Czy Politechnika Warszawska ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Warszawska - oferty pracy
Politechnika Warszawska - oferty pracy gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Warszawska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-27

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: matematyka stosowana biostatystyka oraz inżynieria i analiza danych zorientowane na naukę o zdrowiu
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, inżynierią danych, statystyką matematyczną i eksperymentalną, inteligencją obliczeniową, modelowaniem danych, przetwarzaniem i wnioskowaniem informacji
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, bezpieczeństwa danych, modelowania i analizy źródeł informacji, jej efektywnej i bezpiecznej reprezentacji, charakterystyki podejmowanych decyzji, użytkowania, rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych w zakresie biomedycyny i stosowanej inżynierii danych
 • potwierdzone umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnych obszarach matematyki stosowanej i nauki o zdrowiu
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • profil naukowy wiążący się z metodami uczenia maszynowego
 • znajomość przynajmniej jednego języka programowania z grupy Python, R, Julia, Java, C++
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem głębokim

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-27

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: informatyka i pokrewne
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem narzędzi i systemów informatyki, w szczególności systemów CAD/CAM, grafiką komputerową, modelowaniem geometrycznym, zarządzaniem projektami
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w różnych obszarach informatyki
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe związane z projektowaniem systemów CAD/CAM, modelowaniem geometrycznym, wizualizacją w środowisku graficznym oraz interakcją człowiek-komputer
 • znajomość wysokopoziomowych języków programowania, w tym niezbędne: C, C++, C#, programowania w środowisku Linux, umiejętność posługiwania się narzędziami programowania w środowisku wirtualnym
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w realizacji projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Płock
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie tytułu magistra informatyki lub magistra automatyki i robotyki
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego)
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, programowanie baz danych, programowanie w językach C++
 • znajomość języka programowania python, C++

Obowiązki:

 • wykłady prowadzone w języku polskim
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy otrzymywania i charakterystyki materiałów katalitycznych i związana jest z realizacją projektu badawczego pt. „Bimetaliczne katalizatory kobaltowo-molibdenowe osadzone na domieszkowanym ceranie baru do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku”. Badania będą ukierunkowane na otrzymywanie nowych bimetalicznych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych osadzonych na ceranie baru domieszkowanym wybranymi jonami metali ziem rzadkich do procesu syntezy amoniaku. Celem projektu jest określenie wpływu rodzaju i zawartości domieszki nośnika BaCeO3 na właściwości fizykochemiczne i aktywność otrzymanych katalizatorów. Katalizator o największej aktywności zostanie poddany dalszym pracom optymalizacyjnym uwzględniającym m.in. dobór stosunku molowego Co/Mo. Po wytypowaniu ostatecznej formuły katalizatora poddany on zostanie dalszym badaniom uwzględniającym, stabilność pracy, odporność na szoki termiczne i wrażliwość na zanieczyszczenia.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności pracy w zespole
 • bardzo dobre przygotowanie w zakresie metod syntezy materiałów katalitycznych różnymi technikami, takimi jak: strącanie, zol-żel, impregnacja sucha/mokra
 • bardzo dobra znajomość metod badawczych, takich jak: fizysorpcja azotu, termograwimetria, temperaturowo-programowana desorpcja, skaningowa mikroskopia elektronowa
 • duża samodzielność
 • umiejętność analizy uzyskanych wyników i wyciągania wniosków
 • wiedza w zakresie wyznaczania szybkości reakcji, stałej szybkości reakcji, rzędowości reakcji i energii aktywacji
 • sprawne przysposobienie nowych metod pomiarowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów naukowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (B2)
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego potwierdzonej np. certyfikatami, publika-cjami naukowymi, dysertacjami
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej
 • znajomości zagadnień związanych z podzespołami, czujnikami światłowodowymi i pomiarami w tym zakresie
 • umiejętność budowania i justowania układów optycznych oraz umiejętność obsługi z urządzeń pomiarowych i źródeł światła stosowanych w optyce i fotonice światłowo-dowej (analizatory widma, spektrometry, interrogatory, lasery, diody, etc.)
 • predyspozycje do prowadzenia badań eksperymentalnych we współpracy z doświad-czonym naukowcem
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki i foto-niki
 • gotowości do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów
 • szeroka wiedza w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), wiedza w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętność projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych
 • uczestnictwo w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów
 • umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.)
 • predyspozycje do prowadzenia badań potwierdzone publikacjami
 • predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym
 • posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub dyscyplinie au-tomatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (B2)
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego potwierdzonej np. certyfikatami, publikacja-mi naukowymi, dysertacjami
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomość tematyki w zakresie optyki światłowodowej, w szczególności podzespołami i czujnikami, potwierdzona publikacjami naukowymi
 • znajomość zagadnień za zakresu podstaw metrologii elektrycznej
 • znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem światłowodowych struktur okreso-wych (siatki Bragga i siatki długookresowe) oraz badaniem ich właściwości
 • umiejętność budowania i justowania układów optycznych oraz umiejętność obsługi z urządzeń pomiarowych i źródeł światła stosowanych w optyce i fotonice światłowodowej (analizatory widma, spektrometry, interrogatory, lasery, diody, etc.);
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań eksperymentalnych
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Transportu
 • Rodzaj stanowiska: inna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w naukach inżynieryjno-technicznych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia (okres ten może być dłuższy w wyjątkowych przypadkach*).
 • Umiejętność pracy samodzielnie i w zespole. Samodzielność w realizacji badań naukowych.
 • Bardzo dobra znajomość problematyki logistyki miejskiej, modelowania systemów transportowych, modelowania symulacyjnego.
 • Doświadczenie naukowe w powiązanych obszarach potwierdzone dorobkiem publikacyjnym.
 • Znajomość środowiska Flexsim oraz języka programowania Flexscript będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość środowiska PTV Visum, Matlab, Statistica będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność programowania w języku (Python lub/i C++) będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość zagadnień maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.
 • *Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Kandydaci muszą spełnić dodatkowe wymagania formalne:
 • Nie będzie osobą dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był/a zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz w § 118 -121 Statutu Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, będzie stanowił podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Obowiązki:

 • realizacja badań w zakresie budowy modeli symulacyjnych
 • prowadzenie eksperymentów, analizy danych i wyników badań
 • zbieranie i analiza danych, budowanie modeli symulacyjnych, projektowanie i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem środowiska Flexsim (dodatkowo wspierane środowiskami typu PTV Visum, MatLab, Statistica)
 • regularne raportowanie z realizowanych prac
 • opracowywanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych, spotkaniach zespołu projektowego, warsztatach i seminariach

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie