Uniwersytet Rzeszowski - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Rzeszowski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Rzeszowski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Weedezign
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Rzeszowski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Rzeszowski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra fizjoterapii oraz ważnego prawa wykonywania zawodu fi-zjoterapeuty,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie (kandydat ubie-gający się o zatrudnienie jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka angiel-skiego na poziomie co najmniej B2), doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk o zdrowiu w szczególności w zakresie odpowiednio do stanowiska: fizjoterapia, diagnostyka i planowa-nie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii; fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w geriatrii; fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii, Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Medycznych al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów tel.: +48 17 872 11 53 e-mail: [email protected] fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii; metody spe-cjalne reedukacji nerwowo-mięśniowej, metody neurorehabilitacji.
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunku fizjo-terapia,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu kompetencji fizjoterapeuty,
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu: fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjo-terapii w ortopedii i traumatologii; fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w geriatrii; fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w kardiologii i kardiochi-rurgii, fizjoterapia, diagnostyka i planowanie fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii; metody specjalne reedukacji nerwowo-mięśniowej, metody neurorehabilitacji (zaję-cia praktyczne prowadzone w podmiotach leczniczych, laboratoria),
 • udział w zaliczeniach i egzaminach,
 • udział w konsultacjach ze studentami,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych (seminaria, ćwiczenia),
 • udział w badaniach naukowych i publikowanie ich wyników,
 • przygotowywanie publikacji dydaktycznych,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną,
 • udział w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie biotechnologia, nauki biologiczne bądź pokrewne,
 • zainteresowania badawcze i dorobek naukowy w zakresie szeroko pojętej biotechnologii,
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie biotechnologia,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in.: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów, wykładów,
 • publikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych, aktywność aplikacyjna w projektach naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną uczelni,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub inżynieria chemiczna,
 • zainteresowania badawcze i dorobek naukowy w zakresie syntez materiałów wielofunkcyjnych, nanomateriałów, kompozytów organiczno-nieorganicznych, heterostruktur, materiałów typu rdzeń-otoczka,
 • umiejętność obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego potwierdzona certyfikatem,
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • udokumentowany i odbyty co najmniej jeden staż zagraniczny (minimum jeden miesiąc),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie biotechnologia w zakresie syntez materiałów wielofunkcyjnych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in.: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów, wykładów,
 • publikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną uczelni,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-03

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki muzyczne w zakresie wokalistyki jazzowej i rozrywkowej, praktyczne doświadczenie sceniczne.
 • Udział w trasach koncertowych, przedsięwzięciach artystyczno-naukowych, nagraniach płytowych.
 • Co najmniej 4 letnie doświadczenie pracy w uczelni wyższej.
 • Wykształcenie logopedyczne w zakresie logopedii artystycznej.
 • wiedza z zakresu historii muzyki oraz współczesnej kultury muzycznej oraz umiejętność komunikatywnej werbalizacji pojęć z obszaru twórczości artystycznej i warsztatu wokalnego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria, koncerty).
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Oczekiwania:

 • ukończone studia z zakresu biochemii, chemii, biotechnologii lub biologii medycznej
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie biochemii i chemii ogólnej, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie, Instytucie Nauk Medycznych oraz Kolegium Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe, magisterskie na kierunku pielęgniarstwo (tytuł magistra pielęgniarstwa),
 • tytuł doktora nauk o zdrowiu lub nauk medycznych
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • uprawnienia pedagogiczne lub/i udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgniarstwa lub pokrewnym
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • ukończona specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego lub internistycznego
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (wskazany poziom B2),
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego,
 • pełna dyspozycyjność czasowa do realizacji zajęć dydaktycznych,
 • mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji z zakresu pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego

Obowiązki:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku pielęgniarstwo,
 • opracowywanie i zapewnianie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych,
 • ocena efektów uczenia się studentów,
 • udział w zaliczeniach i egzaminach, w tym egzaminach dyplomowych,
 • udział w konsultacjach ze studentami,
 • udział w pracach administracyjnych i organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki (Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego), zgodnie z działalnością dydaktyczną i naukową
 • udział w konferencjach szkoleniowych, naukowych,
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej,
 • udział w akcjach promujących Uczelnię, kierunek i zdrowie,
 • opcjonalnie: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu oraz przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-27

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe, magisterskie na kierunku pielęgniarstwo (tytuł magistra pielęgniarstwa),
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza
 • uprawnienia pedagogiczne lub/i udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgniarstwa lub pokrewnym
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (wskazany poziom B2),
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego,
 • pełna dyspozycyjność czasowa do realizacji zajęć dydaktycznych,
 • mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji z zakresu pielęgniarstwa, uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego
 • mile widziane posiadanie przeszkolenia z zakresu prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej

Obowiązki:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku pielęgniarstwo,
 • opracowywanie i zapewnianie materiałów dydaktycznych,
 • ocena efektów uczenia się studentów,
 • udział w zaliczeniach i egzaminach, w tym egzaminach dyplomowych,
 • udział w konsultacjach ze studentami,
 • udział w pracach administracyjnych i organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki (Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego)
 • udział w konferencjach szkoleniowych, naukowych
 • archiwizacja dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w akcjach promujących Uczelnię, kierunek i zdrowie,
 • opcjonalnie: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu oraz przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-29

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra po kierunku: finanse i rachunkowość, ekonomia lub kierunkach takich jak: fizyka, matematyka lub informatyka (szczególnie z zastosowaniem w finansach),
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • zainteresowania naukowe oraz znajomość metod badawczych w obszarze ekonomii i finansów,
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej,
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość,
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-29

Oczekiwania:

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy - magister, w dyscyplinie - ekonomia i finanse;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie;
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania;
 • posiadany aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej;
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania ekonomiczne;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism krajowych i zagranicznych;
 • udział w przygotowaniu projektów lub grantów naukowych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Zakładu Ekonomiki i Zarządzania.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe (preferowane na kierunku biotechnologia molekularna, biotechnologia analityczna lub pokrewne), równoznaczne z uzyskaniem stopnia magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej (w tym z zakresu badań molekularnych)
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Pakiet MS Office)

Obowiązki:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii człowieka, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • udział w pracach organizacyjnych Zakładu Fizjologii Człowieka oraz w Instytutu Nauk Medycznych
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych poprzez udział w szkoleniach i konferencjach
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Oczekiwania:

 • lekarz (ukończone studia na kierunku lekarskim)
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończona specjalizacja z zakresu reumatologii
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie: choroby reumatologii, praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Reumatologii oraz w Instytucie Nauk Medycznych.
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Oczekiwania:

 • doktor nauk o zdrowiu/ nauk medycznych
 • umiejętność pracy z aparaturą analityczną w tym technikami spektroskopowymi
 • umiejętność projektowania, prowadzenia badań naukowych oraz doświadczenie w samodzielnym tworzeniu prac naukowych
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego w tym programów statystycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie przedmiotów chemia ogólna i medyczna oraz biochemia, w tym zajęcia w języku angielskim
 • organizacja i prowadzenie badań naukowych
 • tworzenie i publikacja prac naukowych
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Zakładzie Chemii Medycznej i Metabolomiki oraz w Instytucie Nauk Medycznych
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-21

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
 • Potwierdzony publikacyjny dorobek naukowy w zakresie historii gospodarczej oraz historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii ochrony zdrowia.
 • Udokumentowany dorobek w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów badawczych finansowanych w drodze otwartych konkursów przez powołane do tego instytucje (NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NPRH).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej w zakresie prowadzenia zajęć z historii najnowszej, historii gospodarczej oraz historii medycyny.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, np. udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych oraz komitetach naukowych w ramach projektów upowszechniających naukę.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Znajomość nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych.
 • Znajomość języka polskiego biegła w mowie i w piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie historia.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria).
 • Promotorstwo prac licencjackich.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni, Instytutu oraz Zakładu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Asystent

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-04

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku lekarskim lub fizjoterapii lub biologii
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk morfologicznych w szczególności w zakresie anatomii prawidłowej i klinicznej
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania morfologiczne

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami różnych kierunków w ramach Kolegium Nauk Medycznych z anatomii prawidłowej człowieka
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej oraz w Instytucie Nauk Medycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Przyrodniczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zainteresowania badawcze i dorobek naukowy w zakresie ekologii wód i bioindykacji, a w szczególności taksonomii i ekologii okrzemek bentosowych,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się programem AutoCAD 2D i 3D do tworzenia projektów, potwierdzona certyfikatem,
 • umiejętność obsługi zaawansowanych mikroskopów świetlnych i elektronowych (w tym skaningowych i transmisyjnych), potwierdzona certyfikatami,
 • zaawansowane umiejętności statystycznych analiz danych i analiz przestrzennych (GIS), potwierdzone ukończeniem kursu i/lub publikacjami,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • sumaryczny impact factor (IF) nie niższy niż 40,
 • odbyte w Polsce i za granicą staże/wizyty studyjne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, w zakresie ekologii wód słodkich,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in.: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów, wykładów,
 • publikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną uczelni,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-29

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem polityki migracyjnej i azylowej;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności popularyzatorskiej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach dyscypliny nauki o bezpieczeństwie;
 • doświadczenie praktyczne w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć ze studentami;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Profesor

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-29

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia;
 • zainteresowania badawcze w obszarze związanym z psychologią kliniczną i/lub zdrowia;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w psychologii;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie psychologia;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku psychologia, profil praktyczny, pedagogika, kierunki nauczycielskie prowadzone w UR;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań poprzez udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorską nauki;
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Profesor

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-27

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – lekarz, tytuł naukowy - profesor
 • Specjalizacja z położnictwa i ginekologii, specjalizacja z perinatologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona Certyfikatem Językowym (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii dla studentów kierunku lekarskiego, w tym zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii dla studentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim English Division

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii na kierunku lekarskim, w tym zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii ze studentami anglojęzycznymi na kierunku lekarskim English Division
 • Współudział w pracy naukowo - badawczej i organizacyjnej Katedry Położnictwa i Ginekologii
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
 • Archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Medycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe - lekarz
 • Specjalizacja z położnictwa i ginekologii, rozpoczęta specjalizacja z perinatologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona Certyfikatem Językowym (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii dla studentów kierunku lekarskiego, w tym zajęć dydaktycznych w zakresie OB &GYN ze studentami English Division

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z położnictwa i ginekologii na kierunku lekarskim, w tym na kierunku lekarskim English Division
 • Współudział w pracy naukowo - badawczej i organizacyjnej Katedry Położnictwa i Ginekologii
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
 • Archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Rzeszowski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Rzeszów
 • Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział: Kolegium Nauk Humanistycznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • Wysoka ocena pracy doktorskiej;
 • Dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa, w tym onomastyki;
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
 • Ukończone studia z zakresu logopedii;
 • Ukończone studia z zakresu neurologopedii.

Obowiązki:

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji