Czy Uniwersytet Wrocławski ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski
Aktualne oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii Konkurs numer 51.2024.ZTCE.IFT.WFA.AH z dnia 19.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze • w dyscyplinie/dyscyplinach nauk ścisłych • w dziedzinie fizyki teoretycznej (fizyka kwarkowo-hadronowa) Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 19.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia Okres zatrudnienia: 36 miesięcy Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadać duże osiągnięcia badawcze w dziedzinie fizyki kwarkowo-hadronowej.
 • Posiadać doświadczenie w teorii efektywnego pola.
 • Dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego.
 • Posiadać co najmniej stopień doktora fizyki.

Obowiązki:

 • Publikowanie wyników w uznanych na świecie czasopismach naukowych.
 • Udział w seminariach.
 • Udział w konferencjach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Projektowania Komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 49.2024.ZPK.IDKS.WF.AW z dnia 15.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Projektowania Komunikacji, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny Stanowisko: starszy wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: 2 lata (do 30.09.2026) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim, w szczególności w prowadzeniu zajęć z projektowania komunikacji, copywritingu i procesu kreatywnego (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, oraz organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim; udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: doświadczenie w realizacji badań rynkowych i opracowywaniu strategii promocyjnych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Aktywny udział w działalności organizacyjnej Instytutu (m.in. zebrania Zakładu i Instytutu, pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów i inne).
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 48.2024.ZM.IDKS.WF.AW z dnia 15.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Medioznawstwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: 2 lata (do 30.09.2026) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 • Dorobek naukowy w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach, poświadczony wysoko punktowanymi publikacjami (wg obecnie obowiązujących przepisów), w tym w wydawnictwach i czasopismach zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim z obszaru komunikacji społecznej i mediów (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, i organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki IDKS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu i Instytutu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w IDKS).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych Konkurs nr 46.2024.ZP.WNB.AH z dnia 12.04.2024 r. Nazwa stanowiska: Asystent Jednostka organizacyjna: Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: w dyscyplinie: nauki biologiczne w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 1 rok Termin składania dokumentów: 20.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR.
 • Staż dydaktyczny (ćwiczenia, zajęcia terenowe) na poziomie akademickim; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu paleontologii, archeologii, archeozoologii, tafonomii.
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności badawczej w obszarze paleontologii, archeologii, tafonomii.
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie paleontologii, archeologii, tafonomii.
 • Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science.
 • Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
 • Udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni.
 • Inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 47.2024.ZKW.IDKS.WF.AW z dnia 12.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Komunikacji Wizerunkowej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: 2 lata (do 30.09.2026) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławski

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 • Dorobek naukowy w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach, zwłaszcza komunikacji wizerunkowej i brandingu, potwierdzony samodzielnymi publikacjami naukowymi.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim, w szczególności w prowadzeniu zajęć z obszaru komunikacji wizerunkowej, myślenia projektowego, brandingu i analizy rynku (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, i organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim.
 • Sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym i naukowym Zakładu Komunikacji Wizerunkowej: doświadczenie w realizacji badań rynkowych i opracowywaniu strategii promocyjnych, doświadczenie w organizacji wydarzeń promocyjnych i konferencji naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki IDKS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu i Instytutu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w IDKS).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny Konkurs nr 38.2024.INIM.WF.AH z dnia 11.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją, Wydział Filologiczny Nazwa stanowiska: asystent Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: • w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach • w dziedzinie: informatologia, zarządzanie informacją Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Termin składania dokumentów: 31.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30.09.2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką.
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym 1. Prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań/ Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym 1. Prowadzenie zajęć z wybranego zakresu, np. zagadnień wydawniczych, narzędzi wizualizacji danych i Business Intelligence (MS Power BI, Tableau), komunikacji marketingowej, marketingu sieciowego, w tym opracowania filmów i spotów reklamowych, wizerunkowych i in.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 42.2024.ZIBKK.INIM.WF.AW z dnia 11.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach • w dziedzinie informatologia, zarządzanie informacją Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 31.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: na czas określony do 30 września 2025 r.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w zakresie pracy z dużymi zasobami danych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach – oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką.
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej, oraz znajomość angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań. Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć z wybranego zakresu: np. kultury książki tradycyjnej i elektronicznej w XXI wieku, kolekcji cyfrowych i elektronicznych baz naukowych zasobów informacyjnych, analizy danych, narzędzi wizualizacji danych i Business Intelligence (MS Power BI, Tableau).
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mediów Cyfrowych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 33.2024.ZMC.INIM.WF.AW z dnia 10.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Mediów Cyfrowych, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie/dyscyplinach Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach • w dziedzinie informatologia, zarządzanie informacją Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 31.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: na czas określony do 30 września 2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji grantowej (konkursów polskich i/lub zagranicznych).
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach – oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką.
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej, oraz znajomość angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań. Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z wybranego zakresu np. edytorstwa, publikowana cyfrowego i sieciowego, dystrybucji publikacji drukowanych i cyfrowych, mediów cyfrowych, komunikacji elektronicznej, informacji i analizy danych, zarządzania informacją. Doświadczenie w zakresie elektronicznych systemów informacyjnych.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Powszechnej Historii Prawa i Państwa Instytutu Historii Państwa i Prawana Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Konkurs numer 43.2024.ZPHPP.WPAE.AW z dnia 09.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Powszechnej Historii Prawa i Państwa, Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – w dyscyplinie: nauki prawne – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Znajomość języka francuskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych w tym języku (kwerenda źródłowa).
 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa.
 • Prowadzenie badań z zakresu komparatystyki prawniczej oraz historii prawa francuskiego.
 • Doświadczenie dydaktyczne z zakresu powszechnej historii państwa i prawa.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: przygotowywanie tekstów naukowych z zakresu nauk historyczno-prawnych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie (w języku polskim i angielskim) ćwiczeń na studiach realizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, a przypisanych do Instytutu Historii Państwa i Prawa, opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 • W obszarze organizacyjnym: zaangażowanie w bieżące prace organizacyjne wymagane potrzebami Instytutu Historii Państwa i Prawa.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Botaniki, Wydział Nauk Biologicznych Konkurs nr 45.2024.ZBot.WNB.AH z dnia 09.04.2024 r. Nazwa stanowiska: Adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 1 rok Termin składania dokumentów: 09.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
 • Udokumentowany znaczący dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR.
 • Staż dydaktyczny (ćwiczenia, zajęcia terenowe) na poziomie akademickim; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu systematyki roślin, ekologii roślin.
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie działalności badawczej w obszarze botaniki. Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science. 3. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
 • W obszarze dydaktycznym 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie botaniki. 2. Udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne oraz kompetencje zawodowe.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 39.2024.ZJN.IFG.WF.AW z dnia 08.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Języka Niemieckiego, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne · dyscyplinie/dyscyplinach: językoznawstwo · w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 08.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej albo w szkolnictwie.
 • Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w obszarze dydaktyki akademickiej i w dyskursie naukowym.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie frazeologii porównawczej niemiecko-polskiej i polsko-niemieckiej, pragmalingwistyki, w tym (nie)grzeczności oraz pejoracji w języku niemieckim i polskim, agresji w języku, lingwistyki korpusowej.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z zakresu frazeologii, lingwistyki korpusowej oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach komitetów naukowych i pracach organizacyjnych przy organizacji konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, w pracach redakcyjnych czasopism naukowych oraz tomów zbiorowych, w działalności popularyzującej naukę.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 44.2024.ZZP.WNZKŚ.AH z dnia 05.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna • w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra z zakresu (dyscyplina naukowa): gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Zakres prowadzonych badań pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu zagadnień związanych z: gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym; wykorzystaniem metod analizy i prezentacji danych przestrzennych.
 • Publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, rewitalizacji, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów.
 • Umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji);znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica, IBM SPSS itp.).
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).
 • Prowadzenie zajęć w języku polskim.

Obowiązki:

 • Obszar badawczy 1. Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych. 2. Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • Obszar dydaktyczny 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 2. Współpraca z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka przestrzenna. Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • Obszar organizacyjny Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Przestrzennego (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-09

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 35.2024.ZITAL.IFR.WF.AW z dnia 04.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Italianistyki, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny Stanowisko: starszy wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo) Termin składania dokumentów: 09.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: zatrudnienie w ramach zastępstwa na czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii włoskiej.
 • Biegła znajomość języka włoskiego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej w zakresie nauczania języka włoskiego, poziom A1-C1: udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zakładu Italianistyki oraz potrzebami Instytutu Filologii Romańskiej: (1) w zakresie kształcenia nauczycieli języków romańskich - doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego w szkolnictwie średnim, doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji opiekuna praktyk studenckich, doświadczenie w zakresie nauczania metodyki języka włoskiego oraz gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu dydaktyki języka włoskiego jako obcego; (2) w zakresie kształcenia tłumaczy języka włoskiego - kompetencje językowe i merytoryczne oraz gotowość do prowadzenia zajęć z tłumaczenia (zwłaszcza specjalistycznego) z języka włoskiego na polski.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (zwłaszcza praktycznej nauki języka włoskiego na wszystkich poziomach) i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Podstawowej w Instytucie Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 41.2024.ZHP.WNZKŚ.AH z dnia 04.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Hydrogeologii Podstawowej, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2028 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2).
 • Znajomość przynajmniej dwóch języków obcych nowożytnych na poziomie komunikatywnym, w tym znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Tytuł doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku uzyskany na kierunku geografia lub geologia (preferowana specjalność związana z geomorfologią lub hydrologią).
 • Co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku naukowym w różnych jednostkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych, w tym przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce zagranicznej.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi finansowanymi ze środków krajowych (np. NCN) i międzynarodowych, w tym projektów UE (np. Program Horizon).
 • Posiadanie aktywnej współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi.
 • Dorobek naukowy w zakresie hydrologii, krenologii, geomorfologii fluwialnej poświadczony przynajmniej 10 publikacjami naukowymi z listy JCR.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej w Polsce i za granicą.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność obsługi oprogramowania GIS do pracy z danymi wektorowymi i rastrowymi (np. ArcGIS, QGIS), znajomość zaawansowanych metod statystycznych (np. ANOVA, PCA) w tym modelowania statystycznego PMF, umiejętność modelowania hydrologicznego (np. SWAT).
 • Udokumentowane inne formy aktywności naukowej (kursy, stypendia).

Obowiązki:

 • W obszarze dydaktycznym 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce hydrologicznej, hydrogeologicznej, statystycznej.
 • W obszarze badawczym 1. Prowadzenie badań, rozwoju naukowego, publikowania wyników w czasopismach z listy JCR, Aplikowanie o środki na prowadzenie badań oraz nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Przygotowanie autorskich programów, kursów z obszaru zainteresowań naukowych oraz działalności dydaktycznej zakładu. 2. Zaangażowanie w promocję kierunków studiów prowadzonych w ING np. wykłady dla szkół, aktywny udział w posiedzeniach naukowych ING, itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-04

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 34.2024.ZJAP.IFA.WF.AW z dnia 03.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne – dyscyplinie/dyscyplinach: językoznawstwo – w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 04.05.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Ukończenie studiów anglistycznych i posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa w zakresie neurolingwistyki, dwu-/wielojęzyczności i językoznawstwa eksperymentalnego, w tym wykorzystania metod EEG/ERP.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych na poziomie międzynarodowym i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi oraz pracy w laboratorium neurolingwistycznym.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z językoznawstwa, zwłaszcza gramatyki opisowej języka angielskiego, psycholingwistyki, neurolingwistyki i badań eksperymentalnych.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny językoznawstwo, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w Instytucie Filologii Angielskiej).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka chińskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zakładzie Studiów Chińskich na Wydziale Filologicznym Konkurs numer 37.2024.ZSCH.ISKŚO.WF.AH z dnia 03.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Studiów Chińskich, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny Stanowisko: wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Liczba etatów: 2 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 05.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 maja 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii chińskiej lub pokrewnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą; w przypadku natywnego użytkownika języka chińskiego ukończenie studiów wyższych i posiadanie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego jako obcego na poziomie akademickim. W przypadku kandydatów zagranicznych obowiązują przepisy o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.
 • Znajomość języka chińskiego poświadczona dyplomem.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim, w zakresie prowadzenia zajęć na kierunku sinologia i legitymowanie się dobrymi wynikami ankiet studenckich, lub doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego w szkole językowej.
 • Legitymowanie się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej, m.in. organizacja konferencji, wydarzeń kulturalnych, praca w kole naukowym.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z potrzebami dydaktycznymi Zakładu Studiów Chińskich oraz Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka chińskiego, aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy nt. Chin.

Obowiązki:

 • Zakres obowiązków w obszarze dydaktycznym 1. Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym. Udział w rozwoju oferty dydaktycznej Instytutu, w tym wkład w tworzenie nowych programów nauczania. 3. Inicjowanie nowych kontaktów dydaktycznych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Zakres obowiązków w obszarze organizacyjnym 1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych wynikających z zatrudnienia w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. 2. Udział w organizowaniu wydarzeń naukowych i kulturalnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Starszy wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcyw Zespole Koreańskim w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Konkurs nr 36.2024.ZK.ISKŚiO.WF.AH z dnia 03.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zespół Koreański, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny Nazwa stanowiska: starszy wykładowca Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna • w dyscyplinie: literaturoznawstwo/językoznawstwo • w dziedzinie: nauki humanistyczne Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r. Rodzaj umowy: umowa o pracę Okres zatrudnienia: czas określony Termin składania dokumentów: 05.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii koreańskiej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej: udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających stopień naukowy doktora, albo co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magistra.
 • Znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych lub rodzimy użytkownik języka koreańskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zespołu koreańskiego oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i kultury koreańskiej; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.
 • Działalność popularyzatorska i organizacyjna.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Konkurs numer 40.2024.ZKOA.WNZKŚ.AH z dnia 03.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.06.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk o Ziemi i środowisku lub dyscyplinie pokrewnej.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku, dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie B2.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku (minimum certyfikat B2).
 • Dorobek naukowy w zakresie nauk o atmosferze (jakość powietrza, meteorologia, klimatologia, modelowanie procesów atmosferycznych).
 • Udokumentowany dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w Web of Science. W co najmniej jednej pracy kandydat musi być autorem wiodącym, a prace mają być opublikowane lub co najmniej przyjęte do druku.

Obowiązki:

 • Samodzielne i zespołowe prowadzenie badań naukowych
 • Aplikowanie o finansowanie badań naukowych w konkursach zewnętrznych.
 • Inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim, opieka nad pracami dyplomowymi, współpraca z kołami naukowymi.
 • Udział w pracach organizacyjnych Zakładu, Instytutu i Wydziału, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem (m.in. udział i organizacja zebrań, seminariów, konferencji itp.).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Wykładowca

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-05

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Konkurs numer 32.2024.SINJA.AW z dnia 02.04.2024 r. Jednostka organizacyjna: Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Stanowisko: wykładowca Rodzaj stanowiska: dydaktyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: 3/4 Rodzaj umowy: umowa o pracę (na zastępstwo) Termin składania dokumentów: 05.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.05.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2024 r. Okres zatrudnienia: 5 miesięcy okres próbny, potem możliwość przedłużenia na rok Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra filologii angielskiej lub (w przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego) licencjat.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • W przypadku kandydata z kraju angielskojęzycznego poświadczony kurs metodyczny DELTA (lub o identycznym profilu).
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej (minimum 3000 wyuczonych godzin w okresie 5 lat).
 • Wiedza na temat życia, kultury, tradycji i instytucji brytyjskich.

Obowiązki:

 • Prowadzenie specjalistycznych, grupowych oraz indywidualnych zajęć językowych dla nauczycieli akademickich.
 • Prowadzenie zajęć grupowych z pracownikami administracji.
 • Prowadzenie zajęć z zagranicznymi słuchaczami, będącymi kandydatami na studia w języku angielskim na UWr.
 • Wypełnianie przydzielonych obowiązków organizacyjno-administracyjnych.
 • Branie czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez SINJA promujących UWr.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii Konkurs numer 29.2024.ZChF.WCH.AH z dnia 29.03.2024 r. Nazwa stanowiska: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne W dyscyplinie: nauki chemiczne W dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: pełny etat Okres zatrudnienia: czas określony Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r. Termin składania dokumentów: od 1.04.2024 do 30.04.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia czerwiec 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadać tytuł doktora nauk chemicznych.
 • Odbyć udokumentowany staż podoktorski, lub uczestniczyć w stażu podoktorskim, który kończy się przed 1.10.2024 r.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenia (publikacje, staże) w badaniach dielektrycznych.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie (publikacje, staże) w badaniach minerałów
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie (publikacje, staże) w chemii obliczeniowej.
 • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z chemii fizycznej.
 • Posiadać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć anglojęzycznych, pisanie publikacji i wniosków grantowych.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Posiadać udokumentowaną współpracę międzynarodową (publikacje, staże).

Obowiązki:

 • Obszar dydaktyczny 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z chemii fizycznej (laboratorium, konwersatorium).
 • Opieka nad magistrantami i dyplomantami.
 • Włączanie się w działalność dydaktyczną i organizacyjną skierowaną do uczniów zainteresowanych chemią.
 • Obszar badawczy 1. Prowadzenie badań minerałów ilastych i ich interkalatów metodami dielektrycznymi.
 • Prowadzenia badań minerałów ilastych i ich interkalatów metodami chemii obliczeniowej.
 • Zaangażowanie w procedurę patentowania wyników mających potencjał aplikacyjny.
 • Systematyczne publikowanie otrzymanych wyników.
 • Prace rozwojowe dotyczące stanowisk do badan dielektrycznych.
 • Ubieganie się o środki finansowe na badania.
 • Zaangażowanie w organizację konferencji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 31.2024.NCN.CBŚA.WNHP.AH z dnia 28.03.2024 r. Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym Rodzaj stanowiska: adiunkt (post-doc) Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: historia • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Wynagrodzenie: 7300 zł brutto miesięcznie Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia: 01.07.2024 r. – 31.05.2027 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopnień doktora w zakresie historii starożytnej, filologii klasycznej, lub orientalistyki.
 • Kandydat posiadający więcej niż jeden stopień doktorski może wziąć udział w konkursie, jeśli uzyskał swój pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż w 2017 r.
 • Dobra znajomość języka greckiego.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 • Spełnienie ogólnych kryteriów sformułowanych przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie Maestro (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala44_2016-zal1.pdf).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie starożytnej kultury epigraficznej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, których wyniki znajdą odzwierciedlenie w rozdziałach złożonych do monografii zbiorowych, które zostaną przygotowane w ramach tego projektu. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w jednym z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych.
 • Prowadzenie co najmniej 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-25

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 30.2024.IEAK.WNHP.AH z dnia 25.03.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o kulturze i religii • w dziedzinie: nauki humanistyczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 25.04.2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia/nauki o kulturze i religii (w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej) lub odpowiedników zagranicznych, ewentualnie w zakresie kulturoznawstwa i socjologii, jeżeli osoba kandydująca ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej (lub odpowiedników zagranicznych).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym w języku angielskim.
 • Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w rozumieniu antropologicznym.
 • Naukowe doświadczenie międzynarodowe udokumentowane m.in. aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, pobytem na stażach naukowych lub pracą w konsorcjach międzynarodowych.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach lub wydawnictwach o charakterze międzynarodowym.
 • Doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.
 • Obszar terytorialny i zakres tematyczny dotychczasowych i/lub planowanych badań wykraczający poza kontekst polski jako ważny atut, ale nie wymóg bezwzględny.

Obowiązki:

 • Prowadzenie antropologicznych badań naukowych o charakterze etnograficznym i upowszechnianie ich wyników m.in. w formie referatów, wykładów, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, w tym w kontekstach międzynarodowych.
 • Składanie wniosków grantowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania naukowo-badawcze.
 • Wypełnianie pensum dydaktycznego.
 • Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez Dyrektora IEAK.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Konkurs nr 16.2024.II.WMI.AW z dnia 01.03.2024 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki Stanowisko: adiunkt lub asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne w dyscyplinie: informatyka w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.04.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (maksymalnie na 4 lata), z możliwością przedłużenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest:
  1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
  1. Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
  1. Wysoka aktywność w staraniach o granty.
  1. Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest:
  1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
  1. Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
  1. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
  1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych Konkurs nr 17.2024.ZBC.WNB.AH z dnia 26.02.2024 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • w dyscyplinie: nauki biologiczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów:1 Termin składania dokumentów: 20.05.2024 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r. Wymiar etatu: pełny Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Tytuł doktora w zakresie biologii lub w pokrewnych dyscyplinach np. związanych z biologią człowieka, biologiczną antropologią, ekologią behawioralną człowieka, fizjologią człowieka czy ewolucyjnym podejściem w naukach zajmujących się człowiekiem
 • Udokumentowany dorobek naukowy związany z badaniami nad człowiekiem w zakresie np. biologii człowieka, antropologii biologicznej, ekologii człowieka, biologicznych uwarunkowań ludzkich zachowań, przy czym wymagane są publikacje naukowe znajdujące się na najnowszej liście A MEN. Istotna przy tym jest aktywność naukowa kandydata w ostatnich kilku latach, a zakres tematyczny publikacji powinien mieścić się w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 • Co najmniej 3 miesięczny staż pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z badaniami naukowymi w naukach biologicznych lub medycznych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych realizowanych w Zakładzie w zakresie szeroko rozumianej biologii człowieka.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (np. ćwiczeń, laboratoriów) dla studentów UWr.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w aktywnościach organizacyjnych Zakładu, udział w festiwalach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji