Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział: Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora nauk społecznych z obszaru nauk ekonomicznych
 • doświadczenie udziału czynnego w konferencjach naukowych
 • posiadanie dokumentów w zakresie dodatkowych studiów z obszaru zarządzania strategicznego, ryzykiem i zarządzania procesami w organizacji
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych z obszaru nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i jakości
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
 • doświadczenie w pracy na szczeblach kierowniczych
 • doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział: Instytut Nauk o Informacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Nauk o Informacji w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia: 10.07.2024 r. Termin składania ofert : do dnia 09.08.2024 r. Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych
 • doświadczenie w zakresie realizacji procesu dydaktycznego na poziomie wyższym
 • czynny udział w życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, staże naukowe, stypendia naukowe)
 • kierowanie grantem lub uczestnictwo w grantach (NCN, NCBR, NPRH)

Obowiązki:

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry
 • udział w projektach naukowo-badawczych
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział: Instytut Filologii Polskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia: 1.07.2024 r. Termin składania ofert: 31.07.2024 r. Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: 1/1, rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 2 lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i działalności badawczej w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach lub nauki o kulturze i religii lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo lub nauki o sztuce
 • zainteresowania badawcze uwzględniające takie zagadnienia, jak: gatunki i formaty medialne oraz / lub sztuczna inteligencja oraz / lub PR i zarządzanie wizerunkiem oraz / lub narratologia i storytelling oraz / lub poetyka i estetyka reklamy oraz / lub współczesna kultura audiowizualna oraz / lub komunikacja społeczna oraz / lub Social Media & Content Marketing oraz / lub pisanie kreatywne – poparte publikacjami naukowymi

Obowiązki:

 • aktywne uczestnictwo w życiu akademickim, w tym prowadzenie badań naukowych w co najmniej jednej z ww. dyscyplin
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym warsztatów i seminariów)
 • ocena i ewaluacja pracy osób studiujących oraz wspieranie ich rozwoju w ramach praktyk studenckich, kół naukowych itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział: Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-26

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia: 26.06.2024 r. Termin składania ofert: 26.07.2024 r. Warunki zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony, na okres jednego roku, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową rozwijającą potencjał Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) i poniższe wymagania

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem narodowym lub bezpieczeństwem zdrowotnym
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie lub zaawansowany stan pracy nad dysertacją doktorską w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk o bezpieczeństwie (m.in. artykuły w czasopismach polskich znajdujących się na liście ministerialnej)
 • aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym z zakresu nauk o bezpieczeństwie (m.in. wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych)
 • aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń
 • ukończone dodatkowe studia podyplomowe i kursy z zakresu bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania kryzysowego lub ratownictwa
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów (w języku polskim i angielskim) na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz ochrona ludności i obrona cywilna
 • publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach. których punktacja w oparciu o aktualne wykazy ministerialne będzie kwalifikowała te osiągnięcia do wykazania w ewaluacji dyscypliny. Prace te muszą być publikowane z afiliacją Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji