów roślinnych. Wybrany kandydat będzie pracował jako członek Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (kierownik laboratorium: dr Kenji Yamada).

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora.
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego.
 • Czynny udział w życiu naukowym.
 • Doświadczenie w hodowli roślin eksperymentalnych.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki roślinnej.
 • Praktyczna znajomość technik Western blot, izolacji: białek, DNA i RNA oraz klonowania.
 • Umiejętność analizy metabolitów roślinnych za pomocą chromatografii cieczowej będzie dodatkowym atutem.
 • Silna motywacja do zdobywania nowej wiedzy na temat transporterów roślinnych.
 • Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, na stanowisku post-doc w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • b. uzyskać stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu doktorskiego

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat przeprowadzi eksperymenty naukowe mające na celu zrozumienie systemu obronnego roślin.
 • Na podstawie wyników eksperymentów kandydat przygotuje projekt pracy do publikacji, które zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.
 • Dodatkowo kandydat weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Profesor

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • zgodnie z załącznikiem

Obowiązki:

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, w Zakładzie Badań nad Mediatyzacją, w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 • wymagane doświadczenie w naukowych projektach badawczych;
 • wymagana umiejętność prowadzenia dydaktyki w języku polskim i angielskim.

Obowiązki:

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-03

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-03

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra – ukończony kierunek lekarski

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-15

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest odkrycie mechanizmów molekularnych nowych cząsteczek zdolnych do interakcji z enzymem gyraza DNA, zarówno w celu jego inhibicji, jak i nadawania oporności na antybiotyki fluorochinolonowe. Pozwoli to odkryć istotne informacje na temat działania gyrazy, a jednocześnie dostarczy potencjalnych wskazówek do opracowania nowych środków antybakteryjnych w celu zwalczania zagrożenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Kandydat będzie wykorzystywał kriomikroskopię elektronową (cryo-EM) do badania interakcji białek i peptydów, które wiążą się z gyrazą DNA, w tym z białkiem oporności na fluorochinolony MfpA. Pozna odpowiednie techniki produkcji białek i techniki biologii strukturalnej, w szczególności cryo-EM. Będzie miał również możliwość uczestniczenia w projektowaniu leków in silico, badaniach przesiewowych i testach aktywności. Projekt oferuje możliwość przeprowadzenia badań biologii molekularnej

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie biologią strukturalną
 • Posiadanie co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
 • Posiadanie wykształcenia naukowego w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne
 • Opublikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, proszę podać go w aplikacji);
 • Nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii strukturalnej;
 • Umiejętność współpracy z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu i projektu
 • Umiejętność przekazywania studentom stosownej wiedzy na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 • Biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, na stanowisko typu Post-doc, w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r.
 • b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • c. dr Marta Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Obowiązki:

 • Wsparcie w zarządzaniu projektem i przyjęcie roli głównego wykonawcy najważniejszych zadań projektu, w tym badania biochemiczne i biofizyczne oraz przygotowanie próbek cryo-EM, gromadzenie i analiza danych,
 • Mentoring mniej doświadczonych członków zespołu projektowego, w tym pomoc doktorantowi w jego części projektu,
 • Udział w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

The doctoral candidate will participate in research activities as part of the project: „Smart tissue engineering to change the paradigm of diabetes treatment.” The research will be conducted at the Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University. The doctoral candidate will collaborate with the team involved in the project’s implementation.

Oczekiwania:

 • The PhD student must hold Master's degree in Life Sciences discipline.
 • The selected candidate should have practical laboratory experience, supported by references of the academic tutor and qualifications and suitability for research.
 • The PhD Students should have very good knowledge of English (written and spoken)
 • ready to learn the structure related programms and calculations,
 • attending courses and be creative with good and responsible attitude,

Obowiązki:

 • Primary Focus for PhD Candidate: Cellular Kinase Interaction Analysis
 • Core Emphasis: Biochemical examination of kinase interactions within cells.
 • Protein Characterization: Employ structural biology, biochemistry, and molecular biology to characterize proteins. Cryo-EM for understanding large complexes and downstream regulation. Serial femtosecond crystallography (SFX)- for mechanistic insight- the most challenging task of the project.
 • Functional Profiling: Conduct in vitro activity assays and cell-based inhibitory screening.
 • Specialized Cell Lines: Utilize tailored cell lines for detailed analysis.
 • Objective: Enhance understanding of cellular kinase dynamics and potential inhibition mechanisms and drug optimization using the structural information and function.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Stypendysta / Doktorant

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny, pełny etat
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

The doctoral candidate will participate in research activities as part of the project: „Smart tissue engineering to change the paradigm of diabetes treatment.” The research will be conducted at the Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University. The doctoral candidate will collaborate with the team involved in the project’s implementation.

Oczekiwania:

 • The PhD student must hold Master's degree in Life Sciences discipline.
 • The selected candidate should have practical laboratory experience, supported by references of the academic tutor and qualifications and suitability for research.
 • The PhD Students should have very good knowledge of English (written and spoken)
 • Ready to learn the structure related programms and calculations,

Obowiązki:

 • Investigate kinase interactions in cellular environments to unravel signaling pathways and their impact on cellular processes.
 • Establish and oversee unique cell lines and organoids derived from individuals diagnosed with diabetes.
 • Optimize culture conditions for consistent growth.
 • Employ molecular tools to visualize interactions,
 • Quantify dynamics using imaging and analysis,
 • Cell Signaling and Perturbation.
 • Devise assays to test kinase inhibitors,
 • Assess inhibitor impact on pathways.
 • Analyze results statistically,
 • Collaborate with peers and present findings.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie