Matura z języka angielskiego 2024 zakończyła się. Jakie zadania znalazły się na egzaminie? Wymagania, typy zadań, przydatne słownictwo

Matura z angielskiego 2024 dobiegła końca. Jakie zadania znalazły się w arkuszu?
Matura z angielskiego 2024 dobiegła końca. Jakie zadania znalazły się w arkuszu? Tomasz Czachorowski
Matura 2024 z języka angielskiego na poziomie podstawowym dobiegła końca. Egzamin wyglądał tak samo jak w ubiegłym roku. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Do napisania był wpis na blogu. Czy maturzyści poradzili sobie z tematem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o maturze z angielskiego 2024.

Spis treści

Arkusz i odpowiedzi do matury z angielskiego 2024

Maturzyści po wyjściu z sali próbują przypomnieć sobie treść zadań, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i otrzymać przybliżony wynik z matury. Niżej znajdziecie dzisiejszy arkusz maturalny z języka angielskiego 2024 i proponowane odpowiedzi do zadań. Zobacz, jak Tobie poszła matura z angielskiego:

Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z pozi...

Arkusz wraz z odpowiedziami zamieściliśmy powyżej po godz. 14.00. Proponowane odpowiedzi pojawiają się na bieżąco pod arkuszem.

Matura 2024 z języka angielskiego. Najważniejsze informacje

Egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest, obok języka polskiego i matematyki, obowiązkowy dla maturzystów.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja. Wypowiedzią pisemną, którą musieli napisać maturzyści był wpis na blogu. Zdający chętnie dzielą się swoimi opiniami o arkuszu z języka angielskiego. Na poziomie rozszerzonym, jeśli ktoś tak wybrał w deklaracji maturalnej, egzamin będzie miał miejsce 13 maja.

Matura ustna z języka angielskiego rozpocznie się od 11 maja i potrwa do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a następnie od 20 do 25 maja. Godziny i dokładne daty są ustalane przez poszczególne szkoły.

Wymagania na egzaminie maturalnym z języka angielskiego 2024

Na poziomie podstawowym, wymagania odpowiadają poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi). Dotyczą wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Znajomości środków językowych: to obejmuje gramatykę, słownictwo i strukturę zdaniową. Poziom wiedzy i umiejętności maturzysty powinien pozwalać na skuteczne wyrażanie się i rozumienie tekstu.
 • Rozumienia wypowiedzi: egzaminatorzy będą sprawdzać, czy zdający potrafi zrozumieć zarówno pisaną, jak i mówioną angielszczyznę.
 • Tworzenia wypowiedzi pisemnych: matura wymaga umiejętności pisania w języku angielskim. To oznacza, że trzeba skonstruować logiczne i klarowne wypowiedzi np. e-mail lub wpisy blogowe.
 • Reagowanie na wypowiedzi: tutaj zdający uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego.
 • Przetwarzania wypowiedzi: ważna jest umiejętność analizy i przetwarzania tekstu czytanego i słuchanego. Jest sprawdzana w pytaniach do tekstu, zadaniach z luką lub zadaniach wyboru.

Najtrudniejszym zadaniem otwartym na maturze pisemnej z języka angielskiego było zadanie zamykające arkusz, tym razem wpis na blogu. Wypowiedź musi liczyć od 80 do 130 wyrazów.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 32–38 pkt – zadania zamknięte; 28–22 pkt – zadania otwarte. Żeby zdać maturę z angielskiego trzeba zdobyć minimum 30 procent punktów.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów znajdują się w:

Słownictwo, które trzeba znać na maturze z języka angielskiego

Zgodnie z wymaganiami zdający musi umieć poruszać się w obszarze poniższych zagadnień wykorzystując środki językowe (leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i ortograficzne):

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia);
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne);
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, ruch uliczny);
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
 • tradycje i zwyczaje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu);
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia);
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane);
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, problemy współczesnego świata)

Rozumienie tekstów pisanych będzie dużo łatwiejsze, jeżeli powtórzysz sobie słówka z tego zakresu. Będą one pomocne również w czasie egzaminów ustnych.

Co można wnieść na maturę z języka angielskiego?

Na maturę 2024 z angielskiego należało przynieść długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz dowód osobisty. Wytyczne CKE nie przewidują dodatkowych pomocy na tym egzaminie.

Ile trwa matura z języka angielskiego w formule 2023?

9 maja 2024 uczniowie mieli 120 minut na napisanie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony (13 maja) to trochę więcej czasu. Maturzyści piszą przez 150 minut. Na maturę ustną z języka obcego przewidziane jest 15 minut.

Porady eksperta przed maturą z angielskiego

Elżbieta Deja, Główny Metodyk Tutlo Teens & Adults w Tutlo, szkole języka angielskiego online podpowiada, jak przygotować się do matury z angielskiego.

Bardzo starannie przeczytaj polecenie do każdego zadania. Podkreślaj słowa kluczowe w poleceniach - należy o nich pamiętać podczas wykonywania zadania.

Nauczycielka zwraca uwagę na sposób rozwiązywania zadań. Podczas wykonywania zadań z luką:

 • przed uzupełnieniem luki przeczytaj cały tekst, w ten sposób poznasz kontekst wypowiedzi,
 • wypełniając luki zwróć uwagę na ich otoczenie - wyrazy sprzed luką i po luce - pomogą one stwierdzić jakiej informacji brakuje w luce oraz określić jaka część mowy/ struktura gramatyczna powinna być użyta,
 • po uzupełnieniu każdej luki przeczytaj tekst jeszcze raz, sprawdź czy wpisana liczba wyrazów zgadza się z podaną w poleceniu.

Podczas pisania wypowiedzi pisemnej dokładnie zapoznaj się z poleceniem. Po jej napisaniu upewnij się, że:

 • zrealizowałeś wszystkie cztery „kropki” oraz w pełni przekazałeś wszystkie informacje zawarte w każdej z nich (każda zawiera co najmniej trzy elementy rozwijające),
 • zwróć uwagę na staranność charakteru pisma, tak by nieczytelna wypowiedź nie zaburzyła komunikacji.

Elżbieta Deja - lektorka języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, egzaminatorka OKE, wykładowczyni akademicka, tłumaczka, badaczka i autorka licznych artykułów naukowych.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Źródło: CKE

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji