Wolne stanowiska pracy na uczelni. Sprawdź, jakie wakaty dla nauczycieli akademickich ma do zaoferowania Uniwersytet Śląski w Katowicach

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Śląski w Katowicach gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Śląski w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-10

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref. 36/2023/NA/WH/IL​ Słowa kluczowe: filologia klasyczna, mediteranistyka, literaturoznawstwo Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia klasyczna,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo w obszarze filologia klasyczna,
 • potwierdzona publikacjami bardzo dobra znajomość języków klasycznych: greki i łaciny,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej: biegłą znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego z funkcjonujących w międzynarodowym obiegu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: filologia klasyczna, mediteranistyka,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Asystent

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref. 37/2023/NA/WPiA/INPr ​ Słowa kluczowe: nauki prawne, kryminalistyka, logika Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra prawa,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w obszarze kryminalistyki oraz tzw. sztucznej inteligencji, w szczególności informatyki śledczej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • czynny udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu kryminalistyki i logiki,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • umiejętność obsługi sprzętu do badań dokumentów, w szczególności wideospektrokomparatora,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do szybkiego rozwoju naukowego,
 • interdyscyplinarność (doświadczenie i gotowość do prowadzenia dodatkowych badań oraz dodatkowej działalności dydaktycznej w różnych obszarach).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i logiki na studiach I i II stopnia i jednolitych magisterskich na kierunkach: prawo, administracja, przedsiębiorczość, administrowanie środowiskiem, International Business Law and Arbitration,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-07-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-01

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Słowa kluczowe: socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne lub pokrewnej: psychologia (specjalizacja z zakresu psychologii pracy), nauki o zarządzaniu i jakości,
 • doświadczenie zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki socjologiczne, w szczególności w obszarze socjologii pracy, socjologii organizacji i zarządzania lub w zakresie psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki socjologiczne lub pokrewnych: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod i technik badawczych w zakresie nauk socjologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • umiejętność stosowania oprogramowania statystycznego wykorzystywanego w badaniach w dyscyplinie nauki socjologiczne potwierdzona w publikacjach (np. SPSS, NVivo),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy lub gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do publikowania artykułów (również w językach obcych) w czasopismach wysoko punktowanych (czasopisma indeksowane w bazach Scopus lub Web of Science,
 • gotowość do publikowania ze współautorami z zagranicznych ośrodków naukowych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: socjologia i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • aplikowanie o granty zewnętrzne,
 • publikowanie artykułów w wysoko punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazach Scopus lub Web of Science,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie