Matura ustna z polskiego 2024. Pytania jawne, niejawne i zasady zdawania egzaminu. Ważne materiały od CKE

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę ustną z polskiego? Jak wygląda ten egzamin. Sprawdź najważniejsze informacje na temat matury ustnej w 2024 roku.
Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę ustną z polskiego? Jak wygląda ten egzamin. Sprawdź najważniejsze informacje na temat matury ustnej w 2024 roku. fot: Arkadiusz Wojtasiewicz/ Polska Press
Jak wygląda matura ustna z języka polskiego w 2024 roku? I kiedy się odbędzie? Takie pytania zadają sobie tegoroczni maturzyści. W tym roku większość uczniów (osoby zdające egzamin w formule 2023) przystąpi do egzaminu ustnego, który składa się z dwóch zadań. Zdający muszą zapoznać się z listą pytań jawnych, a na maturze wylosują jedno z nich. Ponadto odpowiedzą na pytanie niejawne z zakresu literatury, kultury i języka. Sprawdź przebieg egzaminu, wymagania i najważniejsze informacje o ustnej maturze z języka polskiego.

Spis treści

Czy w 2024 roku będzie matura ustna?

Sporo osób zastanawia się, czy w 2024 roku będzie matura ustna. Przypomnijmy, że powstała w tej sprawie petycja skierowana do MEN-u (chodziło dokładnie o zniesienie progu zdawalności i usunięcie pytań niejawnych). Jednak resort edukacji poinformował, że „nie jest możliwe w trakcie trwającego roku szkolnego dokonać tak istotnych zmian w organizacji egzaminu maturalnego”. W związku z tym w 2024 roku matura ustna się odbędzie.

Matura ustna z języka polskiego 2024. Przebieg egzaminu

W 2024 roku większość uczniów przystąpi do matury ustnej z języka polskiego w formule 2023, właśnie dlatego zamieszczamy najważniejsze informacje o egzaminie w nowej formule. Uczniowie muszą zapoznać się z listą pytań jawnych na egzamin, a także przećwiczyć odpowiadanie na przykładowe pytania niejawne.

Jak wygląda matura ustna z języka polskiego w 2024 roku? Oto przebieg egzaminu:

 1. Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy lektury (pytanie jawne) drugie innych tekstów kultury, zdający omawia je na podstawie tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy dotyczącego języka (pytanie niejawne).
 2. Na przygotowanie się do odpowiedzi uczeń ma 15 minut. W tym czasie może stworzyć notatki i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, które będzie chciał omówić w trakcie swojej wypowiedzi.
 3. Następnie na podstawie przygotowanych materiałów uczeń przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową.
 4. Na koniec zdający odpowiada na pytania egzaminatorów. Na tę część egzaminu przewidziano około 5 minut.

Cała matura ustna z języka polskiego 2024 trwa więc około 30 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 30. Przypomnijmy, że w przypadku tego egzaminu obowiązuje próg zdawalności i wynosi on 30 procent.

Matura ustna w formule 2015

Uczniów przystępujących do matury ustnej w formule 2015 nie obowiązują pytania jawne, a jedynie pytania niejawne. Poza tym przebieg egzaminu jest podobny, jak w formule 2023.

– Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut) – czytamy na stronie CKE.

Warto przed maturą ustną zapoznać się z listą przykładowych zadań niejawnych zamieszczoną na stronie CKE.

Trwa głosowanie...

Czy matury ustne powinny być odwołane?

Kiedy jest matura ustna 2024? Terminy

Matura ustna w 2024 roku została zaplanowana w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Dokładne daty dla wszystkich uczniów ustalane są indywidualnie, w szkołach. Sprawdź pełen harmonogram matur 2024.

Matura ustna z polskiego w 2024 roku - pytania jawne. Lista i odpowiedzi

Na maturze w 2024 w nowej formule obowiązują pytania jawne. Lista ta zawiera 110 zagadnień. Warto zapoznać się z nią wcześniej i zacząć opracowywać pytania. Poniżej znajduje się pełna lista jawnych pytań na maturę ustną w 2024 roku:

Wszystkich pytań obowiązujących na maturze 2024 jest 110.

Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odp...

(Na bieżąco zamieszczamy też proponowane rozwiązania).

Niejawne pytania na maturze ustnej z polskiego 2024. Przykłady

Uczniowie zarówno zdający egzamin w formule 2023, jak i 2025 muszą zmierzyć się z niejawnym pytaniem na maturze ustnej z polskiego. Takie zadanie składa się z:

 • polecenia (w formie twierdzenia lub pytania, zawierające zdanie z czasownikiem „omów” informujące, że w wypowiedzi należy odwołać się do załączonego do zadania tekstu, np. ikonicznego, językowego czy literackiego oraz innego wybranego utworu);
 • tekstu literackiego, językowego lub ikonicznego powiązanego z tematem wypowiedzi.

Przykładowe pytania niejawne na maturze z polskiego znajdują się na stronie cke.gov.pl. Poniżej podajemy dwa z nich wraz z przykładowymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez CKE:

1. Czy sztuka powinna naśladować, czy też kreować rzeczywistość? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego.

Ignacy Krasicki „Malarze”
Dwaj portretów malarze słynęli przed laty: Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał, Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobnie, Jan piękniejsze twarze.
Ignacy Krasicki, Malarze, [w:] tegoż, Bajki, Wrocław 1989.

Przykładowa realizacja:
Wstęp: Przywilejem artysty jest swoboda twórczej ekspresji, zatem w ogóle nie należy mówić o tym, jakie są obowiązki sztuki. Może ona zarówno naśladować rzeczywistości, jak i ją swobodnie kreować.
Rozwinięcie: Realizm bajki „Malarze” Ignacego Krasickiego:

 • ponadczasowa tematyka utworu – artysta a oczekiwania odbiorcy
 • specyficzna sytuacja dwóch malarzy – obaj tworzą portrety
 • trafne spostrzeżenie dotyczące ludzkiej natury, zawarte w epigramatycznej formie: ludzie są próżni, dlatego lubią być upiększani.
 • malarz o imieniu Jan w wynikający z pragmatyzmu życiowego sposób pojmuje kreacyjną rolę swojej sztuki – dodaje urody portretowanym postaciom i dzięki temu radzi sobie bardzo dobrze finansowo (ma dużo zamówień)
 • drugi malarz, Piotr, jest bardzo rzetelny w odtwarzaniu wizerunków – robi to realistycznie i z tego powodu ponosi finansową klęskę (ludzie nie chcą oglądać swojego prawdziwego oblicza).

Kreacja na wzór świata rzeczywistego – trylogia J.R.R. Tolkiena:

 • Tolkienowski świat jest światem baśniowym, charakterystycznym dla fantastyki – zamieszkują go postaci niespotykane w codziennym życia, cała struktura stworzona przez Tolkiena jest wzorowana na świecie rzeczywistym. Świat fantastyczny otrzymuje atrybuty świata realnego: język, mitologię, topografię, system społeczny i świat wartości
 • artysta, kreując, jednocześnie naśladuje – ten element odnosi się zwłaszcza do elementów etycznych, ideowych, postaw i wartości wpisanych w tekst. To, co nierzeczywiste ma tłumaczyć to, co dostępne poznaniu powszechnemu.

Podsumowanie: Sztuka kreuje własną rzeczywistość. Zwyczajne naśladownictwo (np. natury) trudno nazwać sztuką, to co najwyżej zwykłe rzemiosło. Jednak sztuka realistyczna może być najwyższej próby, jeśli w dziele artysta przekazał jakąś cząstkę własnej wrażliwości.

2. Czy pragnienie bliskości z drugim człowiekiem jest rzeczywiście obce elektronicznym formom komunikacji? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego, albo własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Prawdziwy list musi mieć adresata. Prawdziwy list pisany jest zawsze do kogoś, choćby ten, kto pisze, do siebie pisał. No, i prawdziwy list musi być pisany ręcznie. Słowo pisane ręcznie jest bowiem innym słowem niż na maszynie czy komputerze. Tak jakby krwi własnej pieczęć. Jakaż to różnica, ktoś powie, a dużo szybciej na maszynie, tym bardziej na komputerze, a o ileż wygodniej. Otóż istotna to różnica. W liście pisanym ręcznie czytamy nie tylko to, o czym ktoś nam donosi. Czytamy również to, co kryje się w kształcie słów czy nawet poszczególnych liter, w ich pochyłości, rozwlekłości, gęstości. Czytamy, czy te litery drżały w trakcie ich pisania, czy się poddawały lub stawiały opór, czy wypływały na papier pospieszne, podniecone lub rozgoryczone, czy w mozole dopływały do ręki. To nam nieraz więcej mówi niż to, o czym list donosi. Pozwala niekiedy się domyślać, co list próbował zataić lub czego nie byłoby zdolne przekazać żadne słowo. Prawda listu kryje się i w papierze, na którym został napisany, i w kopercie, w której został wysłany. List pisany ręcznie potrafi zdradzić nawet to, do czego ktoś zmuszał słowa, żeby kłamały. Czasem zastanawiam się, czy list nie wziął się z pragnienia dotknięcia kogoś, gdy było to fizycznie niemożliwe. Ale, być może, to już przebrzmiałe pragnienia, dlatego list umiera.
Na podstawie: Wiesław Myśliwski, „Ostatnie rozdanie”, Kraków 2013.

Przykładowa realizacja:
Wprowadzenie: Rozwój techniki umożliwił porozumiewanie się na odległość (telegraf, telefon), a współczesna technologia informacyjna (przede wszystkim internet) sprawiła, że świat stał się globalną wioską. Z powyższego wynikają zmiany we współczesnej komunikacji: listy tradycyjne zastąpione zostały przez elektroniczne sposoby komunikowania się. Rozwój cywilizacyjny przyspieszył i poszerzył możliwości komunikowania się ludzi ze sobą.
Teza: Według mnie pragnienie autentycznej bliskości z drugim człowiekiem jest obce elektronicznym formom komunikacji.
Argumentacja: Wiesław Myśliwski Ostatnie rozdanie:

 • listy pisane ręcznie zawierają więcej informacji niż pisane na maszynie: (można rozpoznać „gęstość” informacji; „rozwlekłość” liter może nieść ze sobą określone informacje, np. brak pośpiechu przy pisaniu albo wiek nadawcy; łatwo dostrzec emocje nadawcy towarzyszące mu przy pisaniu; list pozwala czytać między wierszami („Pozwala niekiedy się domyślać, co list próbował zataić”), list pisany ręcznie jest prawdziwszy („potrafi zdradzić nawet to, do czego ktoś zmuszał słowa, żeby kłamały”);prawda listu kryje się m.in. w papierze i w kopercie, np. oryginalny papier listowy czy oryginalna koperta mogą świadczyć o szacunku do adresata.
 • zdaniem Myśliwskiego kiedyś pisanie listu wynikało z potrzeby bliskości; obecnie to pragnienie zamiera, dlatego ludzie nie piszą listów ręcznie.

Własne doświadczenia:
telefonia komórkowa – współcześni ludzie powszechnie korzystają z telefonów komórkowych, pisząc SMS-y. Komunikacja z użyciem telefonów komórkowych ma zalety i wady (zalety: szybkość kontaktu; możliwość porozumiewania się z niemal każdego miejsca, z niemal każdą osobą; kontakt jest żywy, spontaniczny; wady: powierzchowność, zdawkowość; łatwość kontaktu za pomocą SMS-ów prowadzi czasami do unikania kontaktu bezpośredniego).
internet – sprawia, że świat stał się „globalną wioską”, za jego pomocą można przesyłać m.in. komunikaty pisane – e-maile, które zastępują tradycyjne listy (zalety komunikacji w internecie: duży zasięg; możliwość przesyłania obrazów i filmów; dostęp do wielu różnych społeczności; wady komunikacji w internecie: niedbałość o sposób wypowiadania się, zastępowanie świata realnego światem wirtualnym.
Podsumowanie: Rozwój cywilizacyjny przyspieszył i bardzo poszerzył możliwości komunikowania się między ludźmi, ale równocześnie sprawił, że komunikowanie się jest schematyczne, a ludzie czują się ze sobą mniej związani. Szybkość komunikowania się we współczesnym świecie sprawia, że często pozbawione jest ono refleksji. Kontakty stają się powierzchowne, choć częste, a uczestnikom aktu komunikacji zależy bardziej na szybkim kontakcie, niż na prawdziwej bliskości.

Jak przygotować się do matury ustnej z polskiego 2024? Materiały CKE

Matura ustna w 2024 roku jest bardziej wymagająca, niż ta, która odbywała się przed pandemią. Wszystko przez obecność jawnych pytań, z którymi muszą zapoznać się uczniowie. Ważnym elementem przygotowań do matury ustnej jest więc opracowanie pytań egzaminacyjnych, a także ich regularne powtarzanie. Zazwyczaj jednak egzaminy ustne nie należą do najtrudniejszych, a egzaminatorzy są dość wyrozumiali tak relacjonowali zeszłoroczni maturzyści.

Równie ważne jest przygotowanie się do drugiego zadania – niejawnego. Dobrym pomysłem na powtórkę jest ćwiczenia rozwiązywania przykładowych zadań. Znajdują się one m.in. na stronie cke.gov.pl. Można także sprawdzić swoją odpowiedź, porównując ją z przykładową realizacją. Na maturze ustnej z języka polskiego przydają się umiejętności, które powinny być ćwiczone na zajęciach, a więc: analiza i interpretacja utworu, tworzenie notatki lub konspektu, wykorzystanie wiedzy z zakresu historii i teorii literatury.

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę ustną?

W przypadku matur ustnych w 2024 roku obowiązuje próg zdawalności i jest on taki sam, jak na egzaminach pisemnych, a więc wynosi 30 procent. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć to 30, żeby więc zdać maturę ustną, uczeń musi zdobyć przynajmniej 9 punktów. Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu, mogą przystąpić do matury poprawkowej. W przypadku egzaminu ustnego odbędzie się ona 21 sierpnia 2024.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji