Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Gdański ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Gdański - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Gdański - aktualne oferty pracy gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Gdański. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Gdański - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Dziekan Wydziału Ekonomicznego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomicznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06. 2019 r.

Oczekiwania:

 • tytuł magistra nauk ekonomicznych;
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu procesów wzrostu gospodarczego, rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów morskich, w tym morskiej energetyki wiatrowej;
 • znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych ww zakresie;
 • doświadczenie w badaniach z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i nowych sektorów off-shore
 • zaawansowanie w co najmniej 80% przygotowania rozprawy doktorskiej w ww wymienionym zakresie tematycznym wraz z opinią promotora lub opiekuna naukowego lub kierownika szkoły doktorskiej
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych (NCN, NCBR granty uczelniane etc.,)
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych (także międzynarodowych) oraz kursach
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowa
 • zaangażowanie w działalność naukową i organizacyjną katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-10

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem
 • Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki i bioinformatyki
 • Znajomość innowacyjnych, opartych na najnowszych technologiach, metod wykrywania, identyfikacji i badania zróżnicowania genetycznego i fenotypowego patogenów
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy przy użyciu technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas
 • Umiejętność pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową HPLC/UPLC potwierdzone certyfikatem
 • Odbycie co najmniej 3-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu zagranicznego z zakresu bioinformatyki lub spektrometrii mas
 • Znajomość norm ISO 17025 (System Zarządzania Jakością) i ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i umiejętność pracy w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • Umiejętność przygotowywania wniosków patentowych
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biochemii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych.
 • Znajomość technik biochemii i biologii molekularnej
 • Doświadczenie w badaniach dotyczących biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład lub zbliżonych.
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim.
 • Udokumentowany w czasopismach recenzowanych oryginalny dorobek naukowy dotyczący biochemii i biotechnologii lipidów roślinnych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym
 • Wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Zakładu, zleconych przez Kierownika Zakładu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-03

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Molekularnych i Komórkowych Podstaw Strategii Nutraceutycznych w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii.

Oczekiwania:

  • stopień naukowy doktora nauk biologicznych;
  • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki, genetyki człowieka, ludzkich chorób genetycznych i autoimmunologicznych;
  • doświadczenie w badaniach z zakresu biologii molekularnej komórek prokariotycznych i eukariotycznych (w tym ludzkich);
 • udokumentowane doświadczenie w badaniach nad poziomem ekspresji genów w systemach eukariotycznych, m.in. badania aktywności genomu wysokoprzepustowymi technikami macierzowymi oraz RT-qPCR
 • znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej, udokumentowane stażami w zagranicznych ośrodkach naukowych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych i realizacji grantów krajowych;
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany udział w kursach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a także w opiece nad pracami licencjackimi i magisterskim,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Oceanografii i Geografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-28

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczeń laboratoryjnych i prac terenowych.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie oceanografii lub równoważne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ekofizjologii roślin morskich oraz ekologii,
 • doświadczenie w opracowywaniu danych ekologicznych i taksonomicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi statystycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z zakresu fizjologii glonów morskich i sinic,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w ww. zakresie,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych oraz międzynarodowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu ekologii i botaniki morskiej,
 • a) dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe iprace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Oceanografii i Geografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-28

Oferowane stanowisko adiunkta związane jest z prowadzeniem badań naukowych i zajęć dydaktycznych w obszarze akwakultury, biotechnologii morza i oceanografii biologicznej. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie zajmowała się planowaniem i prowadzeniem badań czynników środowiskowych wpływających na długość życia oraz procesy starzenia się kręgowców wodnych, odpowiedzi komórkowej na stres oksydacyjny wywołany między innymi zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska wodnego oraz rozwojem biotechnik rozrodu ryb w akwakulturze. Prowadzenie tych badań będzie wymagało wiedzy i praktycznych umiejętności min. z zakresu rozrodu i podchowu ryb, prowadzenia hodowli komórkowych, izolacji kwasów nukleinowych, analizy ekspresji genów oraz wykorzystania technik mikroskopowych i cytometrii przepływowej. Od kandydata oczekuje się profesjonalnego warsztatu badawczego, laboratoryjnej samodzielności, umiejętności pisania artykułów naukowych i prezentacji wyników w języku polskim i ang

Oczekiwania:

 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub pokrewnej,
 • doświadczenie w realizacji (wykonawca lub kierownik) projektów finansowanych przez NCN lub NCBiR,
 • doświadczenie w pracy terenowej związanej z pobieraniem prób biologicznych w warunkach akwakultury i środowiska naturalnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu diagnostyki molekularnej, akwakultury, biologii,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • predyspozycje do pracy naukowej potwierdzone autorstwem lub współautorstwem min. 5 publikacji naukowych dotyczących min. biologii molekularnej, genetyki, akwakultury zamieszczonych w czasopismach z listy JCR oraz udziałem w konferencjach naukowych,
 • umiejętność stosowania technik PCR, RT-PCR, hybrydyzacji in situ, mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach tkanek zwierzęcych oraz wykorzystania narzędzi statystycznych w badaniach przyrodniczych,
 • umiejętność prowadzenia podchowu wczesnych stadiów ryb oraz manipulacji na gametach i zarodkach ryb,
 • umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych in vitro,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdynia
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Oceanografii i Geografii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-27

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczeń laboratoryjnych i prac terenowych.

Oczekiwania:

 • stopień doktora z zakresu nauk o Ziemi i środowisku lub równoważny, nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych,
 • praktyczna znajomość technik laboratoryjnych z zakresu biochemii, fizjologii, biologii molekularnej i histologii,
 • doświadczenie w opracowywaniu i analizie danych biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych i międzynarodowych,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w/w doświadczenie,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe iprace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Oczekiwania:

 • Kandydat/Kandydatka powinien posiadać tytuł doktora nauk fizycznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta.
 • Kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki lub fizyki medycznej.
 • Atutem Kandydata/Kandydatki będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy, za okres ostatnich 5 lat, w zakresie: analizy i wytwarzania złożonych układów molekularnych o znaczeniu dla badań podstawowych a także ogólnie stosowanych w naukach fizycznych, biologicznych i medycznych,  pogłębionej znajomości zasad działania aparatury z zakresu fizyki i/lub fizyki medycznej, fizykochemii powierzchni, koloidów i procesów międzyfazowych, metodologii pomiarów w fizyce jądrowej i medycznej oraz fizyce radiacyjnej, biofizyki ogólnej w zakresie układów środowiskowych, znajomość popularnych języków programowania.
 • Oczekuje się, że Kandydat/Kandydatka porozumiewa się biegle zarówno językiem polskim, jak i angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienia świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • Atutem Kandydata/Kandydatki będzie kierowanie bądź uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Oczekuje się zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe i badawczo-rozwojowe).

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i/lub/oraz angielskim
 • Prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji