Ocena pracy nauczyciela. Na czym polega? Jaka jest procedura oceniania i o co chodzi z wartością punktową? Wyjaśniamy nowe przepisy

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek np. nauczyciela, lub rady rodziców. Zasady wystawiania oceny są określone w rozporządzeniu. W 2023 roku wygląda to inaczej niż wcześniej. Co się zmieniło i czy zmiany są ostateczne?
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek np. nauczyciela, lub rady rodziców. Zasady wystawiania oceny są określone w rozporządzeniu. W 2023 roku wygląda to inaczej niż wcześniej. Co się zmieniło i czy zmiany są ostateczne? Unsplash
Ocena pracy nauczyciela z powodu zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli również uległa zmianie w 2023 roku. W rozporządzeniu pojawiły się m.in. nowe kryteria oceny pracy nauczycieli, a także regulacja dotycząca wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów. Ta ostatnia zmiana budzi obawy związków zawodowych. Znamy ich stanowisko po rozmowie z MEiN. Wyjaśniamy, jak wygląda procedura oceny pracy nauczyciela.

Spis treści

Czemu służy ocena pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela jest przede wszystkim niezbędna w drodze do kolejnego stopnia na drodze zawodowej. Jednak o ocenę pracy można też wystąpić, jeśli jest taka sugestia ze strony rodziców notorycznie skarżących się na nauczyciela. Negatywna ocena pracy pedagoga może być podstawą do jego zwolnienia.

Co ważne, procedurę oceny pracy nauczyciela można rozpocząć w dowolnym momencie zatrudnienia danego nauczyciela. Nauczyciel może być też oceniany wielokrotnie w swojej karierze, a także w ramach pracy w jednej placówce. Warunkiem jest odstęp czasowy od ostatniej oceny, który wynosi minimum rok.

Kto wnioskuje o ocenę pracy nauczyciela?

Nauczyciel może być oceniony z inicjatywy dyrektora lub na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
 • organu prowadzącego szkołę (odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa),
 • rady szkoły,
 • rady rodziców.

Kryteria oceny pracy nauczyciela. Podstawa prawna i najważniejsze informacje

Szczegółowe kryteria i procedurę dotyczące oceny pracy nauczyciela są określone w rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli obowiązującym od 1.09.2022 r. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 • współpracę z rodzicami.
Podwyżki dla nauczycieli pozostały bez zmian. Takie są zarobki nauczycieli w 2023 roku

Podwyżki dla nauczycieli 2023. Ile zarabia nauczyciel począt...

Kiedy dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela przygotowującego się do zawodu?

W związku ze zmianami w zasadach awansowania nauczycieli, dostosowane zostały też procedury oceny pracy nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela i nauczycieli mianowanych. Zgodnie z art. 6a ust. 1da KN dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w:

 • drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, jeśli nauczyciel takie odbywa w przypadkach określonych w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b KN.

Ocena pracy nauczyciela mianowanego przed awansem

Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, dokonywana jest na wniosek tego nauczyciela za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który stara się o awans może być przeprowadzona bez względu na czas, jaki upłynął od wystawienia poprzedniej oceny.

Jak powinna wyglądać karta oceny pracy nauczyciela?

Art. 6a ust. 8a Karty Nauczyciela informuje, co powinno znaleźć się w karcie oceny pracy. Karta oceny, którą otrzymuje nauczyciel, powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela;
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
 • staż pracy pedagogicznej;
 • stopień awansu zawodowego lub informację o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego;
 • wykształcenie;
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy;
 • okres pracy, za który została dokonana ocena pracy;
 • stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w ust. 4;
 • uzasadnienie oceny pracy;
 • datę dokonania oceny pracy;
 • podpis osoby dokonującej oceny pracy;
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy albo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.

Czy praca dyrektora również podlega ocenie?

Tak. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego tymczasowo jego funkcję lub nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora w zastępstwie przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a jeśli organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ (art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela).

Wartość punktowa oceny pracy nauczyciela

Według proponowanych nowych zasad za każde kryterium oceny pracy nauczyciela zostaje przyznana wartość punktowa. Nauczyciel otrzymuje od 0 do 30 punktów za pierwsze kryterium oraz od 0 do 5 punktów z każde pozostałe kryterium. Suma punktów pozwala na wystawienie oceny.

Jak dalej czytamy w rozporządzeniu, dyrektor szkoły dokonuje oceny na podstawie widełek procentowych. Ocena nauczyciela może być:

 • wyróżniająca – 90 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej,
 • bardzo dobra – 75-89,99 proc. maksymalnej liczby punktów,
 • dobra – 55-74,99 proc.,
 • negatywna – poniżej 55 proc. maksymalnej liczby punktów.

Ocena pracy nauczyciela, zarobki i status zawodowy nauczyciela tematem spotkania MEiN ze związkami zawodowymi

W listopadzie MEiN podczas rozmów ze związkami zawodowymi odpowiedziało, że w kwestii oceny pracy nauczyciela mogą nastąpić jeszcze zmiany. 1 lutego odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którym udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz ministerstwa edukacji i nauki.

Rozmowy dotyczyły ewentualnych zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, a także wcześniejszych emerytur i oceny pracy nauczyciela.

Związkowcy rozczarowani?

Przedstawiciele KSOiW uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu negatywnie oceniają poziom przygotowania Ministerstwa do debaty ze stroną związkową. Spotkania w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty mają czysto formalny charakter, niczego nowego nie wnoszą i nie dają możliwości wspólnego wypracowywania tak koniecznych zmian w polskiej edukacji - skomentowała w oficjalnym komunikacie podsumowującym spotkanie Monika Ćwiklińska, Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Związki zawodowe postulują wprowadzenie zmian w ocenie pracy nauczyciela

Stanowisko związków zawodowych jest jasne. Zmiany w nowym rozporządzeniu są potrzebne. Według Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” MEiN wprowadziło w błąd stronę związkową przesyłając wcześniej do opiniowania projekt zmian rozporządzenia, w którym usunięto zapisy dotyczące stosowania skali punktowej i procentowej do oceny wymagań określonych za pomocą poszczególnych kryteriów.

Poinformowano nas, że przesłany projekt ma tylko charakter roboczy, a MEiN stoi na stanowisku konieczności zachowania obowiązujących zapisów w tym zakresie, gdyż zapewniać one będą porównywalność oceny dokonywanej przez różnych dyrektorów we wszystkich placówkach oświatowych – czytamy w komunikacie Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

KSOiW postuluje wprowadzenie takich zmian w omawianym rozporządzeniu, które zminimalizują subiektywizm dyrektora podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Podobny apel wystosowało ZNP w styczniowym liście do MEiN:

Związek Nauczycielstwa Polskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami i dyrektorami szkół, podtrzymuje swój postulat likwidacji wartości punktowych przy dokonywaniu poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy, ponieważ obowiązujące regulacje powodują bezprawne tworzenie regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ponadto taka praktyka prowadzi do tworzenia w szkołach zbędnej biurokracji – można przeczytać w opublikowanym przez ZNP liście

MEIN: nie ma podstaw do wprowadzania dodatkowych kart oceny przez dyrektorów szkół

Podstawę do oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: Karta Nauczyciela i rozporządzenie MEiN, zbędne są jakiekolwiek dodatkowe akty wewnętrzne dyrektora szkoły czy organu prowadzącego jak np. tworzone w poszczególnych szkołach karty pomocnicze do oceny nauczycieli - głosi stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W związku z informacjami Związku Nauczycielstwa Polskiego o tworzeniu przez dyrektorów szkół pomocniczych kart oceny pracy nauczycieli do wszystkich kuratorów oświaty zostały skierowane pisma z prośbą o przypomnienie dyrektorom, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli - czytamy w odpowiedzi wiceministra Piontkowskiego na interpelację poselską w tej sprawie.

Według wiceministra „Obowiązujące rozporządzenie, które uszczegóławia kryteria oceny pracy określone w ustawie, jest wystarczającym narzędziem do ustalenia miarodajnej oceny pracy nauczyciela. Zbędne są zatem jakiekolwiek dodatkowe akty wewnętrzne dyrektora szkoły czy organu prowadzącego szkołę w tym zakresie lub dodatkowe karty pomocnicze oceniania tworzone w poszczególnych szkołach”.

Wartość punktowa oceny pracy nauczyciela zostaje

Jak wyjaśnia wiceminister Piontkowski rezygnacja z przepisów rozporządzenia dotyczących punktowej skali oceny poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego przez związki zawodowe, gdyż jeszcze więcej dyrektorów szkół może widzieć potrzebę doprecyzowania przepisów w tym zakresie w drodze wewnątrzszkolnych regulaminów.

Wiceminister zapewnia, że „wszelkie propozycje, uwagi czy spostrzeżenia związków zawodowych zrzeszających nauczycieli są dla ministerstwa bardzo ważne przy dokonywaniu ewaluacji wprowadzonych regulacji”.

Dlatego też dialog w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli został podjęty ze wszystkimi reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - deklaruje w odpowiedzi na intepelację wiceminister Piontkowski.

od 7 lat
Wideo

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek - Debata, nowotwory męskie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji