Czy Uniwersytet Wrocławski ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Wrocławski - oferty pracy
Uniwersytet Wrocławski - oferty pracy gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-29

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 135.2023.IP.ZPR.WNHP.AH z dnia 22.11.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Stanowisko: badawczo-dydaktyczne Rodzaj stanowiska: adiunkt w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r. Okres zatrudnienia: 2 lata Termin składania dokumentów: 29.12.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz tłumaczenie tekstów naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki .
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Ukończone studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
 • Dorobek naukowy odzwierciedlający problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej, w szczególności niedostosowania społecznego i podejmowania zachowań ryzykownych, patologii społecznych, wykluczenia społecznego, profilaktyki i terapii. Publikacje naukowe, we wskazanym zakresie, wydane w czasopismach indeksowanych w bazach naukowych oraz aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Oczekiwane kompetencje metodologiczne w zakresie statystycznej analizy danych empirycznych, uzyskanych w ramach badań pedagogicznych
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych / edukacyjnych /terapeutycznych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w edukacji w szkole wyższej, w realizacji przedmiotów związanych z resocjalizacją, profilaktyką oraz terapią zaburzeń w zachowaniu.
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym lub osobami społecznie niedostosowanymi.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii.
 • Podejmowanie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wynikających z zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki oraz w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji.
 • Aplikowanie o projekty i granty badawcze.
 • Włączenie się do międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji.
 • Inicjowanie nowych kontaktów naukowo-badawczych z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym, Wydział Nauk Biologicznych Konkurs nr 134.2023.MP.WNB z dnia 08.11.2023 r. Jednostka organizacyjna: Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych Nazwa stanowiska: asystent Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna: • w dyscyplinie: nauki biologiczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r. Termin składania dokumentów: do 08.12.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2023 r./styczeń 2024 r. Okres zatrudnienia: 1 rok Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć (na poziomie odpowiadającym co najmniej B2).
 • Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk biologicznych, uznawany w Polsce.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy kuratora muzeum przyrodniczego nad dużymi kolekcjami naukowymi owadów.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych na Thomson Scientific Master Journal List, z zakresu entomologii (zwłaszcza z koleopterologii), w tym ocenianych na co najmniej 70 punktów MNiSW w ostatnich 5 latach.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim, a także w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: 1.Indywidualne badania naukowe w zakresie entomologii systematycznej i morfologicznej z wykorzystaniem zasobów kolekcji muzeum. Udział w zespołowych badaniach w ramach projektów prowadzonych przez Muzeum Przyrodnicze. Udział w konferencjach naukowych. Opieka kuratorska nad częścią kolekcji naukowej Muzeum Przyrodniczego UWr.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Muzeum Przyrodniczym i w innych jednostkach WNB w języku polskim i angielskim. Projektowanie i prowadzenie autorskich przedmiotów rozszerzających ofertę dydaktyczną Muzeum Przyrodniczego dla studentów. Sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i praktyki. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych w ramach lekcji muzealnych i innych programów edukacyjnych WNB. Nadzór merytoryczny nad częścią wystaw muzeum.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Zaangażowanie w prace ciał kolegialnych i komisji w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział w organizacji wystaw czasowych i innych aktywności Muzeum Przyrodniczego we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Konkurs numer 136.2023.ZAiAK.WFA.ER z dnia 08.11.2023 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: astronomia • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 08.12.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r. Okres zatrudnienia: czas określony (zastępstwo) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia magistra nauk fizycznych w dziedzinie astronomii lub stopnia magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w dyscyplinie astronomia.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (w przypadku obcokrajowców potwierdzona certyfikatem odpowiadającym poziomowi C1).
 • Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dyscyplinie astronomia. W szczególności, preferowani będą kandydaci o dużej samodzielności naukowej, mający dorobek w zakresie analizy obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych gwiazd pulsujących oraz doświadczeniem w programowaniu przydatnym w automatycznej analizie dużych zbiorów danych astrofizycznych.

Obowiązki:

 • Praca naukowa w obszarze astrofizyki, w szczególności w badaniach gwiazd zmiennych. Prowadzenie obserwacji astronomicznych w obserwatorium w Białkowie oraz w miarę potrzeby, w innych obserwatoriach krajowych lub zagranicznych, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 h/rok.
 • Uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych na terenie IA UWr. Uczestniczenie w razie potrzeby w komisjach, radach i innych gremiach tworzonych na terenie IA UWr oraz Wydziału Fizyki i Astronomii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Badań nad Światem Antycznym (projekt NAWA) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 133.2023.NAWA.CBSA.WNHP.AW z dnia 31.10.2023 r. Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Stanowisko: badawcze Rodzaj stanowiska: asystent Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne/historia Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Termin składania dokumentów: 30.11.2023 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia: 01.01.2024 r. – 28.02.2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Uczestnictwo w studiach doktoranckich w zakresie filologii klasycznej, historii starożytnej, badań nad starożytnym Wschodem.
 • Dobra znajomość języka greckiego i łacińskiego.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 • Znajomość języków starożytnego Bliskiego Wschodu lub języka łacińskiego.
 • Inne kryteria to publikacje: (artykuły w czasopismach, rozdziały w tomach zbiorowych, redakcja tomów zbiorowych, książka autorska), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie dziejów elit w starożytnym Lewancie w kontekście transformacji imperiów na starożytnym Wschodzie. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w jednym z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Europejskich Procesów Politycznych w Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 129.2023.ZEPP.WNS.AW z dnia 25.10.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Europejskich, Zakład Europejskich Procesów Politycznych, Wydział Nauk Społecznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o polityce i administracji • w dziedzinie: nauki socjologiczne Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20.02.2024 r. Okres zatrudnienia:3 lata Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.
 • Znaczący i aktualny dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Instytucie Studiów Europejskich (Europeistyka, Zarządzanie Migracjami, Dyplomacja Europejska).
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej i uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.
 • Dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w jednym lub więcej następujących obszarów badawczych: system Unii Europejskiej, procesy polityczne w państwach europejskich.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych; czasopismach i prestiżowych wydawnictwach naukowych.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (w języku polskim i angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Płci i Rodziny w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 132.2023.ZSPR.WNS.AW z dnia 24.10.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Wydział Nauk Społecznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki socjologiczne • w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20.02.2024 r. Okres zatrudnienia: 3 lata Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.
 • Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.
 • Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się:
 • 4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ;
 • 4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN, redakcja lub rozdział w takiej;
 • 4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN;
 • 4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) / Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN);
 • 4.samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN.
 • Warunkiem minimalnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie, w którym został ogłoszony konkurs.
 • Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Konkurs nr 131.2023.INoIiM.WF.ER z dnia 17 października 2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny Nazwa stanowiska: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna • w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach • w dziedzinie: nauki społeczne Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r. Okres zatrudnienia: czas określony do 31.01.2025 r. Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.12.2023 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z wybranego zakresu: edytorstwa, publikowana cyfrowego i sieciowego, współczesnego rynku księgarskiego, mediów cyfrowych, informacji i analizy danych. Doświadczenie w zakresie elektronicznych systemów informacyjnych.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 130.2023.NCN.CBSA.WNHP.AH z dnia 16.10.2023 r. Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym Stanowisko: badawczo-dydaktyczne Rodzaj stanowiska: adiunkt (post-doc) Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki/humanistyczne/historia Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę, Wynagrodzenie: 7300 zł brutto miesięcznie Termin składania dokumentów: 30.11.2023 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r. Przewidywany okres zatrudnienia: 01.01.2024 r.-31.05.2027 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopnień doktora w zakresie historii starożytnej, filologii klasycznej lub orientalistyki.
 • Kandydat posiadający więcej niż jeden stopień doktorski może wziąć udział w konkursie, jeśli uzyskał swój pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż w 2016 r.
 • Bardzo dobra znajomość języka greckiego.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 • Spełnienie ogólnych kryteriów sformułowanych przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie Maestro (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala44_2016-zal1.pdf).
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • Zatrudnienie: w ramach projektu NCN Maestro "Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja".
 • Opis szczegółowy: Post-doc w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu NCN Maestro "Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja". Jest to projekt z zakresu badań ilościowych nad antycznymi inskrypcjami (https://hist.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny/Epigraphy-project/Project-description).
 • Prowadzenie badań w zakresie starożytnej kultury epigraficznej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, których wyniki znajdą odzwierciedlenie w rozdziałach złożonych do monografii zbiorowych, które zostaną przygotowane w ramach tego projektu. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Prowadzenie co najmniej 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-18

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (zastępstwo) w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii na Wydziale Nauk Biologicznych Konkurs numer 117.2023.ZBPI.WNB.AH z dnia 03.10.2023 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Wydział Nauk Biologicznych Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 18.12.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r. Okres zatrudnienia: 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Stopień magistra kierunku mikrobiologia lub biologia.
 • Doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i genetyki bakteriofagów, bioinformatycznej analizy danych sekwencjonowania genomowego NGS, technik produkcji rekombinowanych białek fagowych, inżynierii genetycznej, w tym tworzenia mutantów fagowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań in vivo w modelu mysim.
 • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla studentów.
 • Publikacje naukowe z dziedziny nauk biologicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratoriach zagranicznych, kursach doszkalających oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: 1. Po zatrudnieniu kandydat będzie prowadził badania w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk biologicznych. Nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Działalność na rzecz upowszechniania nauki. Opieka nad praktykantami i studentami prac dyplomowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji