Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Parandowskiego. Odpowiedź do pytania jawnego

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Zobacz przykładową odpowiedź do pytania jawnego na maturę ustną z polskiego.
Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Zobacz przykładową odpowiedź do pytania jawnego na maturę ustną z polskiego. wikimedia commons/ public domain
„Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie »Mitologii« Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst” – tak brzmi jedno z pytań jawnych na maturę ustną w 2024 roku. Sprawdź przykładową odpowiedź, zawierającą wstęp, tezę, rozwinięcie i zakończenie.

Spis treści

Jak wygląda matura ustna 2024 z polskiego?

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2024 roku będzie wyglądał tak, jak ten ubiegłoroczny (dla uczniów piszących maturę w formule 2023). Składa się on więc z:

 • Jawnego pytania, które sprawdza znajomość treści i problematyki danej lektury, a także tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu;
 • Niejawnego pytania, które oparte jest na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka.

Może cię zainteresować: Przecieki na maturze 2024. Pytania niejawne zostaną ujawnione? CKE nie zapobiegnie temu zjawisku.

Sprawdź przebieg matury ustnej z polskiego 2024:

 • przygotowanie zdającego do odpowiedzi (15 minut);
 • wypowiedź monologowa zdającego dotycząca wylosowanych przez niego zadań (10 minut);
 • rozmowa z egzaminatorami związana z wypowiedzią zdającego (5 minut).

Łączny czas trwania egzaminu to 30 minut. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać na egzaminie ustnym z języka polskiego, wynosi 30. Próg zdawalności w przypadku tej matury to 30 proc., a więc trzeba mieć przynajmniej 9 punktów, żeby zdać.

Dobrym pomysłem przed maturą jest zapoznanie się z listą jawnych pytań na egzamin 2024:

Wszystkich pytań obowiązujących na maturze 2024 jest 110.

Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odp...

Wśród pytań jawnych znalazło się takie o następującej treści: „Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie »Mitologii « Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst”. Poniżej przedstawiamy przykładową odpowiedź.

Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie »Mitologii« Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Wstęp: Gdzie człowiek trafia po śmierci? I czy w ogóle istnieje życie pozagrobowe? Takie pytania stawiali sobie zarówno nasi przodkowie, jak i my sami. Różne są wizje zaświatów w zależności od kultury, w której funkcjonujemy i religii, jaką wyznajemy.
Teza: Skrajne wizje życia po śmierci przedstawianie były także w utworach literackich – począwszy od tych budzących grozę, aż do przestrzeni wyidealizowanych, krain pełnych wiecznego szczęścia.

Argumentacja z „Mitologii” Jana Parandowskiego: W „Mitologii” ludzie po śmierci trafiali do Hadesu, gdzie rządził bóg podziemnego świata zmarłych. Dusza ludzka musiała przejść długą wędrówkę. Nie bez przyczyny zmarłemu pod język lub do ręki wkładano monetę, w ten sposób miał on opłacić strażnika Charona, który dopiero wówczas był gotów przewieźć go na drugą stronę, przez rzekę Styks. Wejścia do krainy zmarłych pilnował także Cerber – trójgłowy pies – który nie pozwalał nikomu uciec.
Sąd nad duszą przeprowadzali sędziowie – Minos, Radamantys i Ajakos. W zależności od wyroku dusza mogła trafić do jednej z trzech krain. Pierwsza z nich to Pola Elizejskie, czyli miejsce wiecznej szczęśliwości. Trafiali tam bohaterowie i osoby, które w szczególny sposób sobie na to zasłużyły.

Drugą krainą był Ereb, gdzie trafiali przeciętni śmiertelnicy, z kolei osoby, które dopuściły się poważnych przewinień, były kierowane do Tartaru – miejsca, w którym cierpieli wieczne męki. Trzy mitologiczne krainy zmarłych nie różniły się znacząco od tych, w które wierzą katolicy. Pola Elizejskie możemy porównać do Nieba, Ereb – do czyśćca, a Tartar do piekła.

Opisując mitologiczne krainy zmarłych, warto wspomnieć mit o Orfeuszu i Eurydyce. Król Tracji po śmierci swojej żony chciał ją odzyskać. Postanowił więc dokonać czegoś niemożliwego, a więc jako osoba wciąż żyjąca, przekroczyć próg Hadesu. Udało mu się to dzięki talentowi, jaki posiadał. Swoją muzyką zauroczył zarówno Charona, jak i Cerbera, dzięki czemu przedostał się przez rzekę Styks. Następnie ponownie grając na lutni i śpiewając, przekonał wzruszone Erynie (boginie zemsty) i Hadesa, by wypuszczono Eurydykę. Był jednak jeden warunek – Orfeusz podczas drogi nie mógł oglądać się za siebie. Nagle, wiedziony potrzebą zobaczenia ukochanej, spojrzał na nią, a tym samym bezpowrotnie stracił szansę, by wyciągnąć ją z krainy umarłych.

W „Mitologii” Jana Parandowskiego zaświaty ukazywane były w różny sposób, dominowało jednak przekonanie, że Hades jest miejscem smutnym, do którego nie chce się trafić.

Odwołanie do wybranego konteksty: Różne wizje zaświatów przedstawił także podmiot liryczny w Trenie X Jana Kochanowskiego. Udręczony po śmierci dziecka ojciec zastanawia się, gdzie może być teraz jego ukochana córka. Wymienia różne krainy i przestrzenie. Zastanawia się, czy Urszulka stała się jednym z aniołów, czy też może została wzięta do raju.

W utworze pojawia się także nawiązanie mitologiczne – podmiot liryczny rozważa, czy jego córka nie słyszy jego zbolałego płaczu, przez to, że napiła się z rzeki płynącej w Hadesie. Czynność ta – zgodnie z wierzeniami – sprawiała, że zmarły zapominał swojego dotychczasowego, ziemskiego życia.

Ojciec przedstawia także inną wizję życia pozagrobowego – przyjęcie ciała innego stworzenia, w przypadku Urszulki miałby to być słowik. Zastanawia się również, czy jego córka nie znalazła się w czyśćcu, zgodnie z wierzeniami katolików.

Odpowiedzi na pytania utrudzonego ojca przychodzą dopiero w Trenie XIX. Podmiotowi lirycznemu ukazuje się jego zmarła matka z Urszulką na rękach, która zapewnia, że znajdują się one w miejscu dobrym, spokojnym, bez chorób, nieszczęść i cierpienia, a ludzie tu przebywający mogą cieszyć się wieczną szczęśliwością i obecnością Boga. Ten literacki obraz zaświatów staje się więc – zgodnie z wiarą chrześcijan – przestrzenią, w której ludzie po trudach życia, mogą zaznać ukojenia.

Inne przykładowe konteksty:

 • „Boska komedia” Dante Alighieri;
 • Apokalipsa św. Jana – Biblia.

Podsumowanie: Odpowiedzi na pytanie „Gdzie człowiek trafia po śmierci?” udziela literatura. Zarówno w religiach, jak i dość często w tekstach literackich różne wizje zaświatów (takie jak mitologiczne Pola Elizejskie), zachęcają, czy to wierzących, czy czytelników, by żyć na ziemi w zgodzie z podstawowymi zasadami moralnymi. W końcu, jak pokazują przywołane wcześniej utwory, w zależności od ziemskich uczynków, na niektórych ludzi czeka nagroda, a na innych kara.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji