Matura 2024: język polski rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi. Jak poszło tegorocznym maturzystom?

Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
W tym tekście umieściliśmy arkusz oraz sugerowane odpowiedzi do tematów..
W tym tekście umieściliśmy arkusz oraz sugerowane odpowiedzi do tematów.. Fot. Wojciech Wojtkielewicz
Matura rozszerzona z języka polskiego jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Egzamin odbył się 20 maja. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi do tematów opublikowaliśmy po godz. 14.00 Sprawdź, jak wyglądał egzamin maturalny z języka polskiego i kiedy pojawią się wyniki.

Spis treści

Matura 2024: język polski rozszerzony. Arkusz CKE

Na oficjalne ogłoszenie wyników matur należy poczekać do 9 lipca, zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jednak możesz sprawdzić pytania i odpowiedzi wcześniej razem z nami.

W tym materiale po godz. 14.00 zamieściliśmy arkusz egzaminacyjny CKE. Sugerowane odpowiedzi zostały opracowane przez ekspertkę i umieszczone pod właściwymi stronami arkusza.

W tym tekście umieściliśmy arkusz oraz sugerowane odpowiedzi do tematów..

Matura 2024: język polski rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i o...

Odpowiedzi do matury 2024 z języka polskiego rozszerzonego

Nasza ekspertka opracowała schemat wypowiedzi.

Temat 1. Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich.

Wstęp: Występowanie w utworze elementów charakterystycznych dla dwóch lub trzech rodzajów literackich - połączenie języka liryki z wypowiedziami dialogowymi postaci etc. Zazwyczaj bazuje on na współistnieniu części integralnych wiodącego rodzaju, jak na przykład proza poetycka, gdzie ciągły, epicki tekst, jest tworzony w sposób charakterystyczny dla liryki, gdzie dominuje metaforyka i kwiecistość stylu.

Warto wspomnieć o synkretyzmie w epoce Romantyzmu, który obejmował również synkretyzm gatunkowy, mieszanie się elementów gatunkowych dzieł np. Pan Tadeusz epos, poemat, dramat, gawęda, kronika.

Stanowisko/Teza:

Synkretyzm literacki, jako forma kreacji artystycznej twórcy, pozwala na swobodniejsze i płynne wyrażanie myśli i emocji pisarza. Za pomocą tegoż zjawiska literackiego można zarówno dezintegrować z formą literacką, jako konwencjonalny twór, jak i budować dzieło pełne, skończone, noszące wielopoziomowe znaczenia, działające na wiele zmysłów.

Przykłady dzieł synkretycznych i argumentacja:
Potrzeba przekraczania granic gatunkowych, niewystarczalność zastanych ram gatunków sprawiła, że literaci wcielali do swoich utworów elementy wielu gatunków, by zrealizować swoją wizję. Przykładem takiej innowacji jest twórczość dramaturgiczna Williama Szekspira, który jako pierwszy na wielką skalę zerwał z antycznym modelem tragedii i komedii. „Hamlet” – jako dzieło łamię zasadę trzech jedności (akcja utworu nie zamyka się w 24 godzinach, tej samej przestrzeni, a także nie jest jednowątkowa), zasadę mimesis (obłęd, wizje Hamleta), czy też wprowadza elementy fantastyczne (zjawa ojca, sny Ofelii, obłęd Hamleta) do dzieła dramatycznego.

Synkretyzm pozwala na łączenie form oddziałując na wiele zmysłów odbiorcy, a także budując pełniejszy obraz świata przedstawionego w utworze. Przykład: „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, jako cykl utworów synkretycznych łączących liryczny język z epicką narracją uzupełnianą dialogami postaci, rodem z dzieł dramatycznych. Dzięki tym zabiegom Mickiewicz uzyskuje poetycką pełnię przekazu, gdzie emocje czytelników są wzbudzanie, nie tylko za pomocą przekazywanej przez narratora historii bazującej na podaniach litewskich, ale także na rytmiczny, muzycznym języku liryki, do którego dołączają postaci wypowiadające się we własnym imieniu.

Kontekst historycznoliteracki: idea romantyczna dramatu romantycznego i ballady romantycznej, jako nowych jakościowa gatunków, tworzonych właśnie za pomocą synkretyzmu gatunkowego – „Kordian” J. Słowacki, „Nie-boska komedia” Z. Krasiński.

Dzieło doskonałe, zawierające wszystko, co sztuka ma do zaoferowania, to synkretyczny utwór, który łącząc zarówno elementy gatunkowe literatury wciela także elementy muzyczne lub malarskie towarzyszących sztuk. Taka idea przyświecała młodopolskim artystom, w tym Stanisławowi Wyspiańskiemu, twórcy dramatu „Noc listopadowa”. Autor „Nocy listopadowej” przeplata różne plany metafizyczne i historyczne. Wprowadza do swojego dramatu wiele gotowych elementów, odwołuje się do najrozmaitszych tradycji i kontekstów, spaja je w synkretyczną, lecz spójną całość. Dzięki temu udaje mu się uzyskać efekt narastającej wielopłaszczyznowości.

Kontekst historycznoliteracki: idea dzieła wielkiego, doskonałego pełnego będąca u podstaw tworzenia się modernizmu – Wagner. Biograficzno-literacki – inspiracja Wyspiańskiego niemieckim twórcą, którego działania obserwował podczas swoich podróży i studiów w Niemczech. Chęć stworzenia wielkiego dzieła łączącego dziedziny sztuki na deskach teatru Wielkiego w Krakowie, podczas jego pracy właśnie wśród krakowskich artystów scenicznych.

Synkretyzm stawał się dla literatów, jedyną możliwością wyrażenia niewyrażalnych emocji i przeżyć. Przykładem „Pamiętnik z powstania Warszawskiego” M. Białoszewskiego, jako tygiel powieści, reportażu, pamiętnika, lirycznych/lingwistycznych eksperymentów. Białoszewski wyraża tym samym degradację świata podczas II wojny światowej, za pomocą rozpadu gatunku, którego użył do opisu przeżyć.

Podsumowanie: Rola synkretyzmu w literaturze, była zmienną, zależną od epok, nurtów i potrzeb artystycznych twórców. Zawsze jednak pozostawał element wspólny: niewystarczalność zastanych form, na ujęcie tematów, emocji i wizji artystycznych podejmowanych przez pisarzy.

Temat 2. Jak w utworach literackich kreowana jest przestrzeń i jaka jest funkcja takiej kreacji
w danym utworze?

Wstęp: Przestrzeń właściwie od początków literatury stanowi jeden z jej głównych tematów. Przestrzeń sacrum i przestrzeń profanum, przestrzeń bliska, w której możliwe jest zadomowienie i przestrzeń obca, podróż jako droga poznania nie tylko dalekich terenów, ale i siebie – to motywy bardzo dla literatury istotne. Na takich opozycjach przestrzeni budowano wiele dzieł literacki. Kluczowym podziałem jest również odróżnienie przestrzeni realistycznej, fizycznej, zgodnej z logiką, od tej, która tworzy w dziełach fantastyczne, oniryczne, nieprawdopodobne wymiary.

Teza / stanowisko: Literatura prezentuje możliwości tworzenia przestrzeni zarówno mimetycznie odwzorowanych, bliskich i bezpiecznych, jak i tych wyimaginowanych, sennych wizji świata, które oddają za pomocą metaforyczności emocje zarówno twórcy, jak i postaci literackich.

Opowieść o świecie widzianym oczami dziecka, lecz spisywana przez dorosłego, wprowadza fantastykę, fragmentaryczność do zaprezentowanej przestrzeni odtwarzanej ze wspomnień. Przykładem takiej konwencji przestrzeni jest właśnie cykl opowiadań Brunona Schulza poświęconych latom młodości, opisowi domu i ojca samego autora. W świecie „Sklepów cynamonowych” przenikają się pierwiastki antymimetyczne, w różnych ujęciach onirycznych, z pierwiastkami pozornie mimetycznymi, które również przejawiają się rozmaicie. Na pierwszy rzut oka takie opisy przestrzeni wykluczają zwykłe następstwo zdarzeń, w pewnym sensie jednak nawiązują do szerokiej tradycji literackich opisów krain rzeczywistych i nierzeczywistych, utopijnych, wymarzonych oraz zmyślonych. W tytułowym opowiadaniu współistnieją dwa wyobrażenia przestrzeni, zasada ta jest ogólną dominantą u Schulza, ma także charakter stały w całej twórczości pisarza, jako nośnik filozoficznej wymowy opowiadań. Pierwszy to rzeczywiste elementy domu rodzinnego, czy też miasteczka, które mieszają się z drugim tłem wydarzeń, czego symbolem jest labirynt i zamurowane drzwi, za którymi znajdują się zapomniane pomieszczenia. W opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” bohater, zgubiwszy się w drodze do domu, błąka się w labiryncie miejsc nieprawdopodobnych. Ze znanych domowych zakamarków w mgnieniu oka autor zabiera nas do tajemniczych zaułków miasta i ukrytych miejsc w domu. Przestrzeń w tychże opowiadaniach oparta jest o podział na znane i obce elementy, mroczne i ulotne mieszają się z tymi rodzinnymi i realnymi.

Kontekst biograficzny: autor prezentuje prawdziwe przestrzenie Drohobyczy, miasteczka, gdzie się wychował i zmarł. Nawiązuje w opowiadaniach do wizji miejsc i przestrzeni zapamiętanych ze swojego domu rodzinnego, autonarrację wykorzystuje w celach terapeutycznych, a także by ocalić ten świat od zapomnienia.

Przestrzeń tworzona na opozycji natura – świat człowieka jest tematem licznych utworów lirycznych ze względu na tworzenie atmosfery obcości lub bliskości w zależności od uczuć/emocji prezentowanych w utworach. Przykładem jest twórczość Bolesława Leśmiana, a w tym utwory takie jak: „Topielec” i „Łąka”. Włączenie człowieka w świat natury zawsze wiąże się z pewnego rodzaju zatraceniem, nieodwracalną utratą człowieczeństwa. Taką sytuację obrazuje utwór „Topielec”, którego bohater liryczny postanawia
dotknąć zieleni-natury samej w sobie. Pragnienie poznania świata pierwotnego, naturalnego jest jednoznaczne z wyrugowaniem z tego, w którym do tej pory żył podmiot liryczny tego wiersza.

Kontekst historycznoliteracki: koncepcja ożywionej natury, jako przestrzeni wpółodczuwającej z bohaterami w dziełach epoki romantyzmu.

Zapomniane elementy świata, przedstawiane w literaturze, budowane są przez artystów ze wspomnień, wizji, które odrealniają przestrzeń, sprawiając, że obcowanie z nią jest mistycznym doznaniem, chwytaniem ulotnej historii tworzenia się czyjejś tożsamości. Przykładem takiego zabiegu jest opowiadanie A. Stasiuka „Miejsce”. Bę­dą­ca osią fa­bu­ły opo­wia­da­nia sta­ra cer­kiew Łem­ków sta­no­wi­ła we­dług nar­ra­to­ra wy­ra­że­nie toż­sa­mo­ści wspól­no­ty. Sama w so­bie była je­dy­nie bu­dyn­kiem, jed­nak zachowanie mieszkańców okolicznej wsi, a także byłych użytkowników tej przestrzeni tworzy zamknięty kontekst – ich tożsamość. Modły wiejskich kobiet, odtwarzanie przestrzeni z pamięci przez odwiedzających sprawiają, że niewidoczne elementy świata przedstawionego stają się na nowo ważne i niemal namacalnie istniejące.

Kontekst historycznoliteracki: przestrzeń uświęcona i tworzona za pomocą opowieści – Biblia i przestrzenie wydarzeń związanych z prorokami lub samym Jezusem.

Podsumowanie: Przestrzeń w literaturze odgrywa ważna rolę dla odbioru dzieła, a także dla oznaczenia, czy jest ono realne, prawdopodobne, czy też nosi elementy fantastyczne. Literaci podejmowali różne koncepcje tworząc świat przedstawiony w swoich utworach, zarówno przerysowując go-mitologizując, jak w wypadku Brunona Schulza, jak i odzierając z magii, jak w przypadku szeroko pojętej literatury faktu.

Skrajne emocje po maturze rozszerzonej z polskiego. Opinie maturzystów

Egzamin rozszerzony z języka polskiego wzbudził w zdających bardzo wiele różnych emocji. Jedni wyszli pełni nadziei, zadowoleni po wykonanej pracy, inni nie napisali ani słowa i opuścili salę po przyklejeniu naklejek w odpowiednich miejscach. Maturzyści tuż po egzaminie dzielą się swoimi przemyśleniami.

Znałam 2 lektury rozszerzone i jedną z nich były Sklepy Cynamonowe więc czuje się jak wygrana – czytamy.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Czy można odwołać się od wyniku matury z języka polskiego?

Możliwość odwołania się od wyniku matury rozszerzonej z języka polskiego jest przewidziana w procedurach egzaminacyjnych. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników. Po uzyskaniu zgody, maturzysta może zapoznać się ze swoją pracą i sprawdzić, czy jego zdaniem nie popełniono błędów w ocenianiu. Jeśli takie błędy zostaną zauważone, należy złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej, co trzeba zrobić w ciągu 2 dni roboczych od momentu wglądu do pracy. W przypadku dalszych wątpliwości co do wyniku, istnieje możliwość odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku ponownego sprawdzenia. Szczegółowe procedury są dostępne na stronach internetowych OKE oraz w regulaminach egzaminacyjnych.

Jak wygląda matura rozszerzona z języka polskiego?

Czas przeznaczony na pracę ucznia na maturze rozszerzonej z języka polskiego wynosi 210 minut (może on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający ma do wyboru dwa tematy, decyduje się na jeden z nich, a następnie pisze wypracowanie zawierające minimum 500 wyrazów. Będzie można za nie otrzymać maksymalnie 35 punktów. Maturzysta musi odwołać się do lektur/utworów/kontekstów zawartych w poleceniu, a więc:

 • wybranej lektur obowiązkowej lub podanej lektury obowiązkowej;
 • utworów literackich z dwóch różnych epok;
 • wybranego kontekstu.

Matura w 2024. Kiedy będą arkusze CKE i odpowiedzi?

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9.00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14.00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Prawidłowe rozwiązania podamy tutaj, krótko po opublikowaniu arkuszy. Natomiast na ostateczne wyniki matur trzeba poczekać do 9 lipca 2024 roku.

Co znalazło się w arkuszu CKE na maturze rozszerzonej z polskiego 2023? Zobacz>>

Matura rozszerzona polski 2023. Arkusz CKE już jest. Wiemy, ...

Kiedy reszta egzaminów maturalnych? Harmonogram matur 2024

Jakie egzaminy jeszcze przed nami?

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji